Acţiune având ca obiect fond funciar

Sentinţă civilă 127 din 15.02.2019


Prin cererea înregistrată iniţial pe rolul Judecătoriei Ploieşti, la data de 05.07.2017, reclamanta C.E., în contradictoriu cu pârâtele C.J.P.pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de fond funciar, Comisia comunei C.pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, C.L.G.V.pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor şi C.G.V. Prin Primar, a solicitat să se constate că, potrivit Legii nr. 18/1998 şi Legii nr.247/2005, are calitatea de persoană îndreptăţită la măsuri reparatorii prin echivalent/natură pentru întreaga suprafaţă preluată abuziv de la autorii săi şi să fie obligaţi pârâţii să emită hotărâre/hotărâri motivate cu propunere de acordare a măsurilor reparatorii prin compensare pentru restul de suprafaţă rămasă nerestituită din întreaga suprafaţă deţinută de autorii săi şi să înainteze documentaţia aferentă, împreună cu dispoziţia, direct Comisiei Naţionale pentru Compensarea imobilelor.

În susţinerea acestei solicitări, reclamanta a arătat faptul că, prin cererile înregistrate la comisiile pârâte, s-a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 150 ha, deţinută de autorul N.V., respectiv 91 ha vie, 20 ha livezi, 50 hectare păşune împădurită, pe care acesta a avut-o în proprietate.

A mai arătat reclamanta faptul că, până în prezent, intimatele nu au emis un act prin care să dispună restituirea în natură a suprafeţelor de teren în discuţie şi nici nu a primit despăgubiri pentru terenurile de pe raza comunelor C.şi G.V. deţinute de autorul său.

Susţine reclamanta faptul că, este adevărat că prin Legea nr. 247/2005 nu s-a stabilit un termen anume pentru finalizarea procedurii administrative de soluţionare a cererilor de retrocedare şi de emitere a deciziei reprezentând titlu de despăgubiri, însă acest fapt nu reprezintă o justificare pentru pârâtă, pentru tergiversare şi pentru nesoluţionare într-un termen rezonabil.

Consideră reclamanta că este nepermis, raportat şi la art. 6 din CEDO, ca intimatele pârâte să tergiverseze în mod nejustificat soluţionarea cererilor, în condiţiile în care, de la data depunerii cererilor au trecut mai bine de 25 de ani, iar prin lăsarea în nelucrare o perioadă atât de îndelungată, rezultă refuzul pârâtei în a-i soluţiona cererea.

Solicită reclamanta obligarea pârâtelor să înainteze cererile şi întreaga documentaţie aferentă, împreună cu hotărârea, direct Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor, având în vedere faptul că, controlul de legalitate va fi efectuat direct de către instanţă şi de către Comisia Naţională.

În drept, se invocă art. 1, din Protocolul 1, din CEDO, art. 6 CEDO, Legea 1/2000, Legea 18/1991, Legea 247/2005.

În probaţiune s-a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri.

Pârâta Comisia Locală C. a formulat întâmpinare ( f. 43 ) prin care a invocat excepţia autorităţii de lucru judecat, avându-se în vedere faptul că pe rolul Tribunalului Prahova s-a aflat dosarul nr. …/…/2013, în cadrul căruia s-a respins apelul formulat de reclamanta din prezenta cauză.

În drept s-a invocat art. 205 Cod procedură civilă.

În probaţiune s-a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri.

Pârâta Comisia Judeţeană Prahova a formulat întâmpinare, prin care a invocat excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Ploieşti, prin prisma disp. art. 53, alin. 2 din Legea 18/1991, excepţia autorităţii de lucru judecat raportat la soluţia pronunţată în dos. …/…/2013, iar pe fond respingerea cererii ca neîntemeiată, întrucât nu a urmat procedura administrativă privind soluţionarea cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate, în sensul că nu a formulat, în termenul de 10 zile, contestaţie împotriva soluţiei de respingere a cererii de reconstituire.

În drept s-au invocat disp. art. 205 CPC, Legea 18/1991, Legea 1/2000, HG 890/2005.

În probaţiune s-a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri.

Reclamanta şi-a precizat acţiunea, în sensul că solicită obligarea pârâtelor să soluţioneze în fond cererile depuse de autorul reclamantei N. V. şi de către reclamantă, în baza Legii nr.18/1998, Legii nr.1/2000 şi a Legii nr. 247/2005 cu privire la întreaga suprafaţă de teren, să se constate că, potrivit legii nr. 18/1998 şi Legii nr. 247/2005, are calitatea de persoană îndreptăţită la măsuri reparatorii prin echivalent/natură pentru întreaga suprafaţă preluată abuziv de la autorii săi şi obligarea pârâtelor să înainteze dosarele administrative vizând cererile Legii 18/1998, Legea 1/2000 şi Legea nr. 247/2005.

În motivare, se arată faptul că, prin cererile înregistrate la comisiile pârâte, s-a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 150 ha deţinută de autorul N.V., acesta fiind fiul lui N. I., căsătorit cu N. A.

În data de …, N.V. a decedat, fiind moştenit de către reclamantă, conform certificatului de moştenitor nr. ../2013, emis de B.N.P. ….

În continuare, reclamanta invocă aspectele arătate deja prin cererea de chemare în judecată.

La termenul din data de …, instanţa a pus în discuţie excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Pl. şi, prin sentinţa civilă nr. …./.2017 a admis această excepţie, declinând spre competentă soluţionare cauza, în favoarea Judecătoriei Mizil.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Mizil sub acelaşi număr, …/2017, la data de ..2018 şi s-a acordat primul termen de judecată la data de …2018.

La termenul de judecată de la data de …, instanţa, pentru a da posibilitatea părţilor să ia cunoştinţă de conţinutul întâmpinării formulate de către Comisia Locală C. pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de aplicare a Legii Fondului Funciar şi în vederea ataşării  întregului dosar administrativ, în copie, de la Comisiile Locale şi respectiv Comisia Judeţeană a acordat termen la data de ….

La solicitarea apărătorului petentei, la acelaşi termen de judecată, instanţa a dispus abilitarea petentei C.E. şi a apărătorului acesteia, în vederea ataşării  întregului dosar administrativ, în copie, de la Comisia Locală G. V. pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de Aplicare a Legii Fondului Funciar, Comisia Locală C.  pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de Aplicare a Legii Fondului Funciar şi respectiv Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de Aplicare a Legii Fondului Funciar.

La termenul de la data de …2018, instanţa, în vederea comunicării  înscrisurilor depuse de către apărătorul reclamantului la acest termen celorlalte părţi, pentru a da  posibilitatea părţilor de a lua la cunoştinţă de înscrisuri, pentru a da posibilitatea apărătorului reclamantei să intre şi în posesia celorlalte înscrisuri,  respectiv  a dosarului administrativ de la Comisia comunală G.V., judeţul Prahova, a acordat termen la data .. 2018 şi a dispus abilitarea petentei C.E. şi a apărătorului acesteia, pentru a intra în posesia întregului dosar administrativ, în copie, de la Comisia Locală G.V. pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de Aplicare a Legii Fondului Funciar şi comunicarea încheierii de şedinţă la adresa de email a apărătorului petentei.

La termenul de la data de …, având în vedere faptul că au fost depuse relaţii atât de la Comisia Locală de Aplicare a Legilor Fondului Funciar  G.V., cât şi de la Comisia Locală de Aplicare a Legilor Fondului Funciar  C., în vederea luării la cunoştinţă de relaţiile comunicate, instanţa a acordat cauzei un nou termen de judecată, la data de ….

La termenul de la data de .. instanţa a dispus abilitarea petentei C. E. şi a apărătorului acesteia, pentru a obţine răspunsul de la Comisia Locală C., în sensul de a se specifica cât anume din suprafaţă, conform adresei de la Arhivele Naţionale din .., a fost reconstituită autorilor lui N.V., pentru a se depune titlurile de proprietate în acest sens şi a se indica suprafaţa care a mai rămas de restituit şi a preciza dacă, pe raza comunei C.  există o suprafaţă asemănătoare, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate, respectiv dacă s-a finalizat procesul de inventariere a imobilelor.

La acelaşi termen de judecată, instanţa, prin adresă, a pus în vedere Comisiei Locale C. să pună la dispoziţia petentei C.E. şi a apărătorului acesteia, copie de pe înscrisul eliberat de Arhivele Naţionale.

De asemenea, prin adresă, s-a solicitat Comisiei Comunale G.V.  să răspundă solicitărilor petentei şi să înainteze răspunsul instanţei, având în vedere  faptul că, atunci când a fost abilitat apărătorul, această instituţie a susţinut că va trimite oficial la dosarul cauzei înscrisurile solicitate.

La termenul de la data de …, având în vedere faptul că au fost depuse relaţii atât de la Comisia Locală de Aplicare a Legilor Fondului Funciar  G. V., cât şi de la Comisia Locală de Aplicare a Legilor Fondului Funciar  C., la acest termen, în vederea luării la cunoştinţă de relaţiile comunicate, instanţa a acordat cauzei un nou termen de judecată la data de ...

La termenul de la data de .., apreciind că au fost lămurite toate împrejurările de fapt și temeiurile de drept ale cauzei, în temeiul art.394 C.pr.civ., instanța a declarat închise dezbaterile și a reținut cauza în pronunțare. Având nevoie de timp pentru studierea actelor şi lucrărilor dosarului, instanţa, în temeiul art.396 C.pr.civ., a amânat pronunţarea la data de .., dată la care, având încă  nevoie de timp pentru studierea actelor şi lucrărilor dosarului, a amânat pronunţarea la data de ...

La termenul de la data de 28.09.2018 instanţa, în baza disp.art.400 C.proc.civ. a repus cauza pe rol, pentru a pune în discuţie excepţia autorităţii de lucru judecat, invocată de către pârâte şi a fixat termen de judecată la data de 24.10.2018.

În vederea discutării excepţiei autorităţii de lucru judecat, invocată de intimata Comisia Locala G.V. Pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Asupra Terenurilor de Aplicare a Legii Fondului Funciar prin întâmpinarea aflată la fila 25 dosar, instanţa a acordat termen la data de ….

La termenul de la data de 5.12.2018, instanţa a încuviinţat cererea privind suplimentarea probatoriului cu interogatoriul intimatelor Comisia Locală C. Pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Asupra Terenurilor de Aplicare a Legii Fondului Funciar şi a Comisiei Locale G.V. pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Asupra Terenurilor de Aplicare a Legilor Fondului Funciar, a prorogat discuţia asupra excepţiei autorităţii de lucru judecat, invocată de intimata Comisia Locala G.V. Pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Asupra Terenurilor de Aplicare a Legii Fondului Funciar, prin întâmpinarea aflată la fila 25 dosar şi a pus în vedere petentei, prin procurator, să depună în termen util interogatoriile  propuse a fi administrate celor două comisii, corect rubricate şi în câte două exemplare pentru fiecare.

La termenul de la data de 23.01.2019, părţile au formulat concluzii, atât cu privire la excepţia autorităţii lucrului judecat, invocată de către pârâta Comisia Locală de Aplicare a Legilor Fondului Funciar C., pe cale de întâmpinare, cât şi cu privire la fondul cauzei.

Instanţa având nevoie de timp pentru a studia actele şi lucrările dosarului, a amânat pronunţarea iniţial la data de  30.01.2019  şi ulterior la data de 6.02.2019, respectiv 15.02.2019.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele :

În ce privește excepţia autorităţii de lucru judecat, invocată de către pârâta Comisia Locală de Aplicare a Legilor Fondului Funciar C., instanța  respins-o, ca neîntemeiată.

Pentru a dispune astfel, instanța a avut  în vedere că această excepție a fost invocată anterior eliberării adresei din data de 06.03.2018, de către Arhivele Naționale, adresă din care rezultă că autorul reclamantei N.V. a deținut peste 25 ha, fiind menționat la poziția 34 din tabel.

La interogatoriile formulate de către reclamantă, pârâtele au răspuns la întrebarea nr.5 că nu mai susțin excepția autorității de lucru judecat, deoarece aceasta a fost invocată înainte de obținerea adresei din data de 06.03.2018 și au arătat că adresele nr. 3215/19.07.2018 și respectiv nr.2274/02.08.2018, emise de către cele două comisii, nu au fost analizate în cadrul dosarului nr….2013.

 În același sens au răspuns și la întrebările nr.11 și nr.7, arătând că, autoritatea de lucru judecat a sentinței civile nr…/..2016, nu produce efecte în prezenta cauză, iar reclamanta are în continuare deschisă procedura judiciară pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru întreaga suprafață de teren dovedită, potrivit noilor înscrisuri și HG nr.890/2005.

În ce privește acțiunea promovată, instanța a reținut că N.V. este fiul lui N.I., care a fost căsătorit cu Novaci Alexandrina.

La data de 19.07.2003,  Novaci Virgiliu a decedat, fiind moștenit de către reclamantă, potrivit certificatului de moștenitor nr…/2003, emis de BNP ….

Prin actul de vânzare-cumpărare nr…/..1912, autentificat de Tribunalul I…., Secția Notariat, autorii au dobândit proprietatea, acesta fiind avut în vedere și la emiterea titlurilor de proprietate pentru o parte din proprietăți.

N.V. a formulat cererea de reconstituire a dreptului de proprietate și la data de 29.05.2003 a solicitat COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGILOR FONDULUI FUNCIAR C., să țină cont și de alte înscrisuri depuse, respectiv dovada nr…./2001 – … emisă de BEJ pentru aplicarea Legii nr.10/2000.

Ulterior decesului, la data de …2005, reclamanta C.E. a completat cererea de reconstituire în baza Legii nr.247/2005, solicitând restituirea suprafeței de 750.000 m.p. din fosta moșie V.S., iar la data de 16.09.2005, prin cererea nr…./…2005, a solicitat suprafața de 750.000 m.p. teren ce a aparținut autorului său, sau o suprafață de teren echivalentă ca dimensiuni și categorie.

Potrivit adresei nr. ../…2018, emisă de Comisia Locală a comunei C., autorul reclamantei a primit 10 ha teren agricol și 1 ha teren pădure, conform titlurilor de proprietate din …2004 și nr…. din ..2003, a mai rămas de restituit suprafața de 83 ha.

Comisia Locală a comunei G.V., prin adresa nr…/….2018 a învederat că deține suprafața de teren de 66 ha disponibil, ca urmare a inventarierii terenurilor în baza Legii nr.165/2013.

Potrivit Legii nr.165/2013 și pentru că pârâta Comisia Locală a comunei C. a recunoscut că nu mai are disponibil teren în urma inventarierii bunurilor, reclamanta, prin prezenta cerere, are deschisă calea din prezenta acțiune, acest lucru fiind posibil și față de Decizia  nr. XX din februarie 2007, pronunțată în Recursul în interesul legii de către I.C.C.J., dar și față de Hotărârea de Guvern nr.890/2005 cu modificările ulterioare.

Suprafața de 83 ha de teren solicitată nu poate fi atribuită pe vechile amplasamente, situate pe raza comunei C., iar potrivit art.12 și 16 din Legea nr.165/2013, aceasta poate fi atribuită pe alte amplasamente și prin acordarea de măsuri compensatorii sub formă de puncte, care se determină potrivit art.21 alin.6 și 7 din prezenta lege.

Față de cele reținute, instanța a admi. acţiunea formulată de reclamanta C. E., în contradictoriu cu pârâtele Comisia Locală de Aplicare a Legilor Fondului Funciar C., Comisia Locală de Aplicare a Legilor Fondului Funciar G.V. şi Comisia Judeţeană Prahova de Aplicare a Legilor Fondului Funciar, astfel cum a fost modificată şi precizată și a constatat că reclamanta C.E., moştenitoare a defunctului N.V., are calitatea de persoană îndreptăţită la măsuri reparatorii prin echivalent şi natură pentru suprafaţa ce a aparţinut autorilor săi, rămasă de reconstituit, în suprafaţă de 83 ha, potrivit Adresei Arhivelor Naţionale din …2018.

Instanţa a dispus obligarea Comisiei Locale de Aplicare a Legilor Fondului Funciar C. să solicite Comisiei Locale de Aplicare a Legilor Fondului Funciar G.V., să-i pună la dispoziţie suprafaţa de 66 ha teren disponibil, aflat pe raza comunei G.V., teren inventariat în baza Legii nr.165/2013, potrivit Adresei nr. …/….2018 şi apoi să întocmească şi să înainteze Comisiei Judeţene Prahova de Aplicare a Legilor Fondului Funciar documentaţia prealabilă emiterii titlului de proprietate pe numele reclamantei, pentru suprafaţa de 66 ha teren, potrivit Legii nr.165/2013.

De asemenea, instanţa a dispus obligarea Comisiei Locale de Aplicare a Legilor Fondului Funciar G.V. să pună la dispoziţia Comisiei Locale de Aplicare a Legilor Fondului Funciar C., în vederea atribuirii prin compensare, ca măsură reparatorie reclamantei, suprafaţa de 66 ha teren.

Totodată, instanţa a dispus obligarea Comisiei Locale de Aplicare a Legilor Fondului Funciar C. să în favoarea reclamantei C.E., pentru suprafaţa de 17 ha rămasă nerestituită, propunere de acordare a măsurilor compensatorii prin puncte, în condiţiile Legii nr.165/2013 şi să transmită imediat şi direct Secretariatului Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor dispoziţia vizând propunerea de acordare a măsurilor compensatorii şi documentaţia aferentă acesteia.

Instanţa a luat act că nu au fost solicitate cheltuieli de judecată.