Rectificare de carte funciara

Sentinţă civilă 577/2019 din 31.01.2019


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CLUJ-NAPOCA

CIVIL

Dosar nr. ...../211/2018

Operator de date cu caracter personal 3185

SENTINŢA CIVILĂ NR. 577/2019

Şedinţa publică din ……

INSTANŢA constituită din:

JUDECĂTOR: ……

GREFIER: ……

Pe rol se află soluţionarea cererii de chemare în judecată formulată de reclamanta BD.... în contradictoriu cu pârâţii PL...., CR...., BD...., RRS...., BI...., BD...., BR...., BC.... şi VNG...., având ca obiect rectificare de carte funciară.

Mersul dezbaterilor şi cuvântul părţilor au avut loc în şedinţa publică din data de 17.01.2019, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre când, având nevoie de timp pentru a delibera, instanţa a amânat pronunţarea pentru data de astăzi.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca la data de 22.06.2018 sub nr. ...../211/2018, reclamanta a solicitat instanţei ca, în contradictoriu cu pârâţii, prin hotărârea ce o va pronunţa, să dispună:

-rectificarea CF nr. .... C....., nr. cadastral ...., cu privire la numele proprietarului de sub B...., sens în care să dispună ca proprietar să fie înscris pârâtul BD....;

-rectificarea CF nr. .... C....., nr. cadastral ...., cu privire la numele proprietarului de sub B...., sens în care să dispună ca proprietar să fie înscris reclamanta  BD....;

-rectificarea CF nr.  .... C....., nr. cadastral  ...., cu privire la numele proprietarului de sub B...., sens în care să dispună ca proprietar să fie înscris pârâtul PL....;

-rectificarea CF nr.  .... C....., nr. cadastral  ...., cu privire la numele proprietarului de sub B...., sens în care să dispună ca proprietar să fie înscris pârâta RRS....;

-rectificarea CF nr.  .... C....., nr. cadastral  ...., cu privire la numele proprietarului de sub B...., sens în care să dispună ca proprietar să fie înscris pârâta CR....;

-rectificarea CF nr.  .... C....., nr. cadastral  ...., cu privire la numele proprietarului de sub B...., sens în care să dispună ca proprietar să fie înscris pârâţii BI...., BD...., BRR ...., BC...., VNG.....

În motivarea cererii reclamanta a arătat că prin Sentinţa civilă nr. 8903/2015, pronunţată în dosarul nr.  ..../211/2014 a Judecătoriei Cluj, s-a admis cererea de chemare în judecată formulată, completată, extinsă şi precizată de către reclamanta BD...., în contradictoriu cu pârâţii .... şi s-a dispus:

-alipirea parcelelor nr. ...., în suprafaţă de 1.620 mp, şi nr. ...., în suprafaţă de 672 mp, ambele situate în tarlaua nr. ...., din TP nr. ....., cu formarea unei singure parcele în suprafaţă de 2.292 mp;

-sistarea stării de indiviziune cu privire la parcela în suprafaţă de 2.292 mp, cu formarea a şase parcele, în suprafaţă de 382 mp fiecare, şi atribuirea unei parcele în favoarea reclamantei, a pârâţilor PL...., CR...., BD...., RRS.... şi a uneia în favoarea pârâţilor BI...., BD…., BR...., BC.... şi VNG....;

-instituirea unui drept de servitute de trecere cu lăţimea de 1,5 m, după cum urmează:

a)asupra parcelelor în suprafaţă de 382 mp fiecare, aparţinând pârâţilor PL...., CR...., BD...., RRS.... şi a reclamantei B… 15 D…., în favoarea parcelei în suprafaţă de 382 mp, aparţinând pârâţilor BI...., BD...., BR...., BC.... şi VNG....;

b)asupra parcelelor în suprafaţă de 382 mp fiecare, aparţinând pârâţilor RRS...., PL...., BD.... şi reclamantei, în favoarea parcelei în suprafaţă de 382 mp, aparţinând pârâtei CR....;

c)asupra parcelelor în suprafaţă de 382 mp fiecare, aparţinând pârâţilor PL...., BD.... şi reclamantei, în favoarea parcelei în suprafaţă de 382 mp aparţinând pârâtei RRS....;

d)asupra parcelelor în suprafaţă de 382 mp fiecare, aparţinând pârâtului BD.... şi reclamantei, în favoarea parcelei în suprafaţă de 382 mp, aparţinând pârâtului PL....;

e)asupra parcelei în suprafaţă de 382 mp, aparţinând pârâtului BD...., în favoarea parcelei în suprafaţă de 382 mp, aparţinând reclamantei.

-înscrierea în cartea funciară a drepturilor de servitute de trecere anterior menţionate.

În considerentele sentinţei civile nr. 8903/02.10.2015, la pagina 12, alin. l se menţionează că instanţa va dispune în conformitate cu cele arătate în raportul de expertiză şi completarea la raportul de expertiză.

Reclamanta arată că, în vederea înscrierii dreptului de proprietate al său şi al pârâţilor, conform celor dispuse de instanţa de judecată, s-a întocmit o documentaţie cadastrală şi în urma cererii de dezlipire înregistrate sub nr. ...../02.06.2016 imobilul în suprafaţă de 2292 mp a fost dezlipit în 6 loturi, fiecărui lot fiindu-i atribuit un nr. cadastral, după cum urmează: lot. 1 în suprataţă de 382 mp cu nr. cad. ....; lot.2 în suprafaţă de 382 mp cu nr. cad. ....; lot.3 în suprafaţă de 382 mp cu nr. cad.  ....; lot. 4 în suprafaţă de 382 mp cu nr. cad.  ....; lot. 5 în suprafaţă de 382 mp cu nr. cad.  ....; lot. 6 în suprafaţă de 382 mp cu nr. cad.  .....

Prin Încheierea nr. ..... din Dosar nr. ...../02.06.2016 al OCPI …..BCPI …., din eroare, s-au dispus următoarele:

- Se întabulează dreptul de PROPRIETATE moştenire şi partaj mod dobândire HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ în cotă de 1/1 asupra Al în favoarea: BD...., sub B......din cartea funciară .... UAT C......;

- Se întabulează dreptul de PROPRIETATE moştenire şi partaj mod dobândire HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ în cotă de 1/1 asupra Al în favoarea: PL...., sub B......din cartea funciară .... UAT C......;

- Se întabulează dreptul de PROPRIETATE moştenire şi partaj mod dobândire HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ în cotă de 1/1 asupra Al în favoarea: CR...., sub B......din cartea funciară  .... UAT C......;

- Se întabulează dreptul de PROPRIETATE moştenire şi partaj mod dobândire HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ în cotă de 1/1 asupra Al în favoarea: BD...., sub B......din cartea funciară  .... UAT C......;

- Se întabulează dreptul de PROPRIETATE moştenire şi partaj mod dobândire HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ în cotă de 1/1 asupra Al în favoarea: BI...., BD...., BRR ...., BC......, VNG...., sub B......din cartea funciară  .... UAT C......;

- Se îniabulează dreptul de PROPRIETATE moştenire şi partaj mod dobândire HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ în cotă de 1/1 asupra Al în favoarea: RRS...., sub B......din cartea funciară  .... UAT C.......

Reclamanta a formulat cerere de îndreptare a erorii materiale strecurate la soluţionarea dosarului nr. ...../2016, prin care a precizat că, potrivit documentaţiei tehnice întocmite de inginer ŞCN......, avizate de OCPI …., în mod corect, trebuia să se dispună întabularea astfel:

- asupra imobilului înscris în cartea funciară .... UAT C...... în favoarea: BD.... (lotul 1);

- asupra imobilului înscris în cartea funciară .... UAT C...... în favoarea: BD.... (lotul 2);

- asupra imobilului înscris în cartea funciară  .... UAT C...... în favoarea: PL.... (lotul 3);

- asupra imobilului înscris în cartea funciară  .... UAT C...... în favoarea: RRS.... (lotul 4);

- asupra imobilului înscris în cartea funciară  .... UAT C...... în favoarea: CR.... (lotul 5);

- asupra imobilului înscris în cartea funciară  .... UAT C...... în favoarea: BI...., BD...., BRR ...., BC......, VNG.... (lotul 6).

Prin Încheierea de respingere nr. ..../2016 s-a dispus respingerea cererii de îndreptare a erorii materiale formulate de reclamantă. Împotriva Încheierii de respingere nr. ..../2016, aceasta a formulat cerere de reexaminare, ce a făcut obiectul dosarului nr. ....../2016. Prin Încheierea de respingere nr. ....../2016, dispusă de OCPI …-BCPI ….în dosarul nr. ..../07.09.2016, s-a respins cererea reexaminare formulată de reclamantă. Reclamanta a formulat plângere împotriva încheierilor menţionate anterior, ce a format obiectul dosarului cu nr. ....../211/2016al Judecătoriei Cluj-Napoca, soluţia instanţei fiind de respingere a plângerii.

Astfel, reclamanta arată că înscrierile în cărţile funciare menţionate anterior sunt eronate şi în totală contradicţie cu situaţia juridică a terenurilor rezultată din Sentinţa civilă nr. 8903/2015 a Judecătoriei Cluj-Napoca şi cu folosinţa faptică a celor şase parcele de teren.

În drept au fost invocate prevederile art. 907, art 908 C.civ. şi art. 411 C.proc.civ.

În probaţiune a depus în copie: extras CF (f. …..), decizie civilă (f. …..), completare raport de expertiză (f. …..), raport de expertiză tehnică extrajudiciară (f. ….), incheiere OCPI ( f…..),

Cererea a fost legat timbrată cu taxă de timbru în valoare de 300 de lei (f. …..).

Reclamanta a solicitat judecarea cererii în lipsă.

Pârâţii, legal citaţi, nu au depus întâmpinare, cu excepţia următorilor: BD...., PL...., Roman Ramona, CR...., care au înţeles să depună întâmpinare prin care arată cum sunt de acord cu admiterea acţiunii astfel cum a fost formulată de reclamantă.

Instanţa a încuviinţat şi administrat proba cu înscrisurile depuse la dosar, proba cu interogatoriul pârâţilor şi proba cu raportul de expertiză tehnică extrajudiciară.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În fapt, prin Sentinţa civilă nr. 8903/2015, pronunţată în dosarul nr.  ..../211/2014 a Judecătoriei Cluj, s-a admis cererea de chemare în judecată formulată de către reclamanta BD...., în contradictoriu cu aceeaşi pârâţi precum cei din dosarul actual. Instanţa, odată cu soluţionarea succesiunii din dosarul antemenţionat, a statuat şi asupra partajării terenului a cărui situaţie se cere rectificată în prezenta speţă, astfel: partajarea terenului în suprafaţă totală de 9.000 mp, situat pe teritoriul satului C....., comuna C....., tarla nr. ...., parcela nr. ...., fâneţe, cu suprafaţa de 5.800 mp, şi tarla nr. ...., parcela nr. 22, fâneţe, cu suprafaţa de 3.200 mp, înscris în TP nr. ....., şi a terenului în suprafaţă de 3 ha şi 92 mp, situat pe teritoriul satului C....., comuna C....., tarla nr. ...., parcela nr. 33, arabil cu suprafaţa de 2 ha şi 3.200 mp, tarla ...., parcela nr. 4, arabil, cu suprafaţa de 2.000 mp, tarla nr. ...., parcela nr. 22/1, fâneţe, cu suprafaţa de 2.600 mp, tarla nr. ...., parcela nr. 1.559, arabil intravilan cu suprafaţa de 1.620 mp, tarla nr. ...., parcela nr. ...., curţi, construcţii, cu suprafaţa de 672 mp, înscris în TP nr. ....., în natură, prin formarea a şase loturi, şi atribuirea lor, după cum urmează:

 - LOTUL I în favoarea reclamantei BD...., format din teren arabil în suprafaţă de 5.800 mp, tarla nr. …, parcela nr. 33, din titlul de proprietate nr. ....., teren arabil în suprafaţă de 335 mp, tarla ...., parcela nr. 4, din titlul de proprietate nr. ....., teren arabil şi 14 curţi, construcţii, intravilan în suprafaţă de 382 mp, tarla nr. ...., parcelele nr. .... şi nr. ...., din titlul de proprietate nr. ......

 - LOTUL II în favoarea pârâtului PL.... format din teren arabil în suprafaţă de 5.800 mp, tarla nr. ...., parcela nr. 33, din titlul de proprietate nr. ....., teren arabil în suprafaţă de 333 mp, tarla ...., parcela n r. 4, din titlul de proprietate nr. ....., teren arabil şi curţi, construcţii, intravilan în suprafaţă de 382 mp, tarla nr. ...., parcelele nr. .... şi nr. ...., din titlul de proprietate nr. ......

- LOTUL III în favoarea pârâtei CR.... format din: teren fâneţe, în suprafaţă de 3.200 mp, tarla nr. ...., parcela nr. 22, din titlul de proprietate nr. ....., teren fâneţe în suprafaţă de 2.600 mp, tarla nr. ...., parcela nr. 22/1 din titlul de proprietate nr. ....., teren arabil în suprafaţă de 333 mp, tarla 49, parcela 4, din titlul de proprietate nr. ....., teren arabil şi curţi construcţii intravilan în suprafaţă de 382 mp, tarla nr. ...., parcelele nr. .... şi nr. ...., din titlul de proprietate nr. ......

 - LOTUL IV în favoarea pârâtului BD.... format din: teren fâneţe în suprafaţă de 5.800 mp, tarla nr. ...., parcela nr. ...., din titlul de proprietate nr. ....., teren arabil în suprafaţă de 333 mp, tarla ...., parcela nr. 4, din titlul de proprietate nr. ....., teren arabil şi curţi, construcţii, intravilan în suprafaţă de 382 mp, tarla nr. ...., parcelele nr. .... şi nr. ...., din titlul de proprietate nr. ......

- LOTUL V în favoarea pârâţilor BI...., BD...., BRR ...., BC...., VNG...., format din: teren arabil în suprafaţă de 5.800 mp, t arla nr. ...., parcela nr. 33, din titlul de proprietate nr. ....., teren arabil în suprafaţă de 333 mp, tarla ...., parcela nr. 4, din titlul de proprietate nr. ....., teren arabil şi curţi, construcţii, intravilan în suprafaţă de 382 mp, tarla nr. ...., parcelele nr. .... şi nr. ...., din titlul de proprietate nr. .....,

- LOTUL VI în favoarea pârâtei RRS.... format din: teren arabil în suprafaţă de 5800 mp, tarla nr. ...., parcela nr. 33, din titlul d e proprietate nr. ....., teren arabil în suprafaţă de 333 mp, tarla ...., parcela nr. 4, din titlul de proprietate nr. ....., teren arabil intravilan în suprafaţă de 270 mp, tarla nr. ...., parcela nr. ...., din titlul de proprietate nr. ....., teren arabil şi curţi, construcţii, intravilan în suprafaţă de 382 mp, tarla nr. ...., parcelele nr. .... şi nr. ...., din titlul de proprietate nr. ......

Totodată, prin aceeaşi sentinţă, instanţa a dispus alipirea parcelelor nr. ...., în suprafaţă de 1.620 mp, şi nr. ...., în suprafaţă de 672 mp, ambele situate în tarlaua nr. ...., din TP nr. ....., cu formarea unei singure parcele în suprafaţă de 2.292 mp, sistarea stării de indiviziune cu privire la parcela în suprafaţă de 2.292 mp, cu formarea a şase parcele, în suprafaţă de 382 mp fiecare, şi atribuirea unei parcele în favoarea reclamantei, a pârâţilor PL...., CR...., BD...., RRS.... şi a uneia în favoarea pârâţilor BI...., BD…, BR...., BC.... şi VNG..... De asemenea, s-a dispus instituirea unui drept de servitute de trecere cu lăţimea de 1,5 m, după cum urmează: asupra parcelelor în suprafaţă de 382 mp fiecare, aparţinând pârâţilor PL...., CR...., BD...., RRS.... şi a reclamantei B…. 15 D…, în favoarea parcelei în suprafaţă de 382 mp, aparţinând pârâţilor BI...., BD...., BR...., BC.... şi VNG...., asupra parcelelor în suprafaţă de 382 mp fiecare, aparţinând pârâţilor RRS...., PL...., BD.... şi reclamantei, în favoarea parcelei în suprafaţă de 382 mp, aparţinând pârâtei CR...., asupra parcelelor în suprafaţă de 382 mp fiecare, aparţinând pârâţilor PL...., BD.... şi reclamantei, în favoarea parcelei în suprafaţă de 382 mp aparţinând pârâtei RRS...., asupra parcelelor în suprafaţă de 382 mp fiecare, aparţinând pârâtului BD.... şi reclamantei, în favoarea parcelei în suprafaţă de 382 mp, aparţinând pârâtului PL...., asupra parcelei în suprafaţă de 382 mp, aparţinând pârâtului BD...., în favoarea parcelei în suprafaţă de 382 mp, aparţinând reclamantei şi înscrierea în cartea funciară a drepturilor de servitute de trecere anterior menţionate.

Prin Încheierea nr. ..... din Dosar nr. ...../02.06.2016 al OCPI …-BCPI …, s-au dispus următoarele:

- Se întabulează dreptul de PROPRIETATE moştenire şi partaj mod dobândire HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ în cotă de 1/1 asupra Al în favoarea: BD...., sub B......din cartea funciară .... UAT C...... (lot 1);

- Se întabulează dreptul de PROPRIETATE moştenire şi partaj mod dobândire HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ în cotă de 1/1 asupra Al în favoarea: PL...., sub B......din cartea funciară .... UAT C...... (lot 2);

- Se întabulează dreptul de PROPRIETATE moştenire şi partaj mod dobândire HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ în cotă de 1/1 asupra Al în favoarea: CR...., sub B......din cartea funciară  .... UAT C...... (lot 3);

- Se întabulează dreptul de PROPRIETATE moştenire şi partaj mod dobândire HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ în cotă de 1/1 asupra Al în favoarea: BD...., sub B......din cartea funciară  .... UAT C...... (lot 4);

- Se întabulează dreptul de PROPRIETATE moştenire şi partaj mod dobândire HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ în cotă de 1/1 asupra Al în favoarea: BI...., BD...., BRR ...., BC......, VNG...., sub B......din cartea funciară  .... UAT C...... (lot 5);

- Se întabulează dreptul de PROPRIETATE moştenire şi partaj mod dobândire HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ în cotă de 1/1 asupra Al în favoarea: RRS...., sub B......din cartea funciară  .... UAT C...... (lot 6).

Conform încheierii emise de OCPI-BCPI … nr. ...../ 15.06.2016, instituirea unui drept de servitute de trecere cu lăţimea de 1,5 m s-a făcut după cum urmează:

1. asupra parcelelor în suprafaţă de 182 mp fiecare, aparţinând pârâţilor PL.... (nr. cad. ....), CR.... (nr. cad.  ....), BD.... (nr. cad.  ....), RRS.... (nr. cad.  ....) şi  reclamantei BD....(nr. cad. ....), în favoarea parcelei în suprafaţă de 382 mp aparţinând pârâţilor BI...., BD...., BRR ...., BC....., VNG.... (nr. cad.  ....);

2. asupra parcelelor în suprafaţă de 182 mp fiecare, aparţinând pârâţilor RRS.... (nr. cad.  ....), PL.... (nr. cad. ....), BD.... (nr. cad.  ....) şi  reclamantei BD....(nr. cad. ....), în favoarea parcelei în suprafaţă de 382 mp aparţinând pârâtei CR.... (nr. cad.  ....) ;

3. asupra parcelelor în suprafaţă de 182 mp fiecare, aparţinând pârâţilor PL.... (nr. cad. ....), BD.... (nr. cad.  ....) şi reclamantei BD....(nr. cad. ....), în favoarea parcelei în suprafaţă de 382 mp aparţinând pârâtei RRS.... (nr. cad.  ....);

4. asupra parcelelor în suprafaţă de 182 mp fiecare, aparţinând pârâtului BD.... (nr. cad.  ....) şi  reclamantei BD....(nr. cad. ....), în favoarea parcelei în suprafaţă de 382 mp aparţinând pârâtului  PL.... (nr. cad. ....);

5. asupra parcelei în suprafaţă de 182 mp, aparţinând pârâtului BD.... (nr. cad.  ....) în favoarea parcelei în suprafaţă de 352 mp aparţinând reclamantei BD....(nr. cad. ....).

Reclamanta a formulat cererea nr. ...../07.09.2016 de îndreptare a erorii materiale săvârşită odată cu înscrierile efectuate în baza cererii nr. ...../02.06.2016, în sensul modificării proprietarilor din cărţile funciare nr. .... C....., nr. .... C....., nr.  .... C....., nr.  .... C....., nr.  .... C....., nr.  .... C..... conform raportului de expertiză tehnică extrajudiciară. Cererea a fost soluţionată prin respingere pe motiv că nu se constată existenţa unei erori materiale la înscrierea în cartea funciară faţă de documentele justificative aflate la dosar. Ulterior, reclamanta a formulat cererea nr....../29.09.2016 privind reexaminarea încheierii nr. ...../07.09.2016. Cererea de reexaminare a fost soluţionată tot prin respingere, pe motiv că nu se constată existenţa unei erori materiale la înscrierea în cartea funciară faţă de documentele justificative aflate la dosar. Reclamanta a formulat plângere împotriva acestei încheieri de carte funciară, plângere care a făcut obiectul dosarului nr. ....../211/2016 al Judecătoriei Cluj — Napoca, fiind soluţionată prin sentinţa civilă nr. 2330/2017 tot cu respingere — instanţa a constatat că nu s-a strecurat o eroare materială la momentul înscrierii dreptului de proprietate al petentei în Cartea Funciară.

În drept, potrivit art. 907 C.civ., 1) Când o înscriere făcută în cartea funciară nu corespunde cu situaţia juridică reală, se poate cere rectificarea acesteia. (2) Prin rectificare se înţelege radierea, îndreptarea sau corectarea oricărei înscrieri inexacte efectuate în cartea funciară. (3) Situaţia juridică reală trebuie să rezulte dintr-o recunoaştere făcută de titularul înscrierii a cărei rectificare se solicită, prin declaraţie dată în formă autentică notarială, ori dintr-o hotărâre judecătorească definitivă pronunţată împotriva acestuia, prin care s-a admis acţiunea de fond. Acţiunea de fond poate fi, după caz, o acţiune în anulare, rezoluţiune, reducţiune sau orice altă acţiune întemeiată pe o cauză de ineficacitate a actului juridic.

De asemenea, potrivit art. 908 C.civ. (1) Orice persoană interesată poate cere rectificarea unei intabulări sau înscrieri provizorii, dacă:1. înscrierea sau încheierea nu este valabilă ori actul în temeiul căruia a fost efectuată înscrierea a fost desfiinţat, în condiţiile legii, pentru cauze ori motive anterioare sau concomitente încheierii ori, după caz, emiterii lui; 2. dreptul înscris a fost greşit calificat; 3. nu mai sunt întrunite condiţiile de existenţă a dreptului înscris sau au încetat efectele actului juridic în temeiul căruia s-a făcut înscrierea; 4. înscrierea în cartea funciară nu mai este, din orice alte motive, în concordanţă cu situaţia juridică reală a imobilului. (2) Rectificarea înscrierilor în cartea funciară se poate face fie pe cale amiabilă, prin declaraţia autentică notarială a titularului dreptului ce urmează a fi radiat sau modificat, fie, în caz de litigiu, prin hotărâre judecătorească definitivă.

În speţă, instanţa reţine că în urma cererii de dezlipire nr. 98480/ 02.06.2016 imobilul care face obiectul prezentului dosar a fost dezlipit în 6 loturi fiecărui lot atribuindu-i-se un număr cadastral astfel:

-  lot1 în suprafaţă de 382 mp nr. cad. ....

-  lot2 în suprafaţă de 382 mp nr. cad. ....

-  lot3 în suprafaţă de 382 mp nr. cad.  ....

-  lot4 în suprafaţă de 382 mp nr. cad.  ....

-  lot5 în suprafaţă de 382 mp nr. cad.  ....

-  lot6 în suprafaţă de 382 mp nr. cad.  ....

În dosarul nr. ..... din 02.06.2016 al BCPI …, parcelele atribuite fiecărei părţi, din sentinţa civila nr. 8903/2015 dosar nr.  ..../211/2014 al Judecatoriei Cluj-Napoca, au fost dispuse în conformitate cu numărul lotului în care sunt repartizate toate imobilele teren care au făcut obiectul dosarului nr.  ..../211/2014 al Judecatoriei Cluj-Napoca, neţinându-se cont de Anexa nr. 15 a raportului de expertiză tehnică judiciară (f. ….) şi de dispunerea servituţii din sentinţa civila nr. 8903/2015.

Spre exemplu, în acest sens, în raportul de expertiză tehnică extrajudiciară depus la dosar se arată că: “LOT 1 în favoarea BD...., format din teren arabil în suprafaţă de 5800 mp, tarla nr. ...., parcela nr. 33, din titlul de proprietate nr. ....., teren arabil în suprafaţă de 335 mp, tarla ...., parcela 4 din titlul -de proprietate nr. ....., teren arabil şi curţi construcţii, intravilan în suprafaţă de 382 mp, tarla nr. ...., parcelele nr. .... şi nr. ...., din titlul de proprietate nr. .....” din sentinţa civila nr. 8903/2015 nu este identic cu ”LOT 1 din Anexa nr. 15 a raportului de expertiză tehnică judiciară teren arabil şi curţi construcţii, intravilan în suprafaţă de 382 mp, tarla nr. ...., parcelele nr. .... şi nr. ...., din titlul de proprietate nr. ...../02.07.2007.”

În acelaşi raport de expertiză s-a reţinut că ordinea folosirii faptice este redată în raportul de expertiză tehnică judiciară Anexa nr. 15 şi în sentinţa civila nr. 8903/2015 la dispunerea instituirii servituţii.

Prin încheierea nr. ...../ 15.06.2016 s-a dispus înscrierea dreptului de proprietate al părţilor după cum urmează:

- CF .... C..... cu nr. cad. .... în favoarea reclamantei BD....;

- CF .... C..... cu nr. cad. .... în favoarea pârâtului PL....;

- CF  .... C..... cu nr. cad.  .... în favoarea pârâtei CR....;

- CF  .... C..... cu nr. cad.  .... în favoarea pârâtului BD....;

- CF  .... C..... cu nr. cad.  .... în favoarea pârâţilor BI...., BD...., BRR....., BC...., VNG.....;

- CF  .... C..... cu nr. cad.  .... în favoarea pârâtei RRS.....

Conform încheierii nr. ...../ 15.06.2016, instituirea unei drept de servitute de trecere cu lăţimea de 1,5 m a fost dispusă eronat, fiind imposibil ca un asemenea drept de servitute să existe în realitate faptică. În concret, dreptul de servitute a fost instituit:

1. asupra parcelelor în suprafaţă de 182 mp fiecare aparţinând pârâţilor PL.... (nr. cad.....), CR.... (nr. cad.  ....), BD.... (nr. cad.  ....), RRS.... (nr. cad.  ....) şi a reclamantei BD....(nr. cad. ....), în favoarea parcelei în suprafaţă de 382 mp aparţinând BI...., BD...., BRR ...., BC....., VNG.... (nr. cad.  ....) — Or, este imposibil ca RRS.... (nr. cad.  ....) să ofere servitute de trecere numiţilor BI...., BD...., BRR ...., BC....., VNG.... (nr. cad.  ....)

2. asupra parcelelor în suprafaţă de 182 mp fiecare aparţinând pârâţilor RRS.... (nr. cad.  ....), PL.... (nr. cad. ....), BD.... (nr. cad.  ....) şi a reclamantei BD....(nr. cad. ....), în favoarea parcelei în suprafaţă de 382 mp aparţinând CR.... (nr. cad.  ....) –Or, este imposibil ca RRS.... (nr. cad.  ....) şi BD.... (nr. cad.  ....) să ofere servitute de trecere CR.... (nr. cad.  ....).

3. asupra parcelelor în suprafaţă de 182 mp fiecare aparţinând pârâţilor PL.... (nr. cad. ....), BD.... (nr. cad.  ....) şi a reclamantei BD....(nr. cad. ....), în favoarea parcelei în suprafaţă de 382 mp aparţinând RRS.... (nr. cad.  ....) — se observă că numita RRS.... (nr. cad.  ....) pentru a ajunge la parcela ei ar trebui sa aibă servitute de trecere şi peste numerele cadastrale nr. cad.  .... şi nr. cad.  .....

4. asupra parcelelor în suprafaţă de 182 mp fiecare aparţinând pârâtului BD.... (nr. cad.  ....) şi a reclamantei BD....(nr. cad. ....), în favoarea parcelei în suprafaţă de 382 mp aparţinând PL.... (nr. cad. ....) –Or, este imposibil ca BD.... (nr. cad.  ....) să ofere servitute de trecere pârâtului PL.... (nr. cad. ....).

5. asupra parcelei în suprafaţă de 182 mp aparţinând pârâtului BD.... (nr. cad.  ....) în favoarea parcelei în suprafaţă de 352 mp aparţinând a reclamantei BD….(nr. cad. ....) – Or, este imposibil ca BD.... (nr. cad.  ....) să ofere servitute de trecere reclamantei BD....(nr. cad. ....).

Astfel, reiese cu evidenţă că situaţia juridică reală şi folosinţa faptică a loturilor nu corespunde înscrierii în cartea funciară, aspect confirmat şi prin atitudinea procesuală a pârâţilor care, deşi legal citaţi, nu s-au prezentat pentru a răspunde la interogatoriu, sens în care instanţa constată că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prev de art. 908 al. 1 pct. 4 C.civ. în vederea admiterii cererii de rectificare a cărţii funciare.

Din aceste motive, instanţa va admite cererea de chemare în judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite cererea de chemare în judecată formulată de către reclamanta BD...., CNP …..cu domiciliul în …… în contradictoriu cu pârâţii …. …

Dispune rectificarea următoarele cărţi funciare: CF .... C..... cu nr. cad. ...., CF .... C..... cu nr. cad. ...., CF  .... C..... cu nr. cad.  ...., CF  .... C..... cu nr. cad.  ...., CF  .... C..... cu nr. cad.  ...., CF  .... C..... cu nr. cad.  ...., după cum urmează:

-rectificarea CF nr. .... C....., nr. cadastral ...., cu privire la numele proprietarului de sub B...., proprietar urmând să fie înscris pârâtul BD....;

-rectificarea CF nr. .... C....., nr. cadastral ...., cu privire la numele proprietarului de sub B...., proprietar urmând să fie înscrisă reclamanta  BD....;

-rectificarea CF nr.  .... C....., nr. cadastral  ...., cu privire la numele proprietarului de sub B...., proprietar urmând să fie înscris pârâtul PL....;

-rectificarea CF nr.  .... C....., nr. cadastral  ...., cu privire la numele proprietarului de sub B...., proprietar urmând să fie înscrisă pârâta RRS....;

-rectificarea CF nr.  .... C....., nr. cadastral  ...., cu privire la numele proprietarului de sub B...., proprietar urmând să fie înscrisă pârâta CR....;

-rectificarea CF nr.  .... C....., nr. cadastral  ...., cu privire la numele proprietarului de sub B...., proprietari urmând să fie înscrişi pârâţii BI...., BD...., BRR ...., BC.... şi VNG.....

Cu drept de apel, in termen de 30 zile de la comunicare, cererea de apel urmând să fie depusă la Judecătoria Cluj-Napoca, sub sancţiunea nulităţii.

Pusă la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei, astăzi, 31.01.2019.