În prealabil formulării cererii privind ordonanţa de plată, creditorul are obligaţia notificării debitorului în legătură cu creanţa pretinsă, printr-o somaţie prin care îi solicită acestuia îndeplinirea obligaţiei şi îi acordă un termen de executare de 15

Hotărâre 0 din 16.07.2019


INSTANŢA

 Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele :

 Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 București sub număr …, creditoarea S.C. TG S.R.L. a solicitat, în contradictoriu cu debitoarea SC SR SRL, emiterea unei ordonanțe de plată prin care debitorul să fie obligat la plata sumei totale de 39.741,92 lei, debit compus din: debit principal în sumă de 19.876,90 lei cu titlu de creanță certă, lichidă și exigibilă, precum și debit accesoriu în sumă de 19.865,02 lei penalități de întârziere calculate în procent de 2% pe fiecare zi de întârziere din valoarea nedecontată, conform art. 11.1 din contract, precum și în continuare până la stingerea integrală a debitului principal, cu cheltuieli de judecată.

În motivare s-a arătat că între părți s-a încheiat Contractul de prestare servicii nr. …/27.06.2018  în baza căruia au fost emise facturi fiscale ce nu au fost onorate la plată de către debitoare.

A mai susținut creditoarea că deține o creanță certă, lichidă și exigibilă.

În susținerea cererii, creditoarea a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri.

Cererea a fost legal timbrată cu suma de 200 lei reprezentând taxă judiciară de timbru, dovada achitării aflându-se la fila 42 din dosar.

În drept, a invocat prevederile art. 1013-1224 C. proc. civ.

La termenul de judecată din data de 10.07.2019 debitoarea a depus întâmpinare prin care a invocat excepția inadmisibilității, excepția nulității absolute a contractului, iar în subsidiar, respingerea cererii ca nefondată pentru lipsa unei creanțe certe, lichide și exigibile.

Analizând excepția inadmisibilității invocată prin întâmpinare, instanţa reţine următoarele:

Potrivit dispozițiilor art. 248 alin. 1 C. proc. civ., instanța se va pronunța asupra excepțiilor de procedură și asupra celor de fond care fac inutilă, în tot sau în parte, administrarea de probe, ori, după caz, cercetarea în fond a cauzei, așa încât va analiza cu prioritate excepția inadmisibilității cererii invocată de debitor prin întâmpinare.

Instanţa reţine că, potrivit dispoziţiilor art. 1015 alin. 1 C. proc. civ., creditorul îi va comunica debitorului, prin intermediul executorului judecătoresc sau prin scrisoare recomandată, cu conţinut declarat şi confirmare de primire, o somaţie, prin care îi va pune în vedere să plătească suma datorată în termen de 15 zile de la primirea acesteia.

Din acest text de lege decurge ideea că, în prealabil formulării cererii privind ordonanţa de plată, creditorul are obligaţia notificării debitorului în legătură cu creanţa pretinsă, printr-o somaţie prin care îi solicită acestuia îndeplinirea obligaţiei şi îi acordă un termen de executare de 15 zile de la primirea somaţiei.

Comunicarea se realizează fie prin intermediul executorului judecătoresc, fie prin poştă, în modalitatea scrisorii recomandate, cu conţinut declarat şi confirmare de primire.

Sancţiunea necomunicării somaţiei către debitor constă în respingerea cererii de emitere a ordonanţei de plată ca inadmisibilă, sancţiune prevăzută expres de art. 1017 alin. 2 C. proc. civ. ca fiind aferentă obligaţiei creditorului de ataşare la cerere a dovezii comunicării somaţiei.

Doar în măsura în care debitorul nu plăteşte în termenul prevăzut la art. 1015 alin. 1 C. proc. civ., creditorul poate introduce cererea privind ordonanţa de plată la instanţa competentă, conform art. 1016 C. proc. civ.

Fiind vorba despre o procedură specială, instanţa reţine faptul că reclamanta – creditoare avea obligaţia de a respecta întocmai dispoziţiile art. 1015 alin. 1 C. proc. civ., prin notificarea debitorului anterior introducerii cererii de emitere a ordonanţei de plată, prin una dintre cele două modalități anterior menționate.

În speță, somația a fost transmisă debitoarei la adresa din B-dul …, sector 1, București, însă ștampila aplicată pe dovada de comunicare aparține unei alte persoane juridice, străine de SC SR SRL, respectiv Grup … S.A.

Astfel, instanța constată că ambele somații atașate cererii de chemare în judecată au fost transmise  cu nerespectarea dispozițiilor legale. În privința primei somații, aceasta a fost recepționată la data de 17.04.2019 de registratura Grup … S.A., și nu de către reprezentanții SR SRL, în timp ce a doua somație a fost primită la data de 03.05.2019 de registratura aceleiași unități străine de SR, după cum în mod întemeiat a învederat debitoarea în cuprinsul apărărilor formulate. În această situație, în mod obiectiv debitoarea nu a avut posibilitatea de a afla despre existența pretențiilor creditoarei.

Pentru aceste considerente, urmează a admite excepția inadmisibilității invocată de către debitoare și a respinge cererea de emitere a ordonanței de plată în consecință.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE

Admite excepția inadmisibilității invocată de către debitoare.

Respinge cererea de emitere a ordonanței de plată formulată de creditoarea S.C. TG S.R.L., cu sediul în … în contradictoriu cu debitoarea S.C. SR S.R.L., cu sediul în sector 1,  … , ca inadmisibilă.

Cu drept de cerere în anulare în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, astăzi, 10.07.2019.

PREŞEDINTE    Grefier