Anulare act administrativ

Decizie 625 din 13.06.2019


Act administrativ emis de autoritatea publică în etapa de planificare şi pregătire a achiziţiei publice.

Decizia nr. 625/13.06.2019 a Curţii de Apel Galaţi

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Galaţi, sub numărul 1318/121/2019, la data de 22.03.2019, reclamanta … a solicitat, în contradictoriu cu pârâta comuna …, anularea comunicării rezultatului procedurii transmis cu adresa nr. …/15.03.2019, anularea actelor subsecvente ce au determinat respingerea ofertei, anularea actelor prin care a fost declarat câştigător un alt ofertant, obligarea autorităţii la reluarea procedurii de atribuire şi reconvocarea ofertelor şi obligarea la plata cheltuielilor de judecată.

În motivare, reclamanta a arătat, în esenţă, că a comunicat oferta sa de preţ împreună cu fişa tehnică aferentă produsului pe mail către Primăria …

În data de 14.03.2019 a avut loc o şedinţă în cadrul Primăriei …, în care au fost prezentate produsele ofertate de către 3 din 5 ofertanţi înscrişi şi în urma căreia s-a decis câştigătorul contractului de achiziţie publică, în baza ofertelor prezentate. Trei dintre ofertanţi au fost prezenţi la şedinţă având ocazia să îşi pună în valoare produsul. Al patrulea ofertant a fost invitat, dar nu a participat, iar reclamanta, al cincilea ofertant nu a fost contactată de nimeni şi nu a ştiut de existenţa acestei şedinţe, la care s-ar fi prezentat cu mult interes.

Numai reclamanta nu a fost anunţată de această şedinţă, fiind lipsită de posibilitatea de a prezenta oferta.

A doua zi după şedinţă, pe data de 15.03.2019, reclamanta a fost contactată de reprezentanţii unităţii şi li s-a adus la cunoştinţă că nu au fost selectaţi.

În cauză sunt aplicabile dispoziţiile art.2 alin.(2) din Legea nr.98/2016, iar potrivit art.1 alin.(2) din Normele metodologice autoritatea contractantă are obligaţia ca pe parcursul aplicării procedurii de atribuire să ia toate măsurile necesare pentru a evita apariţia unor situaţii de natură să determine existenţa unui conflict de interes şi sau împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concurenţei.

Egalitatea între participanţi la procedura de achiziţie publică, precum şi existenţa unei concurenţe loiale între aceştia, sunt principii garantate şi la nivel constituţional prin art.135 alin.(2) lit. a) din Constituţie.

În jurisprudenţa CJUE s-a mai arătat că principiul tratamentului egal impune ca situaţii similare să nu fie tratate diferit şi ca situaţiile diferite să nu fie tratate în acelaşi mod decât dacă un astfel de tratament este justificat obiectiv.

Or, în contextul în care reclamanta a fost singurul ofertant căruia nu i s-a acordat posibilitatea de a participa la şedinţa de prezentare a produselor ofertate în urma căreia s-a decis câştigătorul contractului de achiziţie publică şi implicit nici de a-şi pune în valoare produsul de a-şi susţine oferta şi totodată de a negocia în baza acesteia, reiese cu puterea evidenţei că tratamentul la care a fost supusă subscrisa a fost discriminatoriu.

Pentru remedierea efectelor produse de actele şi faptele autorităţii contractante care au adus atingere principiilor prevăzute de art.2 din Legea nr. 98/2016 şi pentru repararea prejudiciului cauzat de aceste acte şi fapte, Legea nr.101/2016 prevede o serie de căi de atac.

Având în vedere toate cele de mai sus neconvocarea reclamantei pentru a participa la şedinţa Consiliului Local în urma căreia s-a decis câştigătorul contractului, în baza ofertelor prezentate, este nelegală şi pe cale de consecinţă se impune admiterea contestaţiei.

În drept, au fost invocate art.4 alin.(1) lit. b) din Legea nr.101/2016.

În dovedire, s-a solicitat proba cu înscrisuri, interogatoriu şi proba testimonială.

Cererea a fost timbrată cu suma de 450 lei.

Prin întâmpinarea, din data de 01.04.2019, pârâta a solicitat respingerea cererii.

Pârâta a susţinut că unitatea Comuna … nu a iniţiat în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice niciun anunţ de intenţie ca modalitate de iniţiere a unei proceduri de atribuire pentru achiziţia de sisteme de iluminat stradal şi prin urmare nu au fost încălcate prevederile Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice.

Reclamanta şi încă 4 societăţi au depus la sediul comunei … oferte şi mostre puse în funcţiune pentru prezentarea produselor în vederea comercializării, oferte ce au fost discutate în şedinţă, la punctul de pe ordinea de zi diverse, întrebări, interpelări, petiţii de către consilierii locali pentru a se stabili care ofertă este mai avantajoasă din punct de vedere preţ/calitate, fapt nefinalizat prin Hotărâre de Consiliu Local sau vreun raport de evaluare, Consiliul Local nefiind autoritate contractantă.

La nivelul comunei … există o propunere de modernizare a sistemului de iluminat stradal, dar care la momentul actual nu s-a finalizat cu o procedură de achiziţie deoarece bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 nu este aprobat. În momentul iniţierii unei proceduri de achiziţie publică a unor sisteme de iluminat stradal, orice ofertant va putea participa la licitaţia de achiziţie publică.

Prezenţa nu a fost solicitată ofertanţilor prin niciun act transmis acestora, cei prezenţi au venit din proprie iniţiativă în urma unor apeluri telefonice prin care aceştia s-au informat privind data şedinţei Consiliului Local.

Art.1 din Legea nr.101/2016 nu sunt aplicabile în această cauză deoarece nu există nicio procedură de atribuire iniţiată sau finalizată şi nu a fost publicat niciun anunţ de intenţie, motiv pentru care se impune respingerea cererii ca nefondată.

În drept, au fost invocate dispoziţiile din cerere.

S-a solicitat judecata cauzei în lipsă.

În dovedire, s-a solicitat proba cu înscrisuri.

Prin sentinţa civilă nr 307/25 04 2019 a Tribunalului Galați a fost admisă cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul … în contradictoriu cu pârâta Comuna …, având ca obiect litigiu privind achiziţiile publice.

S-a anulat  adresa răspuns nr. …/15.03.2019 şi procedura din 14.03.2019, precum şi orice acte încheiate ulterior cu privire la achiziţie corpuri de iluminat public.

A fost obligată pârâta să convoace reclamanta la achiziţia publică „achiziţie corpuri de iluminat public” la data la care se va desfăşura.

A fost obligată pârâta să achite reclamantei 450 lei cheltuieli de judecată, reprezentând taxă de timbru.

În fapt s-au reținut următoarele ”prin adresa nr. …/15.03.2019 pârâta a transmis către reclamantă că „având în vedere oferta dumneavoastră de preţ depusă la sediul U.A.T. …, prin prezenta vă comunicăm faptul că nu aţi fost selecţionat pentru încheierea contractului de furnizare şi montare corpuri iluminat stradal, prin urmare vă rugăm să dispuneţi ridicarea lămpilor (mostre) puse cu rol de prezentare, conform proces-verbal nr. …/13.02.2019”.

Totodată, potrivit procesului verbal al Consiliului Local … din 14.03.2019 rezultă că la şedinţă au participat şi trei societăţi comerciale, s-a reţinut că referitor la lămpile stradale au fost încheiate contracte de comodat cu mai mulţi furnizori care şi-au depus ofertele şi le-au montat demonstrativ. S-a mai reţinut că există necesitatea de 135 de lămpi pentru drumul judeţean, iar apoi se vor extinde numărul la 500 de lămpi pentru toată comuna. S-a mai stabilit că trebuie să se analizeze ofertele şi să se ia o decizie finală.

Cei trei reprezentanţi au fost invitaţi să îşi prezinte ofertele şi s-a stabilit că după finalizarea lucrărilor şedinţei, în funcţie de modul de iluminare a lămpilor deja montate demonstrativ care au fost instalate în comună şi de raportul preţ/calitate, urmează să selecteze modelul de lampă stradală care s-ar potrivi nevoilor comunei.

S-a mai reţinut că după aprobarea bugetului pentru anul 2019 se va iniţia achiziţia publică, pentru lămpile stradale care îndeplinesc caracteristicile tehnice agreate.

În continuare nu se mai prevede rezultatul verificării efectuate de către pârâtă.

În drept, potrivit art.2 alin.(2) din Legea nr.98/2016 „Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică şi a organizării concursului de soluţii sunt: a) nediscriminarea, b)tratament egal, c) recunoaşterea reciprocă, d) transparenţa, e) proporţionalitatea, f) asumarea răspunderii”.

De asemenea, conform art.1 alin.(2) din Normele metodologice din 2 iunie 2016 de aplicare a Legii nr.98/2016 autoritatea contractantă are obligaţia de a lua „toate măsurile necesare pentru a evita apariţia unor situaţii de natură să determine existenţa unui conflict de interese şi/sau împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concurenţei”.

Cu privire la apărarea pârâtei privind neînceperea procedurii de achiziţie deoarece nu a publicat un anunţ de intenţie, Tribunalul nu o poate reţine întrucât nepublicarea unui anunţ de intenţie nu împiedică autoritatea să desfăşoare activităţi preliminare de selectare a ofertelor, astfel cum s-a întâmplat în prezenta cauză şi prin care să restrângă nepermis dreptul tuturor participanţilor de a participa la eventuala achiziţie publică. În acest sens, chiar din conţinutul adresei rezultă că reclamanta nu a fost selectată pentru încheierea unui contract privind iluminatul stradal, deci i s-a respins posibilitatea de a participa la o eventuală achiziţie publică, doar prin simpla examinare a celorlalte oferte în lipsa reclamantei.

  În ce priveşte motivele de nulitate ale procedurii, astfel cum s-a desfăşurat, este adevărat că, din datele aflate la dosar, încă nu a avut loc atribuirea efectivă a contractului de achiziţie, dar aceasta nu împiedică reclamanta să solicite participarea la o eventuală achiziţie publică efectivă.

În acest context, pârâta a încălcat drepturile reclamantei de a participa la faza prealabilă de verificare a ofertelor prin faptul că aceasta nu a fost convocată la şedinţa de consiliu, ori toate actele de procedură privind eventuala achiziţie trebuiau să fie făcute şi în contradictoriu cu aceasta şi, ulterior, să se constate că aceasta nu îndeplineşte condiţiile, iar nu în mod prealabil aşa cum a făcut autoritatea contractantă.

Ori faţă de argumentele expuse răspunsul transmis de autoritate cu privire la neselecţionarea reclamantei de a participa efectiv la achiziţia publică ce va urma, după aprobarea bugetului pe anul 2019 sau după ce se va aproba efectuarea achiziţiei, este nul pentru nerespectarea procedurii privind achiziţiile publice inclusiv pentru faptul că nu a demarat efectiv procedura, deci nu se putea înlătura un concurent anterior începerii procedurii.

Având în vedere că răspunsul transmis reclamantei este ca urmare a procedurii din 14.03.2019, inclusiv aceasta a fost efectuată cu încălcarea drepturilor reclamantei privind concurenţa dintre participanţi şi urmează a fi anulată.

Pe cale de consecinţă se impune şi obligarea autorităţii la convocarea reclamantei atunci când va avea loc achiziţia publică având în vedere că aceasta a depus deja oferta de participare.

Potrivit art.453 Cod proc. civ. partea care a pierdut procesul va fi obligată să achite cheltuielile de judecată, iar reclamanta a cheltuit suma de 450 lei taxă de timbru, iar această sumă va fi acordată.

Pentru aceste considerente, tribunalul va admite cererea ”Unitatea Administrativ Teritorială Comuna … a declarat recurs împotriva sentinței civile nr. 307/2019 din 25-04.2019 pronunţata de Tribunalul Galaţi în dosarul civil nr. 1318/121/2019. În motivarea sentinţei civile, instanța a reținut eronat că pârâta, UAT Comuna … nu a convocat reclamanta … să-şi prezinte oferta la şedinţa în care au fost discutate ofertele depuse de ofertanţi şi astfel a fost încălcat dreptul reclamantei de a participa la faza prealabilă de verificare a ofertelor.

Conform art. 8 alin.2 lit. a din Normele de aplicare a Legii nr.98/20l6 privind achiziţiile publice aprobate prin HG nr. 395/2016, UAT Comuna … prin colectarea ofertelor de lămpi stradale de la diverşi operatori economici nu face nimic altceva decât să parcurgă etapele prevăzute la acest articol, respectiv etapa de planificare inclusiv consultarea pieţei pentru întocmirea cheltuieli de sarcini necesar achiziţiei publice. Pentru ca ofertanţii să răspundă în mod realist la cerinţele autorităţii contractante şi pentru a nu afecta competiția prin încălcarea principiilor ce stau la baza achiziţiilor public, caietul de sarcini trebuie întocmit conform nevoilor comunei pentru asigurarea iluminatului public local la un nivel optim şi economie.

Scopul întâlnirii în care au fost analizate ofertele depuse pentru lămpi stradale de către consilierii locali a fost pentru a se asigura transparenţa în cheltuirea banului public între UAT Comuna … şi Consiliul Local în calitate de autoritate deliberativă.

Nu s-a dorit excluderea vreunui potențial ofertant, aceasta etapa de colectare oferte s-a făcut in scopul de a se stabili tipul procedurii pentru achiziţia corpuri de iluminat, prezenţa ofertanţilor nefiind obligatorie în această etapă, simpla transmitere a ofertelor fiind suficienta.

Prin întâmpinarea depusă de intimata …, a invocat în temeiul art. 489 alin. 2 Cod proc. civ., anularea recursului ca urmare a neindicării motivului de casare şi respectiv a neîncadrării acestuia in niciunul dintre prevăzute de art. 488 Cod procedură civilă şi în subsidiar, respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea Hotărârii nr. 307/2019 pronunţată de Tribunalul Galaţi în dosarul 1318/121/2019 ca fiind temeinică şi legală.

În temeiul dispoziţiilor art. 453 alin. 1 Cod procedură civilă, a solicitat obligarea recurenţilor la plata cheltuitelor de judecată avansate pentru etapa procesuală a recursului.

Astfel, a solicitat sa se constatate nulitatea recursului formulat de către recurenta U.A.T. Comuna … în condiţiile art. 489 alin. 2 Cod procedură civilă, pentru neindicarea niciunuia, aceasta nu aduce nicio critică de nelegalitate a Hotărârii nr. 307/2019 pronunţate de Tribunalul Galaţi în dosarul 1318/121/2019, arătând doar faptul că „instanţa a motivat faptul că pârâta U.A.T. Comuna … nu a convocat reclamanta … să-şi prezinte oferta la şedinţa în care au fost discutate ofertele depuse de ofertanţi şi astfel a fost încălcat dreptul reclamantei de a participa la faza prealabilă de verificare a ofertelor”.

Aşa cum s-a reţinut şi în practica Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie prin Decizia nr. 3095/12.11.2014 (Secţia I civilă) „Recursul este o cale extraordinară de atac, de reformare, prin care se supune cenzurii judiciare a instanţei competente controlul conformităţii hotărârii atacate cu regulile de drept, şi, ca urmare, atunci când criticile formulate nu se raportează punctual la conţinutul deciziei supuse acestei căi de atac, ci sentinţei pronunţate de prima instanţă, acest fapt atrage nulitatea recursului, întrucât nu combate dezlegarea juridică dată problemelor litigioase prin hotărârea instanţei de apel. în speţa, Înalta Curte a reţinut ca recurentul pârât nu a arătat în ce modalitate decizia instanţei de apel nu este conformă legii, ci a reluat ad literam critici formulate în faza procesuală anterioară şi asupra cărora instanţa de apel deja s-a pronunţat, astfel că Înalta Curte a declarat nul recursul”.

De asemenea, prin decizia nr. 1283/14.05.2015 (Secţia I Civilă), Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie reţine cu titlu de principiu „Pentru a conduce la modificarea hotărârii, recursul nu se poate limita la o simplă indicare a textelor de lege, condiţia legală a dezvoltării motivelor de recurs implicând determinarea greşelilor anume imputate instanţei de apel; o minimă argumentare a criticii în fapt şi în drept, precum şi indicarea probelor pe care se bazează. (...) Motivarea recursului, înseamnă nu doar exprimarea nemulţumirii faţă de hotărârea pronunţată în apel, ci expunerea tuturor motivelor pentru care, din punctul de vedere al părţii, instanţa a pronunţat o hotărâre nelegală”.

Nu în ultimul rând, potrivit aceleiaşi practici a instanţei supreme, prin Decizia nr. 1283/27.01.2015 (Secţia 1 civilă), se reţine faptul că „Din noua formă a textului procedural mai sus evocat (art. 489) rezultă că nu a fost menţinută prevederea conform căreia, indicarea greşită a motivelor de casare nu atrage nulitatea recursului dacă dezvoltarea lor face posibilă încadrarea într-unul din motivele de recurs. În actuala configuraţie a sancţiunii nulităţii pentru neîncadrarea criticilor în motivele de casare prevăzute de art. 488 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, textul procedural aduce un plus de rigoare, referitor la cerinţa încadrării criticilor. Aşadar, din dispoziţiile imperative ale art. 489 (2) din Legea nr. 134/2010 se reţine că instanţele au obligaţia de a verifica dacă motivele invocate de recurent se încadrează în cazurile de casare prevăzute de art. 488, iar dacă această cerinţa nu este îndeplinită, operează sancţiunea nulităţii recursului.”

Pe fondul recursului, intimata a precizat că a comunicat oferta de preţ împreuna cu fişa tehnică aferentă produsului atât pe mail către consultanta Primăriei …, doamna …, cât şi în original către domnul Primar al Comunei …

În data de 14.03.2019 a avut loc o şedinţă/întâlnire în cadrul Primăriei …, în care au fost prezentate produsele ofertate de către 3 dintre 5 ofertanţi înscrişi si în urma căreia s-a decis câştigătorul contractului de achiziţie publică, în baza ofertelor prezentate.

Pentru obţinerea acestui contract s-au înscris în total un număr de cinci ofertanţi. Trei dintre aceştia au fost invitați şi au fost prezenţi la şedinţă, având ocazia să-şi pună în valoare produsul, să susţină oferta şi totodată să negocieze în baza acesteia. Un al patrulea ofertant a fost invitat, dar a refuzat să participe, iar intimata, al cincilea ofertant, nu a fost contactată de nimeni şi nu a ştiut de existenta acestei şedinţe, la care s-ar fi prezentat.

Intimata … nu a fost anunţată despre această şedinţă/întâlnire din cadrul Primăriei … în urma căreia s-a decis câştigătorul contractului de achiziţie publică, fiind astfel lipsită de posibilitatea de a prezenta şi susţine oferta.

A doua zi după şedinţă, pe data de 15.03.2019 intimata a fost contactată de un consilier din cadrul Primăriei care i-a adus la cunoştinţă că din păcate nu a fost declarată câştigătoare. Abia atunci a aflat, telefonic, din vorbă în vorbă, ceea ce se întâmplase de fapt cu o zi înainte, respectiv faptul derulării unei întâlniri/şedinţe cu 3 dintre cei 5 ofertanţi.

În data de 15.03.2019 UAT Comuna … le-a comunicat adresa 2616/15.03.2019 prin care i s-au comunicat următoarele: „având în vedere oferta dumneavoastră depusă la sediul UAT …, prin prezenta vă comunicăm faptul că nu ați fost selecționat pentru încheierea contractului de furnizare şi montare corpuri de iluminat stradal, prin urmare vă rugăm să dispuneţi ridicarea lămpilor (mostre) puse cu rol de prezentare conform proces-verbal nr. 1125/13.02.2019”.

Atât timp cât prin adresa contestată, s-a afirmat clar despre existenta unei proceduri de selecţie în vederea încheierii unui contract de furnizare si montare, acest fapt este de necontestat.

Totuşi, ca urmare a promovării de către aceasta a acţiunii ce face obiectul acestui dosar, recurenta din prezenta cauză şi-a modificat susţinerile şi a afirmat prin întâmpinare că nu s-a iniţiat nicio procedură de achiziţie şi că prezenţa ofertanţilor în cadrul Şedinţei Consiliului Local nu a fost solicitată, aceştia venind din proprie iniţiativă.

Aceste susţineri sunt în primul rând contrazise de informaţiile publice furnizate de recurentă pe propriul site web.

În cadrul programului anual al achiziţiilor publice al Comunei … nr. 1481/20.02.2018, disponibil pe site-ul Comunei … la adresa http://www.primariacorodgl.ro/wp- content/uploads/2018/12/Programul-anual-al-achizitiilor-publice-2018.pdf, pe care de altfel l-am ataşat răspunsului la întâmpinare depus la fond se precizează la poziţia 10 „achiziţie corpuri de iluminat public”.

În al doilea rând aceste susţineri sunt contrazise de procesul-verbal din 14.03.2019, încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului local al Comunei …, în care s-au consemnat următoarele:

„Participă ca invitaţi reprezentanţii societăţilor comerciale care au adus şi montat gratuit elemente de iluminat în comună dintre ofertele prezentate trebuie să alegem una ...)

Referitor la lămpile stradale am încheiat contracte comodat cu mai mulţi furnizori care şi au depus ofertele şi le-au montat demonstrativ. Avem nevoie de 135 de lămpi pentru DJ, iar apoi vom extinde numărul la 600 de lămpi pentru toată comuna. De această dată trebuie să reluăm analiza ofertelor să discutăm şi să luăm o decizie finală...) Fiind prezenţi reprezentanţii a trei dintre societăţile ofertante îi invităm să îşi prezinte ofertele. După finalizarea lucrărilor şedinţei în funcţie de modul de iluminare a lămpilor deja montate demonstrativ pe care le-aţi văzut instalate în comună şi de raportul preţ/calitate urmează să selectăm modelul de lampa stradală care s-ar potrivi nevoilor noastre. După aprobarea bugetului pentru anul 2019 vom iniţia achiziţia publică pentru lămpile stradale care îndeplinesc caracteristicile tehnice agreate”.

Ulterior, în cuprinsul procesului-verbal din 14.03.2019, nu se fac menţiuni cu privire la decizia finală luată, deşi s-a consemnat expres că după finalizarea lucrărilor şedinţei urmează să se selecteze modelul de lampă care se potriveşte nevoilor Comunei …, pentru a se selecta societatea cu care urmează a se încheia contractul de achiziţie publică, evident ulterior aprobării bugetului aferent anului 2019.

În procesul-verbal din 14.03.2019 se reţine că la şedinţa Consiliului local, reprezentanţii societăţilor care au depus oferte participă ca invitaţi.

Din această modalitate de exprimare se deduce logic, în mod indubitabil că acestor 3 societăţi le-au fost lansate invitaţii pentru a participa la Şedinţa Consiliului local şi nu că aceste societăţi au făcut investigaţii cu privire la data Şedinţei Consiliului local, prezentându-se acolo neinvitaţi, astfel cum s-a afirmat în întâmpinare de către UAT Comuna ….

În cadrul procesului-verbal din 14.03.2019 se reţine că urmează să se aleagă una dintre ofertele prezentate. Or, prezentate, au fost doar ofertele societăţilor prezente, ca urmare a invitaţiilor transmise de către UAT Comuna ….

În acest context apare ca evident tratamentul inegal/discriminatoriu la care a fost supusă intimata. Chiar şi în ipoteza în care s-ar admite că nu s-a semnat efectiv nici un contract, şi că scopul invitaţiei lansate societăţilor de a-şi prezenta ofertele, a fost acela de a alege societatea cu care urmează ulterior să se semneze contractul, discriminarea există şi în acest context, fiind lipsită de şansa de a fi aleasă în vederea semnării contractului, la momentul aprobării bugetului aferent anului 2019.

Având în vedere situaţia de fapt prezentată anterior, în mod corect instanţa de fond a reţinut că „pârâta a încălcat drepturile reclamantei de a participa la faza prealabilă a ofertelor prin faptul că aceasta nu a fost convocată la şedinţa de consiliu, ori toate actele de procedură privind eventuala achiziţie trebuiau să fie făcute şi în contradictoriu cu aceasta şi ulterior să se constate că acesta nu îndeplineşte condiţiile, iar nu în mod prealabil aşa cum a făcut autoritatea contractantă.

Ori faţă de argumentele expuse răspunsul transmis de autoritate cu privire la neselecţionarea reclamantei de a participa efectiv la achiziţia publică ce va urma, după aprobarea bugetului pe 2019 sau după ce se va proba efectuare achiziţiei este nul, pentru nerespectarea procedurii privind achiziţiile publice, inclusiv pentru că nu a demarat efectiv procedura, deci nu se poate înlătura un concurent anterior începerii procedurii.”

În motivarea recursului său, autoritatea contractantă face trimitere la prevederile art. 8 alin 2 lit. a din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice din 02.06.2016.

În acord cu această dispoziţie legală, Autoritatea contractantă are obligaţia de a se documenta şi de a parcurge pentru fiecare proces de achiziţie publică trei etape distincte: a) etapa de planificare/pregătire; b) etapa de organizare a procedurii şi atribuirea contractului/acordului-cadru; c) etapa postatribuire contract/acord-cadru, respectiv executarea şi monitorizarea implementării contractului/acordului-cadru.”

Chiar dacă s-ar admite punctul de vedere al recurentei în sensul că s-ar afla în etapa de planificare şi pregătire, tot nu poate dispune excluderea intimatei a priori, de altfel acest aspect a fost analizat în mod corect de către instanţa de fond, astfel cum s-a  precizat anterior, în acord cu dispoziţiile art. 2 alineat 2 din Legea 98/2016 „(2) Principiile care stau Ia baza atribuirii contractelor de achiziţie publică şi a organizării concursurilor de soluţii sunt: a) nediscriminarea; b) tratamentul egal; c) recunoaşterea reciprocă; d) transparenţa; e) proporţionalitatea; f) asumarea răspunderii.

Aceste principii sunt aplicabile tuturor etapelor unei proceduri de achiziţie publică, deci inclusiv în etapa de planificare şi pregătire.

Cu privire la excepția nulității recursului, excepție invocată de intimata …, în temeiul art. 489 alin. 2 Cod procedură civilă, întrucât recurenta nu a indicat motivul de casare si respectiv  neîncadrarea acestuia in niciunul dintre prevăzute de art. 488 Cod procedură civilă, instanța de recurs va retine că criticile intimatei sunt nefondate.

Astfel, criticile recurentei privind dreptul reclamantei de a participa la faza prealabilă de verificare a ofertelor, conform art.8 alin.2 lit. a din Normele de aplicare a Legii nr.98/20l6 privind achiziţiile publice aprobate prin HG nr.395/2016, întrucât UAT Comuna … prin colectarea ofertelor de lămpi stradale de la diverşi operatori economici nu face nimic altceva decât să parcurgă etapele prevăzute la acest articol, respectiv etapa de planificare inclusiv consultarea pieţei pentru întocmirea cheltuieli de sarcini necesar achiziţiei publice vizează tocmai ipoteza prevăzută de disp. art. 488 alin 1 pct. 8 Cod procedură civilă, respectiv greșita aplicare şi interpretare  a dispozițiilor legale, motiv pentru care va respinge excepția nulității recursului ca nefondată.

Examinând recursul declarat UAT Comuna … prin prisma disp art. 488 alin 1 pct. 8 Cod procedură civilă, Curtea va reţine că este nefondat, avându-se în vedere următoarele:

Principala critică a recurentei vizează faptul că recurenta  se afla în etapa de planificare a achiziției publice, de consultarea pieţei pentru întocmirea cheltuieli de sarcini necesar achiziţiei publice conform art. 8 alin.2 lit. a din Normele de aplicare a Legii nr.98/20l6 privind achiziţiile publice aprobate prin HG nr. 395/2016 şi nu de atribuire a unui contract de achiziție publică, motiv pentru care ofertanţii trebuie să răspundă în mod realist la cerinţele autorităţii contractante şi pentru a nu afecta competiția prin încălcarea principiilor ce stau la baza achiziţiilor public, caietul de sarcini trebuie întocmit conform nevoilor comunei pentru asigurarea iluminatului public local la un nivel optim şi economie.

Conform art.  8 alin.2 lit. a din Normele de aplicare a Legii nr. 98/20l6 privind achiziţiile publice aprobate prin HG nr. 395/2016 – „(1) Atribuirea unui contract de achiziţii publică/acord-cadru este rezultatul unui proces ce se derulează în mai multe etape.

(2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a se documenta şi de a parcurge pentru fiecare proces de achiziţie publică trei etape distincte:

a) etapa de planificare/pregătire;

b) etapa de organizare a procedurii şi atribuirea contractului/acordului-cadru;

c) etapa postatribuire contract/acord-cadru, respectiv executarea şi monitorizarea implementării contractului/ acordului-cadru.”

Cu privire la această critică va constata că, chiar şi în etapa de planificare şi pregătire a achiziției publice, tot nu poate dispune excluderea intimatei a priori  cât timp a prezentat corpuri de iluminat stradal, întrucât trebuie respectate disp. art. 2 alin.(2) din Legea nr.98/2016 „Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică şi a organizării concursului de soluţii sunt: a) nediscriminarea, b) tratament egal, c) recunoaşterea reciprocă, d) transparenţa, e) proporţionalitatea, f) asumarea răspunderii. Aceste principii sunt aplicabile tuturor etapelor unei proceduri de achiziţie publică, deci inclusiv în etapa de planificare si pregătire.

Pe de altă parte, va constata că prin adresa nr. 2616/15.03.2019 emisă de recurenta, actul administrativ contestat de către intimata  se precizează că „având în vedere oferta dumneavoastră de preţ depusă la sediul U.A.T. …, prin prezenta vă comunicăm faptul că nu aţi fost selecţionat pentru încheierea contractului de furnizare şi montare corpuri iluminat stradal, prin urmare vă rugăm să dispuneţi ridicarea lămpilor (mostre) puse cu rol de prezentare, conform proces-verbal nr.1125/13.02.2019”.

În consecință, va constata că faţă de conținutul  adresei nr. 2616/15.03.2019  din care rezultă că reclamanta nu a fost selectată pentru încheierea unui contract privind iluminatul stradal, deci i s-a respins posibilitatea de a participa la o eventuală achiziţie publică, doar prin simpla examinare a celorlalte oferte în lipsa reclamantei, este în dezacord cu susținerile recurentei că ar fi doar în etapa de planificare şi pregătire a achiziției publice.

Astfel, actul administrativ adresa nr.2616/15.03.2019 emisă de recurenta U.A.T. ... este vătămător pentru intimata  …, conform art. 8 din Legea nr. 554/2004, în eventualitatea organizării ulterioare a procedurilor de achiziție  publică conform art. 43 din Hotărâre nr. 395/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cât timp rezultă în mod expres neselecționarea acesteia în vederea încheierii contractului de furnizare şi montare corpuri iluminat stradal.

Faţă de cele mai sus arătate, în mod corect s-a reținut de către instanța de fond nelegalitatea acestui act administrativ, şi în baza art. 51 alin 3 din Legea nr. 101/2016 şi art. 496 alin 1 Cod procedură civilă, va respinge ca nefondat recursul.

În baza disp. art. 453 alin. 1 Cod procedură civilă, va obliga recurenta să plătească intimatei suma de 1785 RON, reprezentând cheltuieli de judecată, respectiv, onorariu avocat.