Cheltuieli de judecată – Excepția autorității de lucru judecat

Sentinţă civilă 170 din 06.12.2019


În fapt, prin sentința civilă nr. 1407 din 08.06.2016 pronunțată de Judecătoria Vaslui în dosarul 94/333/2014 a fost admisă în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul H.D., pârâtul din prezenta cauză, în contradictoriu cu pârâtul D.I.,  şi continuată faţă de succesorii D.L.,  D.I., reclamantul din prezenta cauză,  D.R. şi D.E., iar pârâții au fost obligați să lase reclamantului H.D. în deplină proprietate şi liniştită posesie suprafaţa de 7 mp de teren,  descrisă de perimetrul format de punctele 4-5-6-25-24-4 în anexa nr. 1 a raportului de expertiză întocmit  de către expertul tehnic judiciar B.O.P. care face parte integrantă din această hotărâre, și s-a stabilit linia de hotar între proprietatea reclamantului şi terenul deţinut de către pârâţii. Totodată,  a fost respins, ca neîntemeiat, capătul de cerere formulat de către reclamant privind obligarea pârâţilor la plata sumei de 1000 de lei, reprezentând contravaloare prejudiciului, iar pârâții au fost obligați la plata în favoarea reclamantului a sumei de 3450 de lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, și a sumei de 630 de lei cu titlu de diferenţă de onorariu expert.

Cererea pârâtului H.D. a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 130 lei, conform dispoziţiilor art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, la dosar fiind depusă chitanţanr. 2020018/24.12.2013(f.6 ds. nr.94/333/2014 vol I).

În dosarul de fond nr.94/333/2014 al Judecătoriei Vaslui, pârâtul H.D., în calitate de reclamant a fost reprezentat de avocat H.A., conform împuternicirii depuse la fila 7(ds. nr.94/333/2014 vol I), aceasta achitând un onorariu de avocat în cuantum de 800 lei, la dosar fiind atașată chitanţa seria VSHAR nr.0000474(f. 54 ds. nr.94/333/2014 vol II).

La termenul de judecată din 02 septembrie 2014 instanța a încuviințat pentru reclamantul H.D. proba cu expertiză topometrică și a stabilit un avans de onorariu în cuantum de 500 de lei în sarcina acestuia, avans ce a fost achitat prin chitanța nr.4052088/1 din 30.09.2014(f.83 ds. 94/333/2014 vol I).

La data de 12.03.2015 reclamantul H.D. a formulat cerere de ajutor public judiciar, prin care a solicitat să fie scutit de la plata diferenței de onorariu expert în cuantum de 2020 lei, iar prin încheierea din data de 31.03.2015, Judecătoria Vaslui a admis în parte cererea de ajutor public judiciar sub forma eșalonării diferenței de onorariu expert în cuantum de 2020 lei și a dispus eșalonarea acesteia în 10(zece) rate lunare începând cu 15.05.2015. Prin încheierea din data de 24 mai 2016 instanța a admis cererea de ajutor public judiciar formulată de reclamant și a dispus ca suma de 630 lei cu titlu de diferență onorariu expert topo B.O. să fie avansată în întregime de către stat.

În fața Judecătoriei Vaslui, pârâtul D.I., reclamantul din prezenta cauză,  a fost reprezentat de avocat S.A., conform împuternicirii depuse la fila 27(ds. nr. 94/333/2014 vol I) împuternicire emisă în baza contractului de asistență juridică nr. 045554/2013. Pentru asistența juridică acordată în dosarul nr. 94/333/2014 reclamantul a achitat un onorariu de avocat în cuantum de 1000 lei, conform chitanţei seria VSSAF nr.0000201(f.6 ds. 4791/333/2019).

Împotriva soluției Judecătoriei Vaslui, pârâtul D. I. Ion a exercitat calea de atac a apelului, iar prin decizia nr.489/A/2017 din 05.05.2017 Tribunalul Vaslui a admis apelul declarat de D. I. Ion împotriva sentinţei civile nr. 1407 din 08.06.2016 pronunţată de Judecătoria Vaslui pe care a schimbat-o în parte, în sensul că: a admis în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul H.D., în contradictoriu cu pârâtul D.I. şi continuată faţă de succesorii D.L., D.I., D.R., şi D.E., a respins ca neîntemeiată cererea reclamantului având ca obiect revendicare, a admis cererea având ca obiect grăniţuire și a stabilit linia de hotar între proprietatea reclamantului şi terenul deţinut de către pârâţii pe aliniamentul 10-16-17-18-3  stabilit în  anexa nr. 2 a raportului de expertiză întocmit în faza apelului de către expertul judiciar C.C.(fila 103 ds. apel) şi care face parte integrantă din această decizie, a dispus ca suma de 630 de lei acordată ca ajutor public judiciar reclamantului cu titlu de diferenţă de onorariu expert judiciar cuvenit expertului B.O. să rămână în sarcina statului, a păstrat restul dispoziţiilor care nu sunt contrare deciziei și a compensat cheltuielile de judecată efectuate de părţi la fond şi în apel (onorarii de avocat, onorarii expert şi taxe judiciare de timbru), iar în urma compensării l-a obligat pe apelantul pârât D. I. Ion să achite intimatului-reclamant suma de  661 lei.

Cererea de apel a reclamantului D. Ion a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 65 lei, la dosar fiind depusă chitanţa seria 163486/2016 nr.0001863 ( f.14 ds. nr.94/333/2014 Tribunal Vaslui).

În fața instanței de apel pârâtul H.D., a fost reprezentat de avocat H.A., conform împuternicirii depuse la fila 31(ds. nr.94/333/2014 Tribunal Vaslui), aceasta achitând un onorariu de avocat în cuantum de 2000 lei, la dosar fiind atașată chitanţa seria VSHAR nr.0000489(f. 32 ds. nr.94/333/2014 Tribunal Vaslui).

În fața instanței de apel reclamantul D.I. a fost reprezentat de avocat S.R., conform împuternicirii depuse la fila 46(ds. nr. 94/333/2014 Tribunal Vaslui) împuternicire emisă în baza contractului de asistență juridică nr. VS COM 077185/01.09.2016. Pentru asistența juridică acordată în dosarul nr. 94/333/2014 reclamantul a achitat un onorariu de avocat în cuantum de 600 lei, conform chitanţei seria VSSAF nr.0000172(f.130 ds. 94/333/2014 Tribunal Vaslui).

La termenul de judecată din 22 noiembrie 2016 tribunalul a încuviințat pentru reclamant proba cu expertiză topo-cadastrală și a stabilit un avans de onorariu în cuantum de 1000 de lei în sarcina acestuia, avans ce a fost achitat prin chitanța nr.5071149/1 din 30.09.2014(f.67 ds. 94/333/2014 Tribunal).

Reclamantul D.I. a solicitat încuviințarea unui expert parte în persoana expertului Luca Liviu, la rândul său pârâtul H.D. solicitând încuviințarea unui expert parte în persoana expertului F.G..

La termenul de judecată din data de 15 martie 2017 tribunalul a avizat definitiv onorariul expertului C.C. în cuantum de 3399 lei și a pus în sarcina reclamantului D.I. să facă dovada achitării diferenței în cuantum de 2399 lei, sumă achitată de reclamantul, acesta depunând la dosar dovada achitării, respectiv chitanța nr.5231778/1 (f.132 ds. 94/333/2014 Tribunal Vaslui).

În considerentele deciziei nr.489/A/2017 din 05.05.2017 a Tribunalului Vaslui s-a arătat că: ”În baza art.19 din OUG nr.51/2008, instanţa va dispune ca suma de 630 de lei acordată ca ajutor public judiciar reclamantului cu titlu de diferenţă de onorariu expert judiciar cuvenit expertului B.O. să rămână în sarcina statului.

Vor fi păstrate  restul dispoziţiilor care nu sunt contrare prezentei decizii.

Vor fi compensate cheltuielile de judecată efectuate de părţi la fond şi în apel (onorarii de avocat, onorarii expert şi taxe judiciare de timbru), iar în urma compensării, în baza art.453 Cd.pr.civ. , va obliga  pe apelantul pârât D. I. Ion să achite intimatului-reclamant suma de  661 lei”.

Potrivit art. 248 C.proc.civ., instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură şi asupra celor de fond care fac de prisos cercetarea în fond a pricinii. Potrivit alin. (2) al aceluiaşi articol, dacă se invocă mai multe excepţii, instanţa va stabili ordinea de soluţionare a acestora. Faţă de aceste dispoziţii legale, instanţa se va pronunţa cu prioritate asupra excepţiei autorității de lucru judecat a cererii invocată de către pârât prin întâmpinare.

Respectarea principiului autorității de lucru judecat presupune, în ideea asigurării stabilității raporturilor juridice, că o chestiune litigioasă odată tranșată de instanță să nu mai poată fi adusă înaintea judecății, autoritatea de lucru judecat nemanifestându-se doar sub forma excepției procesuale (ne bis in idem), ci și sub forma prezumției de lucru judecat, altfel spus, a efectului pozitiv al lucrului judecat care presupune că ceea ce a stabilit o instanță să  nu fie contrazis de cea ulterioara. Remediul procesual pentru respectarea autorității de lucru judecat a dispozitivului sau a considerentelor unei hotărâri definitive anterioare este invocarea excepției procesuale a autorității lucrului judecat în condițiile art. 432 C.proc.civ., dacă procesul este în fața primei instanțe.

Potrivit art. 430 alin. (1) C.proc.civ., ”hotărârea judecătorească ce soluţionează, în tot sau în parte, fondul procesului sau statuează asupra unei excepţii procesuale ori asupra oricărui alt incident are, de la pronunţare, autoritate de lucru judecat cu privire la chestiunea tranşată.” Totodată, potrivit art. 431 alin. (1) C.proc.civ. ”nimeni nu poate fi chemat în judecată de două ori în aceeaşi calitate, în temeiul aceleiaşi cauze şi pentru acelaşi obiect”.

Astfel, se constată că pentru a fi în prezența unei veritabile excepții a autorității de lucru judecat, este necesară îndeplinirea în cauza a triplei identități cerute de dispozițiile art. 431 alin. (1) C.proc.civ., respectiv a identității de părți, obiect și cauză.

Prin întâmpinarea formulată în termen pârâtul a invocat excepția autorității de lucru judecat, arătând că prin dec. civ. nr.489/A/2017, Tribunalul Vaslui a dispus asupra cheltuielilor de judecată din dosarul 94/333/2014, în sensul că a dispus compensarea acestora, cu obligația pentru D.I. de a achita intimatului reclamant suma de 661 de lei.

La rândul său, reclamantul a solicitat respingerea excepției autorității de lucru judecat, față de aspectul că atât la instanța de fond cât și în apel a solicitat acordarea cheltuielilor de judecată pe cale separată.

Instanța apreciază că nu sunt susținute apărările reclamantului, avându-se în vedere că deși în încheierea de ședință din data de 24 mai 2016 a Judecătoriei Vaslui apărătorul ales al reclamantului, avocat S.A. a solicitat respingerea acțiunii și cheltuieli de judecată pe cale separată, prin cererea de apel, aceeași parte a solicitat admiterea apelului și modificarea sentinței apelate în sensul respingerii cererii formulate de către pârâtul din prezenta cauză H.D. și cu obligarea acestuia la plata cheltuielilor de judecată, susțineri care se regăsesc și iar în încheierea de ședință din data de 19 aprilie 2019 a Tribunalului Vaslui. 

În ceea ce privește identitatea de părți, instanța constată că această condiție este îndeplinită, atâta timp cât reclamantul din prezentul dosar, D. Ion, care a solicitat obligarea pârâtului H.D. la plata de cheltuieli de judecată, este aceelași cu cel din dosarul cu nr.94/333/2014 care a fost soluționat definitiv prin dec. civ. nr. 489/A/2017 a Tribunalului Vaslui.

Cu privire la identitatea obiectelor, se observă că pârâtul invocă nu autoritatea asupra obiectului dosarului nr.94/333/2014 în întregime, ci doar în ceea ce privește capătul accesoriu reprezentat de cheltuielile de judecată efectuate de către reclamant în ambele faze procesuale(primă instanță+apel). Prin urmare, instanța urmează a verifica dacă, într-adevăr, reclamantul a formulat în calea de atac o cerere identică cu cea din dosarul de față cu nr. 94/333/2019.

Așa cum instanța a arătat anterior, prin decizia nr. 489/A/2017  Tribunalul Vaslui s-a pronunțat în sensul că a compensat cheltuielile de judecată efectuate de părţi la fond şi în apel (onorarii de avocat, onorarii expert şi taxe judiciare de timbru), iar în urma compensării, în baza art.453 Cd.pr.civ., l-a obligat  pe apelantul pârât D. I. Ion să achite intimatului-reclamant suma de  661 lei.

Analizând înscrisurile aflate în dosar instanța apreciază că Tribunalul Vaslui s-a pronunțat asupra cheltuielilor de judecată solicitate în prezenta cauză în ceea ce privește următoarele sume: suma de 65 de lei reprezentând taxă de timbru conform chitanţa seria 163486/2016 nr.0001863 ( f.14 ds. nr.94/333/2014 Tribunal Vaslui), suma de 1000 de lei reprezentând avans onorariu expert C.C. conform chitanța nr.5231778/1 (f.132 ds. 94/333/2014 Tribunal), suma de 2399 lei, reprezentând onorariu definitiv expert C.C., conform chitanța nr.5231778/1 (f.132 ds. 94/333/2014 Tribunal) și suma de 600 de lei reprezentând onorariu avocat S.R., conform chitanţei seria VSSAF nr.0000172(f.130 ds. 94/333/2014 Tribunal Vaslui).

În ceea ce privește suma de 1000 lei de reprezentând onorariu cu avocat S.A.  pentru asistență juridică acordată în fața Judecătoriei Vaslui și suma de 900 de lei, reprezentând cheltuieli cu onorariul expertului parte Luca Liviu, instanța constată că acestea nu au fost avute în vedere de Tribunalul Vaslui în momentul în care s-a pronunțat asupra cheltuielilor de judecate efectuate, pentru acestea nefiind depuse la dosar înscrisuri în dovedire.

Prin urmare, reținându-se îndeplinirea în cauza a triplei identități cerute de dispozițiile art. 431 alin. (1) C. proc. civilă în parte asupra sumei de 4911 lei, instanța apreciază drept întemeiată excepția autorității de lucru judecat invocată de către pârât, urmând a o admite și a a respinge în parte cererea de chemare în judecată formulată, în ceea ce privește sumele: 65 de lei, reprezentând taxă judiciară de timbru, suma de 1000 de lei reprezentând avans onorariu expert, suma de 2399 lei, reprezentând onorariu definitiv expert și suma de 600 de lei reprezentând onorariu cu avocat S.R., pentru existența autorității de lucru judecat.