Având în vedere că debitoarea nu a formulat apărări şi nu a achitat în întregime debitul solicitat, deşi a primit somaţia comunicată de creditoare, în temeiul art. 1019 alin. 3 Cod procedură civilă, instanţa consideră că atitudinea sa procesuală echivalea

Hotărâre 84 din 10.01.2019


I N S T A N Ţ A,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti la data de …, sub nr.  …, creditoarea S.C. M S.R.L. a chemat în judecată pe debitoarea BS S.R.L., solicitând instanţei ca, prin hotărârea pe care o va pronunţa, să dispună emiterea unei ordonanţe de plată prin care să oblige debitoarea la plata sumei de 20.523,61 lei, reprezentând contravaloare facturi neachitate. De asemenea, creditoarea a solicitat şi obligarea debitoarei la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii de chemare în judecată, creditoarea a arătat că între părţi s-au desfăşurat relaţii contractuale, respectiv Contractul de transport mărfuri nr. … din data de 02.04.2018, în temeiul căruia au fost emise o serie de facturi fiscale, neachitate până în prezent de către debitoare. Aceasta a indicat că beneficiază de o creanţă certă, lichidă şi exigibilă împotriva debitoarei.

În drept, creditoarea şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art. 1014 şi urm. Cod procedură civilă.

În probațiune, s-a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri, fiind depuse o serie de înscrisuri, în copie certificată (filele 5-24).

Cererea a fost legal timbrată cu suma de 200 lei, conform dispozițiilor O.U.G. nr. 80/2013 (fila 4).

Deşi debitoarei i-a fost comunicată cererea de chemare în judecată însoţită de înscrisurile depuse de creditoare, cu menţiunea de a depune întâmpinare cu cel puţin 3 zile înaintea termenului de judecată, aducându-i-se la cunoştinţă şi prevederile art. 1019 alin. 3 Cod procedură civilă, aceasta nu a depus întâmpinare.

La data de 08.01.2019, creditoarea a formulat cerere precizatoare, prin care a solicitat obligarea debitoarei la plata sumei de 1.767,33 lei, reprezentând contravaloarea facturii nr. 1264895 din data de 08.10.2018, arătând că aceasta a achitat suma de 18.756,28 lei, după introducerea cererii de chemare în judecată.

Sub aspectul probatoriului, la termenul de judecată din data de 10.01.2019, instanța a încuviințat proba cu înscrisuri, solicitată de creditoare.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanța reține următoarele:

În fapt, între creditoarea S.C. M S.R.L., în calitate de prestator, şi debitoarea BS S.R.L., în calitate de beneficiar, s-au desfăşurat relaţii comerciale, respectiv, Contractul de transport mărfuri nr. … din data de 02.04.2018, având ca obiect servicii de transport marfă (filele 17-24).

În temeiul Contractului de transport mărfuri nr. …, creditoarea a emis o serie de facturi fiscale, în cuantum total de 20.523,61 lei, neachitate de către debitoare până la momentul introducerii cererii.

Prin cererea precizatoare formulată la data de 08.01.2019, creditoarea a arătat că, după introducerea cererii de chemare în judecată, debitoarea a achitat suma de 18.756,28 lei, solicitând în continuare obligarea debitoarei la plata sumei de 1.767,33 lei, reprezentând contravaloarea facturii nr. … din data de 08.10.2018.

În drept, conform art. 1014 alin. 1 Cod procedură civilă, procedura ordonanţei de plată se aplică creanţelor certe, lichide şi exigibile constând în obligaţii de plată a unor sume de bani care rezultă dintr-un contract civil, inclusiv din cele încheiate între un profesionist şi o autoritate contractantă, constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege.

Potrivit art. 663 alin. 2-alin. 4 Cod procedură civilă, creanţa este certă când existenţa ei neîndoielnică rezultă din însuşi titlul executoriu, este lichidă atunci când obiectul ei este determinat sau când titlul executoriu conţine elementele care permit stabilirea lui şi este exigibilă dacă obligaţia debitorului este ajunsă la scadenţă sau acesta este decăzut din beneficiul termenului de plată.

Instanţa reţine împrejurarea că situaţia din speţă este cea în care existenţa, cuantumul şi exigibilitatea creanţei în cuantum de 1.767,33 lei rezultă din înscrisuri însuşite de către debitoare prin semnătură, respectiv, Contractul de transport mărfuri nr. … coroborat cu factura fiscală nr. … din data de 08.10.2018.

Astfel, creanţa este certă, existenţa ei neîndoielnică reieşind din înscrisurile însuşite de ambele părţi şi necontestate de debitoare, este lichidă, cuantumul ei fiind determinat prin factura fiscală nr. … din data de 08.10.2018, şi este exigibilă, termenul de plată al facturii fiind împlinit. Totodată, instanţa stabileşte că obligaţia constă în plata unei sume de bani şi că rezultă dintr-un contract civil încheiat în formă scrisă.

Având în vedere că debitoarea nu a formulat apărări şi nu a achitat în întregime debitul solicitat, deşi a primit somaţia comunicată de creditoare, în temeiul art. 1019 alin. 3 Cod procedură civilă, instanţa consideră că atitudinea sa procesuală echivalează cu recunoaşterea pretenţiilor creditoarei.

În consecinţă, în temeiul art. 1022 alin. 1 Cod procedură civilă, instanţa urmează să admită cererea de chemare în judecată şi să oblige debitoarea la plata sumei de 1.767,33 lei, reprezentând contravaloarea facturii nr. … din data de 08.10.2018.

În baza dispozițiilor art. 1022 alin. (1) Cod procedură civilă, potrivit cărora, când instanța constată că pretențiile creditorului sunt întemeiate, emite o ordonanță de plată în care precizează termenul și suma de plată, instanța fixează termenul de 20 de zile, apreciind că reprezintă un termen rezonabil pentru debitor pentru a-și îndeplini obligația de plată.

Asupra cererii de obligare la plata cheltuielilor de judecată, instanța urmează să facă aplicarea art. 453 alin. (1) coroborat cu art. 451 alin. (1) și art. 452 Cod procedură civilă. Potrivit legii, partea care pierde procesul va fi obligată, la cererea părții care a câștigat, la plata sumelor reprezentate de taxe de timbru, onorarii de avocat și orice alte cheltuieli ocazionate de purtarea procesului, cu condiția să fie dovedite până la închiderea dezbaterilor. În cauză, instanţa va obliga debitoarea, aflată în culpă procesuală, să plătească creditoarei suma de 200 lei, cu titlul de cheltuieli de judecată, reprezentând taxa judiciară de timbru (fila 4).

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Admite cererea de chemare în judecată, astfel cum a fost precizată, formulată de creditoarea S.C. M S.R.L., cu sediul în … , în contradictoriu cu debitoarea BS S.R.L., cu sediul în …, Bucureşti.

În temeiul art. 1022 alin. 1 Cod procedură civilă, ordonă debitoarei să plătească creditoarei suma de 1.767,33 lei, reprezentând contravaloarea facturii nr. … din data de 08.10.2018.

Stabileşte termen de plată la 20 de zile de la comunicarea ordonanţei.

Dispune obligarea debitoarei la plata către creditoare a sumei de 200 lei, cu titlul de cheltuieli de judecată, reprezentând taxa judiciară de timbru.

Cu drept de cerere în anulare în termen de 10 zile de la comunicare, care se va depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

Pronunţată astăzi, 10.01.2019, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Domenii speta