Ordonanță președințială - deschidere forţată a casetei de valori; nu este necesară verificarea îndeplinirii cerinţelor impuse de art. 997 C.pr.civ. pentru admisibilitatea cererii de ordonanţă preşedinţială, întrucât legiuitorul însuşi a prezumat îndeplini

Hotărâre 119 din 14.01.2019


I N S T A N Ţ A

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 17.12.2018, sub nr. …, reclamanta A S.A. a solicitat, în contradictoriu cu pârâtul B, ca prin hotărârea ce se va pronunţa pe calea ordonanţei preşedinţiale să se dispună deschiderea forţată a casetei de valori aferente contului nr. 0070402708103RON02, închiriate în data de 17.09.2007 pârâtului, precum şi obligarea acestuia la plata cheltuielilor ocazionate de deschiderea forţată a casetei, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că, între părţi, la data de 17.09.2007, a fost încheiat contractul aferent contului nr. 0070402708103RON02, având ca obiect punerea la dispoziţie a unei casete de valori în vederea depozitării de obiecte şi bijuterii din metale preţioase şi semipreţioase, documente de valoare, precum şi orice alt obiect ce se poate depozita în condiţiile existente şi care nu prejudiciază banca, pentru o perioadă de 6 luni.

Reclamanta a menţionat că, prin notificarea nr. 413/29.08.2018, comunicată prin scrisoare recomandată, pârâtului i-a fost adus la cunoştinţă că valabilitatea contractului a încetat, respectiv că are obligaţia de a proceda la eliberarea casetei şi predarea legitimaţiei de acces şi a cheilor casatei, în caz contrar, existând posibilitatea deschiderii forţate şi suportarea tuturor costurilor aferente acestei operaţiuni. Astfel, deşi au trecut 3 luni de la data notificării, pârâtul nu s-a prezentat la bancă pentru prelungirea contractului şi achitarea sumelor datorate.

Raportat la situaţia de fapt şi cadrul legal incident, reclamanta a considerat că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 997 C.pr.civ., respectiv aparenţa dreptului (contractul încheiat între părţi), caracterul provizoriu al măsurii dispuse şi existenţa unor cazuri grabnice (imposibilitatea reclamantei de a utiliza caseta închiriată, fiind produse prejudicii).

În plus, deschiderea forţată a casetelor de valori presupune costuri importante, datorate atât societăţii care va efectua deschiderea forţată a casetelor de valori, cât şi notarului public, pentru asigurarea respectării cerinţelor impuse de art. 2198 alin. 2 C.pr.civ., motiv pentru care se impune obligarea titularului contractului de depozit/închiriere casete de valori şi la plata cheltuielilor aferente, ocazionate de deschiderea forţată a casetelor închiriate.

În drept, au fost invocate prevederile art. 2198 C.civ., art. 997 şi următoarele C.pr.civ.

În susţinerea cererii, reclamanta a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri şi a depus, în copie certificată pentru conformitate cu originalul: contract de depozit pentru depunerea de valori în tezaurul de casete în siguranţă nr. 4216/17.09.2007 (filele 4-7), carte de identitate (fila 8), notificare nr. 413/29.08.2018 (fila 9), confirmare de primire (fila 10).

Cererea a fost legal timbrată conform ordinului de plată depus la dosar (fila 11).

La data de 08.01.2019, prin serviciul registratură, C S.A. a depus precizări prin care a învederat că a preluat calitatea procesuală a A S.A. prin efectul fuziunii prin absorbţie, conform încheierii nr. …/2018 pronunţate de Tribunalul Specializat Cluj, prin care a fost constatată legalitatea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Băncii C S.A. din data de 16.10.2018 şi a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Băncii C S.A. din data de 16.10.2018. Astfel, toate drepturile şi obligaţiile de drept procesual sau substanţial, inclusiv calitatea procesuală, care s-au născut sau se vor naşte din litigiul ce face obiectul dosarului nr. …/299/2018 au fost sau vor fi preluate de C S.A.

În susţinerea cererii, au fost depuse, în copie: extras din Norma privind competenţele de reprezentare în cadrul A S.A. (filele 20-21), adeverinţa nr. 508/4670/23.08.2018 (fila 22), adeverinţa nr. 508/831/16.02.2018 (fila 23), sentinţa civilă nr. …/2018 pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. …2018 (filele 24-31), certificat înregistrare menţiuni (fila 32).

La termenul din data de astăzi, instanţa a luat de transmiterea calităţii procesuale active de la S.C. A S.A. la C S.A.

Pârâtul nu a formulat întâmpinare şi nu a solicitat probe în apărare.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Între S.C. A S.A. şi pârâtul B a fost încheiat contractul de depozit pentru depunerea de valori în tezaurul de casete în siguranţă nr. 4216/17.09.2007 (filele 4-7), având ca obiect punerea la dispoziţie a unei casete care îndeplineşte condiţiile de securitate şi siguranţă necesare păstrării de valori. Astfel, cheia de acces la caseta de valori închiriată a fost primită de pârât, după cum reiese din semnarea contractului de depozit (art. 2 din contract).

Potrivit art. 43 din convenţia încheiată între părţi, termenul de valabilitate a contractului anterior menţionat este de 6 luni, începând de la 17.09.2007 până la 17.03.2008, orice prelungire urmând a fi efectuată pe baza unui act adiţional. De asemenea, conform art. 30, contractul se consideră prelungit de drept pe o perioadă egală cu cea iniţială, dacă deponentul nu se prezintă la expirarea perioadei pentru prelungirea cu o altă perioadă de timp sau pentru disponibilizarea casetei. Astfel, având în vedere că, în cauză, nu a fost făcută dovada prelungirii ulterioare a contractului, prin depunerea de acte adiţionale în acest sens, instanţa apreciază că termenul de valabilitate a contractului de depozit pentru depunerea de valori în tezaurul de casete în siguranţă nr. 4216/17.09.2007 a expirat la data de 17.09.2008.

Instanţa reţine că, în prezenta cauză, reclamanta a solicitat, pe calea ordonanţei președințiale, să se dispună deschiderea forţată a casetei de valori aferente contului nr. 0070402708103RON02, închiriate în data de 17.09.2007 pârâtului, precum şi obligarea acestuia la plata cheltuielilor ocazionate de deschiderea forţată a casetei.

Conform art. 2198 alin. 1 C.civ., „La împlinirea termenului prevăzut în contract, după expirarea unei perioade de 3 luni de la notificarea adresată clientului, prestatorul poate cere instanţei de judecată, pe cale de ordonanţă preşedinţială, autorizarea de a deschide caseta de valori. Notificarea clientului se poate face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la ultimul domiciliu sau sediu adus la cunoştinţa instituţiei de credit.”

Instanţa constată că, prin notificarea nr. 413/29.08.2018 (fila 9), reclamanta i-a solicitat pârâtului să se prezinte urgent la sediul băncii în vederea clarificării situaţiei serviciilor A utilizate, acesta fiind informat că, în situaţia în care nu va da curs acestei solicitări, va fi activat art. 34 din contractul de depozit.

Conform art. 34 din contractul de depozit, casetele abandonate timp de 6 luni de la expirarea perioadei prevăzute în contract sau în ultimul act adiţional (pentru care nu s-a achitat comisionul de închiriere) se deschid de bancă conform normelor interne.

Analizând înscrisurile depuse la dosar, instanţa constată că, la data de 31.08.2018, reclamanta a procedat la comunicarea notificării la domiciliul pârâtului (fila 15), însă aceasta nu s-a prezentat la oficiul poştal în vederea ridicării corespondenţei (fila 10). Prin urmare, instanţa apreciază că reclamanta a făcut dovada îndeplinirii obligaţiei ce-i revine potrivit art. 2198 alin. 1 C.civ., neprezentarea pârâtului la oficiul poştal în vederea ridicării corespondenţei neputându-i fi imputabilă acesteia.

Pe cale de consecinţă, având în vedere expirarea termenului de valabilitate a contractului, notificarea pârâtului şi expirarea termenului de 3 luni de la data notificării, instanţa consideră întemeiată cererea reclamantei de a fi autorizată să deschidă caseta de valori aferentă contractului de depozit pentru depunerea de valori în tezaurul de casete de siguranţă nr. 4216/17.09.2007. În acest sens, instanţa reţine că, în prezenta cauză, nu este necesară verificarea îndeplinirii cerinţelor impuse de art. 997 C.pr.civ. pentru admisibilitatea cererii de ordonanţă preşedinţială (aparenţa dreptului în favoarea reclamantului, urgenţa, caracterul vremelnic şi neprejudecarea fondului), întrucât legiuitorul însuşi a prezumat îndeplinirea condiţiilor prin modalitatea de reglementare a acestei instituţii juridice.

În ceea ce priveşte solicitarea reclamantei de obligarea a pârâtului la plata cheltuielilor ocazionate de deschiderea forţată a casetei închiriate, potrivit art. 2198 alin. 3 C.civ., „Instanţa de judecată poate, de asemenea, să dispună măsuri de conservare a obiectelor descoperite, precum şi vânzarea acestora în măsura necesară acoperirii chiriei şi cheltuielilor efectuate de prestator, precum şi, dacă este cazul, a prejudiciului cauzat acestuia.”

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 34 din contractul încheiat între părţi, cheltuielile efectuate de bancă cu deschiderea casetelor abandonate se recuperează din garanţia constituită cu ocazia semnării contractului.

Prin urmare, reţinând, pe de o parte, faptul că reclamanta nu a solicitat instanţei vânzarea obiectelor descoperite în măsura necesară acoperirii cheltuielilor efectuate, iar, pe de altă parte, faptul că părţile au stabilit de comun acord modalitatea de acoperire a cheltuielilor în cazul deschiderii forţate a casetelor de valori (prin reţinerea garanţiei constituite cu ocazia semnării contractului), fiind aplicabile prevederile art. 1270 C.civ., instanţa apreciază că solicitarea acesteia de obligare a pârâtului la suportarea cheltuielilor ocazionate de deschiderea forţată a casetei închiriate este neîntemeiată.

Pe cale de consecinţă, în raport de toate aceste considerente, instanţa va admite în parte cererea şi va autoriza reclamanta să deschidă caseta de valori aferentă contractului de depozit pentru depunerea de valori în tezaurul de casete de siguranţă nr. 4216/17.09.2007.

În ceea ce priveşte plata cheltuielilor de judecată, instanţa reţine că, potrivit art. 453 C.pr.civ., partea care pierde procesul va fi obligată, la cererea părţii care a câştigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată. Aşa cum rezultă din art. 451 C.pr.civ., cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru şi timbru judiciar, onorarii avocaţi sau experţi, sume cuvenite martorilor pentru deplasare, precum şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului.

Astfel, fiind în culpă procesuală, pârâtul urmează a fi obligat la plata către reclamantă a sumei de 20 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând taxă de timbru (fila 11).

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite în parte cererea formulată de reclamanta C S.A., cu sediul în …, în contradictoriu cu pârâtul B, cu domiciliul în ….

Autorizează reclamanta să deschidă caseta de valori aferentă contractului de depozit pentru depunerea de valori în tezaurul de casete de siguranţă nr. 4216/17.09.2007.

Obligă pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 20 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 5 zile de la pronunţare, cerere care se depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, astăzi, 14.01.2019.

PREŞEDINTE, GREFIER,