Litigiu privind funcționarii publici statutari.

Sentinţă civilă 1592/2018 din 27.11.2018


Cod ECLI ECLI:RO:......

Cod operator .......

Dosar nr. ...........

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

SENTINȚA Nr. 1592/2018

Ședința publică de la 27 Noiembrie 2018

Completul compus din:

PREŞEDINTE ..........

Grefier ............

Pe rol se află soluționarea cererii de chemare în judecată formulată de reclamantul .........în contradictoriu cu pârâta ............ având ca obiect litigiu privind funcționarii publici statutari.

La apelul nominal făcut în ședință publică  a răspuns reclamantul, lipsă pârâtul  pârțile.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință care învederează instanței obiectul cauzei, stadiul judecății şi modalitatea de îndeplinire a procedurii de citare.

Tribunalul, din oficiu, verificându-şi competenta, în temeiul art. 95 pct. 4 Cod procedură civilă coroborate cu dispozițiile art. 10 din Legea ...../2004, stabilește că este competent general, material şi teritorial să judece pricina.

La interpelarea tribunalului reclamantul precizează că obiectul cererii este obligarea pârâtei la plata indemnizației de conducere fiind singura diferență salarială dintre funcția de ofițer I și de șef birou I (șef tură) sau în situația în care s-ar aprecia că nu s-ar impune acordarea diferenței salariale reprezentată de indemnizației de conducere, să i se acorde diferența de salariu pentru perioada 01.01.2015-30.06.2016.

Reclamantul mai susține că s-a pensionat, iar pentru stabilirea pensiei este relevantă perioada 01.01.2015-30.06.2016.

Tribunalul acordă cuvântul pe probe.

Reclamantul nu solicită administrarea de probe noi.

Tribunalul declară dezbaterile deschise şi acordă cuvântul pe fondul cauzei.

Reclamantul solicită plata indemnizației de conducere pentru perioada 01.01.2015-30.06.2016,  sau în situația în care s-ar aprecia că nu s-ar impune acordarea diferenței salariale reprezentată de indemnizației de conducere, să i se acorde diferența de salariu pentru perioada 01.01.2015-30.06.2016.

A precizat că în perioada 01.01.2015-30.06.2016 a îndeplinit sarcini corespunzătoare funcției de șef tură, însă nu i s-a acordat indemnizația de conducere prevăzută de lege pentru exercitarea funcție.

Tribunalul reține cauza în pronunțare.

Tribunalul,

Asupra cauzei de față  :

Prin acțiunea înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de ............ sub nr. ..........reclamantul......... a chemat în judecată.........., solicitând instanței ca prin sentinţa ce o va pronunţa să dispună:  obligarea pârâtei la plata diferenței de drepturi salariale dintre funcția de ofițer I, şi cea de șef birou I (șef tură) pentru perioada 01.01.2015-30.04.2016; respectiv a indemnizației de conducere, precum şi obligarea la plata cheltuielilor de judecată.

În expunerea de motive, reclamantul a arătat că, în fapt, a fost salariat al............., iar începând cu data de 8.03.2014 până la data de 30.04.2016 a îndeplinit în.........., pe lângă funcţia de bază aceea de ofițer I (..........) şi atribuțiile de șef birou I (șef tură).

Potrivit fișei Postului nr. ..........avea funcție de............

Pentru că șefii de tură aveau program de lucru pe schimburi 12/24 şi 12/48 ore, într-o lună se depășeau orele de program ale unei luni calendaristice, astfel atât el cât colegii săi erau numiți să exercite atribuțiile de șef birou (șef tură).

Potrivit legislației în vigoare pârâta era obligată să compenseze prin ore libere pe cei care lucrau suplimentar astfel, era nevoită prin ......... (..............) să stabilească ofițerii care înlocuiesc șefi de birou ( șeful de tură).

A menționat faptul că prin anexa la fișa postului nr.............. a fost numit şi el,  pe acest post de șef tură care era post de conducere.

Potrivit art.55 alin.3 din Legea nr.293/2004  "Ofițerii pot fi împuterniciți în funcții de conducere în unitatea în care sunt încadrați sau în care au fost detașați, împuternicirea pe funcție se poate face pentru o perioadă de maximum 6 (șase) luni şi se poate prelungi, cu acordul scris al acestora, potrivit competențelor, cu încă 6 (șase) luni.

Ofiţerii beneficiază pe perioada respectivă de salariul pentru funcţia în care sunt împuterniciți şi de indemnizația de conducere corespunzătoare funcției respective.

Ofiţerii împuterniciți îşi mențin salariile pentru funcţia îndeplinită şi indemnizațiile pe conducere avute anterior, dacă acestea sunt mai mari decât cele ale funcției pe care sunt împuterniciți."

Numire sa făcut de directorul unității prin ......... (.............) la începutul anului 05.01.2015 în care sau stabilit ofițerii care înlocuiau șefii de tură când aceștia erau liberi sau se aflau în concediul de odihnă.

Pe fiecare schimb erau 16-17 agenți care se subordonau șefului de tură. Șeful de tură trebuia să îndrume şi să coordoneze executarea serviciului de pază şi supraveghere de către personalul din schimbul său, atribuții specifice, lucrări, sarcini, potrivit anexei la fișa postului.

Pe lângă ........... există un registru de planificare şi organizare a serviciului de pază şi supraveghere, cu agenții şi șeful de tură care făceau parte din schimb şi se întocmea pe unitate cu o zi înainte pentru ziua următoare.

Aceste atribuții de șef de tură erau efectuate de el, reclamant situație generată de numărul insuficient de șefi de tură la nivelul Penitenciarului Tg - Jiu, unde se impunea o supraveghere şi coordonare permanentă pe fiecare schimb de pază dar şi de programului de lucru care era de 12/24 respectiv 12/48 în care angajații beneficiau de libere şi de concediu de odihnă .

Activitatea efectiv prestată  în perioada menționată a presupus un efort suplimentar, întrucât atribuțiile, sarcinile şi obligațiile corespunzătoare funcției de bază nu au fost restrânse ori diminuate.

Or, față de acestea a îndeplinit şi sarcinile corespunzătoare funcției de șef tură , în mod neîntrerupt în perioada menționată, însă nu i s-a acordat indemnizația de conducere prevăzută de lege pentru exercitarea funcției.

În același timp a exercitat şi activitatea de ofițer I, practic funcţia de conducere cumulându-se cu funcţia sa de bază, însă drepturile salariale care i-au fost acordate nu au inclus şi calculul privind funcţia de conducere, respectiv șef tură .

În dovedirea celor susținute înțelege să se folosească de: proba cu înscrisuri, proba testimonială cu martorii ............................................... interogatoriul pârâtei, precum şi orice altă probă a cărei necesitate în a fi administrată ar rezulta din dezbateri.

De asemenea, solicită să se pună în vedere pârâtei să depună la dosarul cauzei următoarele acte conforme cu originalul după: Decizia Zilnică pe Unitate pentru anii 2015, 2016; registrul de planificare şi organizare a serviciului de pază şi supraveghere cu personalul şi șefi de tură care făceau parte din schimb; planificare ce se făcea la nivelul biroului (serviciului) unde se regăsesc orele pe care le-a lucrat, reclamant în decursul unei luni pe schimb; deciziile şi modalitatea de calcul a drepturilor salariale pentru perioada menționată.

În drept, reclamantul şi-a întemeiat acțiunea pe dispozițiile Legii nr. 293/2004 şi Legea nr.188/1999, Codul Muncii.

Reclamantul a anexat la prezenta următoarele înscrisuri fișa postului nr......, anexa la fișa postului nr........

La data de 31 octombrie 2018 pârâta  .............., a formulat întâmpinare prin care a arătat că cererea este neîntemeiată şi solicită respingerea acesteia.

În expunerea de motive, pârâta a arătat că, reclamantul se află în eroare atunci când a afirmat în conținutul cererii de chemare în judecată că "a fost numit pe postul de șef tură care era post de conducere" de către directorul unității, prin decizia zilnică pe unitate.

Directorul .............nu are competența de a face numiri în funcții de conducere şi nici de a emite împuterniciri în astfel de funcții.

Numirea în funcţia de șef tură se face de către Directorul General .........., în urma promovării unul concurs.

Nu este cazul în speța de față.

Directorul  General  .............., prin  act administrativ, poate împuternici ofițeri în funcții de conducere pentru perioade limitate. Nu este cazul în speța de față.

În fapt, având în vedere numărul posturilor existente de șef tură la nivelul unității - 4 (patru), programul de lucru specific unității penitenciare, în vederea desfășurării normale a activității instituției pe perioada când unul din șefii de tură titulari nu erau planificați în serviciu - libere, concedii, etc , directorul unității a luat măsura îndeplinirii atribuțiilor acestui post către mai multe persoane din cadrul unității.

Astfel, petentul a îndeplinit atribuțiile șefului de tură în 2015 după cum urmează : ianuarie - 4 servicii, februarie - 3 servicii, martie - 10 servicii, aprilie - 3 servicii, mai - 2 servicii, iunie - 2 servicii, iulie - 2 servicii, august - 7 servicii, septembrie - 0 servicii, octombrie - 5 servicii, noiembrie - 10 servicii, decembrie - 8 servicii.

În anul 2016 a îndeplinit atribuţiile şefului de tură astfel : ianuarie - 6 servicii, februarie - 6 servicii, martie - 11 servicii, aprilie - 10 servicii.

Pentru că a îndeplinit aceste atribuţii, suplimentar faţă de fişa postului, reclamantul a fost recompensat în al doilea trimestru al anului 2015 cu acordarea sporului de 50% din salariul de bază, conform OMJ 820/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea majorării pentru lucrări de excepție sau misiuni speciale funcționarilor publici cu statut special şi personalului civil din sistemul administrației penitenciare.

Planificarea îndeplinirii acestor atribuţii s-a făcut prin decizie zilnică pe unitate şi prin Planificarea lunară a șefilor de tură şi înlocuitorilor acestora - deci nu prin act administrativ, decizie de personal - iar aceasta în nici un caz nu echivalează cu o numire în funcție sau cu o împuternicire, în sensul legii, aşa cum a arătat mai sus.

În perioada la care face referire reclamantul - 01.01.2015 - 30.04.2016 în statul de funcții al Penitenciarului Tg. Jiu existau 4 posturi de şef tură - toate fiind ocupate.

Conform dispozițiilor Legii nr. 293/2004, atribuţiile unui post de conducere vacant (în cazul în care acesta nu poate fi ocupat prin concurs din sursa internă/externă, mutarea/detașarea persoanelor din alte unităţi subordonate ANP care îndeplinesc condiţiile de ocupare ale postului) pot fi exercitate în baza deciziei de împuternicire emisă de directorul general ANP, în condiţiile art. 55 alin. 3 din legea 293/2004  sau prin delegarea atribuțiilor funcției în baza deciziei zilnice pe unitate emise de directorul unității, în temeiul art. 7 lit. n) şi p) din OMJ nr 1662/C/2011.

Conform art. 7 lit. n) din OMJ nr 1662/C/2011, directorul de unitate are în competentă stabilirea atribuțiilor şi competențelor profesionale pentru personalul din unitate, cu excepția celor pentru directorul unităţii, iar potrivit lit. p) din acelaşi act normativ - aprobarea fişei postului pentru personalul din unitate, aflat în subordine şi coordonare, conform ierarhiei organizatorice şi funcţionale, precum şi potrivit reglementărilor specifice.

Potrivit art. 55 alin 3 din legea 293/2004 ofițerii pot fi împuterniciți în funcții de conducere în unitatea în care sunt încadrați sau în care au fost detașați, împuternicirea pe funcţie se poate face pentru o perioadă de maximum 8 (şase) luni şi se poate prelungi, cu acordul scris al acestora, potrivit competențelor, cu încă 6 (şase) luni. Ofiţerii beneficiază pe perioada respectivă de salariul pentru funcţia în care sunt împuterniciţi şi de indemnizaţia de conducere corespunzătoare funcţiei respective.

Conform art. 9 anexa VII, Cap. I, secţ. 2 din Legea nr 284/2010, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, care îndeplinesc, prin împuternicire, atribuţiile funcțiilor prevăzute cu solda/salariul de comandă, beneficiază, pe perioada împuternicirii, de solda de funcţie, respectiv de salariul de funcţie şi de solda/salariul de comandă corespunzător funcţiilor în care sunt împuternicite.

Pentru perioadele când reclamantul a îndeplinit atribuţiile funcţiei de Şef tură în baza deciziilor zilnice pe unitate a directorului ...........şi a Planificării lunare în serviciu a şefilor de tură şi a înlocuitorilor acestora nu au fost/nu sunt îndeplinite condiţiile cerute de art. 55 alin. 3 din Legea nr. 293/2004 şi, prin urmare, acesta nu poate beneficia de sume bănești suplimentare, deoarece nu există temei legal pentru acest lucru.

Cât privește modul de numire a petentului de a desfășura unele atribuţii ale şefului birou producție, aceasta s-a realizat prin decizie de zi pe unitate, procedură reglementată de Decizia 599/29.12.2009 a Directorului General.........., unde la art. 1, alin. 3, lit a este prevăzut că prin decizie de zi pe unitate se face inclusiv numirea personalului în serviciu.

Această procedură de lucru este una specifică sistemului penitenciar, înlocuind reglementarea militară a ordinului de zi pe unitate. Este în vigoare şi se aplică unitar tuturor penitenciarelor, fiind astfel evident că, în aceste condiții, pentru ca cineva să fie considerat ca ocupând efectiv o funcţie de conducere, cu toate implicațiile aferente, este nevoie de un act administrativ de împuternicire în funcţie, emis conform prevederilor legale. Or, în cazul reclamantului nu poate fi vorba de o împuternicire efectivă pe funcţie, ci de delegarea unor atribuţii din cele specifice funcţiei de şef birou (aşa cum a arătat mai sus, 3 atribuţii din cele 26 ale postului).

Practica din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranță națională, în care este inclus şi sistemul penitenciar, în privința alocării personalului în vederea îndeplinirii unor sarcini sau atribuţii prin decizie de zi pe unitate este constantă. Cu titlu de exemplu menționează:

- art.2 din............ nr. 382/2003 privind redactarea Dispoziției zilnice pe unitate care vorbește despre cuprinderea în ......a "planificarea activităților curente (misiuni permanente şi temporare, executarea serviciului de permanență etc).

- art.73 din....................., Anexa IV- reguli de redactare a...............:

" (1) Persoanele cu diferite funcții din cadrul unității/subunității, în afară de atribuţiile prevăzute în acest regulament, se conduc în activitatea lor după prevederile regulamentelor şi instrucțiunilor de specialitate. De asemenea, în funcţie de sarcinile unității/subunității şi de specificul muncii, comandanții pot stabili pentru subordonații lor, prin ordin de zi pe unitate, şi alte atribuţii, care vor fii în concordanță cu prevederilor legilor, ale dreptului umanitar, ale regulamentelor şi instrucțiunilor în vigoare, precum şi cu principiile stabilite în prezentul regulament

Mai mult decât atât, şi la nivelul ..............problema delegărilor de competența este tratată în mod similar. Astfel, învederează instanței de judecată prevederi ale ...............pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice care stabilește că:

„ 4.2.6. În fiecare entitate publică delegarea se realizează, în principal, prin regulamentul de organizare şi funcționare, fișele posturilor şi, în unele cazuri, prin ordine exprese de a executa anumite operațiuni.

4.2.7. Delegarea este condiționată în principal de potențialul şi gradul de încărcare cu sarcini a conducerii entității şi a salariaților implicați.

Actul de delegare este conform atunci când:

- respectă raportul dintre complexitatea sarcinilor/atribuțiilor delegate şi cunoștințele, experiența şi capacitatea necesară efectuării actului de autoritate încredințat;

- sunt precizate în cuprinsul acestuia termenele-limită de realizare şi criteriile specifice pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor/atribuțiilor delegate;

- sunt furnizate de către manager toate informațiile asupra responsabilității ce va fi încredințată;

- este confirmat, prin semnătură, de către salariatul căruia i s-au delegat sarcinile/atribuţiile.

4.2.8. Salariatul delegat răspunde integral de realizarea sarcinii, iar managerul care a delegat își menține în față superiorilor responsabilitatea finală pentru realizarea acesteia."

A mai precizat că, potrivit prevederilor art. 5 lit. m), raportat la art. 4 din .................., directorului general al ................şi directorilor unităților subordonate acesteia, directorul general al ........, deţine competenţa de a dispune "împuternicirea în funcții de conducere a ofițerilor prevăzuți la art. 4, în condiţiile legii.

Reglementarea din Legea nr. .........a instituției împuternicirii reprezintă o normă specială şi este de strictă interpretare şi aplicare.

În dovedirea celor susținute înțelege să uzeze de proba cu înscrisuri, proba testimonială, precum şi de oricare altă probă a cărei necesitate în a fi administrată reiese din dezbateri.

Având în vedere cele sus arătate, a solicitat respingerea cererii formulată de reclamantul.............., ca nelegală şi netemeinică.

În drept, prezent cerere a fost întemeiată pe dispozițiile Legii nr. ......, Legii nr......., ..........., ........., Dec. 599/2009 a Directorul General ...................

În temeiul art. 223 alin. (3) Cod procedura civilă, a solicitat judecarea cauzei şi în lipsă.

Pârâta a anexat următoarele înscrisuri: extras din decizia zilnică pe unitate (...) Nr. 1 din data de 4.01.2016, adresa nr. H2/35217 din 13.08.2015, planificările șefilor de tură şi înlocuitorilor acestora în lunile aprilie, martie, februarie, ianuarie 2016, ianuarie-februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie şi decembrie 2015.

La data de 16 noiembrie 2017 reclamantul ..........a formulat răspuns la întâmpinare.

Prin răspunsul la întâmpinare, reclamantul a arătat că, își menține în totalitate apărările invocate în acțiune şi, solicită admiterea acesteia așa cum a fost formulată.

În primul rând, a solicitat să se ia act de recunoașterea pârâtei prin motivarea întâmpinării de faptul că el, reclamantul a îndeplinit atribuţii de şef tură.

Pârâta practic achiesează la susținerile sale din acțiune deoarece, în întâmpinare arată: " având în vedere numărul posturilor existente de şef de tură la nivelul unității - 4 (patru), programul de lucru specific......când unul din șefii de tură titulari nu erau planificați în serviciu - libere, concedii, etc, directorul unității a luat măsura îndeplinirii atribuțiilor acestui post către mai multe persoane din cadrul unității".

Aceste măsuri de care face vorbire pârâta s-au făcut printr-o anexă la fişa postului nr....... ( nr. H2/25878 din 28.03.2014), prin care denumirea postului era: şef birou I ( şef tură); iar nivelul postului era: de conducere.

Această anexă a fișei postului poartă antetul ..............., şi aprobată de Comisar Şef de .........- Director .........., deci poartă girul acestora.

A mai arătat că nu a susținut că a fost angajat pe acest post printr-un concurs, această funcţie de conducere de şef tură , așa cum a arătat şi prin acțiune şi cum pârâta arată prin întâmpinare, i-a fost delegată printr-o anexă la fişa postului de directorul unității prin.........

La această delegare s-a ajuns datorită situației de excepție când cei 4 șefi de tură erau în concediu sau libere, personalul în unitate fiind insuficient, iar el a exercitat atribuţiile postului de şef de tură conform planificărilor depuse de pârâtă.

Așa cum a arătat pârâta, în organigramă, aveau 4 posturi de șefi de tură, nu se putea pune problema de angajare pe funcții deoarece existau angajați, dar datorită liberelor şi concediilor, personalul era insuficient, iar pentru că existau aceste excepții directorul unității prin .......... a delegat atribuţiile.

Tocmai pentru a remedia această disfuncționalitate în noua organigramă (stat de funcționare) s-a prevăzut un nou post de şef tură ( deci în prezent sunt 5 șefi tură).

S-a susținut de pârâtă că a fost recompensat, însă nu este adevărat, pârâta prin actele depuse nu face dovada decât că a fost propus spre recompensare pentru atribuţii suplimentare, iar funcţia de şef de tură nu era o atribuție suplimentară .

După cum se poate observa Extrasul din ...... nr. l din data de 04.01.2016 anexat, prin aceasta li se stabileau şi atribuţii suplimentare faţă de fişa postului. De exemplu, în anul 2016 el, reclamantul trebuia potrivit art.73 alin.2 din ...........privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr.275/2006 modificată şi completată prin H.G. nr. 1113/2010 să aduc la cunoștință persoanelor private de libertate,  sub semnătură a regulilor de comportare, drepturilor şi obligațiilor pe: care le au, facilități, stimulente şi recompensele ce se pot acorda, sancțiunile disciplinare care se pot acorda....etc.

Pentru aceste atribuţii suplimentare a fost propus pentru acordarea majorării pentru lucrări de excepție sau misiuni speciale cu acest procent de majorare, sporul de 50%, întrucât pe lângă atribuţiile din fişa postului său şi din anexa la fişa postului, în zile de sâmbătă şi duminică era alarmat( chemat de urgență prin intermediul unei aplicații electronice) la ora 22.00 pentru a executa percheziții în camerele de deținere pentru descoperirea de obiecte interzise .

O altă misiune specială era transferul de deținuți cu grad sporit de risc la alte penitenciare din sistem etc.

Mai mult, s-a susținut că nu a fost numit pe funcţie de şef de tură, dar pârâta se contrazice deoarece împuternicirea sa pe funcţia de conducere - şef de tură s-a făcut prin anexă la fişa postului cu atribuţii, îndatoririi şi obligații de şef de tură , prin ........ pe anul 2015, 2016 unde este numit înlocuitor pentru şef de tură, şi prin planificările șefilor de tură aceste ultime acte fiind depuse chiar de către pârâta la dosar.

S-a menționat expres de către pârâtă în întâmpinare, că directorul unității a luat măsura delegării atribuțiilor acestui post în mod direct, cu toate că doar cu un paragraf mai sus susținea că directorul nu are competenţa de a face numiri şi nici de a emite împuterniciri pentru astfel de funcții.

La începutul fiecărui an calendaristic se comunică în ............ șefi de tură şi înlocuitorii pentru șefii de tură, de către directorul unității  în baza acestei hotărâri se face planificarea zilnică. Planificarea în serviciu a şefului de tură şi a agenților din compunerea schimbului se face zilnic (cu 24 de ore înainte) de către Șeful Serviciului ............ şi se aprobă de.............. ( Directorul Adjunct pentru.................). Aceste aspecte se comunică şi în aplicația electronică şi se aprobă de directorul unității în......

Postul de şef de tură este un post de conducere, atribuţiile fiindu-i stabilite prin anexa la fişa postului, iar în timpul serviciului dacă, se iveau probleme era direct răspunzător şi totodată tras la răspundere. Avea în subordine 16 agenți, care trebuiau îndrumați, verificați şi ajutați în anumite situații.

În art. 36 din Legea nr........... prevede că: "Funcționarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare are dreptul la: a)salariu lunar, compus din salariul de bază, indemnizații, sporuri, precum şi premii şi prime, ale căror cuantumuri se stabilesc prin lege. Salariul de bază cuprinde salariul corespunzător funcţiei îndeplinite, gradului profesional deținut, gradațiile, sporurile pentru misiune permanentă şi, după caz, indemnizaţia de conducere şi salariul de merit."

Alt. 55 alin.3 din Legea nr. 293/2004 arată: "Ofiţerii pot fi împuterniciți în funcţii de conducere în unitatea în care sunt încadrați sau în care au fost detașați, împuternicirea pe funcţie se poate face pentru o perioadă de maximum 6 (şase) luni şi se poate prelungi, cu acordul scris al acestora, potrivit competențelor, cu încă 6 (şase) luni. Ofiţerii beneficiază pe perioada respectivă de salariul pentru funcţia în care sunt împuterniciți şi de indemnizația de conducere corespunzătoare funcţiei respective. Ofițerii împuterniciți își mențin salariile pentru funcția îndeplinită şi indemnizațiile de conducere avute anterior, dacă acestea sunt mai mari decât cele ale funcţiei pe care sunt împuterniciţi. "

În concluzie, pârâta a recunoscut că el, reclamantul a îndeplinit în perioada 01.01.2015 - 30.04.2016 şi funcţia de şef de tură în baza deciziilor zilnice pe unitate, depunând pentru perioada solicitată planificările în care a exercitat atribuţiile şefului de tură, dar consideră că nu trebuie să fie remunerat.

Faţă de cele arătate a solicitat admiterea acţiunii.

La data de 18 ianuarie 2018 reclamantul ..............a depus note de ședință prin care a solicitat să se pună în vedere pârâtei să depună în copie conformă cu originalul după următoarele acte:

1. - planificarea şi organizare a serviciului de pază şi supraveghere cu personalul şi șefi de tură care făceau parte din schimb: planificare ce se făcea la nivelul biroului (serviciului) pe zile unde se regăsesc orele lucrate de reclamant.

Aşa cum a arătat atât el, reclamantul cât şi pârâta, planificarea personalului pentru a îndeplinii atribuţii se făcea prin ......... (...............care se întocmea pe an) ; după .........se întocmea planificarea lunară, pe care pârâta a depus-o la dosar; iar după această planificare se întocmea registrul de planificare şi organizare a serviciului de pază şi supraveghere cu personalul şi șefi de tură care făceau parte din schimb , se făcea la nivelul biroului pe zile întocmindu-se astăzi pentru a doua zi, pentru că exista posibilitatea ca din cei 4 șefi de tură care erau planificați aceștia, să fie nevoit să ia libere pentru că depășea numărul de ore lucrate, să intervină probleme de ordin familial sau să se îmbolnăvească, sau alte situații neprevăzute şi era nevoie de înlocuirea lor .

-statele de plată-pentru perioada 01.01.2015-30.04.2016 din care să rezulte drepturile salariale pe care reclamantul le-a primit.

-organigrama pe anii 2016, 2017, 2018 pentru a se observa că a îndeplinit aceste atribuţii alături de alți colegi pârâta a solicitat suplimentarea posturilor șefilor de tură.

-decizia nr. ..../29.12.2009- în întâmpinarea la fila 2 ultimul paragraf pârâta a făcut vorbire de această decizie însă nu a depus acest act pentru a vedea dacă îl privește şi pe reclamant .

La data de 20 aprilie 2018 reclamantul a depus concluzii scrise, prin care a solicitat admiterea cererii, în sensul obligării pârâtei la plata diferenței de drepturi salariale dintre funcția de ofițer I şi cea de şef birou(şef tură) pentru perioada 01.01.2015-30.04.2016; respectiv a indemnizației de conducere, precum şi obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

În esență a arătat că, din probele administrate în cauză rezultă fără putere de tăgadă faptul că a exercitat în mod efectiv pe lângă funcţia de bază aceea de ofiţer I(........) şi funcţia de şef  birou, exercitând atribuţiile de şef birou I (şef tură). Atât din înscrisurile pe care le-a depus , din declarațiile celor doi martori ..........şi ............., dar şi din răspunsurile comunicate de către pârâtă instanței rezultă că, în perioada 01.01.2015-30.04.2016 reclamantul a ocupat  funcţia de şef tură în cadrul...............

Împrejurarea că, nu i s-a emis o decizie de către directorul general al .........nu este culpa sa. Era obligat  să respecte dispozițiile date de conducătorul ierarhic, în contextul art. 48 lit. j din Legea nr......., nesupunerea atrage consecință legii, iar unei astfel de îndatoriri îi corespunde obligația corelativă a unității de a  achita drepturile salariale cuvenite pentru munca prestată.

La data de 24 aprilie 2018 .............a formulat concluzii scrise, prin care a solicitata respingerea cererii, fiind neîntemeiată.

În esență a arătat că, cererea nu este motivată în drept , neexistând fundament legal pentru acordarea unor  sume de bani reprezentând indemnizație de conducere, reclamantul fiind în eroare atunci când a afirmat că,, a fost numit pe postul de şef de tură care era post de conducere” de către directorul unității, prin decizie zilnică pe unitate.

Pentru perioadele cât reclamantul a îndeplinit atribuţiile funcţiei de şef de tură, în baza deciziei zilnice pe unitate şi a planificării lunare în serviciu a șefilor de tură şi a înlocuitorilor acestora, nu au fost şi nu sunt îndeplinite condiţiile cerute de art. 55 alin. 3 din legea 293/2004 şi , prin urmare acesta nu poate beneficia de sume bănești suplimentare, neexistând temei legal pentru acest lucru.

Reglementarea din legea 293/2004 a instituției împuternicirii reprezintă o normă specială şi este de strictă interpretare şi aplicare.

În ceea ce privește practica judiciară invocată de petent, în speța de față nu este vorba despre exercitarea atribuțiilor unui post vacant, ci de o înlocuire a  titularului postului pe perioada cât acesta lipsește ,practică de altfel existentă la nivelul tuturor instituțiilor şi organizațiilor.

Faţă de cele menţionate a solicitat respingerea cererii, ca  nelegală şi netemeinică.

În drept, prezenta a fost întemeiată pe dispozițiile Legii nr. 293/204, Legii nr. 284/2010 ....nr. 1662/C/2011, ......./2015, Decizia 599/2009 a .......

Prin sentinţa nr............., pronunţată de ............în dosarul nr........... a fost admisă în parte acțiunea formulată de reclamantul..........., în contradictoriu cu pârâtul.........., a fost obligată pârâta să plătească reclamantului diferențele salariale dintre funcția de ofiţer I şi cea de Şef birou I (Şef tură), pentru perioada 01 ianuarie 2015-30 aprilie 2016, sume ce vor fi actualizate cu indicele de inflație la data plății, fiind  respinsă acțiunea, în ce privește indemnizația de conducere solicitată pentru perioada sus-menționată.

Totodată, a fost obligată pârâta la 600 lei cheltuieli de judecată către reclamant.  Împotriva sentinței nr...... din 4 mai 2018, pronunţată de ........în dosarul nr........ a

declarat recurs pârâtul.........., iar reclamantul .............a formulat apel.

 În motivarea recursului, recurentul pârât a susținut că instanța de fond a pronunțat o hotărâre care cuprinde motive contradictorii, fiind dată și cu încălcarea normelor de drept material.

 În fapt, prin cererea înregistrată la instanța de fond, reclamantul a investit instanța cu o acțiune având două capete de cerere, solicitând ”obligarea pârâtei la plata diferenței de drepturi salariale dintre funcția de ofițer I și cea de șef birou I (șef tură) pentru perioada 01.01.2015 — 30.04.2016, respectiv a indemnizației de conducere” și ”obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată”.

La pag. 3, alin. 1 a cererii de chemare în judecată este reluată și practic  explicate solicitarea, petentul arătând că "Am îndeplinit și sarcinile corespunzătoare funcției de șef tură, însă nu mi s-a acordat indemnizația de conducere prevăzută de lege pentru exercitarea funcție/'.

 Din cele arătate mai sus și din economia textelor legale aplicabile este evident că obiectul cererii îl reprezintă plata indemnizației de conducere corespunzătoare funcției de șef birou, pe care reclamantul se considera îndreptățit a o primi.

Or, în urma probatoriului administrat, instanța de fond respinge în mod corect acțiunea în ceea ce privește indemnizația de conducere, dar admite cererea în parte și obligă unitatea să plătească reclamantului diferențele salariate între funcția de ofițer I și cea de șef birou I (șef tură) și, făcând aplicarea dispozițiilor art. 453 NCPP, obligă pârâta la plata cheltuielilor de judecată către reclamant.

În ceea ce privește obligarea unității la plata diferențelor salariale între funcția de ofițer I și cea de șef birou I (șef tură) — altele decât indemnizația de conducere. capăt de cerere respins de instanță — hotărârea instanței cuprinde motive contradictorii, aceasta aflându-se în eroare și pronunțând o hotărâre care nu produce efecte juridice, ”acordând drepturi care existente, acordate anterior, practic singura obligație stabilită de instanță în sarcina recurentei fiind aceea de a plăti cheltuielile de judecată, însă total nejustificat atâta timp cât procesul nu a fost pierdut, instanța respingând cererea petentului de acordare a indemnizației de conducere.

 Astfel, obiectul cererii definit clar de reclamant este acordarea indemnizației de conducere.

 Instanța de fond respinge cererea reclamantului, dar acordă alte drepturi  plus petita nesolicitate de reclamant, pentru simplul motiv că acestea nu există.

Reclamantul a beneficiat de toate drepturile salariale de care beneficia un șef de tură, în afara indemnizației de conducere. Coeficientul postului de ofițer I și cea de șef birou I (șef tură) este același, diferența de salarizare făcând-o doar indemnizația de conducere.

Așa fiind, sub impresia faptului că acțiunea reclamantului a fost admisă în parte, instanța de fond a obligat absolut nejustificat instituția pârâtă la plata cheltuielilor de judecată, deşi având în vedere motivarea și dispozitivul sentinței .......unitatea nu a căzut în pretenții, neputându-se considera că a pierdut procesul.

 Diferențele salariale pe care instanța de fond obligă pârâta să le plătească reclamantului nu există motiv pentru care nici nu au fost solicitate de reclamant, acesta cunoscând faptul că singura diferență salarială dintre funcția de ofițer I și cea de șef birou I (șef tură) este indemnizația de conducere, asupra căreia s-a pronunțat însă separate instanța de fond, respingând-o.

Având în vedere cele arătate, recurenta pârâtă a solicitat admiterea recursului, casarea sentinței atacate şi pe fond respingerea cererii formulată de reclamantul..........., ca nelegală și netemeinică, cu consecința exonerării obligației unității penitenciare de plata cheltuielilor de judecată.

 În motivarea apelului, apelantul reclamant ...........a susținut că din actele depuse de părți la dosar rezulta fără echivoc ca reclamantul a deținut calitatea de funcționar public cu statut special, a fost salariat al..........., iar începând cu data de 28.03.2014 până la data de 30.04.2016 a îndeplinit in cadrul............, pe lângă funcția de baza aceea de ofițer I (............) si atribuțiile de șef birou I (șef tură).

Potrivit fișei Postului nr. ..../28.03.2014 reclamantul avea funcție de ofițer execuție. Pentru ca șefii de tură aveau program de lucru pe schimburi 12/24 12/48 ore, într-o luna se depășeau orele de program ale unei luni calendaristice, astfel atât reclamantul cat si colegii săi erau numiți sa exercite atribuțiile de șef birou (șef tura). Potrivit legislației în vigoare parata era obligata să compenseze prin ore libere pe cei care lucrau suplimentar astfel, era nevoit prin Decizia Zilnica pe Unitate sa stabilească ofițerii care înlocuiesc șefi de birou (acesta fiind asimilat șeful de tura).

 Prin anexa la fișa postului nr. ....../ 28.03.2014 eu reclamantul am fost numit pe acest post de șef tura care era post de conducere.

 Prin întâmpinarea depusa parata nu a negat exercitarea activității suplimentare de care se face vorbire, ci doar afirma ca nu i s-ar cuveni și aceste drepturi bănești de natura salariala.

 Așa cum a reținut și instanța de fond reclamantul era îndreptățit la aplicarea prevederilor legale invocate de mine prin acțiune, respectiv ce i se cuvin, pentru perioada de referință din dosar, și diferențele dintre salariul încasat efectiv pentru funcția sa de baza de ofițer I si cel cuvenit pentru postul de șef tura (șef birou I).

 Activitatea de șef tura a fost efectiv prestata de acesta in perioada menționata, ceea ce a presupus un efort suplimentar, întrucât atribuțiile, sarcinile și obligațiile corespunzătoare funcției de baza nu au fost restrânse ori diminuate, din contra având o responsabilitate mult mai mare cât și un număr de oameni în subordine.

 Pe fiecare schimb erau 16-17 agenți care se subordonau șefului de tura. Șeful de tura trebuia să îndrume sa coordoneze executarea serviciului de paza și supraveghere de către personalul din schimbul său, atribuții specifice, lucrări, sarcini, potrivit anexei la fișa postului.

 Prin sentința nr...........instanța a admis în parte acțiunea formulata de reclamant si a obligat parata să-i plătească diferențele salariale dintre funcția de ofițer I și cea de șef birou I (șef tura), pentru perioada 0l ianuarie 2015-30 aprilie 2016, sume ce vor fi actualizate cu indicele de inflație la data plăți, dar a respins acțiunea in ceea ce privește obligarea paratei la plata indemnizația de conducere solicitată pentru aceeași perioadă.

 Apelantul reclamant a considerat ca este o greșeală iar soluția nu este una temeinică întrucât aşa cum s-a demonstrat cu acte cat și din înscrisurile depuse de pârâtă a rezultat că reclamantul a îndeplinit funcție de conducere (conform anexei la fișa postului nr. chiar sintagma șef de tura denumește un post de conducere referindu-se strict la faptul că reclamantul era obligat prin această anexă sa aibă in subordine un nr. 16/17 angajați, acești angajații pe timpul programului de lucru fiindu-i subordonați.

 Or, având în vedere aceste aspecte apelantul reclamant a considerat că se impune in mod cert obligarea paratei sa îi plătească indemnizația de conducere pentru perioada 01 ianuarie 2015-30 aprilie 2016, perioada în care i s-a recunoscut dreptul de șef de tură.

 A precizat ca între funcția deținuta respectiv ofițer siguranța I și funcția de șef de tura nu exista nici o diferența salarială, ambele având același coeficient de salarizare, diferența fiind făcuta de indicele acordat pentru îndemnizația de comandă.

 Fața de aceste aspecte în baza art. 480 cod de procedură civilă, apelantul reclamant a solicitat admiterea apelului, schimbarea sentinței apelate și pe fond admiterea acţiunii așa cum a fost formulată.

 Prin cererea depusă la data de 25.07.2018, apelantul reclamant a solicitat recalificarea căii de atac din apel în recurs.

Prin decizia  nr. ......, pronunţată de ................au fost admise recursurile declarate împotriva sentinței  nr............, pronunţată de .........în dosarul nr............, fiind casată sentinţa recurată, iar cauza trimisă spre rejudecare.

A reţinut instanţa de control judiciar că recursurile sunt  fondate în limitele şi pentru considerentele ce succed:

În speță, prin cererea de chemare în judecată, reclamantul a solicitat obligarea pârâtei la plata diferenței de drepturi salariale dintre funcţia de ofițer I şi cea de şef de birou I, şef de tură pentru perioada 01.01.2015-30.04.2016, respectiv a indemnizației de conducere.

 Prin sentinţa recurată a admis în parte acțiunea formulată de reclamant, a obligat pârâta să plătească reclamantului diferenţele salariale dintre funcţia de ofiţer I şi cea de Şef birou I (Şef tură), pentru perioada 01 ianuarie 2015-30 aprilie 2016, sume ce vor fi actualizate cu indicele de inflaţie la data plăţii şi a respins acţiunea, în ce priveşte indemnizaţia de conducere solicitată pentru perioada sus-menţionată şi a obligat pârâta la 600 lei cheltuieli de judecată către reclamant.

Recurentul .........a arătat că obiectul cererii îl constituia indemnizaţia de conducere, iar recurentul ...........a arătat  că între funcţia deţinută de acesta, respectiv ofiţer siguranţa I şi funcţia de şef de tură nu există nicio diferenţă salarială

În justificarea măsurii dispuse, instanţa de fond reținut în esență că reclamantul ar avea dreptul la plata primelor diferenţe, întrucât pârâta nu poate justifica exercitarea acestor atribuții suplimentare fişei postului fără ca reclamantul să fie plătit pentru munca prestată în mod suplimentar şi obligatoriu şi a reţinut, cu privire la indemnizaţia de conducere că nu există temei pentru plata acesteia

Textul art. 425 alin. 1 lit. b din Noul Cod de procedură civilă consacră principiul potrivit căruia hotărârile trebuie să fie motivate în fapt şi în drept, iar nerespectarea acestui principiu constituie motiv de casare potrivit art. 488 alin. 1 pct. 6 din Noul Cod de procedură civilă, rolul acestui text fiind acela de a se asigura o bună administrare a justiției şi pentru a se putea exercita controlul judiciar de către instanțele superioare.

În cauza dedusă judecății, la pronunțarea sentinței, instanţa de fond nu a procedat la o analiză efectivă a cererii reclamantului, nu a procedat în primul rând la lămurirea obiectului cererii, în raport de  cererea introductivă, nu a stabilit situația concretă a dreptului solicitat, acordându-i un drept de care beneficia deja, obligând totodată pârâtul la plata cheltuielilor de judecată. O astfel de motivare este contradictorie şi  nefiind clarificat obiectul judecății, motivarea conține motive străine de natura cauzei.

O astfel de motivare face imposibilă analiza, în cadrul recursului, a legalității hotărârii instanței de fond, în speță fiind aplicabile şi prevederile art. 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, întrucât o hotărâre judecătorească pronunțată de o instanță națională trebuie să fie motivată, în fapt şi drept, sub toate aspectele existente în cererea de chemare în judecată, în caz contrar, fiind încălcat accesul liber la instanță.

 Procedeul juridic utilizat de instanţa de fond echivalează cu necercetarea fondului cauzei, dar şi a dispozițiilor art. 22 alin. 2 din Noul Cod de procedură civilă care impun judecătorului să stăruie, prin toate mijloacele legale, pentru a preveni orice greşeală privind aflarea adevărului în cauză, pe baza stabilirii faptelor şi prin aplicarea corectă a legii, în scopul pronunțării unei hotărâri temeinice şi legale.

Aspectele evidențiate de recurenți, cu consecințe asupra justei soluționări a cauzei şi pronunțării unei hotărâri judecătorești legale şi temeinice, ca act final al dezbaterii judiciare, trebuiau clarificate de instanţa de fond, neputând fi analizate direct în recurs, în lipsa unui obiect cert stabilit al cererii de chemare în judecată, pentru că acestea țin de fondul cauzei deduse judecății care nu a fost analizat, nefiind posibilă efectuarea controlului judiciar, motive pentru care hotărârea recurată este casabilă potrivit art. 488 alin. 1 pct. 6 din Noul Cod de procedură civilă.

Pentru a putea vorbi de o examinare efectivă a fondului, instanţa investită cu soluționarea cauzei ar fi trebuit să examineze solicitările reclamantului din cererea de chemare în judecată, după lămurirea obiectului, în vederea aplicării corecte a legii şi să justifice aplicarea în cauză dedusă judecății a anumitor norme de drept.

Prin urmare, raționamentul instanței de fond nu a putut fi reţinut de instanţa de recurs şi, observând că în mod greșit instanţa a rezolvat procesul fără a intra în cercetarea fondului, soluția care s-a impus a fost  trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeași instanță, faţă de dispozițiile art. 498 alin. 2 din Noul Cod de procedură civilă.

În rejucare, cauza a fost înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 29.10.2018 sub nr. ............

Analizând cererea de chemare în judecată formulată de reclamant, raportat la obiectul acesteia și temeiul legal operant, la motivele de fapt și de drept invocate de către reclamant, precum și  la apărările promovate de instituția pârâtă, respectiv raportat la înscrisurile depuse de părți, tribunalul constată şi a reținut următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată, astfel cum a fost precizată în ședința publică din data de............, reclamantul a solicitat  obligarea pârâtului  la plata indemnizației de conducere, susţinând că este singura diferență salarială dintre funcția de ofițer I și de șef birou I (șef tură) , iar în subsidiar a solicitat ca ,în situația în care s-ar aprecia că nu s-ar impune acordarea diferenței salariale reprezentată de indemnizației de conducere, să i se acorde diferența de salariu pentru perioada 01.01.2015-30.06.2016.

Potrivit înscrisurilor depuse la dosar, reclamantul a deţinut calitatea de funcţionar public cu statut special, respectiv ofiţer în cadrul pârâtului.............., iar în perioada 01.01.2015-30.04.2016 a îndeplinit, în cadrul..........., pe lângă funcţia de bază aceea de ofiţer I (siguranţă penitenciară), şi atribuţiile de şef birou I (şef tură).

Potrivit fişei postului nr. ..........din 28.03.2014 reclamantul avea funcţie de execuție, de ofițer I (............),  iar din anexa la această fișă rezultă că acesta a fost numit şi în funcție de conducere, respectiv şef birou I ( şef tură), rezultând astfel  că reclamantul a îndeplinit şi atribuţiile postului de conducere menționat, pe lângă cele ale funcţiei de bază,  nefiindu-i acordată  până în prezent  diferența dintre drepturile salariale pe care le-a primit pentru funcţia de bază(ofiţer I) şi cea de şef tură, aferente perioadei menționare în acțiune.

Prin întâmpinarea formulată, pârâtul a recunoscut că reclamantul a îndeplinit şi atribuţiile menţionate în anexa l la fișa postului, susţinând  pârâtul având în vedere numărul posturilor existente de şef tură la nivelul unităţii - 4 (patru), programul de lucru specific unităţii penitenciare, în vederea desfășurării normale a activității instituției pe perioada când unul din șefii de tură titulari nu erau planificați în serviciu, respectiv erau liberi sau în concedii, directorul unităţii a luat măsura îndeplinirii atribuțiilor acestui post către mai multe persoane din cadrul unităţii, între care şi reclamantul cauzei.

Conform apărărilor formulate de pârât, reclamantul a îndeplinit atribuţiile şefului de tură în 2015 după cum urmează : ianuarie - 4 servicii, februarie - 3 servicii, martie - 10 servicii, aprilie - 3 servicii, mai - 2 servicii, iunie - 2 servicii, iulie - 2 servicii, august - 7 servicii, septembrie - 0 servicii, octombrie - 5 servicii, noiembrie - 10 servicii, decembrie - 8 servicii.

În anul 2016 a îndeplinit atribuţiile şefului de tură astfel : ianuarie - 6 servicii, februarie - 6 servicii, martie - 11 servicii, aprilie - 10 servicii.

Planificarea îndeplinirii acestor atribuţii s-a făcut prin decizie zilnică pe ......(.....) şi prin Planificarea lunară a șefilor de tură şi înlocuitorilor acestora.

Potrivit apărărilor formulate de pârât, pentru îndeplinirea acestor  atribuţii , suplimentar faţă de fişa postului, reclamantul a fost recompensat în al doilea trimestru al anului 2015 cu acordarea sporului de 50% din salariul de bază, conform ..........pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea majorării pentru lucrări de excepție sau misiuni speciale funcționarilor publici cu statut special şi personalului civil din.............., aceste apărări nefiind contestate de reclamant.

Tribunalul arată că în conformitate cu dispozițiile art. 55 alin 3 din Legea nr. ...../2004: „Ofiţerii pot fi împuterniciți în funcții de conducere în unitatea în care sunt încadrați sau în care au fost detașați, împuternicirea pe funcţie se poate face pentru o perioadă de maximum 6 (şase) luni şi se poate prelungi, cu acordul scris al acestora, potrivit competențelor, cu încă 6 (şase) luni. Ofiţerii beneficiază pe perioada respectivă de salariul pentru funcţia în care sunt împuterniciţi şi de indemnizaţia de conducere corespunzătoare funcției respective. Ofițerii împuterniciți îşi mențin salariile pentru funcţia îndeplinită şi indemnizațiile de conducere avute anterior, dacă acestea sunt mai mari decât cele ale funcției pe care sunt împuterniciți.”

Potrivit art. 7 lit. n şi p din.........., directorul de unitate are în competența: n) stabilirea atribuțiilor şi competențelor profesionale pentru personalul din unitate, cu excepția celor pentru directorul unității;  p)aprobarea fișei postului pentru personalul din unitate, aflat în subordine şi coordonare, conform ierarhiei organizatorice şi funcţionale, precum şi potrivit reglementărilor specifice.”

În conformitate cu dispozițiile art. 5 lit. m din acelaşi ordin, directorul general al ............are în competența : „ împuternicirea în funcții de conducere a ofițerilor prevăzuți la art. 4, în condiţiile legii.”

Conform art. 9 anexa VII, Cap. I, secţ. 2 din Legea nr...... ( dispoziții aplicabile în prezenta cauză, raportat la perioada pentru care se solicită acordarea diferențelor salariale) funcționarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, care îndeplinesc, prin împuternicire, atribuţiile funcțiilor prevăzute cu solda/salariul de comandă, beneficiază, pe perioada împuternicirii, de solda de funcţie, respectiv de salariul de funcţie şi de solda/salariul de comandă corespunzător funcțiilor în care sunt împuternicite.

Potrivit art. 2 alin 1 Normele  Metodologice privind acordarea majorării pentru lucrări de excepție sau misiuni speciale funcționarilor publici cu statut special şi personalului civil din sistemul.........., aprobate prin Ordinul ..............„Funcționarii publici cu statut special şi personalul civil din sistemul ...........care execută, în domeniul specific, lucrări de excepție sau misiuni speciale, apreciate ca atare de către conducătorii acestora, beneficiază de o majorare de până la 50% din salariul de bază prevăzut de legislația în vigoare la data de 31 decembrie 2009, denumită în continuare majorare.”

În conformitate cu dispozițiile art. 3 din același ordin” Sunt considerate lucrări de excepție, lucrările:

a) efectuate în vederea realizării unor obiective cu impact ridicat asupra organizării şi funcționării structurilor din sistemul............;

b) care impun efectuarea unor activități cu un grad ridicat de răspundere sau specializare;

c) care presupun o documentare complexă sau gestionarea unui volum mare de informații;

d) care contribuie la identificarea, obținerea sau creșterea veniturilor.”

Conform art.” Sunt considerate misiuni speciale:

a) activitățile directe desfăşurate cu persoanele custodiate, în împrejurări având complexitate ridicată;

b) activităţile care implică riscuri deosebite pentru siguranţa personalului sau pentru funcţionarea în bune condiţii a sistemului penitenciar;

c) activităţile cu un grad de complexitate mai mare decât atribuţiile corespunzătoare postului ocupat.”

În condiţiile în care în perioada 01.01.2015-30.04.2016 reclamantul a îndeplinit atribuţiile șefului de tură, în baza ordinelor primite de la conducătorul unităţii , ordine pe care , în conformitate cu dispoziţiile art. 48 alin 3 lit. j  din Legea nr. ......2004, era obligat să le respecte, inclusiv ordinele de zi pe unitate , acesta are dreptul la salariul corespunzător funcției de conducere prestate în perioada menţionată anterior, neavând relevanţă  că împuternicirea în funcţia de conducere nu a fost emisă de directorul general al.............., împrejurarea că împuternicirea  nu a fost emisă potrivit dispozițiilor legale menționate mai sus  nefiind imputabilă reclamantului.

Pârâtul  a susținut că pentru activitatea prestată în baza anexei la fişa postului, pârâtul a fost recompensat  în al doilea trimestru al anului 2015, cu acordarea unui spor de 50 % din salariul de bază , conform ......../2015.

Atât reclamantul, cât şi pârâtul, au susținut că singura diferență dintre drepturile salariale aferente postului de ofiţer I şi cele pentru funcţia de conducere de şef birou I ( şef tură) este reprezentată de indemnizaţia de conducere.

Activitatea desfăşurată de reclamant în funcţia de conducere de şef birou I ( şef tură) nu face parte din cele enumerate de art. 3 şi 4 din Ordinul nr.........., iar din  susținerile părților şi din înscrisurile depuse la dosar nu rezultă că sporul acordat timp de trei luni ar fi în cuantum egal cu indemnizația de conducere ce i se cuvenea reclamantului pentru perioada în care a îndeplinit această funcţie de conducere, astfel încât nu vor fi reținute apărările pârâtului în sensul că reclamantul a fost remunerat corespunzător pentru îndeplinirea acestor atribuţii, îndeplinite suplimentar faţă de fişa postului.

În condiţiile în care reclamantul a îndeplinit  atribuţiile specifice funcției de conducere , nefiind remunerat corespunzător, se constată întemeiată cererea formulată de reclamant, astfel cum a fost precizată.

Pentru considerentele de fapt şi de drept expuse anterior,  urmează a fi admisă acţiunea precizată formulată de reclamantul........., în contradictoriu cu ..............şi, în consecință, va fi obligat, pârâtul să plătească reclamantului diferențele salariale dintre funcţia de ofiţer I şi cea de Șef birou I (Șef tură), pentru perioada 01 ianuarie 2015-30 aprilie 2016.

În conformitate cu dispozițiile art. 451-453 Cod de procedură civilă, pârâtul, având culpă procesuală, va fi obligat  la plata către reclamant a sumei de 600 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocat, conform chitanței de la dosar.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE:

Admite acțiunea precizată formulată de reclamantul............, cu domiciliul  în ........., str......., nr....., bl......, sc....., et,...., ap....., jud. ...., CNP, în contradictoriu cu .............., cu sediul în......., str......, nr. ...., jud.......

Obligă pârâtul să plătească reclamantului diferenţele salariale dintre funcţia de ofiţer I şi cea de Şef birou I (Şef tură), pentru perioada 01 ianuarie 2015-30 aprilie 2016.

Obligă pârâtul la plata către reclamant a sumei de 600 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, care se va depune la.......

Pronunțată în ședința publică din 27.11.2018, la Tribunalul Gorj.

Președinte,

..............

Grefier,

...............

Red........./Tehnored......

4 ex./ ..............