Acţiune având ca obiect pretenţii

Sentinţă civilă 333 din 15.04.2019


Prin cererea de chemare în judecată reclamantul M. pentru M. de A.,C. şi A. a solicitat obligarea pârâtei T.B.S.R.L. la restituirea sumei de 25.869 lei reprezentând ajutor de minimis ilegal precum şi obligarea acesteia la plata dobânzii legale calculată conform Regulamentului CEE nr. 794/2004 asupra debitului principal de la data efectuării plăţii până la data restituirii integrale a sumei datorate.

Având în vedere dispoziţiile art.248 Cod proc. Civ., instanţa a analizat cu prioritate excepția prescripției dreptului la acțiune invocată de către pârâtă prin întâmpinare.

Instanța a reținut că în speță obiectul de chemare în judecată îl constituie recuperarea ajutorului de minimis despre care se pretinde că pârâta a beneficiat fără îndeplinirea cumulativă a condițiilor de eligibilitate.

Potrivit art.2 din H.G. nr.296/2007 coroborat cu prevederile OUG nr.77/2014 și Regulamentului UE nr.1407/2013, ajutorul de minimis reprezintă un ajutor limitat conform normelor Uniunii Europene la un nivel care nu distorsionează concurenţa şi/sau comerţul cu statele membre, fiind o sumă alocată de la bugetul de stat, anual, Ministerului Economiei și Comerțului în vederea utilizării pentru acoperirea, parțială sau totală, a cheltuielilor necesare aplicării Programului de promovare a exportului, care cuprinde mai multe acțiuni printre care şi participarea la târguri și expoziții internaționale organizate în străinătate, conform programului elaborat anual de Ministerul Economiei și Comerțului.

În temeiul art. 5 din HG nr. 296/2007 şi al art. 13 din anexa 1 la Ordinul Ministrului Economie nr.  1228/2014, ajutoarele de minimis constă în granturi care vor acoperi:

a)50% din cheltuielile privind transportul extern, cazarea şi asigurarea medicală pentru câte  un participant de la fiecare expozant, la nivelul baremelor stabilite pentru instituţiile publice;

b)100% din cheltuielile pentru: transportul, asigurarea şi manipularea exponatelor mostrelor şi materialelor publicitare, formalităţile vamale aferente acestora, depozitarei ambalajelor aferente exponatelor pe perioada desfăşurării acţiunii promoţionale, elaborarea proiectului de execuţie a standului, închirierea, construirea şi/sau amenajarea spaţiului expoziţional, transportul materialelor aferente, cheltuielile generale legate de funcţionarea pavilionului naţional în perioada de desfăşurare a manifestărilor expoziţionale, cheltuielile de reprezentare şi de protocol, cheltuielile de transport, cazare, diurnă şi cu asigurarea medicală pentru persoanele care organizează şi coordonează acţiunile din cadrul Ministerului Economiei, inclusiv pentru un reprezentant din partea structurii asociative care contribuie la realizarea acţiunii respective, a căror perioadă de deplasare va fi stabilită prin caietul de sarcini al acţiunii, cheltuielile pentru materialele publicitare, de prezentare şi promovare cu caracter economic general şi pentru mediatizarea prezenţei româneşti la manifestările expoziţionale, cheltuielile aferente comisionului prevăzut în contractul încheiat cu societatea organizatoare a manifestărilor expoziţionale internaţionale, precum şi alte cheltuieli care se justifică a fi alocate pentru realizarea manifestărilor expoziţional internaţionale, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

Art. 14. - Ministerul Economiei realizează operaţiunile de încheiere şi derulare a contractelor de prestări servicii cu operatori economici specializaţi, denumiţi în continuare societăţi organizatoare de târguri şi expoziţii internaţionale. Ajutorul prevăzut la art. 13 lit. a se va deconta operatorilor economici participanţi la manifestări expoziţionale de către societatea organizatoare, pe bază de documente justificative, în termen de 5 zile lucrătoare de la aprobarea decontului acţiunii. Cheltuielile legate de participarea la târguri şi expoziţii internaţionale se vor repartiza de către Ministerul Economiei pe fiecare operator economic, proporţional cu suprafaţa de expunere de care a beneficiat îi cadrul pavilionului, după aprobarea decontului final al acţiunii.

Conform art.39 din OUG nr.44/2016, furnizorii dispun recuperarea ajutoarelor de stat sau de minimis în cazul în care condiţiile de acordare a ajutorului nu au fost respectate de către beneficiar.

Referitor la termenul de prescripție aplicabil în cauză instanța a reținut că sunt incidente dispozițiile art.2517 Cod civ. rap. la art.2528 Cod civ. coroborat cu art.1357 Cod civ.

Astfel termenul de prescripție este cel general, de 3 ani, care, în cauza de față, fiind vorba de repararea pagubei produse printr-o faptă ilicită, a început să curgă, conform art.2528 Cod civ., de la data la care păgubitul a cunoscut sau trebuia să cunoască atât paguba, cât și pe cel care răspunde de ea.

Având în vedere prevederile legale anterior menționate instanța apreciază că acest moment nu poate fi cel pretins de pârâtă, respectiv data efectuării plăților (în 23-25.06.2015), ci data constatării pagubei de către organul de control (în speță, Curtea de Conturi) și a faptului că se impune restituirea sumei despre care se pretinde că a beneficiat în mod necuvenit pârâta T.B.S.R.L. pentru participarea la Târgul Internaţional „I.L.” organizat în perioada 22-25 martie 2015 cu specific de produse agroalimentare.

Prin urmare, termenul de prescripție extinctivă de 3 ani a început să curgă de la data înregistrării de către reclamantă a deciziei nr.21/29.08.2016 a Curții de Conturi prin care s-a stabilit întinderea prejudiciului și cel răspunzător. Deși înscrisurile depuse la dosarul cauzei nu  oferă informații privind data înregistrării, instanța constată că în raport de momentul emiterii deciziei Curții de Conturi respectiv 29.08.2016, care este anterior înregistrării acestei decizii de către reclamantă, promovarea prezentei cereri de chemare în judecată s-a făcut în interiorul termenului de prescripție de 3 ani, cauza fiind înregistrată pe rolul instanței la data de 08.06.2018.

Prin urmare, instanța va respinge ca neîntemeiată  excepția prescripției dreptului la acțiune invocată de către pârâtă.

Analizând înscrisurile depuse de către reclamantă la filele 29-38 și 44-67, instanța a reținut că pentru susținerea acțiunilor operatorilor economici pentru promovarea produselor și serviciilor românești pe piețele externe de interes, prin Ordinul Ministrului Economiei nr. 1228/2014 – a fost aprobată instituirea schemelor de ajutor de minimis pentru acţiunile din Programul de promovare a exportului, în perioada 1 ianuarie – 30.06.2015.

 Potrivit aceluiași act normativ, scopul instituirii schemei de acordare a ajutorului de minis a fost acela de a susține operatorii economici în promovarea ofertei de export pe piețele externe prin participarea la misiuni economice și acțiuni de promovare în străinătate iar obiectivul aceastei scheme a fost reprezentat de promovarea exportului și îmbunătățirea accesului produselor și serviciilor românești pe piețele externe.

În aceste condiții, pârâta T.B.S.R.L. și-a manifestat intenția de a participa la Târgul Internaţional „I.L.” organizat în perioada 22-25 martie 2015 solicitând acordarea ajutorului de minimis stabilit în condițiile prevăzute de art. 5 din HG nr. 296/2007 şi ale art. 13 și 14 din anexa 2 la Ordinul Ministrului Economie nr.  1228/2014, iar suma calculată şi repartizată subscrisei, în funcţie de suprafaţa expoziţională ocupată, a fost de 25.869 lei astfel cum reiese din înscrisurile depuse la filele 29-38 și 44-67.

În drept, pentru a beneficia de programul de participare la târguri şi expoziţii finanţat parţial din fonduri alocate de la bugetul de stat, pârâta, în calitate de operator economic trebuia să îndeplinească cumulativ condiţiile de eligibilitate stabilite la art.3 alin.1din Hotărârea Guvernului nr.296/2007 şi la art.7 din anexa nr.1 la Ordinul MECMA nr.1124/09.06.2010.

Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 7 din Anexa 2 la Ordinul nr. 1.228/2014, pentru acordarea ajutorului de minimis operatorul economic (în speță pârâta) trebuia să îndeplinească cumulativ condiţiile de eligibilitate de a beneficia de ajutorul de minimis, după cum urmează:

a)sunt înregistraţi conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi îşi desfăşoară activitatea în România;

b)au în obiectul de activitate operaţiuni de export şi nomenclatorul de export corespunde cu profilul târgului la care se solicită participarea;

c)produsele sunt de concepţie şi/sau marcă proprie, de calitate şi cu valoare adăugată ridicată şi îndeplinesc condiţiile de comercializare şi de promovare pe pieţele externe;

d)în ultimii 2 ani fiscali şi în anul fiscal în curs, grupul de întreprinderi din care face parte operatorul, aşa cum este definit prin termenul de „întreprindere unică” la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, să nu fi beneficiat de ajutoare de minimis din sursele statului, ale autorităţilor locale sau din surse comunitare, care, cumulate cu valoarea finanţării solicitate, să depăşească echivalentul în lei a 200.000 euro, respectiv 100.000 euro, dacă operatorul economic efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost;

e)nu se află în procedură de executare silită, închidere operaţională, dizolvare, lichidare, insolvenţă colectivă şi nu îndeplinesc criteriile prevăzute de lege pentru a fi supuse unei proceduri de insolvenţă colectivă la cererea creditorilor lor;

f)la data depunerii cererii de înscriere pentru participare la târgul internaţional nu înregistrează debite la bugetul de stat, respectiv la bugetele locale;

g)nu sunt consideraţi a fi firme în dificultate;

h)nu sunt firme împotriva cărora a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată;

i)au obţinut rezultate pozitive privind eficienţa participării la târguri şi expoziţii, cu sprijin de la bugetul de stat, în cazul prezenţei la astfel de acţiuni anterioare;

j)numărul de participări ale unui operator economic la târguri internaţionale, cu sprijin de la bugetul de stat, este de maximum 4 pe an;

k)pot face dovada că au depus, în prealabil, garanţia de participare în valoare de 2.000 lei;

l)sunt respectate de către solicitant prevederile normelor privind principalele activităţi/acţiuni care vor fi realizate de operatorii economici participanţi la Programul de promovare a exportului, cu finanţare de la bugetul de stat, elaborate de Ministerul Economiei, în cazul prezenţei acestuia la astfel de acţiuni anterioare.”

În vederea verificării condițiilor de eligibilitate, pârâta avea obligația de a completa cererea prevăzută la art. 3 din Ordinul nr. 1.228/2014 şi redată în Anexa 4 a acestuia, iar la punctul 3 privind ”Produsele si serviciile de export pe care intenţionează sa le promoveze şi denumirea brandului (în cazul în care acesta există) se precizează că aceste produse sunt de concepție și marcă proprie, au valoare adăugată rezultată din prelucrarea în România şi îndeplinesc condiţiile de comercializare şi de promovare pe pieţele externe.

La data participării la Târgul Internaţional „I.London” organizat în perioada la data 22-25 martie 2015, în privința produselor agroalimentare comercializate de către pârâta nu exista o marcă înregistrată la la O.S.I.M. (nefiind impusă o condiție de eligibilitate în acest sens), însă începând cu data de 28.07.2016 „T.B. ” este o marcă înregistrată conform certificatului nr.…./….2016 emis O.S.I.M .

Analizând declarația tip pe care pârâta avea obligația să o completeze, instanța a constatat că în ceea ce privește condiția privind valoarea adăugată nu se solicită ca aceasta să fie o valoare adăugată înaltă, astfel cum reiese din dispoz. art. 7 din Anexa 2 la Ordinul nr. 1.228/2014, ci doar ca ea să rezulte din prelucrarea în România.

 Valoarea adăugată înaltă reprezintă importanța dată unui produs prin utilizarea factorilor de producție cum ar fi forța de muncă, tehnologiile moderne, utlilajul, echipamentul și resursele financiare. În primul rând, prin valoarea adăugată înaltă se înțelege transformarea materiei prime în produse finite, care pot fi inclusiv exportate.

Astfel, potrivit certificatului de furnizare informații emis de către Oficiu Național al Registrului Comerțului pârâta are ca obiect de activitate creșterea bovinelor dar și prelucrarea și conservarea cărnii, respectiv produsele din carne de vită de calitate superioară, bovinele fiind crescute în ferma proprie, conform înscrisurilor depuse la termenul de judecată din data de …2019, instanța apreciind că în fapt a fost îndeplinită condiția privind promovarea unui produs cu valoare adăugată rezultată din prelucrarea în România, chiar dacă s-a omis completarea acestei rubrici.

Mai mult, în conformitate cu art. 17 din Anexa Ordinului 1.228/2014, reclamanta, prin Comisia de selecţie, avea obligația de a analiza pe baza informaţiilor primite de la Direcţia monitorizare programe export dacă operatorul economic respectiv întruneşte condiţiile prevăzute în prezenta schemă iar în cazul în care operatorul economic nu este eligibil pentru a primi o alocare specifică în cadrul schemei, Comisia de selecţie din Ministerul Economiei îl va notifica în acest sens.

În ceea ce privește pretinsul caracter ilegal al ajutorului de minimis de care a beneficiat pârâta, față de dispozițiile legale invocate de reclamantă, instanța reține că potrivit dispoz. art.2 lit.c și f din OUG nr.77/2014 ajutor de minimis este ajutorul limitat conform normelor Uniunii Europene la un nivel care nu distorsionează concurența și/sau comerțul cu statele membre și constituie un ajutor ilegal atunci când este acordat fără respectarea procedurilor naționale și ale Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat.

Observând dispozițiile art.107 și art.108 din TFUE coroborat cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 raportat la art. 7 din Anexa 2 la Ordinul nr. 1.228/2014, instanța reține că în speță au fost respectate toate criteriile prevăzute de actele normative menționate anterior raportat la condițiile stabilite de furnizorul ajutorului de minimis pentru participarea la târgurile internaționale organizate în perioada ianuarie-iunie 2015, cum este şi Târgul Internaţional „I.L.” organizat în perioada la data 22-25 martie 2015, în scopul promovării exportului de produse românești.

Apreciind că este excesivă măsura obligării pârâtei la restituirea ajutorului de minimis de care a beneficiat pentru neîndeplinirea unei formalități privind completarea unei rubrici referitoare la o condiție de eligibilitate îndeplinită în fapt și față de scopul acordării ajutoarelor de minimis,  instanța a respins ca neîntemeiată acțiunea promovată de reclamantul M. pentru M. de A.,C. şi A., în contradictoriu cu pârâta T.B.S.R.L..