Contestatie la executare

Sentinţă civilă 2636/2018 din 11.04.2018


R O M A N I A

JUDECATORIA CLUJ NAPOCA

SECTIA CIVILA

Operator de Date cu Caracter Personal 3185

DOSAR CIVIL NR. ..../211/2018

ÎNCHEIERE CIVILĂ NR. 2636/2018

Şedinţa Publică din …..

Complet constituit din :

JUDECATOR : …..

GREFIER : …..

Pe rol se află pronunţarea hotărârii in dosarul civil cu numărul mai sus menţionat, privind contestaţia la executare formulată de contestatoarea ITC SA în contradictoriu cu intimata RE SRL

La apelul nominal făcut în cauză, se constată lipsa părţilor.

Procedura este legal îndeplinită.

Se face referatul cauzei după care

Instanţa constantă că dezbaterile pe fondul cauzei au avut loc în şedinţa publică din 28 martie 2018, când părţile prezente au pus concluzii pe fondul cauzei conform încheierii de şedinţă din acea zi, încheiere ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

I N S T A N T A

Deliberand, retine ca prin contestatia la executare formulata contestatoarea SC ITC SA in contradictoriu cu intimata SC RE... SRL a solicitat a se dispune anularea tuturor actelor de executare silita indeplinite in dosarul executional nr..../2017 al BEJ ...., in principal, pe motiv ca acea creanta principala ce rezulta din titlul executoriu decizia civila nr.455/2014 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, lipsita retroactiv de efecte prin decizia civila nr.374/2017 a Curtii de Apel Cluj este stinsa si sub aspectul dobanzilor a caror executare se solicita in dosarul executional; in subsidiar, pe motiv ca a intervenit compensatia de drept pana la concurenta sumei mai mici intre pretentiile reciproce ce deriva din decizia civila nr.455/2014 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie (3.269.255,43 lei), respectiv decizia civila nr.374/2017 a Curtii de Apel Cluj (3.305.012,44 lei) si sa se constate ca s-au stins in mod corelativ prin compensare si creantele accesorii de dobanzi aferente capitalurilor compensate; iar tertiar, a se constata ca a intervenit compensatia de drept pana la concurenta sumei celei mai mici a creantei de dobanzi moratorii pe care intimata isi intemeiata cererea de executare silita cu creanta contestatoarei ce deriva din dobanzile penalizatoare la care contestatoarea are dreptul in temeiul art.1535 alin.1 Cod civil cu privire la creanta in cuantum de 3.305.312,14 lei. Contestatoarea a solicitat obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de desfasurarea prezentului proces.

In motivarea contestatiei formulate se arata ca procedura de executare silita a debitoarei a fost initiata in baza deciziei civile nr.455/2014 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie in dos.nr...../1285/2012, prin care s-a dispus intoarcerea executarii silite cu privire la suma de 3.473.056,07 lei executata silit de SC ITC SA in baza deciziei nr.8/2013 pronuntata in apel de Curtea de Apel Cluj in dos.nr...../1285/2012. Prin actiunea ce a format obiectul dos.nr...../1285/2014 al Tribunalului Specializat Cluj SC ITC SA a solicitat obligarea SC RE... SRL si SC G... SRL, in solidum, in calitatea lor de succesoare ale SC UC... SA, la plata sumei de 3.305.012,44 lei. Cererea respectiva a fost solutionata, in apel, de Curtea de Apel Cluj care, prin decizia civila nr.374/2017 a dispus obligarea paratelor, in solidar, la plata sumei mentionate anterior. Efectele acestei hotarari judecatoresti retroactiveaza pana la data divizarii patrimoniului SC UC... SA, ceea ce inseamna ca acea creanta de 3.269.225,43 lei reprezentand capitalul pentru care s-a solicitat obligarea contestatoarei la plata cu titlul de dobanda penalizatoare a sumei de 977.010,09 lei a rams lipsita de efecte, nemaifiind producatoare de dobanzi. Cele doua creante au aceeasi origine, si anume operatiunea juridica de divizare, fiind indiferent faptul ca obligarea intimatei la plata sumei mentionate se intemeiaza pe alin.2 sau pe alin.3 al art.241 ind.1 din Legea societatilor comerciale. In sustinerea cererii formulate in subsidiar se arata ca, in situatia in care se va aprecia ca creanta intimatei stabilita prin decizia nr.455/2014 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie a fost activa pana la data pronuntarii deciziei nr.347/2017 a Curtii de Apel Cluj, sunt intrunite conditiile art.1617 alin.1 Cod civil pentru a opera compensatia de drept pana la concurenta celei mai mici dintre creante. In limitele compensatiei, creanta intimatei, care este mai mica, este stinsa prin compensare chiar de la data nasterii ei. Ca urmare, nu este susceptibila de a produce dobanzile solicitate in cadrul dosarului executional, astfel incat se impune a se constata ca acea creanta a carei executare se solicita este inexistenta. In sustinerea cererii formulata in al treilea rand, se arata ca, pentru datoria de 3.305.312,14 lei stabilita prin decizia nr.374/2017 a Curtii de Apel Cluj intimata datoreaza daune moratorii (dobanda penalizatoare) in conformitate cu prevederile art.1535 alin.1 Cod civil. Potrivit calculelor anexate, aceasta dobanda se ridica la suma de 973.346,47 lei. Ca urmare, creanta de 977.010,09 lei ce face obiectul executarii silite se compenseaza cu acest drept de creanta ce este accesoriu datoriei principale, ramanand un rest de 3.663,62 lei in favoarea intimatei. Contestatoarea, prin reprezentantul sau, arata ca, potrivit art.1617 alin.1 Cod civil, compensatia de drept opereaza atunci cand exista doua datorii certe, lichide si exigibile, oricare ar fi izvorul lor si care au ca obiect sume de bani. In cazul dedus judecatii, creanta de daune moratorii este certa si exigibila, iar cuantumul exact al acesteia poate fi stabilit de instanta de judecata. Ca urmare a diminuarii creantei ce face obiectul executarii silite la suma de 3.663,62 lei se impune si reducerea onorariului executorului judecatoresc stabilit la 17.953,42 lei, suma total exagerata prin raportare la valoarea creantei de executat (f.2-6).

Prin intampinarea depusa la filele 41-44 din dosar intimata a solicitat a se dispune respingerea contestatiei la executare si obligarea contestatoarei la plata cheltuielilor de judecata. In motivarea pozitiei procesuale exprimate se arata ca, desi contestatoarea solicita anularea executarii silite, pare sa ignore dispozitiile art.704 NCPC in conditiile in care nu face nicio referire la executarea silita insasi sau la efectuarea actelor de executare pretins a fi incalcate. Motivele de fapt si de drept invocate in prezenta contestatie la executare se impuneau a fi puse in discutie in cadrul dos.civ.nr...../211/2017 solutionat prin pronuntarea titlului executoriu in baza caruia a fost initiata contestatia la executare contestata. Din perspectiva dispozitiilor art.713 alin.1 NCPC nu prezinta relevanta daca aceste motive au fost in mod efectiv invocate sau nu in cursul judecatii, fiind relevant doar daca contestatoarea a avut posibilitatea de a le invoca si nu a procedat in acest sens. Primul termen de judecata in dos.civ.nr...../211/2017 al Judecatoriei Cluj-Napoca a fost in data de 7 septembrie 2017, decizia civila nr.374/2017 a Curtii de Apel Cluj a fost pronuntata in data de 22 iunie 2017, astfel incat contestatoarea avea posibilitatea de a invoca apararile in privinta compensatiei in chiar litigiul solutionat prin pronuntarea titlului executoriu. Contestatoarea insa, nu a invocat compensatia la care face referire in prezenta cauza, ci compensatia intre creanta ce urma sa fie stabilita de instanta de judecata si presupusa creanta in cuantum de 1.172.969 lei pretinsa in dos.civ.nr...../1285/2017. Potrivit intimatei, contestatia la executare este un mijloc procesual contra masurilor de executare nelegale, neputand fi invocate aparari de fond de natura a repune in discutie fondul pricinii. A analiza pe fond motivele invocate in prezenta contestatie la executare ar insemna infrangerea autoritatii de lucru judecat provizorie a incheierii pronuntate in data de 7 septembrie 2017 care a solutionat motivul principal al contestatiei la executare. Intimata arata ca impotriva deciziei nr.374/2017 a Curtii de Apel Cluj a declarat recurs ce nu este inca solutionat. Contestatoarea face referire la retroactivitatea acestei hotarari fara ca dispozitivul sau considerentele acesteia sa cuprinda vreo astfel de referire. Pe de alta parte doar o cale de atac extraordinara ar putea lipsi de efecte juridice titlul executoriu pronuntat in urma cu 3 ani, respectiv decizia nr.455/2014 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Intimata arata ca prin cererea formulata in subsidiar, contestatoarea solicita compensarea creantei sale, precizata ca fiind de 3.305.012,44 lei cu creanta intimatei in cuantum de 3.269.255,43 lei. Este de observat ca nu se invoca compensarea ca mijloc de stingere a obligatiei de plata pentru creanta ce face obiectul executarii silite, astfel incat compensatia este invocata doar pentru a servi contestatoarei la formularea criticilor aduse titlului executoriu. De principiu, in situatia in care recursul declarat impotriva deciziei civile nr.374/2017 a Curtii de Apel Cluj ar fi respins, intimata ar fi de acord cu compensarea creantelor principale intervenite la data pronuntarii deciziei mentionate, respectiv 22 iunie 2017. Astfel, creanta intimatei in cuantum de 3.269.225,43 lei detinuta in data de 22 iunie 2017 impotriva ICPT s-ar compensa pana la concurenta acestei sume cu creanta in cuantum de 3.386.400,12 lei obtinuta de ICPT in data de 22 iunie 2017, ramanand o diferenta de 117.173,6 lei. Aceasta s-ar compensa cu creanta stabilita prin procesul-verbal din 6 iulie 2017, in cuantum de 28.019,39 lei, ramanand o diferenta de 89.154 lei, care s-au compensa cu suma de 977.010 lei pusa in executare silita in dosarul executional nr..../2017. Ca urmare, diferenta datorata de ICPT este de 887.855,4 lei, astfel incat intimata, in mod legal, putea demara procedura de executare silita. Cu privire la motivul tertiar invocat in contestatia la executare, intimata arata ca in baza titlului executoriu decizia civila nr.374/2017 a Curtii de Apel Cluj a fost obligata la plata sumei de 3.305.312,44 lei fara a se prevedea obligarea societatii la plata de dobanzi. Mai mult decat atat, contestatoarea a sesizat Tribunalul Specializat Cluj cu cererea ce face obiectul dos.nr...../1285/2017 prin care solicita stabilirea dobanzilor moratorii inclusiv asupra creantei de 3.305.312,44 lei. Creanta pretinsa de contestatoare nu este certa ori exigibila, astfel incat nu poate face obiectul compensarii.

Intampinarea a fost comunicata contestatoarei in procedura prealabila judecatii, iar, in raspunsul la intampinare depus la filele 76-79 din dosar se arata ca cererea de chemare in judecata a fost inregistrata dupa comunicarea somatiei mobiliare emisa de executorul judecatoresc in data de 6 decembrie 2017 si comunicata societatii in data de 15 decembrie 2017. Contestatoarea, prin reprezentantul sau, arata ca din lecturarea intampinarii si a completarii la intampinare inregistrate in dos.civ.nr...../211/2017 al Judecatoriei Cluj-Napoca reiese ca au fost invocate aspectele referitoare la retroactivitatea deciziei nr.374/2017 a Curtii de Apel Cluj, insa instanta nu s-a considerat competenta sa le solutioneze. Intimata sustine ca a se proceda la analizarea pe find a motivelor invocate prin contestatia la executare ar insemna o „infrangere a autoritatii de lucru judecat provizorie a incheierii din 7 septembrie care a solutionat motivul principal al contestatiei la executare”. Insa, instanta de judecata nu a judecat nimic in legatura cu aceasta aparare, ci s-a eschivat „apreciind” ca „executarea silita nu a fost anulata, iar hotararea ce sta la baza acesteia nu a fost desfiintata/lipsita de efecte” in conditiile in care societatea a solicitat a se constata incongruenta dintre titlul executoriu decizia civila nr.374/2017 a Curtii de Apel Cluj si titlul executoriu al intimatei, decizia nr.455/2014 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, ambele decurgand din acelasi raport juridic, respectiv divizarea SC UC... SA. Dispozitivul incheierii Judecatoriei Cluj-Napoca este de admitere a cererii de executare silita a contestatoarei, astfel incat nu se poate bucura de „autoritate” si, cu atat mai putin de „putere de lucru judecat”. Contestatoarea, prin reprezentantul sau, arata ca nu a pus in discutie niciun moment valabilitatea in sine a decizia nr.455/2014 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, ci a raportului de anihilare reciprocca intre creantele de sens contrar. Intimata, prin intampinarea depusa la dosar, invoca neidentificarea in cuprinsul contestatiei la executare a vreunui motiv de nelegalitate a executarii silite demarate. Contestatoarea arata ca nelegalitatea consta in insasi inexistenta creantei intimatei, ceea ce face ca executarea in intregul ei sa fie lipsita de orice temei juridic. Arata ca, in cazul dedus judecatii, nu avem de-a face cu marunte vicii de forma, ci cu o nelegalitate fundamentala, fiind limpede ca, in situatia in care creanta intimatei este stinsa, executarea pornita este lipsita de insasi substanta ei. Apararea intimatei in optica careia efectele deciziei civile nr.374/2017 a Curtii de Apel Cluj, supusa recursului, nu ar trebui luate in seama, nu poate fi acceptata, atat timp cat decizia in discutie este executorie. Cu toate ca cererea de suspendare a executarii a fost respinsa de Inalta Curte de Casatie si Justitie, contestatoarea nu a demarat procedura de executare silita a hotararii mentionate. Cu privire la cererea formulata in subsidiar, contestatoarea expliciteaza ca, invocand stingerea creantei principale prin compensatie cu efecte de la data divizarii, atunci creanta accesorie a intimatei pentru dobanzi moratorii se dovedeste a fi inexistenta. Contrar sustinerior intimatei, dobanzile moratorii la o creanta certa, lichida si exigibila, sunt si ele tot astfel. Art.1617 alin.2 NCC prevede ca o parte poate cere compensatia judiciara a unei datorii pretinse pentru a putea opune compensatia. Acest text, ca si art.1673 alin.2 Cod civil Quebec dupa care este calchiat se refera la compensatia legala si nu la cea judiciara, potrivit trimiterilor la doctrina si jurisprudenta Quebec-ului. In comentariile oficiale ale Ministerului Justitiei la art.1673 se arata ca permite sa opereze compensatia chiar daca creanta nu este lichida in masura in care un tribunal poate face lichidarea acesteia. Potrivit docrinei, acest text de lege se refera la compensatia legala, nu la cea judiciara, iar lichidarea unei creante certa si exigibile se poate face la cererea partii interesate chiar si numai pe cale de aparare si, cu atat mai mult, pe carea contestatiei la executare.

Din analiza inscrisurilor depuse in probatiune si a dosarului executional nr.34/2017 al BEJ ...., depus in copie certificata pentru conformitate cu originalul la filele 90-110 din dosar instanta constata urmatoarele:

Prin Hotararea nr.2/28.05.2010 adoptata de AGEA a actionarilor SC UC... SA s-a aprobat divizarea de principiu a societatii prin desprinderea unei parti din patrimoniu corespunzator detinerilor actionarului majoritar si transmiterea acesti parti catre SC RE... SRL si SC ..... SRL, precizandu-se ca intimatei SC RE... SRL i se vor transfera elementele de pasiv in valoare totala de 29.637.212,9 lei, din care de natura capitalului social in valoare de 5.999.680 lei, iar SC ..... SRL urma sa i se transfere elementele de pasiv in valoare totala de 3.327.138,10 lei, din care de natura capitalului social in valoare de 520.660 lei. Intimata din prezenta cauza prelua toate datoriile in valoare de 3.690.304 lei reprezentand credite la banca si alti divizori, in timp ce SC UC... SA, a carei existenta nu inceta,k urma sa pastreze active imobilizate si active circulante in valoare de 669.881 lei. Hotararea finala privind divizarea a fost adoptata de SC UC... SA si de cele doua societati beneficiare in data de 9 martie 2011, hotarari publicate in Monitorul Oficial si a caror legalitate a fost supusa controlului instantelor judecatoresti.

In conditiile in care, in cuprinsul proiectului de divizare se mentiona ca SC RE... SRL prelua datoriile in valoare totala de 3.690.304 lei, prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Specializat Cluj sub nr...../1285/2012 reclamanta SC ITC SA a solicitat obligarea paratei SC RE... SRL la plata sumei de 3.305.012, 44 lei cu titlul de despagubiri. Prin sentinta civila nr.3805/2012 cererea formulata a fost respinsa, iar reclamanta a fost obligata la plata cheltuielilor de judecata in favoarea paratei, in cuantum de 5.950,09 lei.

Apelul declarat a fost admis, Curtea de Apel Cluj, prin decizia civila nr.8/2013, obligand parata SC RE... SRL sa achite reclamantei SC ITC SA suma de 3.305.012, 44 lei.

Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin decizia civila nr.455/2014, a admis recursul declarat si, cu opinie majoritara, a modificat decizia recurata in sensul ca a respins apelul declarat impotriva sent.civ.nr.3805/2012 a Tribunalului Specializat Cluj, pe care a mentinut-o. Totodata, a dispus intoarcerea executarii silite efectuata in baza deciziei recurate (f.62-71). In motivarea acestei hotarari Curtea a retinut ca asupra inexistentei unui drept de creanta in patrimoniul reclamantei la momentul divizarii Curtea de Apel Cluj s-a pronuntat cu autoritate de lucru judecat, astfel incat acest aspect nu mai poate face obiectul unei noi judecati.

Prin cererea de executare silita ce formeaza obiectul dosarului executional nr....../2014 al BEJ .... SC RE... SRL a solicitat executarea silita a SC ITC SA pentru suma executata silit in baza deciziei civile nr.8/2013 a Curtii de Apel Cluj desfiintata prin decizia civila nr.455/2014 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Creanta totala pretinsa a fost in cuantum de 3.473.056,07 lei compusa din 3.401.294,80 lei debit principal si 61.897,52 lei cheltuieli de executare silita. Prin incheierea executorului judecatoresc din data de 06.07.2017 au fost stabilite cheltuieli suplimentare de executare silita, in cuantum de 28.019,39 lei (f.72).

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Cluj-Napoca sub nr...../211/2017 SC RE... SRL a solicitat obligarea paratei SC ITC SA la plata sumei de 977.010,09 lei reprezentand dobanda legala datorata asupra creantei ce face obiectul executarii silite in dosarul executional nr....../2014 al BEJ .... pentru perioada 6 iulie 2014-21 iunie 2017. Prin incheierea civila nr.6114/2017 pronuntata in data de 14 septembrie 2017, instanta a admis cererea formulata si a obligat contestatoarea din prezenta cauza la plata sumei de 977.010,09 lei in favoarea SC RE... SRL, cu motivarea ca ne aflam in prezenta unei obligatii banesti cuprinse intr-un titlul executoriu, obligatie neachitata la scadenta, urmarita pe calea executarii silite si recuperata partial in cursul executarii prin adjudecarea unui imobil la licitatie publica (f.94-97).

Incheierea Judecatoriei Cluj-Napoca este executorie in conformitate cu prevederile art.651 alin.4 NCPC, astfel incat, in data de 10 noiembrie 2017 intimata SC RE... SRL a inregistrat la BEJ .... cererea de executrare silita a debitoarei SC ITC SA pentru suma de 977.010,09 lei datorata in baza incheierii civile nr.6114/2017 pronuntata in dos.civ.nr...../211/2017 al Judecatoriei Cluj-Napoca (f.92). A fost constituit dosarul executional nr..../2017 si, dupa pronuntarea incheierii civile nr.13449/CC/2017 de incuviintare a executarii silite (f.102), a fost intocmita incheierea de stabilire a cheltuielilor de executare silita (f.104) si a fost emisa somatia mobiliara prin care debitoarei i s-a pus in vedere ca, in termen de o zi, sa achite creditoarei suma totala de 994.963,51 lei reprezentand debit in cuantum de 977.010,09 lei si cheltuieli de executare silita in cuantum de 17.953,42 lei (f.105).

Actele de executare silita au fost comunicate debitoarei in data de 15 decembrie 2017 (f.107), iar, in data de 3 ianuarie 2018, cu respectarea termenului prevazut de art.715 alin.1 pct.3 NCPC, a fost inregistrata contestatia la executare ce formeaza obiectul prezentului dosar.

In data de 26 martie 2018 contestatoarea, prin reprezentantul sau, a depus la dosar copia de pe situl www.curteadeapelcluj.ro ce gazduieste aplicatia din care reiese solutia pronuntata de Tribunalul Specializat Cluj in apelul declarat in dos.civ.nr...../211/2017 si a aratat ca apelul declarat impotriva incheierii civile nr.6114/2017 a fost admis si, ca urmare, executarea silita intemeiata pe aceasta hotarare judecatoreasca nu mai are niciun temei legal, impunandu-se anularea tuturor actelor de executare silita indeplinite pentru lipsa titlului executoriu (f.111).

La termenul de judecata fixat in cauza intimata, prin reprezentanta sa, a depus la dosar copia cererii inregistrate in data de 27 martie 2018 la BEJ .... prin care solicita incetarea executarii silite demarate in dosarul executional nr..../2017 impotriva debitoarei SC ITC SA in conditiile in care titlul executoriu in baza caruia a fost demarata procedura de executare silita a fost desfiintat prin hotararea pronuntata de Tribunalul Specializat Cluj in data de 19 martie 2018 (f.113).

Reprezentanta intimatei a facut referire la o modalitate de solutionare a cauzei in sensul de a se lua act de ramanerea ca fara obiect a contestatiei la executare, solutie ce nu a fost acceptata de catre reprezentantul contestatoarei. In conformitate cu prevederile art.703 alin.1 pct.4 NCPC executarea silita inceteaza daca a fost desfiintat titlul executoriu. In conditiile in care incheierea civila nr.6114/2017 a Judecatoriei Cluj-Napoca in baza careia a fost demarata procedura de executare silita in dosarul executional nr..../2017 al BEJ .... a fost desfiintata prin decizia Tribunalului Specializat Cluj pronuntata in data de 19 martie 2018 (f.112) este o simpla formalitate ca executorul judecatoresc sa intocmeasca incheierea de incetare a executarii silite, cu atat mai mult cu cat chiar creditoarea a solicitat pronuntarea unei incheieri in acest sens.

Insa, pronuntarea incheierii de incetare a executarii silite nu are ca efect anularea actelor de executare deja efectuate. Debitoarea SC ITC SA a solicitat anularea actelor de executare silita intocmite pentru motivele de nelegalitate invocate, astfel incat chiar si in situatia incetarii ulterioare a executarii silite instanta trebuie sa se pronunte cu privire la actele de executare silita ce au determinat inregistrarea prezentei contestatii la executare.

Astfel, instanta constata ca, asa cum a mentionat si intimata in intampinarea inregistrata la dosar, contestatoarea nu a invocat motivele de nelegalitate a actelor de executare propriu-zise, nici macar motive de nelegalitate a titlului executoriu incheierea civila nr.6114/2017 a Judecatoriei Cluj-Napoca, ci doar motive de nelegalitate a titlului executoriu primar, respectiv decizia civila nr.455/2014 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

Contestatoarea a invocat lipsirea de efecte a acestei hotarari judecatoresti, prin care a fost incuviintata cererea de intoarcere a executarii silite si care face obiectul dosarului executional nr....../2014 al BEJ .... ca urmare a pronuntarii deciziei civile nr.374/2017 a Curtii de Apel Cluj, executorie, atacata cu recurs inca nesolutionat de Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Prin cererea ce a facut obiectul dos.civ.nr...../1285/2014 al Trbunalului Specializat Cluj SC ITC SA in contradictoriu cu SC RE... SRL si SC ..... SRL, succesoare universala a SC U.... SRL, a solicitat obligarea paratelor, in solidum, la plata sumei de 3.305.012,44 lei reprezentand parte din creanta stabilita prin sent.com.nr.278/C/03.05.2009 a Tribunalului Comercial Arges definitiva prin dec.com.nr.37/A/05.05.2010 a Curtii de Apel Pitesti. Prin sentinta nr.329/2015 Tribunalul Specializat Cluj a respins cererea formulata, hotarare mentinuta de Curtea de Apel Cluj. Prin decizia nr.113/26.01.2017 Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursul declarat, iar cauza a fost trimisa pentru rejudecarea apelului declarat impotriva sent.civ.nr.329/2015 a Tribunalului Specializat Cluj. Rejudecand apelul, Curtea de Apel Cluj a constatat ca, prin exceptie de la regula divizibilitatii, in cazul dat, societatile beneficiare sunt tinute prin efectul legii sa raspunda de executarea obligatiei ramase in patrimoniul societatii mama si nerealizata in integrum pana la aceasta data, in limita activelor nete pe care le-au dobandic ca efect al reorganizarii. Activele nete pe care le-au dobandit continua sa fie afectate de aceasta sarcina pana la momentul acoperirii pasivului, creditorul beneficiind de o protectie extinsa in vederea valorificarii drepturilor sale patrimoniale, astfel incat, prin decizia civila nr.374/2017 pronuntata in data de 22 iunie 2017, a admis apelul declarat de SC ITC SA impotriva sent.civ.nr.329/2015 a Tribunalului Specializat Cluj pe care a schimbat-o in totalitate, admitand in parte actiunea civila completata si obligand SC RE... SRL si SC ..... SRL, in solidum, la plata sumei de 3.305.012,44 lei reprezentand parte din creanta stabilita prin sent.com.nr.278/C/03.05.2009 a Tribunalului Comercial Arges definitiva prin dec.com.nr.37/A/05.05.2010 a Curtii de Apel Pitesti (f.10-27).

Contestatoarea apreciaza ca prin pronuntarea deciziei civile nr.374/2017 a Curtii de Apel Cluj a fost lipsita de efecte, in mod retroactiv, decizia nr.455/2014 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie si, ca urmare, nu puteau fi acordate dobanzi prin raportare la creanta executata silit in baza acestei hotarari judecatoresti.

Prin intamapinarea depusa la dosar, intimata a invocat prevederile art.713 alin.1 NCPC potrivit carora, daca executarea silita se face in temeiul unei hotarari judecatoresti sau arbitrale, debitorul nu va putea invoca pe cale de contestatie motive de fapt si de drept pe care le-ar fi putut opune in cursul judecatii in prima instanta sau intr-o cale de atac ce i-a fost deschisa.

Dupa cum se poate observa din lecturarea incheierii civile nr.6114/2017, prin intampinarea depusa in dos.civ.nr...../211/2017 contestatoarea din prezenta cauza a invocat acelasi motive de respingere a actiunii formulate ca si cele invocate in cadrul prezentei contestatii la executare, respectiv lipsirea, in mod retroactiv de efecte a deciziei nr.455/2014 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, astfel incat creanta de 3.269.225,43 lei nu poate fi producatoare de dobanzi; iar, in subsidiar a fost invocata compensatia de drept intre datorii reciproce pana la concurenta celei mai mici. Ca urmare, la momentul pronuntarii incheierii civile nr.6114/2017 instanta de judecata a avut in vedere apararile formulate de SC ITC SA chiar daca solutia pronuntata nu a convenit societatii.

Instanta constata ca la momentul inregistrarii cererii de executare silita, cerere ce a determinat constituirea dosarului executional nr..../2017 al BEJ .... intimata SC RE... SRL detinea un titlu executoriu in baza caruia putea pretinde creanta in cuantum de 977.010,09 lei, titlu executoriu desfiint ulterior, ceea ce a dus la incetarea executarii silite in dosarul executional mentionat. Insa, la momentul inocmirii actelor de executare silita comunicate debitoarei in data de 15 decembrie 2017 si contestate in prezenta cauza, creanta era pretinsa in baza unui titlu executoriu valabil. Cheltuielile de executare silita au fost stabilite prin raportare la cuantumul creantei de executat, astfel incat nu se poate retine vreun motiv de nelegalitate al actelor intocmite. Incetarea executarii silite ca urmare a desfiintarii titlului executoriu nu desfiinteaza actele de executare legale deja efectuate, ci doar pune capat unei executari silite demarate.

In ceea ce priveste compensantia la care contestatoarea face referire, instanta constata, pe de o parte, ca prin actiunea ce formeaza obiectul dos.civ.nr...../211/2017 contestatoarea SC ITC SA a solicitat obligarea paratelor SC RE... SRL si SC ..... SRL tocmai la plata daunelor moratorii calculate asupra creantei de 3.689.715,69 lei pentru ultimii trei ani, cerere formulata si in cuprinsul prezentei contestatii la executare, iar, pe de alta parte, ca urmare a desfiintarii titlului executoriu incheierea civila nr.6114/2017 in baza careia a fost demarata executarea silita in dosarul executional nr..../2017 al BEJ ...., nu se mai pune problema stabilirii modului de compensare a unor datorii reciproce existente intre cele doua societati.

Fata de cele prezentate, in conditiile in care la momentul inregistrarii contestatiei la executare, actele de executare silita erau legal intocmite, in baza art.720 alin.3 NCPC instanta va respinge ca neintemeiata contestatia la executare formulata.

Fata de modalitatea de solutionare a contestatiei la executare, instanta va respinge cererea contestatoarei de obligare a intimatei la plata cheltuielilor de judecata constand in onorar avocatial si suma achitata pentru copierea dosarului executional. Taxa judiciara de timbru nu putea fi inclusa in cheltuielile de judecata, asa cum a solicitat reprezentantul contestatoarei, acestea pututa fi inapoiate, la cerere, in situatia admiterii contestatiei la executare, in conformitate cu prevederile art.45 alin.1 lit.f din OUG nr.80/2013.

Intimata nu a solicitat cheltuieli de judecata in prezenta cauza.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

DISPUNE:

Respinge contestatia la executare formulata de contestatoarea SC ITC SA, cu sediul in …. in contradictoriu cu intimata SC RE... SRL, cu sediul procesual ales in …, avand ca obiect actele de executare silita indeplinite in dosarul executional nr..../2017 al BEJ .....

Respinge cererea de obligare a intimatei la plata cheltuielilor de judecata.

Executorie.

Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare.

Calea de atac exercitata si motivele invocate se inregistreaza la Judecatoria Cluj-Napoca.

Pronuntata in sedinta publica din 11 aprilie 2018.