Ordonanţă preşedinţială – neîndeplinirea condiției referitoare la caracterul vremelnic în ceea ce privește obligația de a muta construcția metalică; neîndeplinirea condiției referitoare la aparența de drept în ceea ce privește obligația de a descuia cele

Hotărâre 15904 din 27.09.2016


Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 26.08.2016, sub nr. …., reclamantul D.B. a solicitat, în contradictoriu cu pârâtele A.P.M.P.R. și R.A., pe cale de ordonanţă preşedinţială, ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună obligarea pârâților să îi deblocheze atât pentru acces auto cât și pietonal calea de acces din față (dinspre ...) și calea de acces din spate dinspre ... vis-a-vis de ASE prin spatele blocurilor (prin mutarea construcției metalice și descuierea celor două porți din spatele imobilului ce duc la scara …) spre proprietățile sale situate în ..., obligarea pârâților la plata cheltuielilor de judecată și să se dispună ca executarea să se facă fără somație și fără trecerea unui termen, conform art. 996 alin. 3 CPC.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat, în esență, că în ceea ce privește calea de acces auto din fața imobilului, aceasta este blocată prin amplasarea unui chioșc metalic în dreptul porților, de către Asociația de Proprietari  în mod abuziv și unilateral prin intermediul președintei și administratorului asociației de proprietari, și care generează nemulțumuri pentru ceilalți locatari precum și o stare de pericol, întrucât în spatele lui pe timpul nopții stau adăpostiți oameni ai străzii.

A învederat reclamantul cu privire la  calea de acces  auto din spate, dinspre ...,  că aceasta este blocată prin porți încuiate cu lanțuri cu lacăt, în timpul zilei fiind uneori deblocate însă seara sunt încuiate de un tâmplar iar în ceea ce privește accesul pietonal poarta stă încuiată după ora 22, fără a i se pune la dispoziție chei, persoana care deține cheia nefiind de încredere, având un comportament abuziv iar noaptea nefiind de găsit.

A susținut reclamantul că în mod nejustificat Asociația de Proprietari refuză să îi ofere chei de la spațiile comune, că accesul pietonal care i-a rămas este de doar 1,2 metri, de multe ori neputând să intre cu bagaje sau materiale de construcții ori mobilier și că nu poate ajunge cu autoturismul sau scuterul la scara ... pentru a descărca bagaje, material, mobilier, la orice oră, astfel cum apreciază a fi normal și nu poate să își parcheze în spatele blocului scuterul.

Reclamantul a arătat că a formulat și o acțiune de drept comun înregistrată sub nr. …. însă a sesizat instanța în mod separat cu această ordonanță președințială întrucât în scurt timp trebuie să aducă mobilier pentru aparatamentul nr. …. proaspăt renovat și nu are cale de acces la orice oră, neputând transporta pe timp de seară nici măcar sacii de moloz, nu poate veni cu furgoneta  și nici nu își poate parca scuterul în spatele blocului pentru a fi protejat de furt și vandalism.

S-a mai susținut că nici salvarea sau pompierii nu pot interveni la calea de acces la scara ... întrucât calea de acces este permanent blocată iar pe timpul nopții cetățeanul ce deține cheile nu este de găsit, fiind de asemenea prejudiciați și alți locatari.

În drept, cererea a fost întemeiată pe disp. art. 996 CPC.

În probațiune, reclamantul a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri, planșe fotografice și cercetarea la fața locului.

Cererea a fost legal timbrată.

La data de 09.09.2016 pârâtele APMPR și R.A. au formulat întâmpinare, prin care au invocat excepția litispendenței, excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtei R.A. și pe fond respingerea cererii ca neîntemeiată.

În motivarea excepției lipsei calității procesuale pasive a pârâtei R.A. s-a susținut că pârâta este președinta Asociației de Proprietari și nu poate fi acționată în nume propriu, confom prev. Legii 230/2007.

Pe fondul cauzei, s-a arătat că nu sunt îndeplinite condițiile de admisibilitate ale ordonanței președințiale, având în vedere că solicitarea de desființare a unei construcții are un caracter definitiv, nu este îndeplinită condiția urgenței cât timp ziua porțile sunt libere  iar această situație – a porților și a construcției metalice, este existentă de mai mulți ani, reclamantul înțelegând să sesizeze instanța doar pe fondul unui conflict avut cu asociația de proprietari.

Pârâtele au mai precizat în esență că în ceea ce privește curtea din spatele blocului aceasta se închide pe timpul nopții din motive de siguranță, datorită oamenilor străzii, iar în ceea ce privește  chioșcul de flori acordul s-a dat de către asociație după ce Primăria Capitalei a amenajat trotuarul din fața blocului și a amplasat niște bile pentru ca mașinele să nu mai poată circula sau parca pe trotuar, motiv pentru care reclamantul oricum nu mai poate să  își parcheze mașina pe trotuarul din fața blocului întrucât nu are o cale de acces dinspre bulevard.

S-a mai susținut că pe timpul zilei, între orele 6-22  porțile de la curtea interioară sunt deschise iar pe timpul nopții cheile sunt la fochistul de serviciu care descuie porțile atunci când i se solicită de către proprietari.

La data de 12.09.2016 reclamantul a depus o cerere modificatoare, prin care a solicitat introducerea în cauză a unui nou pârât, respectiv SC O.I.C. SRL care utilizează construcția metalică.

În cererea modificatoare reclamantul a mai arătat că, construcția metalică nu deține autorizație de construire sau de desfășurare a unei activități.

La termenul de judecată din data de 12.09.2016 instanța a luat act de modificarea cererii de chemare în judecată și a dispus introducerea în cauză, în calitate de pârât a SC O.I.C. SRL.

La data de 15.09.2016 reclamantul a depus răspuns la întâmpinare, prin care a solicitat respingerea excepției lipsei calității procesuale pasive a pârâtei R.A., apreciind că aceasta poate fi chemată în nume personal pentru a răspunde pentru prejudicile produse prin luarea deciziei de a oferi spre închiriere calea de acces fără acordul său sau a altor proprietari, în mod unilateral și abuziv, precum și respingerea excepției litispendenței întrucât obiectul preyentului dosar este ordonanță președințială în timp ce pe fondul cauzei se solicită soluționarea definitivă a solicitărilor reclamantului.

S-a mai arătat că mutarea construcției metalice este o măsură provizorie până la soluționarea pe fond a cererii, că parcul din spatele blocului este public, și nu proprietatea pârâtelor învederând și alte motive de nemulțumire cu privirire la acțiunile și afirmațiile Asociației de Proprietari.

Reclamantul a mai susținut că nu s-ar perturba liniștea prin deblocarea căilor de acces și că în ce privește bilele metalice  a primit asigurări de la Administrația Străzilor că  se vor îndepărta o parte dintre acestea.

La data de 22.09.2016 pârâta APMPR a depus precizări prin care a arătat în esență că, chioșcul la care face referire reclamantul este amplasat în gangul blocului și nu pe drumul public, motiv pemtru care nu necesită să fie eliberată o autorizație de construire, că închiderea curții interioare pe timp de noapte a fost luată de către Adunarea Generală a Asociației și că mașina de pompieri nu poate avea acces prin gangul din fața blocului datorită gabaritului său.

La data de 26.09.2016 pârâta SC O.I.C. SRL a depus în ședință publică întâmpinare, prin care a invocat excepția lipsei calității procesuale pasive a acestei pârâte pe  solicitarea de obligare a deblocării căii de acces dinspre ASE, nefiind îndeplinite condițiile art. 36 CPC, iar pe fond a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată.

În motivare s-a arătat în esență că nu este îndeplinită condiția urgenței, afirmațiile reclamantului fiind neadevărate și lipsite de suport probator, și nici celelate condițiile prev. art. 997, amplasamentul chioșcului efectuându-se în mod legal, nu rezultă care este dreptul reclamantului păgubit prin întârziere sau paguba iminentă.

În drept, au fost invocate disp. art. 205 CPC.

În probațiune pârâta a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri și a probei cu interogatoriul reclamantului.

La termenul de judecată din data de 26.09.2016 instanța a respins ca neîntemeiată excepția litispendenței și  a unit cu fondul cauzei excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtei R.A. respectiv a pârâtei SC O.I. SRL.

În cauză a fost încuviințată și administrată proba cu înscrisuri și planșe fotografice depuse de părți, a fost respinsă proba cu cercetarea la fața locului ca nefiind utilă soluționării cauzei și s-a luat act de renunțarea pârâtei SC O.I.C. SRL la administrarea probei cu interogatoriul.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Potrivit art.248 alin.1 C.proc.civ., instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură, precum şi asupra celor de fond care fac inutilă, în tot sau în parte, administrarea de probe ori, după caz, cercetarea în fond a cauzei.

Astfel, instanţa va analiza  întâi excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei R.A. invocată de aceasta prin întâmpinare.

Conform art. 36  CPC, calitatea procesuală rezultă din identitatea dintre părţi şi subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecăţii

De asemenea, potrivit disp. art. art. 31 alin. 1 din Legea 230/2007 presedintele asociatiei de proprietari reprezinta asociatia in derularea contractelor si isi asuma obligatii in numele acesteia, el reprezentând asociatia de proprietari in relatiile cu tertii, inclusiv in actiunile initiate de asociatie impotriva unui proprietar care nu si-a indeplinit obligatiile fata de asociatie sau in procesele initiate de un proprietar care contesta o hotarare a adunarii generale a proprietarilor iar conform art. 32 alin. 2 din același act normativ pentru neindeplinirea atributiilor ce le revin, membrii comitetului executiv, inclusiv presedintele asociatiei de proprietari, raspund personal sau in solidar, dupa caz, in fata legii si a proprietarilor, pentru daunele si prejudiciile cauzate proprietarilor in mod deliberat.

Instanța are în vedere că prin prezenta ordonanță președințială reclamantul solicită două obligații de a face, respectiv de a debloca calea de acces din față (dinspre ...) prin mutarea construcției metalice și calea de acces din spate dinspre ... vis-a-vis de ASE prin descuierea celor două porți din spatele imobilului ce duc la scara ..., acțiunile de blocare a căilor de acces, respectiv acordul de amplasare a construcției metalice și hotărârea de a se bloca porțile fiind realizate de către Asociația de Proprietari.

Prin urmare, instanța apreciază că Asociația de Proprietari este subiectul pasiv al obligațiilor de a face solicitate de către reclamant, și nu președintele Asociației de Proprietari, care are doar atribuții de reprezentare a asociației de proprietari și atribuții executive în limitele permise de lege. Cât timp reclamantul nu a  formulat o acțiune în răspundere delictuală împotriva pârâtei R.A., de natură a atrage incidența disp. art. 31 alin. 2 Legea 230/2007, această pârâta nu are calitate procesuală pasivă asupra cererilor ce fac obiectul prezentei cauze.

Pentru aceste motive, instanța va admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei R.A. și va respinge în integralitate cererea având ca obiect ordonanţă preşedinţială, astfel cum a fost modificată, formulată de reclamant în contradictoriu cu pârâta R.A., ca fiind formulată împotriva unei persoane lipsite de calitate procesuală pasivă.

Cu privire la excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtei SC O.I.C. SRL, invocată de către aceasta prin întâmpinare, instanța reține următoarele:

Deși formulată ca o singură cerere și întemeiată pe dispozițiile care reglementează procedura ordonanței președințiale, instanța reține că în fapt, reclamantul formulează două solicitări distincte, respectiv: 1. deblocarea căii de acces din spatele blocurilor prin descuierea celor două porţi din spatele imobilului ce duc la scara ... și 2. deblocarea căii de acces din faţă prin mutarea construcţiei metalice. Dacă în ceea ce privește cea de-a doua solicitare, apreciată de către instanță ca un capăt de cerere distinct, reclamantul justifică calitatea procesuală pasivă a acestei pârâte ca urmare a faptului că aceasta deține consrucția metalică, în speță florăria, pe care reclamantul dorește să fie mutată, în ceea ce privește primul capăt de cerere nu există ncio legătură între această solicitare, de deblocare a unor porți și pârâta SC O.I.C. SRL.

Prin urmare, instanța va admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei SC O.I.C. SRL pe capătul de cerere privind obligarea la deblocarea căii de acces din spatele blocurilor prin descuierea celor două porţi din spatele imobilului ce duc la scara ... și va respinge capătul de cerere având ca obiect obligarea la deblocarea căii de acces din spatele blocurilor prin descuierea celor două porţi din spatele imobilului ce duc la scara ... formulată în contradictoriu cu această pârâtă, ca fiind formulat împotriva unei persoane lipsite de calitate procesuală pasivă.

Pe fondul cererii de emitere a ordonanței președințiale, instanța reține următoarele:

Astfel cum s-a arătat și anterior,  reclamantul a formulat pe calea acestei proceduri speciale, două capete de cerere distincte, respectiv i) deblocarea căii de acces din spatele blocurilor prin descuierea celor două porţi din spatele imobilului ce duc la scara ... și ii) deblocarea căii de acces din faţă prin mutarea construcţiei metalice, motivate de faptul că aceste căi de acces sunt blocate, în timpul zilei pentru acces auto iar pe timpul nopții și pentru acces pietonal, în ceea ce privește prima solicitare, susținând că astfel este prejudiciat prin imposibilitatea de a desfășura anumite activități pe timpul nopții, sau îngreunarea desfășurării unor activități pe timpul zilei.

Astfel, instanța va analiza îndeplinirea condițiilor de admisibilitate ale ordonanței președințiale în mod distinct, cu privire la fiecare solicitare a reclamantului.

În acest sens, vor fi avute în vedere disp. art. 997 alin. 1 C.pr.civ., conform cărora instanţa de judecată, stabilind că în favoarea reclamantului există aparenţa de drept, va putea să ordone măsuri provizorii în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara, precum şi pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.

Astfel, este necesar a fi îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii cumulative: existenţa unei aparenţe de drept, caracterul provizoriu (vremelnic) al măsurii solicitate a se lua, urgenţa şi neprejudecarea fondului prin măsura luată, lipsa îndeplinirii uneia dintre condiții făcând de prisos analiza celorlate și conducând la respingerea cererii.

În ceea ce privește solicitarea reclamantului de deblocare a căii de acces din faţă prin mutarea construcţiei metalice, instanța apreciază că această măsură nu este una vremelnică, în sensul dispozițiilor anterior citate.

Caracterul provizoriu (vremelnic) al măsurii solicitate a se lua, presupune, pe de o parte, conţinutul reversibil al măsurii luate, iar, pe de altă parte, durata limitată în timp a măsurii respective. Simplul fapt că a fost formulată și o acțiune de drept comun având ca obiect acceași solicitare ca cea formulată pe calea ordonanței președințiale nu este de natură a-i conferi în mod automat caracter vremelnic măsurii solicitate, ci aceasta trebuie apreciată în concret.

Mutarea unei construcții, chiar și una metalică, presupune desființarea acesteia, această măsură fiind per se una ireversibilă. Chiar și în situația în care costul desființării și relocării unei astfel de construcții, sau timpul necesar efectuării unei astfel de operațiuni ar fi unul redus, aceasta nu presupune că măsura este una reversibilă, ci presupune un nou proces, respectiv construirea din nou, amplasarea florăriei desființate/mutate.

În consecință, lipsind caracterul vremelnic al acestei măsuri, instanța apreciază de prisos analizarea îndeplinirii celorlalte condiții prevăzute de art. 997 CPC cu privire la această solicitare.

În ceea ce privește capătul de cerere având ca obiect deblocarea căii de acces din spatele blocurilor prin descuierea celor două porţi din spatele imobilului ce duc la scara ..., instanța apreciază că aparența de drept nu este în favoarea reclamantului,  pentru următoarele considerente:.

În ceea ce priveşte îndeplinirea condiției existenţei unei aparenţe de drept, instanța are în vedere că spre deosebire de acţiunile de drept comun, ordonanţa preşedinţială nu presupune dovedirea de către reclamant a temeinciei pretenţiei formulate, în condiţiile în care aparenţa de drept în favoarea unei persoane este o chestiune relativă care nu poate fi stabilită în abstract, ci doar prin raportare la persoana căreia i se opune dreptul în cadrul unui raport juridic. Astfel, aparenţa de drept este în favoarea reclamantului dacă poziţia acesteia, în cadrul raportului juridic pe care se grefează ordonanţa preşedinţială, este preferabilă din punct de vedere legal, în condiţiile unei analize sumare a situaţiei de fapt.

Astfel, deși nu fost contestată de către pârâtă încuierea porților din spatele blocului, instanța, în această procedură sumară, nu apreciază că există suficiente dovezi în sensul că această măsură este una abuzivă.

Instanța constată că această măsură a fost stabilită prin hotărârea Asociației de Proprietari din 17 octombrie 2009 (f. 97-98), și are un scop legitim, respectiv siguranța locatarilor ca urmare  a faptului că zona de acces din spatele  blocului era populată de persoane fără adăpost. Se reține de asemenea caracterul limitat al acestei măsuri cu privire la accesul pietonal, respectiv între orele 22-06 precum și faptul că, cheia este deținută de către un angajat al asociației de proprietari al cărui comportament pretins abuziv nu a fost în niciun fel dovedit de către reclamant.  Mai mult, instanța reține că însuși reclamantul recunoaște că zona este populată de persoane fără adăpost, dar este deranjat de prezența acestora doar când îi profită- respectiv în ceea ce privește solicitarea de desființare a florăriei.

Mai mult, instanța nu poate să nu aibă în vedere că reclamantul formulează simple afirmații care nu sunt dovedite prin niciun mijloc de probă, deși acesta are sarcina probei conform art. 249 CPC chiar și în această procedură sumară. Astfel, reclamantul nu dovedește urgența măsurii pe care o solicită iar faptul că trebuie să aducă mobilă și că poate să efectueze această operațiune seara reprezintă o simplă afirmație, cum simple afirmații sunt și pretinsul comportament abuziv al persoanei care deține cheile, ori  prejudicierea celorlalți locatari, în raport de care nu justifică un interes personal.

Instanța apreciază că reclamantul are posibilitatea de a propune și administra un probatoriu mai complex în cadrul acțiunii pe fond, însă pe această procedură specială, și raportat la probele administrate, instanța reține ca nefiind dovedită una dintre condițiile de admisiblitate ale ordonanței președințiale-aparența în drept, motiv pentru care și această solicitare este neîntemeiată.

Față de aceste considerente, instanța va respinge capătul de cerere având ca obiect  obligarea la deblocarea căii de acces din faţă prin mutarea construcţiei metalice formulată în contradictoriu cu pârâta SC O.I.C. SRL, ca neîntemeiată.

De asemenea, va respinge în integralitate cererea având ca obiect ordonanţă preşedinţială, astfel cum a fost modificată, formulată de reclamant în contradictoriu cu pârâta APMPR, ca neîntemeiată.

În conformitate cu art. 453 CPC, față de soluțiile acordate, având în vedere că reclamantul este în culpă procesuală, va respinge cererea acestuia de obligare a pârâtelor la plata cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată, și va obliga reclamantul la plata către pârâta SC O.I.C. SRL a sumei de 1000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocaţial, astfel cum reiese din factura nr. 179/20.09.2016 și chitanța din aceeași dată depuse în ședința din data de 26.09.2016.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE,

Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei R.A..

Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei SC O.I.C. SRL pe capătul de cerere privind obligarea la deblocarea căii de acces din spatele blocurilor prin descuierea celor două porţi din spatele imobilului ce duc la scara ....

Respinge în integralitate cererea având ca obiect ordonanţă preşedinţială, astfel cum a fost modificată, formulată de reclamantul D.B., CNP ….,cu domiciliul în …… în contradictoriu cu pârâta R.A. cu domiciliul în ….., ca fiind formulată împotriva unei persoane lipsite de calitate procesuală pasivă.

Respinge capătul de cerere având ca obiect obligarea la deblocarea căii de acces din spatele blocurilor prin descuierea celor două porţi din spatele imobilului ce duc la scara ... formulată în contradictoriu cu pârâta SC O.I.C. SRL, CUI ….cu sediul în ….., ca fiind formulată împotriva unei persoane lipsite de calitate procesuală pasivă.

Respinge capătul de cerere având ca obiect  obligarea la deblocarea căii de acces din faţă prin mutarea construcţiei metalice formulată în contradictoriu cu pârâta SC O.I.C. SRL, ca neîntemeiată.

Respinge în integralitate cererea având ca obiect ordonanţă preşedinţială, astfel cum a fost modificată, formulată de reclamant în contradictoriu cu pârâta APMPR cu ……, ca neîntemeiată.

Respinge cererea reclamantului de obligare a pârâtelor la plata cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată.

Obligă reclamantul la plata către pârâta SC O.I.C. SRL a sumei de 1000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocaţial.

Cu drept de apel în termen de 5 zile de la pronunţare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 27.09.2016.

PreşedinteGrefier