Anulare act

Sentinţă civilă 4433/2018 din 20.06.2018


Dosar nr. .../211/2017

Operator de date cu caracter personal 3185

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CLUJ-NAPOCA

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢĂ CIVILĂ Nr. 4433/2018

Şedinţa publică de la ….

Completul constituit din

JUDECĂTOR….

GREFIER: ….

Pe rol fiind judecarea  cauzei civile avand ca obiect anulare act, inaintata de reclamantul OF... in contradictoriu cu paratii CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ... si COMUNA .....

Instanţa constată că dezbaterile au avut loc în şedinţa din 24.05.2018, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, încheiere ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera a amânat pronunţarea hotărârii în cauză pentru data de 06.06.2018, ulterior pentru data de azi, când a hotărât următoarele: 

INSTANŢA,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul instanţei la data de 05.07.2017 sub nr..../211/2017, urmare a declinării competenței materiale prin sentința civilă nr.3691/20.06.2017 a Tribunalului Cluj, cerere precizată la datele de 03.04.2017 și 05.04.2018, reclamantul OF... a solicitat, în contradictoriu cu pârâții Consiliul Local al com. .... și COMUNA ...., anularea în parte a HCL nr..../29.11.2016, în ce privește plata debitelor și a majorărilor aferente contractului de concesiune și fără restituirea sumelor încasate de la concesionar; rezilierea contractului de concesiune nr...../11.04.2008 si repunerea părților în situația anterioară, cu obligarea pârâtei la restituirea redevenței în cuantum de 4298 lei și a dobânzii legale calculate de la data plății fiecărei redevențe și până la data restituirii sumelor.

În motivare, în esență, reclamantul a arătat că a încheiat cu Consiliul Local al com.... contractul de concesiune nr...../11.04.2008, privind suprafața de 600 mp teren situat în ...., lot nr...., pentru construirea unei case, cu obligația pentru concedent de a preda amplasamentul până al sfârșitul anului 2008. Având în vedere că predarea nu a avut loc la termenul stabilit, a solicitat rezoluțiunea contractului și repunerea părților în situația anterioară.

A arătat reclamantul că, prin HCL nr.....2013 s-a aprobat de către pârâtă încetarea unor contract de concesiune, printre care și cel în discuție, cu scăderea debitelor și a majorărilor instituite de la data la care concesionarul a încetat plata. Hotărârea a fost apoi revocată, prin HCL nr……/2013. Ulterior, prin HCL nr…../2016, Consiliul Local al com.... a aprobat încetarea contractului de concesiune nr...../2008, fără scăderea debitelor și a majorărilor aferente contractului de concesiune și fără restituirea sumelor încasate de la concesionar.

În consecință, a apreciat reclamantul că, cel târziu la finalul anului 2010, urmare a neplății redevenței de către concesionar, contractul de concesiune era reziliat de plin drept, conform art.4 alin.3 din contract. În al doilea rând a arătat că, în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, contractul încetează prin reziliere, cu restituirea sumelor încasate de la concesionar, fără penalități, în baza art.9 alin.1 lit. c.

În drept, a invocat prevederile Legii nr.215/2001, ale Legii nr.554/2004, Decretul nr.167/1958

Cererea a fost legal timbrată, dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 350 lei fiind depusă la dosarul cauzei la f.25 (dosar declinat).

În dovedirea pretenţiilor sale, reclamantul a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri

La data de 20.03.2017, pârâtul Consiliul Local al com. .... a formulat întâmpinare, prin care a invocat excepția lipsei calității sale procesuale pasive și a prescripției dreptului material la acțiune, apreciind că termenul prescripției a început să curgă la data de 01.01.2009. Pe fond, a solicitat respingerea cererii, ca neîntemeiată. În motivare, pârâta a arătat cu privire la petitul 2 că, nu a fost de acord cu restituirea sumelor încasate întrucât a intervenit precripția, însă a înteles să rezilieze contractul.

Prin întâmpinarea formulată la data de 24.04.2017, pârâta COMUNA .... a solicitat repingerea acțiunii, având în vedere că dreptul reclamantului s-a prescris prin împlinirea termenului la data de 31.12.2011.

La termenul de judecată din data de 19.10.2017, instanţa a respins, ca neîntemeiată, excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtului Consiliul Local al com...., pentru motivele expuse în încheierea de ședință de la acea dată. În probațiune, a încuviinţat pentru părţi proba cu înscrisuri.

Analizând actele depuse la dosarul cauzei, instanţa reţine următoarele, în fapt și în drept:

Între reclamant și pârâtul Consiliul Local al com. .... a fost încheiat contractul de concesiune nr...../11.04.2008, privind suprafața de 600 mp teren situat în ..., lot nr...., pentru construirea unei case, pe o durată de 49 ani, cu posibilitatea de prelungire, în schimbul plății revedenței de 85 lei/mp (f.7-8, dosar decl.)

Potrivit chitanțelor nr..../11.04.2008, .../22.04.2009 și .../ 20.07.2009, concesionarul a achitat redevențele aferente terenului concesionat, în cuantum total de 4298 lei (f.18).

Prin cererea înregistrată sub nr..../15.01.2013, reclamantul a solicitat încetarea contractului de concesiune și restituirea sumelor plătite cu titlu de redevență, iar prin HCL ... nr..../31.01.2013, s-a aprobat încetarea unor contracte de concesiune, inclusiv a celui încheiat cu reclamantul, cu scăderea debitelor și a majorărilor aferente (f.80). Urmare a controlului de legalitate al Instituției Prefectului ...., prin HCL nr..../15.05.2013 s-a aprobat revocarea HCL nr.....2013(f.66).

În continuare, prin referatul cu nr...../22.11.2016 s-a propus rezilierea contractului de concesiune nr....., întrucât nu există punere în posesie, iar terenul este situat în zona de risc IV- risc major de alunecări, cu interdicție de construire. În atare condiții, s-a adoptat HCL ... nr..../29.11.2016, prin care s-a aprobat încetarea contractului de concesiune nr...../2008, fără scăderea debitelor și a majorărilor aferente contractului de concesiune și fără restituirea sumelor încasate de la concesionar. Hotărârea a fost comunicată concesionarului (f.41).

Instanța reține că, în conformitate cu dispozitiile art.8 alin.4 din contractul de concesiune, concedentul este obligat sa predea amplasamentul si sa incheie procesul-verbal de predare al acestuia până la sfarsitul anului 2008, cu posibilitatea prelungirii acestui termen prin act aditional în cazul in care conditiile climaterice nu vor permite iesirea pe teren si predarea amplasamentului, iar potrivit art.9 alin. lit.c, prezentul contract de concesiune încetează în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent prin reziliere, cu restituirea sumelor încasate de la concesionar, fără penalități.

Ca o chestiune prealabilă, potrivit art.102 din Legea nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil, actul juridic este supus dispoziţiilor legii în vigoare la data când a fost încheiat în tot ceea ce priveşte încheierea, interpretarea, efectele, executarea şi încetarea sa. Pentru aceste motive, faţă de data încheierii contractului de concesiune nr.....- 11.04.2008, instanţa va analiza prezenta cerere prin prisma dispoziţiilor legale ale Codului civil din 1864.

În conformitate cu prevederile art.969 Cod Civil din 1864, convenţiile legal făcute au putere de lege între părţile contractante, iar potrivit art. 1073 Cod civil din 1864, creditorul are dreptul de a dobândi îndeplinirea exactă a obligaţiei şi în caz contrar are dreptul la dezdăunare. Din coroborarea acestor dispoziţii legale rezultă că, în cazul neîndeplinirii, în mod culpabil, a obligaţiilor asumate prin contract se angajează răspunderea contractuală a persoanei vinovate, aceasta fiind obligată să repare celeilalte părţi prejudiciul produs prin neexecutarea sau executarea cu întârziere a obligaţiei.

În ceea ce priveste prescriptia extinctivă, instanta reține că, potrivit dispozitiilor art.6 alin.4 Cod Civil, prescriptiile începute si neîmplinite la data intrării in vigoare a legii noi sunt în întregime supuse dispozitiilor legale care le-au instituit. Astfel, legea aplicabilă prezentei cauze este Decretul nr.167/1958 privind prescripția extintivă.

Conform art.1 din Decretul nr.167/1958, dreptul la actiune având un obiect patrimonial se stinge prin prescriptie, daca nu a fost exercitat in termenul stabilit de lege. Potrivit art. 3 din același act normativ, termenul de prescriptie este de 3 ani, iar art. 7 alin. 1 prevede ca prescriptia începe să curgă de la data când se naște dreptul de acțiune.

Problema care se ridică în speță este referitoare la momentul începerii curgerii termenului general al prescripției, de 3 ani, instanța reținând că părțile au opinii divergente cu privire la acest aspect.

Instanța apreciază că, deși termenul stabilit pentru predarea amplasamentului de către pârâtul de rd.1 a fost finalul anului 2008, potrivit art.8 alin.3 din contract, concedentul este obligat să notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului.

O astfel de împrejurare ar fi fost, cu siguranță, cea reținută și prin referatul Serviciului Urbanism din cadrul Primăriei ..., nr...../22.11.2016 (f.44), referitoare la existența interdicției de construire pe acel teren.

În lipsa informării concesionarului, acesta a continuat să achite redevențele până la data de 20.07.2009, dată care ar putea reprezenta punctul cel mai îndepărtat pentru curgerea termenului de prescripție.

Având în vedere tocmai neîndeplinirea obligațiilor concedentului de predare a amplasamentului și de informare, reclamantul a înaintat cererea nr...../13.01.2013, prin care a solicitat restituirea sumelor plătite cu titlu de redevență (f.85), iar prin HCL ... nr.....2013 s-a aprobat încetarea contractului de concesiune, cu scăderea debitelor și a majorărilor aferente (f.80), aspecte care atrag concluzia instanței în sensul că, părțile au considerat contractul de concesiune în vigoare până la data de 31.01.2013. HCL nr.....2013 a fost comunicată reclamantului.

În acest sens, trebuie menționat că, sub imperiul Vechiului Cod civil, în baza art.1838, Nu se poate renunta la prescriptie decât dupa implinirea ei, iar potrivit art.1839 Cod civil,  Renuntarea la prescriptie este sau expresa sau tacita. Renuntarea tacita rezulta dintr-un fapt care presupune delasarea dreptului câstigat. O astfel de manifestare tacitã a renunțãrii la beneficiul termenului de prescripție este chiar adoptarea HCL nr..../31.01.2013.

În continuare, prin HCL nr..../15.05.2013 s-a dispus revocarea HCL .../31.01.2013, iar hotărârea a fost publicată pe pagina de internet a instituției, nefiind comunicată direct persoanei asupra căreia se răsfrânge măsura (f.66).

Așadar, în opinia instanței, termenul de prescripție al dreptului material la acțiune al reclamantului a început să curgă la data de 29.11.2016, data adoptării HCL ... nr….. hotărâre comunicată concesionarului (f.41), prin care s-a dispus încetarea contractului de concesiune nr...../2008, fără scăderea debitelor și a majorărilor aferente contractului de concesiune și fără restituirea sumelor încasate de la concesionar.

În atare condiții, față de conduita contractuală a pârâtului de rd.1, redată prin succesiunea de hotărâri ale consiliului local privind contractul de concesiune nr.....,  instanța va respinge, ca neîntemeiată, excepția prescripției dreptului material la acțiune, invocată prin întâmpinare.

Contractul de concesiune încheiat între părţi este un contract sinalagmatic, astfel încât obligaţiile stipulate sunt corelative, iar în condiţiile în care pârâtul nu şi-a îndeplinit obligaţia predării amplasamentului, obligaţia corelativă de achitare a redevenţei de către reclamant este nejustificată.

Potrivit art.57 din OUG nr.54/2006, 1)Încetarea contractului de concesiune poate avea loc în următoarele situaţii: d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere de către concesionar, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului.

Având în vedere că, din culpa concedentului nu a fost posibilă atingerea scopului contractual, acela de ridicare a unei case pe terenul concesionat, teren care este grevat de o interdicție de construire, în temeiul art.9 lit.c din contract și art.1021 Cod civil, instanța va admite actiunea astfel cum a fost precizată, va dispune rezilierea contractului de concesiune nr...../11.04.2008, cu consecința restabilirii situației anterioare. Va dispune obligarea pârâtei COMUNA .... la restituirea către reclamant a sumei de 4298 lei, achitată cu titlu de redevență, la care se adaugă dobânda legală, calculată de la data efectuării plăților și până la restituirea integrală.

Constatând că HCL ... nr..../29.11.2016 a fost adoptată cu încalcarea prevederilor contractuale, art.9 lit.c- prezentul contract de concesiune încetează în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent prin reziliere, cu restituirea sumelor încasate de la concesionar, fără penalități, instanța va dispune anularea în parte a acesteia, în ceea ce privește dispoziția ”fără scăderea debitelor și a majorărilor aferente contractului de concesiune și fără restituirea sumelor încasate de la concesionar”.

Referitor la capătul de cerere privind acordarea cheltuielilor de judecată solicitate de către reclamant, potrivit art.453 alin.1 C.proc.civ., partea care pierde procesul va fi obligată, la cererea părţii care a câştigat procesul, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată. Având în vedere soluţia de admitere a cererii de chemare în judecată, instanţa urmează să oblige pârâta COMUNA .... la plata către reclamant a cheltuielilor de judecată în cuantum de 2000  lei, reprezentând onorariu avocațial (f.114-115).

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Respinge excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune, invocată prin întâmpinare, ca neîntemeiată.

Admite cererea de chemare în judecată formulată şi precizată de reclamantul OF..., CNP …. domiciliat in …., în contradictoriu cu pârâţii CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ... şi COMUNA ...., ambele cu sediul in ….

Anulează, în parte,  HCL nr..../2016 …., în ceea ce priveşte dispoziţia  „fără scăderea debitelor şi a majorărilor aferente contractului de concesiune, precum şi fără restituirea sumelor încasate de la concesionar”.

Reziliază contractul de concesiune nr...../11.04.2008 încheiat cu CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ..., cu consecinţa restabilirii situaţiei anterioare.

Obliga pârâta COMUNA .... să restituie reclamantului suma de 4298 lei achitată cu titlu de redevenţă,  la care se adaugă dobânda legală, calculată de la data efectuării plăţilor si până la restituirea integrală.

Obligă pârâta COMUNA .... să plătească reclamantului suma de 2000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată- onorariu avocat.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea şi motivele de apel se depun la Judecătoria Cluj-Napoca.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 20.06.2018.