Uzucapiune. Accesiune

Hotărâre 6341 din 11.04.2016


Analizand probele administrate in cauza, instanta retine in fapt si in drept urmatoarele:

Prin actul de vanzare autentificat de fostul Tribunal Ilfov Sectia Notariat sub nr. 39253/1928, numitul V.I. a dobandit in proprietate terenul in suprafata de 1354 m.p. situat in mosia G., fosta pendinte de M-rea, S., situata in comuna suburbana R.M. I, jud. Ilfov, ce face parte din tarlaua insemnata pe planul parcelar cu nr. 331.

Prin contractul de vanzare cumparare autentificat sub nr. 1854/12.03.1974 de catre Notariatul de Stat al Sectorului 7 Bucuresti, IV a vandut catre BD Corpul de casa compus din patru camere si dependinte , impreuna cu teren aferent in suprafata de 496 m.p. din suprafata totala de 1204 situata in B., str. L., nr. 17, sector 7, stapanit de vanzator in baza contractului de vanzare autentificat sub  nr. 39253/1928 de Tribunalul Ilfov Sectia Notariat. (avand ca mostenitori pe numitii BM, BV, BE si OV, conform certificatului de mostenitor nr. 101/20.08.2012).

Prin certificatul de mostenitor nr. 1342/16.12.1974 eliberat de Notariatul de Stat Local al Sectorului 7 Bucuresti, de pe urma defunctei BI a ramas ca mostenitoare PE careia i-a revenit intreaga masa succesorala, compusa, printre altele, din imobilul situat in B., str. P., nr. 47, sector 7 compus din teren in suprafata de 138 m.p. si constructia aflata pe el , formata din 4 camere si dependinte dobandit de defuncta in baza actului de vanzare cu data certa de 4 august 1931.

Prin chitanta din data de 08.10.1974, numita PE a dobandit prin cumparare de la numitul VI terenul in suprafata de 100 m.p. situat in B., str. L., nr. 17, sector 7 .

Potrivit certificatului de mostenitor nr. 1005/1980 eliberat de Notariatul de Stat Sector 1, pe urma defunctei PE , au ramas ca mostenitori NV si DV , masa succesorala fiind compusa printre altele din imobilul situat in B., str. P. , nr. 47, compus din teren in suprafata de 138 m.p. si constructia formata din patru camere si depenedinte dobandita de defuncta prin mostenire de la mama ei BI, in baza certificatului de mostenitor nr. 1342/1974 eliberat de Notariatul sectorului 7.

Prin contractul de vanzare cumparare autentificat sub nr. 8503/16.08.1983, de catre Notariatul de Stat Sector 1, PI,  casatorita cu PA a dobandit prin cumparare de la NV si DV locuinta situata in B., str. P., nr. 47, sector 1 compusa din 2 vestibule, holl, 4 camere, bucatarie, 4 magazii si WC , terenul in suprafata totala de 138 m.p. trecand in proprietatea statului conform art. 30 alin. 2 din Legea nr. 58/1974. Vanzatoarele au aratat ca au dobadit aceasta locuinta si terenul aferent prin mostenire de la PE, decedata la 02.02.1980, conform certificatului de mostenitor nr. 1005/1980 eliberat de Notariatul de Stat sector 1 , aceasta dobandind prin mostenire de la mama sa BI , in baza certificatului de mostenitor nr. 1342/1974 , eliberat de Notariatul de Stat al sectorului 7 Bucuresti.

Prin titlul de proprietate emis de Institutia Prefectului Municipiului B. sub nr. 23406/1/05.06.2006, terenul situat in B., str. P., nr. 47, sector 1 in suprafata de 138 m.p. a fost trecut in proprietatea reclamantei D. V. I., domiciliata in B., str. P., nr. 47, sector 1, in conformitate cu prevederile art. 36 alin. 3 din Legea nr. 18/1991.

Prin certificatul de mostenitor nr. 1829/17.08.1994, eliberat de Notariatul de Stat Sector 2 B., eliberat de pe urma defunctului IV, au ramas ca mostenitori IP, in calitate de sotie si SF, fiică, masa succesorală fiind compusă printre altele din dreptul de proprietate asupra terenului in suprafata de 708 m.p. situat in B.,  str. L. , nr. 17 , sector 1.

Prin contractul de vanzare cumparare autentificat sub nr. 13459/04.07.1996, SF si IP au vandut catre BI terenul intravilan in suprafata de 520 m.p. din totalul de 708 m.p. situat in B., str. L.,  nr. 17, sector 1.

Potrivit certificatului de mostenitor nr. 11/31.03.2014 eliberat de SPN ADR si Asociatii, de pe urma defunctei IP a ramas ca mostenitoare parata SF.

Prin adresa nr. 1366468/12810/04.11.2015, eliberata de PMB- Directia Patrimoniu , Serviciul Evidenta Domeniu Public si Privat , s-a comunicat ca terenul in suprafata de 708 m.p. situat in B., str. L.,  nr. 17, sector 1 reprezinta o sectiune din imobilul inscris in evidentele cadastrale ale Orasului Bucuresti din anul 1986  cu adresa str. L. , nr. 15-17 , sector 1 cu teren in suprafata de 1187 m.p. , din care constructii corp A, cu 1 nivel, in suprafata de 81 m.p. ca proprietate particulara , categoria de folosinta constructii si curti , cu posesori de parcela la data intocmirii evidentelor BD, IV. Potrivit datelor transmise de Administratia Financiara sector 1, in anul 1992 , titulari de rol fiscal erau inscrisi: IV , cu suprafata de 708 m.p. teren in proprietate pe adresa str. L., nr. 17, sector 1 si B.D. cu suprafata de 496 m.p. teren in proprietate pe adresa str. L., nr. 15-17, sector 1.

Prin raportul de expertiza specialitatea topografie efectuat de expertul D.A.M. a fost identificat terenului in suprafata totala de 262 m.p., compus din : Suprafata de 138 m.p. situat in str. P., nr. 47, sector 1 , nr. cadastral 231999 inscris in Cartea funciara nr. vechi 78243 , proprietar DI. Pe terenul in suprafata de 138 m.p. delimitat de imobilele invecinate prin gard si calcanuri de cladiri s-au edificat urmatoarele constructii: locuinta in suprafata construita la sol ( P+M) , C1 = 69 m.p., locuinta in suprafata construita la sol , C2=18 m.p., locuinta in suprafata construita la sol ( P+M) , C3/1 = 26 m.p.

-Suprafata de 124 m.p. situat in str. P. , nr. 47, sector 1 , fara numar cadastral, delimitat de imobilele invecinate prin gard si calcanuri de cladiri s-au edificat urmatoarele constructii : locuinta in suprafata construita la sol ( P+M) , C3/2 = 32 m.p.

A precizat expertul ca constructia noua edificata ( fara acte) de catre reclamanti se afla amplasata pe terenul in suprafata de 138 m.p. ( C3/1 = 26 m.p.) si pe terenul in suprafata de 124 m.p. ( C3/2=32 m.p.).

In privinta vecinatarilor terenului in suprafata de 124 m.p. situat in str. P.,  nr. 47, expertul a  aratat ca acesta se invecineaza la nord cu terenul din str. L., nr. 15, la est cu str. P., la sud cu imobilul din str. P.,  nr. 47 iar la vest cu imobilul din str. L.,  nr. 17.

Uzucapinea, invocata in cauza de fata ca temei juridic al actiunii, reprezinta un mod originar de dobandire a proprietatii, prin care se constituie dreptul de proprietate in patrimoniul posesorului unui lucru, ca urmare  a unui fapt juridic complex, constand in exercitarea posesiei asupra lucrului in temeiul si in conditiile prevazute de lege.

Avand in vedere ca uzucapiunea este instituita de lege ca o sanctiune impotriva proprietarului care, dand dovada de lipsa de diligenta , a lasat vreme indelungata bunul sau in mana altei persoane, reprezentand in acelasi timp un beneficiu acordat de lege posesorului ce a stapanit bunul o perioada de timp stabilita de lege, ca un adevarat proprietar, rezulta ca actiunea pentru constatarea uzucapiunii trebuie indreptata impotriva adevaratului proprietar.

Legitimitatea procesuala pasiva a paratilor se justifica pe baza adresei nr. 1383741/15829/08.01.2015, emisa de Primaria Municipiului B., Directia Patrimoniu , prin care s-a comunicat ca terenul in suprafata de 124 m.p., identificat prin raportul de expertiza specialitatea topografie intocmit de expertul DMA, este alcatuit din: a) o sectiune din imobilul ce a fost consemnat in evidentele cadastrale ale Orasului B. din anul 1986 pe adresa postala str. P., nr. 47, sector 1 cu teren in suprafata de 159 m.p. din care 68 m.p. constructii , proprietate particulara , categoria de folosinta „constructii si curti” cu posesor de parcela la data intocmirii evidentelor PI. Potrivit datelor transmise de Administratia Financiara Sector 1 , titular de rol in anul 1992 la adresa str. P.,  nr. 47, sector 1 era inscrisa DI cu teren de 100 m.p. in folosinta; b) o sectiune din imobilul ce a  fost consemnat in evidentele cadastrale ale Orasului B. din anul 1986 pe adresa postala str. L.,  nr. 15-17, sector 1, cu teren in suprafata de 1187 m.p. din care 81 m.p. constructii, proprietate particulara, categoria de folosinta „constructii si curti” cu posesori de parcela la data intocmirii evidentelor BD si IV. Totodata, potrivit datelor transmise de Administratia Financiara sector 1, titular de rol in anul 1992, la adresa str. L.,  nr. 15-17, sector 1 era inscris BD cu teren de 496 m.p. in proprietate; la adresa str. L.,  nr. 17, sector 1 era inscris IV cu teren de 708 m.p. in proprietate. 

Constată instanţa că, pentru a se reţine incidenţa uzucapiunii de 30 de ani  trebuie să fie îndeplinite, conform art.1890 Cod civil, două condiţii: să existe o posesie de 30 de ani, iar posesia să fie utilă, posesorul putând fi de bună sau rea credinţă şi fără niciun titlu. Reţine instanţa că prima cerinţă este îndeplinită în cauză, având în vedere că terenul este stăpânit de familia reclamantilor si autorii acestora din anul 1974, astfel cum rezulta din declaratiile martorilor coroborate cu chitanta din data de 08.10.1974 , prin adaugarea la termenul posesiei actuale a posesorului a timpului cat lucrul a fost posedat de autorul sau. De altfel, martora CE a aratat ca din 1973 si pana in prezent nu a existat nicio modificare a terenului din str. P. , nr. 47 , in sensul mutarii gardului si ca terenul pe care il ocupa reclamantele in prezent , este identic cu cel pe care il ocupa si PE in 1973 cand martora s-a mutat pe strada respectiva.Totodata, martorul TG a aratat ca curtea pe care o detinea DI era si este in prezent identica cu cea pe care o detineau cei de la care aceasta a cumparat.

În ceea ce priveşte a doua condiţie, pentru ca posesia să fie neviciată, trebuie să fie, conform art. 1847 Cod civil, continuă, neîntreruptă, netulburată, publică şi sub nume de proprietar. Apreciază instanţa, văzând probele administrate în cauză, că defuncta DI si autoarele sale au exercitat actele de posesie asupra terenului într-o succesiune obişnuită, fără intervale de timp prea mari între ele şi conform naturii lucrului posedat, îndeplinindu-se astfel cerinţa continuităţii. Totodată, posesia nu a fost întreruptă (condiţie de existenţă, esenţială a posesiei) şi pentru intervalul de timp din 1974 până în prezent a fost netulburată, neputându-se reţine că a fost fondată sau conservată prin acte de violenţă în contra sau din partea pârâţilor, iar reclamantele si autoarele lor  au stăpânit imobilul teren în mod public. Totodata, trebuie precizat ca avand in vedere obiectul posesiei – teren – este aproape imposibil ca stapanirea acestuia sa aiba loc in mod clandestin , fara ca tertii sa poata lua cunostinta. De asemenea, din declaratia martorilor si din raportul de expertiza specialitatea topografie rezulta ca terenul este imprejmuit , ceea ce implica o posesie publica.

Mai mult, potrivit prevederilor art. 1854 din Codul civil, posesorul este presupus că posedă pentru sine sub nume de proprietar, dacă nu este probat că a început a poseda pentru altul,  iar în cauză nu s-a administrat dovada contrară. De asemenea, instanta retine, pe baza planului de amplasament si delimitare a  imobilului precum si a declaratiilor martoriilor ca reclamantele si mama acestora au ridicat pe terenul respectiv o constructie, ceea ce denota intentia de a stapani bunul pentru sine si de a se comporta ca proprietari.

Retine instanta ca in cauza a fost audiata martora CE care a aratat ca locuieste pe str. P. ,  nr. 44, din 1973, pe str. L.,  nr. 17 locuind BM impreuna cu familia sa , iar pe str. L.,  nr. 15, familia Boldici. A precizat martora ca imobilele de la nr. 45 si 47 au casele lipite , iar reclamanta ocupa intregul teren situat intre nr. 45 pe str. Plaviei si imobilul ocupat de familia B., aratand ca D.I.  si familia acesteia locuiesc la adresa din str. P., nr. 47 din 1983 de cand au cumparat, iar suprafata de teren pe care au inceput sa o stapaneasca de atunci nu s-a micsorat sau s-a marit pana in prezent , fiind aceeasi, casa fiind identica cu cea pe care au cumparat-o , in spate existand niste magazii , pe care una din fete le-a daramat si a construit o camera si o bucatarie. A mai declarat martora ca pe SF nu a cunoscut-o , nu a vazut-o niciodata si nu a auzit ca fi venit cineva la imobilul ocupat de reclamanta, sa pretinda vreun drept asupra acestuia. Totodata, a precizat ca din 1973 si pana in prezent nu a existat nicio modificare a terenului din str. P. , nr. 47 , in sensul mutarii gardului si ca terenul pe care il ocupa reclamantele in prezent , este identic cu cel pe care il ocupa si PE in 1973 cand martora s-a mutat pe strada respectiva, doar gardul dinspre familia B. este schimbat , fiind inlocuit cel de sarma cu unul de caramida , insa pe aceeasi linie de hotar, reclamantele fiind considerate de catre ceilalti vecini proprietare pe intreg terenul. 

Totodata, martorul TG a aratat ca dimensiunile curtii imobilului cumparat de catre DI nu s-au modificat din momentul cumpararii pana in prezent si ca pe str. L.,  nr. 17 locuieste familia B. de cand a cumparat acest imobil, iar acesta nu a avut niciodata iesire spre str. P. precum si ca curtea pe care o detinea DI era si este in prezent identica cu cea pe care o detineau cei de la care aceasta a cumparat.

De asemenea, martorul BI a aratat ca detine in proprietate un teren, cu intrarea din str. P , fiind vecin pe o latura cu proprietatea reclamantelor , terenul figurand inregistrat pe str. L., nr. 15 pe care il detine de peste 20 de ani si stie ca familia reclamantelor detine terenul din str. P. de peste 30 de ani. Totodata, a aratat ca de cand a dobandit proprietatea din str. L., limitele terenului ocupat de familia reclamantelor nu s-a modificat, nu au existat modificari de gard, terenul fiind ingradit de cand a dobandit terenul din str. L. , fiind ingradit si la acea data.  A mai aratat martorul ca presupune ca a cumparat terenul pe care il detine de la parata SF, care insa nu a locuit niciodata la adresa din str. L., in prezent in str. L., nr. 17 detinand o suprafata de teren familia B.. A mai precizat ca de cand  a dobandit teren pe str. Lamaiului , nu a existat niciodata vreo cale de acces dinspre imobilul cu nr. 17 pe str. L. spre str. P. si nici vreo suprafata de teren liber pe str. P.i si ca pe stradă, DI si ulterior fiicele acesteia erau cunoscute ca si proprietare ale terenului pe care il ocupau.

Pe de alta parte, instanta constata ca parata SF nu a  probat in speta ca a mai exercitat posesia imobilului de 124 m.p. din str. P.,  nr. 47 , neputandu-se retine ca prin simplul fapt ca tatal sau , VI figureaza ca titular de rol fiscal cu terenul in suprafata de 708 m.p. situat in str. L.,  nr. 17, sector 1 , parata a continuat sa-si exercite atributele dreptului de proprietate asupra terenului de 124 m.p. ce a format obiectul chitantei incheiate cu PE dupa data de 1974. De asemenea, imprejurarea ca parata SF a obtinut la data de 29.05.2014 certificatul de mostenitor suplimentar nr. 35/29.05.2014  prin care in masa succesorala ramasa de pe urma defiunctei IP a  fost trecuta si cota indiviza de ¼ din suprafata totala de 188 m.p. teren intravilan liber de constructii, situat in str. L. , nr. 17 , sector 1, B. , iar in baza acestuia a deschis rol fiscal , nu este de natura a inlatura efectele uzucapiunii, intrucat in acest scop , parata avea obligatia de a face dovada efectuarii unor acte de intrerupere a posesiei exercitate de reclamante si autorii lor pe parcursul termenului de 30 ani, ce a inceput sa curga cel mai tarziu de la data de 08.10.1974 , cand  a avut loc desistarea voluntara a proprietarului VI de suprafata de 100 m.p. , care se invecina (conform mentiunilor din chitanta) la miazazi cu terenul proprietatea cumparatoarei de 138 m.p., dobandit de PE prin mostenire conform certificatului de mostenitor nr. 1342/1974, la est cu strada P., la vest si la miazanoapte cu proprietatea vanzatorului (transmisa catre familia B. si B.) .  Astfel, martorul MM, propus de parata a aratat ca ultima data a fost la imobilul din str. L.,  nr. 17 in anii 1994-1995 si a constatat, in acea perioada ca terenul ocupat de VI era ingradit pe toate laturile, iar in continuarea imobilului din str. L.,  nr. 17, exista o casa cu un teren care era si acesta ingradit. De asemenea, a mai precizat ca in anul 1994, VI locuia la adresa din str. L., dar cultiva legume pe terenul respectiv si ca dupa 1992-1993 , parata SF nu a locuit niciodata la adresa din str. L., nr. 17.  Astfel, instanta retine ca parata SF nu a  probat intreruperea posesiei efectuata de reclamante si autoarele lor asupra terenului in litigiu in perioada 1974-2004.

Retine instanta, in baza probelor adminsitrate in cauza, ca posesia exercitata de familia defunctei DI si de autoarele acesteia s-a facut in mod public si cu indeplinirea tuturor celorlalte conditii prevazute de art. 1847 C.civ., pentru ca proprietarul sa poata afla de posesia ce se exercita impotriva sa , iar parata SF nu a  facut dovada ca ar fi contestat sau ar fi efectuat acte de intrerupere a posesiei exercitate de reclamante asupra terenului in litigiu in perioada 1974-2004.

Pentru aceste considerente, instanta va constata că reclamanele au dobândit, prin efectul uzucapiunii de 30 de ani, dreptul de proprietate asupra imobilului teren în suprafaţă de 124  m.p., situat în B., str. P., nr. 47, sector 1, identificat prin raportul de expertiza specialitatea topografie efectuat de expertul DMA.

De asemenea, retine instanţa că potrivit dispoziţiilor art. 482 Cod civil, „ proprietatea  unui lucru mobil sau imobil dă drept  asupra tot ce produce lucrul şi  asupra tot ce se uneşte ca accesoriu cu lucrul într-un mod natural sau artificial”. Totodată, conform art.488 din Codul  civil „ tot ce se uneşte şi se încorporează cu lucrul se  cuvine proprietarului lucrului”, iar „ proprietarul  poate face asupra pământului  toate plantaţiile şi clădirile ce găseşte de cuviinţă” ( art.490 teza 1 Cod  civil). Apreciază instanţa că deşi doctrina juridică tratează în cadrul  accesiunii imobiliare artificiale cazurile constructorului pe terenul altuia, respectiv proprietarului care edifică o lucrare pe terenul său cu materialele altei persoane, regulile accesiunii imobiliare se  aplică  cu atât mai mult şi în cazul persoanei care construieşte  cu mijloace  proprii pe propriul său teren, cum este cazul şi în speţa  de faţă.

Aşa cum reiese din declaraţiile martorilor  audiaţi şi din concluziile raportului de expertiză tehnică judiciară în specialitatea construcţii si topografie, reclamantele au executat pe terenul in suprafata de 124 m.p. situat in str. P. , o locuinta in suprafata construita la sol ( P+M) , C3/2 = 32 m.p.

Pentru aceste considerente, instanta va constata ca reclamantele au dobandit au dobândit, prin accesiune imobiliară artificială, dreptul de proprietate asupra imobilului - construcţie  C3/2 = 32 m.p. situat pe terenul in suprafata de 124 m.p.  din B., str. P., nr. 47, sector 1, identificat prin raportul de expertiza specialitatea topografie efectuat de expertul DMA, respectiv prin raportul de expertiza specialitatea constructii efectuat de expertul  SC.

In ceea ce priveste cererea reconventionala, instanta retine ca principalul efect al uzucapiunii este acela ca posesorul devine titular al dreptului de proprietate sau, dupa caz, al altui drept real asupra bunului posedat in tot timpul cerut de lege. Efectul uzucapiunii este retroactiv, in sensul ca uzucapantul va fi considerat proprietar , nu din momentul implinirii termenului , ci chiar din ziua in care a inceput posesia.

In aceste conditii, ca urmare a admiterii cererii principale si constatarea calitatii reclamantelor de proprietare asupra imobilului in suprafata de 124 m.p. din str. P. , nr. 47, va fi respinsa in mod implicit cererea reconventionala de obligare a acestora la ridicarea constructiilor aflate pe suprafata de teren ce face obiectul cererii de uzucapiune.

Totodata, in baza art. 339 alin. 2 C.p.c. si art. 23 din OG nr. 2/2000, instanta va admite cererea de majorare a onorariului de expert efectuata de expertul DMA si  va dispune majorarea onorariului acestuia  cu suma de 500 lei in raport de activitatea pe care a presupus-o efectuarea lucrari si continutul acesteia si va obliga reclamantele sa plateasca diferenta de onorariu.

In baza art. 50 indice 2 din OUG nr. 51/2008 ( conform carora în situaţia în care, prin hotărâre judecătorească definitivă, beneficiarul ajutorului public dobândeşte bunuri sau drepturi de creanţă a căror valoare, respectiv cuantum, depăşeşte de 10 ori cuantumul ajutorului public acordat, acesta este obligat să restituie ajutorul public) , avand in vedere ca valoarea de circulatie a intregului imobil format din teren in suprafata de 124 m.p. din Bucuresti, sector 1, str. Plaviei, nr. 47 si constructia existenta pe acesta este de 93110 lei, conform raportului de expertiza specialitatea constructii efectuat de expertul SC, va obliga reclamantele sa restituie ajutorul public acordat prin incheierea de sedinta din camera de consiliu din data de 24.03.2014, respectiv suma de 3250,72 lei reprezentand taxa judiciara de timbru, dupa ramanerea definitiva a hotararii.

In baza art. 451-453 C.p.c. si avand in vedere solutia pronuntata, neputandu-se astfel constata vreo culpa procesuala a reclamantelor, instanta va respinge ca neintemeiata  cererea de obligare a  reclamantelor la plata cheltuielilor de judecata.

De asemenea, instanta va respinge ca neintemeiata si cererea de obligare a  paratelor la plata cheltuielilor de judecata , intrucat nu se poate retine o culpa procesuala a acestora in desfasurarea litigiului, in conditiile in care uzucapiunea trebuie sa fie ceruta de cel interesat, potrivit art. 1841 C.civ., iar efectul uzucapiunii nu se produce de drept. Asadar, pentru constatarea dobandirii de catre reclamante a dreptului de proprietate prin uzucapiune, calea judiciara era obligatorie, fiind necesar in acest sens ca actiunea sa fie solutionata in contradictoriu cu fostul proprietar, verificarea indeplinirii conditiilor acestui mod de dobandire a dreptului de proprietate  putand fi realizata doar de catre instanta de judecata.

Domenii speta