Comunicare informaţii de interes public

Hotărâre 434 din 01.10.2019


Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr.2991

Cod ECLI ECLI:RO:TBMUS:2019:003.000434

Dosar nr. ...

R O M Â N I A

TRIBUNALUL MUREŞ

SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

SENTINŢA Nr. 434/2019

Şedinţa publică de la 01 Octombrie 2019

Completul compus din:

PREŞEDINTE S.S.M.

Grefier C.M.

Pe rol judecarea acţiunii în contencios administrativ şi fiscal formulată de reclamanta SC ... SRL, cu sediul în com. ..., sat .., nr. .. jud...., în contradictoriu cu pârâţii Comuna ... şi Primarul Comunei ... cu sediul în .., str. ... nr. .. jud. ... având ca obiect comunicare informaţii de interes public (Legea Nr.544/2001).

Procedura este legal  îndeplinită, în lipsa părţilor.

Dezbaterile părţilor sunt consemnate în încheierea de şedinţă din data de 16 septembrie 2019 când, din lipsă de timp pentru deliberare, s-a amânat pronunţarea asupra sentinţei pentru data de 1 octombrie 2019, încheiere ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

INSTANŢA

Prin acțiunea formulată şi înregistrată pe rolul acestei instanțe sub nr. 1332/102/2019, la data de 2 iulie 2019, societatea reclamantă ... SRL, a solicitat în contradictoriu cu pârâţii Comuna ..şi Primarul Comunei ... obligarea acestora să furnizeze informaţiile de interes public şi documentele solicitate, arătate în cuprinsul plângerii, în temeiul Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public. Cu cheltuieli de judecată.

În motivarea acţiunii, reclamantul a arătat că plângerea formulată este întemeiată pe dispoziţiile art. 22 din Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public.

A menționat reclamanta că, la data de 17 mai 2019 s-a adresat autorităţii pârâte cu o cerere de furnizare de informaţii de interes public şi documente, întemeiată pe dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 544/2001, cu următorul conţinut: „1.Vă solicităm să ne comunicaţi în scris, la adresa arătată în prezenta, dacă terenul indicat cu contur portocaliu, între punctele A-B-C-D-E pe planul de situaţie ataşat, situat in ..., str. .., nr. .. jud. .. învecinat cu imobilul proprietatea ... SRL evidenţiat în ..., aparţine, în întregime sau în parte, domeniului public ori privat al comunei .....Vă solicităm să ne comunicaţi în scris, la adresa arătată în prezenta, dacă terenul arătat la pct. 1 a aparţinut, în trecut, domeniului public ori privat ai comunei ... Dacă răspunsul este afirmativ, solicităm să ne comunicaţi numărul, data şi textul actului normativ prin care s-a efectuat scoaterea terenului din domeniul public/privat al comunei .... 3. Vă solicităm să ne comunicaţi în scris, la adresa arătată în prezenta, dacă pe acest teren - arătat la pct. 1 - trece vreun drum public şi actul normativ prin care a fost stabilit acest drum. 4. Dacă răspunsul la întrebarea 3 este afirmativ; vă solicităm să ne comunicaţi, la adresa arătată în prezenta, o schiţă a drumului care traversează imobilul arătat la pct. 1 şi textul actului normativ prin care a fost stabilit drumul.”

Totodată, reclamanta a ataşat harta cadastrală şi schiţa de plan în care sunt menţionate terenurile cu privire la care au solicitat informaţiile de interes public.

Reclamanta a susținut că pârâtele aveau obligaţia, potrivit dispoziţiilor art. 7 din lege, de a răspunde în termen de 10 zile. Dacă datorită complexităţii informaţiilor şi documentelor solicitate de cererea nu putea fi soluţionată în 10 zile, pârâtele aveau obligaţia prevăzută de art. 7 teza a II-a de a informa în acelaşi termen de 10 zile că vor primi răspunsul în 30 de zile, datorită complexităţii.

Se mai arată că, astfel cum rezultă din confirmarea de primire, pârâții au primit cererea la data de 24 mai 2019 (data de pe ştampila poştală de ... cele 10 zile la care face referire art. 7 din lege expirând la 3 iunie 2019, fără ca pârâtele să comunice răspunsul sau adresa prin care să precizeze că vor răspunde în 30 de zile.

A apreciat reclamanta că, în această situaţie, având în vedere vătămarea adusă drepturilor sale la liber acces la informaţiile de interes public, cauzată de încălcarea de către pârâte a obligaţiilor de furnizare a informaţiilor de interes public solicitate în termenele impuse de lege, are dreptul reglementat de art. 22 din Legea nr. 544/2011 de a formula prezenta plângere în termenul de 30 de zile de la expirarea termenului de 10 zile prevăzut la art.7.

În conformitate cu dispoziţiile art. 22 alin. 2 din Legea nr. 544/2001, reclamanta a solicitat ca instanţa să oblige autoritatea pârâtă să comunice informaţiile de interes public şi documentele solicitate.

În drept au fost invocate prevederile art.22 din Legea nr. 544/2001.

În cauză, pârâții nu au formulat întâmpinare, însă, la data de 15.07.2019 au comunicat instanței că au transmis reclamantei răspunsul solicitat de aceasta, anexând în copie documentele transmise.

Examinând cauza în raport de actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:

La data de 17.05.2019, reclamanta a solicitat pârâților, în conformitate cu prevederile Lg. 544/2001 următoarele documente și informații: dacă terenul indicat cu contur portocaliu, între punctele A-B-C-D-E pe planul de situaţie ataşat, situat in .. str. .. nr. .. jud. .. învecinat cu imobilul proprietatea ... SRL evidenţiat în CF. - ..., aparţine, în întregime sau în parte, domeniului public ori privat al comunei ..; dacă terenul arătat la pct. 1 a aparţinut, în trecut, domeniului public ori privat ai comunei ...; în situația unui răspuns afirmativ, s-a solicitat comunicarea numărului, datei şi textului actului normativ prin care s-a efectuat scoaterea terenului din domeniul public/privat al comunei ... dacă pe acest teren - arătat la pct. 1 - trece vreun drum public şi actul normativ prin care a fost stabilit acest drum; în cazul în care răspunsul la întrebarea 3 este afirmativ, s-a solicitat comunicarea schiţei drumului care traversează imobilul arătat la pct. 1 şi textul actului normativ prin care a fost stabilit drumul.

Întrucât pârâții Comuna .. şi Primarul Comunei ... nu au furnizat reclamantei relațiile solicitateaceasta a sesizat instanța cu prezenta acțiune de chemare în judecată.

La data de 15.07.2019, pârâții au comunicat instanței un set de înscrisuri ce au fost comunicate într-un exemplar reclamantei.

Prin adresa nr. 1086/10.07.2019, Primarul Comunei .. a răspuns punctual întrebărilor adresate de reclamantă, justificând întârzierea comunicării răspunsului pe lipsa schiței cadastrale transmisă de reclamantă doar în data de 09.07.2019, ora 12.12.

Printre elementele acțiunii civile se află și obiectul acesteia.

Obiectul acțiunii civile vizează protecția unui drept subiectiv sau a unei situații juridice pentru a cărei realizare calea justiției este obligatorie și se concretizează în raport de forma de manifestare a acesteia.

Având în vedere înscrisurile depuse de pârât, care fac dovada comunicării către reclamantă a informațiilor solicitate, instanța constată că prezenta acțiune a rămas fără obiect, astfel că va respinge acțiunea formulată de societatea reclamanta ... SRL, în contradictoriu cu pârâţii Comuna... şi Primarul Comunei .. pe cale de consecință.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge acțiunea formulată de reclamanta ... SRL, cu sediul în com. ... sat ... nr. .. jud. .. în contradictoriu cu pârâții .. și ..., cu sediul în ..., str. ... nr. .., jud. ... ca rămasă fără obiect.

Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare, ce va fi depus la Tribunalul Mureș.

Pronunţată în condițiile prevăzute de art. 396 alin. 2 Cod procedură civilă azi, 01.10.2019.

PREŞEDINTE S.S.M.

Grefier C.M.

Red.M.S.Ş. /01.11.2019

Tehnored.M.Cs./04.11.2019

Listat 4 ex./04.11.2019