Hotărâre care să ţină loc de act autentic

Sentinţă civilă 306 din 26.06.2014


Prin cererea adresata Judecătoriei O. şi înregistrată sub nr. …, la data de …, reclamantul S.G. a chemat în judecată pârâtul B.N. pentru ca pe baza hotărârii ce se va pronunţa, să se constate  că  între  el, în calitate de cumpărător şi pârâtul, în calitate de  vânzător, a intervenit în mod valabil, la data de  ….1985 antecontractul de  vânzare-cumpărare privind terenul – fâneaţa, în suprafaţă totală de 1079 mp situat  pe raza mun. O., în sectorul  Z (pct.A) şi intabulat în CF … a mun. O. cu nr. top …; intabularea  în CF a dreptului său de proprietate: Cu cheltuieli de judecată.

În motivarea acţiunii a arătat că la data de ….1985 a încheiat  cu numitul B.N.  un antecontract  de vânzare-cumpărare, sub forma unui înscris  sub semnătură privat, denumit „Contract de vânzare-cumpărare”, prin care acesta îi vindea  terenul în suprafaţă totală de 1075 mp. (1079 mp  suprafaţa reală intabulată în CF), situat pe raza mun. O., cu nr. top ….

A mai arătat că acest teren fusese dobândit de către pârât prin moştenire, în anul 1983, conform certificatului de moştenitor nr…./1983.

Precizează că preţul  stabilit  de comun acord a fost de 2.500 lei şi a fost plătit integral de către el la data încheierii respectivului  înscris sub semnătură privată, în prezenţa a trei martori, iar după aproximativ  un an  de la data încheierii actului de vânzare – cumpărare, pârâtul a părăsit ţara stabilindu-se  în străinătate. Reclamantul arată că în ciuda insistenţelor de a încheia acest act în formă autentică prevăzută de lege, pârâtul refuză în mod categoric, motivând  faptul că dumnealui nu doreşte să vină în ţară pentru acest lucru, deşi în ţară există o persoană împuternicită  de el să-i reprezinte interesele  şi toate problemele care îl privesc.

Cererea nu a fost motivată în drept.

În dovedire a depus la dosar  înscrisul  sub semnătură privată intitulat „contract de vânzare cumpărare”, extras CF.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 100 lei şi timbru judiciar de 0,50 lei.

Sub aspectul probatoriului, instanţa a încuviinţat la termenul din 14.11.2012  pentru reclamant proba cu înscrisuri şi proba testimonială.

La termenul din 20.02.2014 apărătorul reclamantului a depus o declaraţie  autentificată sub nr.2944/27.12.2012 din partea martorului  S.B.P. (fila 60).

La acelaşi termen de judecată, instanţa a încuviinţat  proba cu expertiză, în cauză fiind numit expert dl. Iosub Costică, care a efectuat şi depus raportul de expertiză la 20.06.2014.

În cauză a fost audiat martorul Munteanu Neculai (fila 78)

Analizând actele si lucrările dosarului instanţa retine următoarele:

La data de 30.05.1985, pârâtul B.N. a vândut reclamantului S.G. suprafaţa de teren în suprafaţă totală de 1075 mp. (1079 mp  suprafaţa reală intabulată în CF), situată pe raza mun. O., cu nr. top 432, cu suma de 2.500lei, încheind în acest sens înscrisul sub semnătură privată intitulat „contract de vânzare cumpărare”, în prezenţa martorilor Cernescu Dumitru, Stolojescu Nistor şi Bubă Pavel.

Potrivit art.5 alin.2  Titlul X din Legea nr.247/2005, în situaţia în care după încheierea unui antecontract cu privire la teren, cu sau fără construcţii, una dintre părţi refuza ulterior sa încheie contractul, partea care şi-a îndeplinit obligaţiile poate sesiza instanţa competenta care poate pronunţa o hotărâre care sa tina loc de contract de vanzare-cumparare.

Potrivit art.1073 C.civil creditorul are dreptul de a dobândi îndeplinirea exactă a obligaţiei şi în caz contrar are dreptul la dezdăunare.

Obiectul acţiunii este acela nu de a se constata in sine intrinsec dreptul de proprietate ci de a se constata valabilitatea conventiei de vanzare-cumparare incheiata intre părţi.

Instanţa, în aceasta situaţie, nu este chemată sa suplinească in speţă consimţământul părţilor ci pentru a face aplicabilitatea in concret a dispoziţiilor art. 969 Cod civil, care consacră principiul “pacta sunt servanda”-“convenţiile legal făcute au putere de lege intre părţile contractante”, principiu ce se întemeiază în primul rând pe un interes general constând în a asigura stabilitatea raporturilor juridice născute din actele juridice civile, menite sa confere siguranţa circuitului civil.

Principiul se întemeiază şi pe imperativul de ordin moral al “cuvântului dat” si se circumscrie ideii de obligativitate a contractului legal încheiat, de la care părţile nu se pot sustrage, astfel încât titularul dreptului fiind îndreptăţit la a-i cere celeilalte părţi satisfacerea acestui drept.

Convenţia este rezultatul unui acord de voinţă-necontestat de către parata şi care in speţă s-a realizat.

Ceea ce se solicita prin urmare, nu este suplinirea voinţei vreunei părţi(neexistând refuz in acest sens) ci doar constatarea valabilităţii declaraţiei, instanţa fiind chemata sa se pronunţe asupra acestui aspect-daca aceasta declaraţie este sau nu valabila.

Potrivit declaraţiei martorului audiat M.N. (f.78) în perioada anilor 1985-1990 a intervenit o convenţie de vânzare cumpărare, între părţi, materializată într-un înscris sub semnătură privată, având ca obiect suprafaţa de teren de 1.070 mp situată în punctul Stamate, pentru care reclamantul a plătit un preţ. Potrivit declaraţiei martorului care s-a întâlnit cu pârâtul pe teritoriul SUA, unde acesta din urmă locuieşte, la solicitarea martorului de a cumpăra suprafaţa de teren din litigiu, pârâtul a susţinut că a înstrăinat bunul imobil reclamantului.

Din declaraţia autentică dată de numitul  S.B.P. (fila 60) rezultă  că reclamantul a dobândit la 30.04.1985, prin cumpărare de la reclamant un teren în suprafaţă de 1079 mp situat pe raza mun. O., în sectorul Z (punctul „A”) întabulat în CF … O. (provenită din conversia de pe hârtie a …. O.) cu nr. top …, întocmind în acest sens un înscris sub semnătură privată  intitulat „contract de vânzare cumpărare”. Preţul vânzării a fost de 2.500 lei ce a fost plătit integral de cumpărător la momentul încheierii actului, dată de la care cumpărătorul a folosit  imobilul teren în mod exclusiv şi fără a fi tulburat în vreun el de parat.

Instanţa, în urma verificării efectuate, în baza probelor administrate, nu a constatat existenta vreunei cauze de nevalabilitate care să afecteze convenţia încheiată între părţi, făcându-se dovada că înstrăinătorul  a fost proprietarul terenului ce a făcut obiectul convenţiei.

Din cuprinsul  raportului de expertiză tehnică judiciară, întocmit în cauză de expert I.C. şi avizat de OCPI M., precum şi din procesul verbal de recepţie nr. 171/2014 din 18.06.2014, întocmit de OCPI M., instanţa reţine că terenul ce face obiectul acţiunii are suprafaţa  de 1075 mp, categoria fâneţe, este situat în intravilanul mun. O., punctul „Z”, jud. M., înscris în CF nr. … nr. CF vechi … (provenită din conversia de pe hartă a CF nr. …) jud. M., nr. top …, terenul fiind identificat prin punctele … din planul de amplasament şi delimitare a imobilului, având ca vecinătăţi la nord - drum(punctele 6-7) şi M.N. (punctele …), la est – C.C. (punctele …), la sud – M.D. (punctele …) şi la vest - drum (punctele … şi 7-…), existând identitate între terenul identificat de expert şi terenul cuprins în  antecontractul de vânzare-cumpărare încheiat între părţi.

Având în vedere considerentele expuse mai sus, instanţa constată întemeiată cererea de chemare în judecată, urmând să o admită, să constate valabilitatea convenţiei încheiată între reclamantului şi pârât, să pronunţe o hotărâre care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare şi să se ia act că nu se solicită cheltuieli de judecată.

În raport de soluţia dispusă  văzând  dispoziţiile art. 28 şi următoarele din legea 7/1996, instanţa va dispune înscrierea dreptului de proprietate în favoarea reclamantului S.G. în Cartea funciară cu privire la imobilul  teren, în suprafaţă de 1075 mp, categoria fâneţe, situat în intravilanul mun. O., punctul „Z”, jud. M., înscris în CF nr. … nr. CF vechi …(provenită din conversia de pe hartă a CF nr. …) jud. M., nr. top …, cu respectarea dispoziţiilor Legii 7/1996.

Faţă de manifestarea de voinţă a reclamantului, instanţa va lua act că acesta nu solicită cheltuieli de judecată.