Facturile fiscale depuse la dosar nu poartă semnătura reprezentantului debitoarei, ca urmare nu se poate reţine acceptarea tacită a facturilor de către debitoare, iar plata parţială nu a fost dovedita de creditoare pentru a putea opera prezumţia de recuno

Hotărâre 2065 din 11.04.2019


INSTANŢA:

Prin cererea de ordonanţă de plată înregistrată pe rolul acestei instanţe, creditoarea  SC BB SRL a solicitat în contradictoriu cu debitoarea SC VP SRL ca prin hotărârea ce se va pronunţa de instanţa de judecată să fie obligată debitoarea să plătească creditoarei suma de 24.750 lei, nr. BSBZ_00960/19.06.2018 (rest de plata 1307 lei), factura nr.BSBZ_00961/19.06.2018 (1785 lei), nr.BSBZ_00984/28.06.2018 (1785 lei), nr.BSBZ 00997 /02.07.2018 (952 lei), nr.BSBZ 01109/18.07.2018 (1785 lei), nr.BSBZ 01111/18.07.2018 (1785 lei), nr.BSBZ 01209/02.08.2018 (952 lei), nr.BSBZ 01324/27.08.2018 (1785 lei), nr.BSBZ 01325/ (1785 lei), nr.BSBZ 01370/02.09.2018 (1785 lei), nr.BSBZ 01460/11.09.2018 (1785 lei), nr.BSBZ 01462/11.09.2018 (1785 lei), nr.BSBZ 01870/21.11.2018 (952 lei), nr.BSBZ 01871/21.11.2018 (1785 lei), nr.BSBZ 01872/21.11.2018 (1785 lei), nr.BSBZ 01873/21.11.2018 (1785), la plata dobânzii legale calculate până la data de 19.12.2018, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, creditoarea a arătat că intre societatea noastra si paratul SC VP SRL s-au incheiat următoarele contracte de prestări servicii, respectiv: "Contractul de prestări servicii" nr.BB …/01.11.2017 a cărui derulare s-a stabilit a fi pe perioada 01.11.2017-01.11.2018, "Contractul de prestări servicii" nr.BB …/25.04.2018 a cărui derulare s-a stabilit a fi pe perioada 25.04.2018-25.09.2018 si "Contractul de prestări servicii" nr.BB …/29.05.2018 a cărui derulare s-a stabilit a fi pe perioada 29.05.2018-29.10.2018, contractele de prestări servicii au incetat la data de 01.11.2018, 25.10.2018, respectiv 29.11.2018, in cadrul carora societatea noastra a prestat servicii in domeniul sanatatii si securităţii in munca si stingerii incendiilor prin reprezentanţii noştri specializaţi, iar începând cu luna iunie 2018, parata SC VP SRL nu a mai achitat facturile emise de societatea noastra, inregistrand pana la data prezentei un debit in suma totala de 24.750 lei reprezentând cval. facturilor scadente nr. BSBZ_00960/19.06.2018 (rest de plata 1307 lei), factura nr.BSBZ_00961/19.06.2018 (1785 lei), nr.BSBZ_00984/28.06.2018 (1785 lei), nr.BSBZ 00997 /02.07.2018 (952 lei), nr.BSBZ 01109/18.07.2018 (1785 lei), nr.BSBZ 01111/18.07.2018 (1785 lei), nr.BSBZ 01209/02.08.2018 (952 lei), nr.BSBZ 01324/27.08.2018 (1785 lei), nr.BSBZ 01325/ (1785 lei), nr.BSBZ 01370/02.09.2018 (1785 lei), nr.BSBZ 01460/11.09.2018 (1785 lei), nr.BSBZ 01462/11.09.2018 (1785 lei), nr.BSBZ 01870/21.11.2018 (952 lei), nr.BSBZ 01871/21.11.2018 (1785 lei), nr.BSBZ 01872/21.11.2018 (1785 lei), nr.BSBZ 01873/21.11.2018 (1785).

A arătat creditoarea că si-a indeplinit toate obligaţiile izvorâte din contractul ante-mentionat, in sensul ca am asigurat livrarea produselor energetice, chiar daca debitoarea incepuse sa nu respecte termenele de plata, acest fapt, a generat in sarcina noastra cheltuieli, ajungand astfel in situatia nefasta de a cheltui sume mai mari decât cele incasate in cadrul contractului.

A arătat că plata parţiala a debitului, precum si acceptarea facturilor emise de societatea noastra denota faptul ca parata debitoare recunoaşte in totalitate existenta datoriei pe care o are fata de societatea noastra.

A arătat că asa cum rezulta din facturile emise si acceptate la plata prin semnare si stampilare, serviciile de furnizare a produselor energetice au fost executate conform contractului si respecta exigentele impuse de beneficiar.

A arătat că în conformitate cu art.5.1 lit.d din contractul Contractul de prestări servicii" nr.BB …/01.11.2017, debitoarea s-a obligat sa plateasca contravaloarea serviciilor in termen de 5 zile de la data emiterii facturii, iar in celelalate doua contracte de prestări servicii, respectiv contractul nr. BB …/25.04.2018 si nr. BB …/29.05.2018, in conformitate cu art.4.2, in termen de maxim 15 zile de la data emiterii facturii, in caz contrar, obligandu-se sa plateasca penalitati in cuantum de 0,1% pe zi de intarziere din valoarea neachitata calculata zilnic , intarzierile la plata din partea debitorului fiind de mai mult de 1500 zile, nascandu-se astfel dreptul subscrisei de a solicita plata dobânzii legale si penalitati de intarziere la plata a celor 16 facturi.

În drept, a invocat art. 453,1013 si urm. C.proc. civ.

În susţinerea cererii a depus înscrisuri (f. 5-35).

Debitoarea nu a formulat întâmpinare.

Analizând înscrisurile administrate în cauză, instanţa reţine următoarele:

În fapt, între creditoare în calitatea de prestator şi debitoare în calitate de beneficiar s-a încheiat contractul de prestări servicii BB …/01.11.2017 având ca obiect prestarea serviciilor în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă şi prevenirii şi stingerii incendiilor (f. 5-10). Potrivit art. 3.2. din contract sunt prevăzute două tipuri de servicii , respectiv Pachet A Start şi Pachetul B , preţul fiind stabilit prin art. 5.1. distinct în funcţie de activităţile efective prestate. Plata sumelor facturate se efectuează potrivit art. 5.1 lit. d din contract în 5 zile lucrătoare de la emiterea facturii fiscale.

Între creditoare în calitatea de prestator şi debitoare în calitate de beneficiar s-a încheiat contractul de prestări servicii BB …/25.04.218 având ca obiect prestarea serviciilor în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă (f. 11-14). Potrivit art. 4.1. din contract, pentru serviciile de coordonare s-a stabilit un preţ al serviciilor de 1500 lei lunar fără TVA în 15 zile lucrătoare de la data emiterii facturii fiscale.

Între creditoare în calitatea de prestator şi debitoare în calitate de beneficiar s-a încheiat contractul de prestări servicii BB …/29.05.2018 având ca obiect prestarea serviciilor de coordonator SSM specificate în anexa 1 (f. 17-20). Potrivit art. 4.1. din contract, pentru serviciile de coordonare s-a stabilit un preţ al serviciilor de 1500 lei lunar fără TVA în 15 zile lucrătoare de la data emiterii facturii fiscale.

În executarea acestor contracte creditoarea a emis facturile fiscale nr. nr.BSBZ 01870/21.11.2018 (952 lei)- f. 25, nr.BSBZ 01871/21.11.2018 (1785 lei)- f. 24, nr.BSBZ 01872/21.11.2018 (1785 lei)- f. 23, nr.BSBZ 01873/21.11.2018 (1785)- f. 26, ce nu poartă semnătura debitoarei la rubrica semnătura de primire.

Creditoarea nu a depus la dosarul cauzei facturile fiscale nr.BSBZ_00961/19.06.2018 (1785 lei), nr.BSBZ_00984/28.06.2018 (1785 lei), nr.BSBZ 00997 /02.07.2018 (952 lei), nr.BSBZ 01109/18.07.2018 (1785 lei), nr.BSBZ 01111/18.07.2018 (1785 lei), nr.BSBZ 01209/02.08.2018 (952 lei), nr.BSBZ 01324/27.08.2018 (1785 lei), nr.BSBZ 01325/ (1785 lei), nr.BSBZ 01370/02.09.2018 (1785 lei), nr.BSBZ 01460/11.09.2018 (1785 lei), nr.BSBZ 01462/11.09.2018 (1785 lei).

 În drept,  potrivit art. 1014 alin 1 C.pr.civ., prevederile prezentului titlu se aplică creanţelor certe, lichide şi exigibile constând în obligaţii de plată a unor sume de bani care rezultă dintr-un contract civil, inclusiv din cele încheiate între un profesionist şi o autoritate contractantă, constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege.

Potrivit art. 663 alin 2 , 3 şi 4 C.pr.civ., creanţa este certă când existenţa ei neîndoielnică rezultă din însuşi titlul executoriu, creanţa este lichidă atunci când obiectul ei este determinat sau când titlul executoriu conţine elementele care permit stabilirea lui, creanţa este exigibilă dacă obligaţia debitorului este ajunsă la scadenţă sau acesta este decăzut din beneficiul termenului de plată.

Potrivit art. 1019 alin 3 teza a doua C.pr.civ., în cazul nedepunerii întâmpinării, instanţa, faţă de împrejurările cauzei, poate considera aceasta ca o recunoaştere a pretenţiilor creditorului.

Potrivit art. 1270 C.civ. din 2009, contractul valabil încheiat are putere de lege între părţile contractante.

În ceea ce priveşte factura BZBZ 01870/21.11.2018 (f. 25) instanţa reţine că aceasta a fost emisă în executarea contractului BB …/01.11.2017, fără a rezulta dintr-un înscris însuşit de debitoarea serviciile efectiv prestate de creditoare în beneficiul debitoarei, respectiv modul în care s-a ajuns la facturarea unui preţ al serviciului în condiţiile art. 5.1. lit. a, existând trei tipuri de activităţi conform art. 5.1. a, b şi c, dintre care două remunerate cu preţuri diferite conform distincţiei din art. 5.1. lit. a şi b. Plata parţială de care se prevalează creditoarea a vizat o factură fiscală ce nu a fost depusă la dosarul cauzei, însă plata parţială a vizat un serviciu prestat anterior, distinct de serviciul pentru care s-a emis factura fiscală  BZBZ 01870/21.11.2018 (f. 25), astfel că prezumţia legală relativă de recunoaştere integrală a facturii dedusă din plata parţială poate funcţiona exclusiv pentru factura BB00960/19.03.2018, nu şi pentru facturile emise ulterior în executarea contractului dintre părţi, contract cu executare succesivă, prestaţia lunară neavând legătură cu prestaţiile anterioare sau ulterioare.

În ceea ce priveşte facturile nr. BSBZ 01871/21.11.2018 (1785 lei)- f. 24, nr.BSBZ 01872/21.11.2018 (1785 lei)- f. 23, nr.BSBZ 01873/21.11.2018 (1785)- f. 26, instanţa reţine că acestea au fost emise în temeiul contractelor nr. BB257/25.04.218, BB268/29.05.2018, contracte de tip abonament, cu preţ fix lunar, independent de prestaţiile executate în temeiul contractelor încheiate. Prin contractul BB …/29.05.2018, debitoarea şi-a asumat obligaţia de plată lunar a sumei de 1.500 lei fără TVA pentru servicii de coordonare  pe şantierul din str. …, sector 1  în temeiul contractului BB …/29.05.2018 şi obligaţia de plată a sumei de 1500 lei fără tva  pentru elaborarea planului de securitate şi sănătate al şantierului, nerezultând că această obligaţie este lunară. Creditoarea a emis în temeiul acestui contract factura BSBZ01871/21.11.2018 (f. 24).

Prin contractul BB …/25.04.2018 debitoarea şi-a asumat obligaţia de plată lunar a sumei de 1.500 lei fără TVA pentru servicii de coordonare  pe şantierul din str. … sector 3, pentru care creditoarea a emis la aceeaşi dată, 21.11.2018  două facturi pentru acelaşi serviciu de coordonare SSM şantier MB, respectiv facturile BSBZ01872(f. 23) şi factura BSBZ01873/21.11.2018 (f. 26), or, obligaţia de plată a preţului convenit în art. 4.1. este unică şi lunară, ca urmare instanţa va obliga debitoarea să plătească creditoarei numai suma de 1785 lei aferentă serviciilor facturate în 21.11.2018.

În ceea ce priveşte facturile fiscale nedepuse de creditoare, instanţa reţine că pe de o parte contractul nr. BB …/01.11.2017 prevede două tipuri de servicii, creditoarea nu a făcut dovada serviciilor prestate, din contract nu rezultă că se prestează de creditoare cumulativ ambele pachete de servicii prevăzute d art. 3.2. din contract, din modul de redactare al contractului rezultând că serviciile urmează a fi prestate la cererea beneficiarului, impunându-se a se realiza individualizarea serviciilor prestate şi confirmate ca fiind prestate de debitoare. Or, creditoarea nu a făcut dovada prestării în fapt a acestor servicii şi nici nu a depus la dosar facturile fiscale emise în executarea contactului BB …/01.11.2017.

Facturile fiscale depuse la dosar nu poartă semnătura reprezentantului debitoarei, ca urmare nu se poate reţine acceptarea tacită a facturilor de către debitoare, iar plata parţială nu a fost dovedita de creditoare pentru a putea opera prezumţia de recunoaştere a obligaţiei de plată din factura fiscală, iar această prezumţia ar putea opera exclusiv pentru factura pentru care s-a făcut plata parţială.

Pentru aceste considerente, va admite în parte cererea de ordonanţă de plată şi va obliga debitoarea să plătească creditoarei suma de 3.570 lei reprezentând contravaloarea serviciilor de coordonare SSM pentru şantierul din MB nr 91 si S. nr. 119  facturate în 21.11.2018.

Sub aspectul capătului accesoriu de cerere, instanţa reţine că sunt formulate atât capăt de cerere având ca obiect dobânda legală cât şi capăt de cerere având ca obiect penalităţi de întârziere (pagina 3 paragraful 3 din cererea de ordonanţă de plată), instanţa reţine că nici în contractul BB …/29.05.2018, nici în contractul BB …/25.04.2018 nu sunt prevăzute clauze penale, fiind aplicabile disp. art. 1535 C.civ. coroborat cu art. 3 alin 21 din OG nr. 13/2011, respectiv pentru executarea cu întârziere a obligaţiei de plată a serviciilor prestate de creditoare, debitoarea ca beneficiar al serviciului este ţinută a plăti dobânda legală penalizatoare stabilită la nivelul ratei dobânzii de referinţă plus 8 puncte procentuale. Pentru suma de 3.570 lei reprezentând contravaloarea serviciilor de coordonare SSM pentru şantierul din MB nr 91 si S. nr. 119  facturate în 21.11.2018, instanţa reţine că data scadenţei obligaţiei de plată este la împlinirea unui termen de 15 zile lucrătoare de la data emiterii facturii fiscale, conform art. 4.2. din contractele BB 268/2018 şi BB 257/2018, respectiv în 15 zile lucrătoare începând din data de 21.11.2018, termenul de scadenţă împlinindu-se la 13.12.2018, calculat pe zile libere conform art. 2553 alin 1 C.civ.  Ca urmare, obligaţia debitoarei este purtătoare de dobândă legală de la data de 13.12.2018 până la data solicitată de creditoare  prin cererea introductivă de instanţă, respectiv până la data de 19.12.2018.

În temeiul art. 453 C.pr.civ. va obliga debitoarea să plătească creditoarei suma de 200 lei cu titlu de cheltuieli de judecată taxă judiciară de timbru achitată de creditoare conform chitanţei de fila 45.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

 

Admite în parte cererea de emitere a ordonanţei de plată formulată de creditoarea S.C. BB S.R.L., având CUI … cu sediul în Bucureşti, str. … sector 1, şi cu sediul procesual ales la Cab. … , în DROBETA TURNU SEVERIN, str. …, jud. Mehedinţi,  în contradictoriu cu debitoarea SC VP SRL, având CUI  …, cu sediul social în Bucureşti, sector 1, str. … .

Obligă debitoarea să plătească creditoarei suma de 3.570 lei reprezentând contravaloarea serviciilor de coordonare SSM pentru şantierul din MB nr 91 si a serviciilor pentru şantierul S. nr. 119, servicii facturate în data de 21.11.2018 în temeiul contractelor de prestări servicii nr. BB …/2018 şi BB …/2018 şi dobândă legală penalizatoare ce urmează a se calcula asupra obligaţiei principale de 3.570 lei în condiţiile art. 3 alin 21 din OG nr. 13/2011, de la data de 13.12.2018 până la data de 19.12.2018, în termen de 10 zile de la comunicare.

Respinge în rest cererea de emitere a ordonanţei de plată, ca neîntemeiată.

Obliga debitoarea să plătească creditoarei suma de 200 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Cu drept de cerere în anulare pentru creditor şi debitor în termen de 10 zile de la comunicare, cererea se depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 11.04.2019.

PREŞEDINTEGREFIER