Dare in plata

Sentinţă civilă 1 din 26.06.2019


Dosar nr. xxxx/281/2019

SENTINŢA CIVILĂ NR.

Şedinţa publica din data de ….2019

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE –

GREFIER –

Pe rolul instanţei civile se află soluţionarea cererii având ca obiect “contestaţie creditor Legea 77/2016” formulată de contestatorul …. …., şi cu sediul ales la ……. în …… în contradictoriu cu intimaţii ……. şi ……….

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică de la data de ….., consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la data de ….., când a pronunţat următoarea hotărâre: 

INSTANŢA

Deliberând cu privire la cauza de față, instanța constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la …….2018, au formulat contestație împotriva Notificării comunicată la data de 16.04.2018 ("Notificarea"), prin care solicită instanţei de judecată ca, prin sentinţa pe care o va pronunţa în soluţionarea contestaţiei, să constate: inexistenţa dreptului intimaţilor de a Ii se stinge datoriile izvorâte din Contractul de credit nr. ………., respectiv Contractul de novație si tranzacţie nr….prin darea în plată a imobilului situat în ……….., parcela A572/85, A572/89, tarla 9, ipotecat in favoarea subscrisei prin Contractul de vânzare - cumpărare cu ipoteca nr. 1177/23.07.2008; repunerea părţilor în situaţia anterioară îndeplinirii demersurilor prevăzute de Legea 77/2016;

In fapt, între părţi a fost încheiat Contractul de credit nr. 310202J2920031969/23.07.2008, în baza cărora Banca a acordat intimatei un credit în valoare de 345.084 CHF iar în vederea garantării obligaţiilor asumate de către intimaţi prin contract, a fost încheiat Contractul de vânzare - cumpărare cu ipoteca nr. 1177/23.07.2008, cu privire la imobilul situat în ……….., parcela A572/85, A572/89, tarla 9.

In vederea diminuării presiunii financiare rezultând din evoluţia cursului de schimb CHF - RON asupra initimatilor si pentru eliminarea cursului valutar pe perioada rămasa pana la rambursarea creditului iniţial, Piraeus a transmis o oferta personalizata initmatilor, constând in conversia creditului in RON si diminuarea soldului creditului iniţial cu un procent de 15% la soldul creditului iniţial, oferta acceptata de către initmati prin incheierea Contractului de novatie si tranzacţie nr. ……...

La data de 16.04.2018, subscrisei i s-a comunicat Notificarea prin care intimaţii au adus la cunoştinţă decizia acestora de a ne da în plată, în temeiul Legii nr. 77/2016, dreptul de proprietate asupra Imobilului, în vederea stingerii tuturor datoriilor izvorâte din Contractul de credit. In prezent, ca urmare a declinului pieţei imobiliare, valoarea acestuia este semnificativ diminuată.

Contestă dreptul de a da în plată Imobilul, pentru următoarele motive: neîndeplinirea condiţiilor de admisibilitate prevăzute de legea nr. 77/2016 a) neîndeplinirea condiţiilor de formă si de fond prevăzute de legea nr. 77/2016.

Arată că intimații nu au respectat obligația de a detalia în cuprinsul notificării condițiile de admisibilitate prevăzute de lege. nerespectarea acestei obligaţii este de natură să atragă nulitatea absolută a acestei notificări, aceasta fiind singura sancţiune care ar putea restabili echilibrul procesual între părţi.

De asemenea, notificarea nu e semnată în mod direct de către intimați. Din interpretarea literală şi gramaticală a dispoziţiilor art. 5 din Lege, reiese că notificarea formulată de către debitor trebuie să fie semnată personal de către acesta, textul de lege neconferind avocatului posibilitatea de a semna notificarea în numele debitorului, deoarece mandatul său ar trebui să se limiteze la transmiterea notificării, întrucît notificarea reprezintă manifestarea de voinţă a debitorului, fiind necesar a se aplica principiul ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus (acolo unde legea nu distinge, nici noi nu trebuie să distingem). A se observa că notificarea recepţionată în data de 16.04.2018, este formulată de către intimaţi, prin reprezentant convenţional, fiind semnată şi ştampilată de către avocat marin Mirela şi nu de către intimaţi, fapt pentru care apreciază că prezenta notificare nu întruneşte condiţile de formă prevăzute expres de art. 5.

In speţa de față, intimaţii nu au făcut dovada apariţiei unui caz de impreviziune ce a creat un dezechilibru semnificativ intre părți și care nu putea fi prevăzut la încheierea contractului.

Astfel cum a fost definită în doctrină şi jurisprudenţă, impreviziunea intervine când în executarea contractului a survenit un eveniment excepţional şi exterior ce nu putea fi prevăzut în mod rezonabil la data încheierii contractului în privinţa amplorii şi efectelor sale, situație ce face excesiv de oneroasă executarea obligaţiilor prevăzute de acesta.

Urmare a impreviziunii, clauzele contractului cu executare succesivă în timp trebuie adaptate în mod adecvat la noua realitate în măsura survenirii unui risc care se circumscrie ideii de impreviziune.

Astfel, intimaţii nu probează faptul că veniturile pe care le realizează în prezent sunt insuficiente pentru a asigura rambursarea împrumutului contractat de la subscrisa, precum nici faptul că această neexecutare se datorează unui eveniment excepţional şi exterior voinţei lor, ce nu putea fi prevăzut în mod rezonabil de aceştia la data încheierii contractului de credit.

În probațiune depun înscrisuri.

În drept invocă disp. Legii 77/2016.

Intimații au formulat întâmpinare și solicită respingerea contestaţiei ca neîntemeiata, având în vedere următoarele argumente: Intimaţii ………au calitatea de „ÎMPRUMUTAŢI" in cadrul contractului de novatie si tranzacţie privind

contractul de credit nr. ………………... Fata de faptul ca in

ultima perioada cei doi nu au mai avut posibilitatea achitării ratelor, acestea fiind

plătite tot timpul cu întârziere, au fost efectuate demersuri către contestatoare in

vederea găsirii unei soluţii pentru ca acest contract sa fie finalizat. Nu s-a dat curs

solicitărilor verbale formulate de către intimaţi, nici in urma întâlnirilor cu

reprezentantul convenţional, astfel incat s-a formulat si in scris cerere către

unitatea bancara.|

Față de răspunsul dat in urma solicitării de a respecta clauzele contractuale și de a diminua soldul prin aplicarea reducerilor in cazul rambursării anticipate (acest lucru întâmplându-se numai prin achiziţionarea imobilului ipotecat de către un tert), intimaţii au recurs la procedurii instituita de Legea 77/2016 prin transmiterea notificării de dare in plata a imobilului.

Aceasta procedura a fost aleasa dupa multe negocieri directe, nu a fost o procedura interpretata ca fiind un „abuz de drept si tactici dolosive a debitorilor" astfel cum s-a menţionat in contestaţie de către ……….. pentru a se „bucura de perioada de suspendare a executării sau procedurii judiciare", intrucat este cunoscut faptul ca in caz de admisibilitate a contestaţiei, părţile sunt repuse in situaţia anterioara si trebuie sa reia plăţile suspendate din aceasta perioada. intimaţii in aceasta perioada, chiar si dupa notificarea transmisa băncii, au continuat demersurile in vederea rezolvării problemei prin căutarea unor potenţiali cumpărători si pentru a achita către banca o suma cat mai aproape pentru stingerea creditului, formulând la data de 13.06.2018 o noua solicitare de a isi exprima acordul cu privire la instrainarea bunului si menţinerea ipotecii in cartea funciara, cu reducerea soldului. Pana la data depunerii intampinarii nu am primit niciun răspuns.

Precizează că notificarea conţine toate elementele obligatorii solicitate de Legea 77/2016. Condiţiile de admisibilitate au fost detaliate si au fost anexate toate inscrisurilor solicitate de legiuitor pentru o astfel de notificare. Actele nu au fost ataşate fara a face menţiune despre ele si despre faptul ca sunt îndeplinite cumulativ, astfel incat sa se retina ca nu au fost detaliate atat timp cat din conţinutul notificării reiese foarte clar ca au fost menţionate, fiind paragrafe distincte alocate acestei precizări.

Chiar daca se da cu titlu de exemplu adeverinţa obţinută de la asociaţia de proprietari pentru dovedirea spaţiului locativ, precizează că au depus contractul de vânzare cumpărare nr ……….. in care este descrisa in detaliu casa (dormitoare, teresa, living room, loc de luat masa, etc.) dar si certificat fiscal nr. 4373/03.04.2018 in care construcţia este identificata ca fiind „clădire rezidenţiala", aceasta reprezentând locuinţa familiei …………… si a celor doi copii minori pana la momentul despărţirii soţilor si ulterior doar a unuia dintre aceştia. Investiţiile au fost mari intrucat cei doi soti au achiziţionat aceasta casa pentru ei insisi si pentru copiii lor, nicidecum nu a fost folosita cu alt scop.

Intimaţii au avut calitatea de soti la momentul incheierii contractului de credit, aceştia având doi copii minori: ………….

…………… (acum in vârsta de 38 ani), s-a imbolnavit in anul 2011 cand avea 31 ani, iar pentru faptul ca boala s-a agravat au fost necesare mai multe intervenţii chirurgicale si tratamente in România si in străinătate. Toti banii familiei au fost directionati in speranţa rezolvării acestei probleme medicale, astfel incat foarte greu cei doi au putut onora obligaţiile de plata catre banca.

Conform adeverinţei din 20.03.2017 aceasta a fost internata la Centrul de Diagnostic si Tratament Provita in perioada 02.02.2017-24.02.2017, fiind operata la coloana din cauza recidivei formei de cancer. A făcut multe luni recuperare zilnica, tratament prin kinetoterapie la domiciliu, fiind intr-o perioada in care a invatat practic sa meargă din nou. Cei doi copii minori sunt grav afectaţi de starea de sănătate a mamei lor.

Aceasta a mai avut un credit la Reiffeisen Bank, insa nu a mai putut plaţi ratele aferente, contractul fiind cesionat catre societate de recuperare Top Factoring.

O astfel de condiţie solicitata de contestatoare a dovedirii existentei unei dificultăţi financiare extreme oricum nu este o condiţie impusa de lege in art.4.

Referitor la lipsa semnăturii de pe notificare precizează că legea nu impune o astfel de condiție.

Instanța a administrat proba cu înscrisuri.

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:

In fapt, părțile au încheiat Contractul de credit nr…………(f.11), în baza cărora Banca a acordat intimaților un credit în valoare de 345.084 CHF iar în vederea garantării obligațiilor asumate de către intimaţi prin contract, a fost încheiat Contractul de vânzare - cumpărare cu ipoteca nr. ………… (f.39), cu privire la imobilul situat în …………., parcela A572/85, A572/89, tarla 9 compus din următoarele construcții C1-locuință și cota indiviză de 1/7 din suprafața de teren de 1008 mp. Prin încheierea Contractului de novație si tranzacţie nr. ……………. (f.18) creditul a fost convertit în RON la suma de 1187004,36 lei. Astfel intimații la data semnării contractului de novație s-au obligat să plătească suma de 1.929.716,28 lei.

De asemenea, la dosarul cauzei a fost atașată autorizația de construire nr. 35/2007 de unde rezultă că imobilul a fost construit având destinația de locuință (f.45), fapt ce rezultă și din certificatul de atestare fiscală nr. 4373/2018 (f.50) unde apare menționat clădire rezidențială.

La data de 16.04.2018 s-a comunicat Notificarea prin care intimaţii au adus la cunoștință decizia acestora de a da în plată, în temeiul Legii nr. 77/2016, dreptul de proprietate asupra Imobilului, în vederea stingerii tuturor datoriilor izvorâte din Contractul de credit. (f. 52).

În drept, potrivit art. 5 din Legea 77/2016 prind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite („Legea nr. 77/2016”) „(1) În vederea aplicării prezentei legi, consumatorul transmite creditorului, prin intermediul unui executor judecătoresc, al unui avocat sau al unui notar public, o notificare prin care îl informează că a decis să îi transmită dreptul de proprietate asupra imobilului în vederea stingerii datoriei izvorând din contractul de credit ipotecar, detaliind şi condiţiile de admisibilitate a cererii, astfel cum sunt reglementate la art. 4.

 (2) Notificarea prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă şi stabilirea unui interval orar, în două zile diferite, în care reprezentantul legal sau convenţional al instituţiei de credit să se prezinte la un notar public propus de debitor în vederea încheierii actului translativ de proprietate, prin care se stinge orice datorie a debitorului, principal, dobânzi, penalităţi, izvorând din contractul de credit ipotecar, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi.

 (3) Prima zi de convocare la notarul public nu poate fi stabilită la un termen mai scurt de 30 de zile libere, perioadă în care se suspendă orice plată către creditor, precum şi orice procedură judiciară sau extrajudiciară demarată de creditor sau de persoane care se subrogă în drepturile acestuia îndreptată împotriva consumatorului sau a bunurilor acestuia.

 (4) Cu cel puţin 3 zile libere înainte de prima zi de convocare la notarul public, părţile transmit acestuia informaţiile şi înscrisurile necesare încheierii actului de dare în plată.

(5) Toate costurile notariale şi, după caz, ale executorului judecătoresc sau ale avocatului se suportă de către debitor.”

Potrivit art. 11 din Legea 77/2016 „ În vederea echilibrării riscurilor izvorând din contractul de credit, precum şi din devalorizarea bunurilor imobile, prezenta lege se aplică atât contractelor de credit aflate în derulare la momentul intrării sale în vigoare, cât şi contractelor încheiate după această dată.”

Totodată, potrivit dispoziţiilor art. 3 din acelaşi act normativ „ Prin derogare de la dispoziţiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, consumatorul are dreptul de a i se stinge datoriile izvorâte din contractele de credit cu tot cu accesorii, fără costuri suplimentare, prin darea în plată a imobilului ipotecat în favoarea creditorului, dacă în termenul prevăzut la art. 5 alin. (3) părţile contractului de credit nu ajung la un alt acord.”

De asemenea, potrivit art. 7 din Legea nr. 77/2016,  „În termen de 10 zile de la data comunicării notificării emise în conformitate cu dispoziţiile art. 5, creditorul poate contesta îndeplinirea condiţiilor de admisibilitate a procedurii reglementate de prezenta lege”.

Din dispoziţiile legale sus-menţionate reiese faptul că Legea nr. 77/2016, se aplică şi contractelor de credit aflate în derulare la momentul intrării sale în vigoare, în ipoteza în care consumatorul îşi manifestă intenţia de a-şi exercita dreptul de a i se stinge datoriile izvorâte din contractele de credit cu tot cu accesorii, fără costuri suplimentare, prin darea în plată a imobilului ipotecat în favoarea creditorului.

Instanța constată că prezenta contestație a fost introdusă în termen legal, la data de 26.04.2018.

Potrivit art. 4 din Legea 77/2016 „(1) Pentru stingerea creanţei izvorând dintr-un contract de credit şi a accesoriilor sale prin dare în plată trebuie îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

a)creditorul şi consumatorul fac parte din categoriile prevăzute la art. 1 alin. (1), astfel cum acestea sunt definite de legislaţia specială;

b) cuantumul sumei împrumutate, la momentul acordării, nu depăşea echivalentul în lei al 250.000 euro, sumă calculată la cursul de schimb publicat de către Banca Naţională a României în ziua încheierii contractului de credit;

c) creditul a fost contractat de consumator cu scopul de a achiziţiona, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinaţie de locuinţă sau, indiferent de scopul pentru care a fost contractat, este garantat cu cel puţin un imobil având destinaţia de locuinţă;

d) consumatorul să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre definitivă pentru infracţiuni în legătură cu creditul pentru care se solicită aplicarea prezentei legi.

 (2) În situaţia în care executarea obligaţiilor asumate prin contractul de credit a fost garantată cu două sau mai multe bunuri, în vederea aplicării procedurii prevăzute de prezenta lege debitorul va oferi în plată toate bunurile ipotecate în favoarea creditorului.”

Instanţa a fost sesizată cu constatarea neîndeplinirii condițiilor de fond şi formă notificării de dare în plată din 16.04.2018, motiv pentru care aceasta se va limita la analiza îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 4 şi 5 din Legea nr. 77/2016.

Instanța va respinge argumentele contestatoarei referitoare la lipsa detalierii condițiilor de admisibilitate, fiind menționat că nu se explică de ce intimații au calitatea de consumatori și nici de unde rezultă ca imobilul are destinația de locuință și lipsa semnăturii de pe notificare.

Astfel, instanţa reţine că părţile fac parte din categoriile prevăzute la art. 1 alin.1 din Legea nr. 77/2016, respectiv sunt consumatori (persoane fizice ce au cumpărat imobilul cu destinația de locuință) şi instituţie de credit, consumatorii fiind persoanele definite de Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cuantumul sumei împrumutate, la momentul acordării, nu depăşea echivalentul în lei al 250.000 euro, sumă calculată la cursul de schimb publicat de către Banca Naţională a României în ziua încheierii contractului, fiind de 3,5666 RON/EUR, respectiv 209.956,9 EUR (f.41).

Instanța mai are în vedere că din contractul de novație și tranzacţie nr. …………….. rezultă că la data semnării actului intimații au achitat din debitul principal suma de 42.319,23 CHF.

Creditul a fost contractat de consumator pentru satisfacerea unor nevoi personale fiind garantat cu un imobil cu destinaţia de locuinţă. Instanța are în vedere că intimații au atașat notificării contractul de vânzare cumpărare și certificatul de atestare fiscală de unde rezultă că imobilul are destinația de locuință.

De altfel, instanța are în vedere și corespondența dintre părți (f.96-106) de unde rezultă că imobilul este o casă de locuit (vilă) aflat într-un cartier rezidențial, fiind fără dubiu că, contestatoarea cunoaște destinația bunului. Nu în ultimul rând, nu rezultă din probele administrare că s-a solicitat vreodată intimaților să prezinte clarificări suplimentare băncii referitoare la destinația imobilului față de cele menționate în notificare.

Art. 2. lit. a) din Legea nr. 114/1996 defineşte locuinţa ca fiind „Construcţie alcătuită din una sau mai multe camere de locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii."

Intimaţii  au demonstrat că se află în una din cele două ipoteze ale art. 4, lit. c) din Legea nr. 77/2016, respectiv creditul este garantat cu cel puţin un imobil având destinaţia de locuinţă, dat fiind că obiectul garanţiei băncii îl constituie  imobilul din litigiu.

Reţine instanţa că intimaţii nu au fost condamnaţi printr-o hotărâre definitivă pentru infracţiuni în legătură cu creditul pentru care se solicită aplicarea Legii nr. 77/2016. Intimații au atașat notificării cazierele judiciare, acest aspect nefiind criticat de către bancă.

Totodată, în vederea încheierii contractului translativ de proprietate au fost stabilite 2 termene, respectiv 15.05.2018 şi 22.05.2018 în care reprezentantul legal sau convenţional al contestatoarei  se poate prezenta la Biroul Notarial ………. ……………., nici această chestiune ce nu a fost criticată de bancă.

Instanţa va aprecia ca nefondate susţinerile contestatoarei potrivit cu care intimaţii din prezenta cauză  nu ar fi detaliat faptul că ar îndeplini condiţiile prevăzute de art. art. 4 din Legea nr. 77/2016.

Referitor la lipsa semnăturii personale a intimaților de pe notificare instanța are în vederea că notificarea a fost semnată de către reprezentantul convențional și însușită de către intimați, aceasta a fost transmisă cu respectarea prevederilor art. 5 Legea 77/2016 prin avocat.

Instanța are în vederea că Legea 77/2016 nu prevede în mod expres că notificarea ar trebui semnată în mod direct de către debitor iar obiectul notificării nu îl reprezintă un drept strict personal al debitorului (viața, sănătatea, integritatea fizica si psihica, demnitatea, intimitatea vieții private, libertatea de conștiință, stare civilă) ci un drept patrimonial al acestuia. Instanța are în vedere că atât în materia dreptului consumatorului cât și generic în cazul contractelor de vânzare-cumpărare sau chiar în prezentul proces reprezentarea părților este recunoscută de lege iar contestatoarea nu a indicat un motiv întemeiat pentru care reprezentarea ar fi interzisă în cazul Legii 77/2016; aceasta nu a indicat existența vreunui posibil prejudiciu produs contestatoarei sau chiar debitorilor prin lipsa semnăturii personale a contestatorilor.

Referitor la lipsa semnăturii de pe împuternicirea avocațială, instanța are în vedere că pe împuternicirea avocaţială nu este necesara semnătura clientului, atât timp cat aceasta exista in contractele de asistenta juridică încheiate. Potrivit art. 28 din Legea nr. 51/1995, coroborat cu Statutul profesiei de avocat, contractul de asistenţă juridică are caracter confidenţial, neputând fi făcut public decât cu consimţământul clientului care a încheiat respectivul contract de asistenţă juridică, art. 1 13 din Statutul profesiei de avocat prevăzând, în alin. (1), că dreptul avocatului de a asista, de a reprezenta ori de a exercita orice alte activităţi specifice profesiei se naşte din contractul de asistenţă juridică încheiat în formă scrisă între avocat şi client ori mandatarul acestuia, acest contract de asistenţă juridică, potrivit art. 131 alin. (1) teza I, prevăzând în mod expres întinderea puterilor pe care clientul le conferă avocatului.

De asemenea, potrivit art. 131 alin. (1) teza finală din Statutul profesiei de avocat, „avocatul se legitimează faţă de terţi prin împuternicire avocaţială întocmită conform anexei nr. II la prezentul statut", iar nu prin contractul de asistență juridică.

De altfel în tipizatul împuternicirii avocațiale este menționat expres că nu este necesară semnătura clientului în ipoteza în care este menționat contractul de asistență juridică.

Referitor la fondul litigiului, astfel cum a statuat Curtea Constituțională prin Decizia 623/2016, legea 77/2016 se aplică consumatorilor de bună-credință care nu mai au posibilitățile financiare necesare achitării creditului, instanța fiind obligată să analizeze îndeplinirea condițiilor impreviziunii.

Cu privire la acest aspect critica contestatoarei se referă la faptul că intimații nu au probat că veniturile realizate sunt insuficiente pentru a asigura rambursarea creditului precum și nici faptul că această executare se datorează unui eveniment excepțional și exterior voinței lor, ce nu putea fi prevăzut în mod rezonabil.

Condițiilor specifice impreviziunii astfel cum au fost enumerate în Decizia 623/2016 au fie caracter obiectiv când se referă la cauza schimbării circumstanțelor (existența situației neprevăzute) sau la cuprinsul contractului (absența unei clauze de adaptare a contractului), și condițiile cu caracter subiectiv referitoare la atitudinea/conduita părților contractante (lipsa culpei debitorului în executarea contractului) sau la efectele schimbării circumstanțelor (caracterul licit al neexecutării obligațiilor contractuale).

Instanța are în vedere că intimații au depus la dosarul cauzei înscrisuri de unde rezultă îndeplinirea condițiilor cu caracter obiectiv și subiectiv necesare verificării teoriei impreviziunii.

Așa cum s-a stabilit anterior, din contractul de novație și tranzacție nr. …………….. rezultă că la data semnării actului intimații au achitat din debitul principal suma de 42.319,23 CHF. Prin acest contract creditul inițial a fost înlocuit cu suma de 1.187.004,36 lei la care se adaugă costul creditului de 695.040,94 lei. La data de 28.03.2018 intimații mai aveau de achitat suma 2.319.815,44 lei debit principal (2.354.662,83 cost total). (f.137).

La data acordării creditului în CHF cursul de schimb era de 2,2010 lei/CHF în schimb la data convertirii în lei a creditului s-a calculat la un curs de schimb de 4,255 lei/CHF, practic s-a dublat cursul valutar și implicit creditul ce trebuia restituit de intimați.

În aceste condiții, instanța apreciază că nu poate fi vorba în cauză de o renegociere a contractului cu bună credință din partea creditoarei întrucât soluția oferită nu a fost în măsură să echilibreze pe termen lung raportul contractual ci doar a oferit soluții de moment. Se reține și refuzul băncii de a proceda la o renegociere a clauzelor contractuale, deși intimații au solicitat acest lucru în mod repetat.

Referitor la intimați, instanța are în vedere că aceștia sunt foști soți, intimații au divorțat la data de 02.08.2016 conform certificatului de divorț nr. 10095 (f.126). Intimații au doi copii minori pentru care tatăl s-a obligat să achite suma de 2500 lei/lună cu titlu de pensie de întreținere. (f.128)

Din adeverința de venit al intimatului ………… nr. 12.12.2018 (f.155) rezultă că în perioada iunie-noiembrie 2018 acesta a avut un venit net lunar de 1168 lei, fiind angajat la societatea ……………... În urma interogării bazei de date ANAF a rezultat că intimatul a figurat la nivelul anului 2018 cu un venit net de 18119 lei (f.193)

În ceea ce o privește pe intimata ……………, instanța reține că începând cu anul 2011 aceasta a fost diagnosticată cu cancer mamar (f.113). Costurile tratamentului fiind semnificative, spre exemplu a fost depusă factura nr. 626097/21.07.2011 emisă de Clinica Hirslanden pentru suma de 26308 EUR (f.114), factura nr. 68117/10.04.2012 pentru suma de 3482 EUR (f.115), factura 66876,66888/15.03.2012 pentru suma de 4278,80 EUR (f.116), factura nr. f157 25968/27.11.2018 (f.176) pentru suma de 5743,82 lei, factura nr. 1976/20.08.2018 pentru suma de 8000 lei (f.177).

În prezent starea de sănătate a intimatei este foarte gravă; astfel conform biletului de ieșire din spital din 01.06.2018 (f.165) intimata a avut un episod epileptic și prezintă multiple metastaze osoase. Din înscrisul depus la fila 164 rezultă că trebuie să achite aproximativ suma de 8400 lei/lună pentru medicamente. Din biletul de externare din 27.11.2018 rezultă că intimata a suferit multiple operații în anul 2011, 2014 și 2016 iar în prezent s-a constatat progresia bolii la nivel osos (f.168).

La nivelul anului 2017 veniturile intimatei au fost de 38500 lei brut anual iar ulterior s-au diminuat la suma de 3831 brut, așa cum rezultă din adeverința de venit eliberată la 07.11.2018 (f.132).

De asemenea, împotriva intimatei …………. este pornită executarea silită în dosarul de executare nr. …………….. (f.134) pentru suma de 93.520 EUR.

Instanța mai are în vedere ca intimații atât înainte de notificarea privind darea în plată a imobilului cât și ulterior au încercat să vândă imobilul și să ramburseze creditului. Acest fapt rezultă din corespondența purtată de părți de unde instanța reține că intimații au solicitat în mod repetat o reducere a soldului creditului pentru ca acesta să fie rambursat. (f.135-adresa din 16.02.2018) Din adresa transmisă la 13.06.2018 instanța reține că intimații au găsit un cumpărător pentru imobil la prețul de 185.000 EUR însă contestatoarea nu a răspuns solicitării intimaților (f. 96-97).

Instanța apreciază că în cauză nu s-a dovedit reaua-credință a intimaților, în realitate aceștia au informat banca despre imposibilitatea achitării creditului, au solicitat aplicarea unor reduceri la soldul creditului, au încercat vânzarea imobilului și au informat banca despre posibilitatea dării în plată a imobilului aproximativ cu 2 luni înainte de notificarea dării în plată. 

În ceea ce privește incidența condițiilor impreviziunii instanța apreciază că în speță intimații au dovedit intervenirea unei situații imprevizibile sau cu efecte imprevizibile de natură a-i împiedica să-și execute obligațiile contractuale, respectiv boala (cancer) de care suferă intimata ………….. și care presupune costuri exorbitante raportat la veniturile intimaților. Instanța apreciază că această situație nu putea fi în mod rezonabil prevăzută de intimați iar împrejurarea că își concentrează eforturile financiare pentru însănătoșirea intimatei este de la sine înțeles, nefiind vorba de neglijență sau rea-credință în relația cu banca.

De asemenea, volatilitatea foarte mare a cursului de schimb CHF, monedă în care creditul a fost inițial contractat, poate reprezenta o situație imprevizibilă pentru intimați. Instanța apreciază că în speță nu are relevanță că părțile au convertit ulterior creditul în lei întrucât conversia a avut loc 15.12.2016 cu aproximativ un an înainte de notificarea privind darea în plată (aprilie 2018), conversia a fost calculată la un curs de schimb dublu față de cel existent la data contractării iar intimații deja erau împovărați financiar din cauza bolii de care suferă intimata. Creșterea accentuată a francului elvețian raportat la moneda națională, costurile generate de schimbul valutar, diferențele de curs valutar la vânzare și cumpărare au produs un dezechilibru major al prestațiilor reciproce ale părților, în detrimentul împrumutaților cu efectul obținerii unor foloase de către bancă fără contraprestații.

Nu în ultimul rând instanța reține lipsa utilității continuării contractului de credit de vreme ce contestatoarea nu dorește adaptarea/renegocierea contractului iar intimații nu au resursele financiare pentru a rambursa creditul în condițiile existente, stingerea datoriilor prin darea în plată fiind singura modalitate de reechilibrare a contractului încheiat de către părți.

Pentru aceste motive instanța va respinge contestația și va constata că intimații îndeplinesc condițiile de admisibilitate pentru darea în plată a imobilului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge contestaţia, formulată de contestatorul .................., în contradictoriu cu intimaţii ……………………………………………….., ca neîntemeiată.

Constată îndeplinite condiţiile dării în plată.

Cu drept de apel în termen de 15 zile lucrătoare de la comunicare ce se va depune la Judecătoria Ploieşti.

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 396 alin. 2 C.pr.civ. azi…………………... 

PREŞEDINTE, GREFIER