Evacuare. Calitatea de tolerat

Sentinţă civilă 5060 din 05.05.2015


Actiuni

Prin cererea de chemare în judecata înregistrata initial la data de 23.03.2015 sub nr. de dosar 8657/212/2015, reclamanta S.F. a solicitat instantei ca, prin hotarârea judecatoreasca pe care o va pronunta, sa dispuna evacuarea pârâtului C.V. din imobilul – casa situat în Constanta, (...), jud. Constanta si obligarea acestuia la plata cheltuielilor de judecata.

În motivarea cererii, reclamanta a aratat, în esenta, ca pârâtul a fost tolerat în imobilul din care solicita evacuarea în perioada în care acesta a fost diagnosticat cu cancer laringian. Ulterior însanatosirii, a început sa consume bauturi alcoolice, sa fie violent si sa aiba o atitudine amenintatoare fata de reclamanta si fiica sa, agresându-le atât verbal, cât si fizic, astfel ca exista o imposibilitate de convietuire.

A mai învederat reclamanta ca pârâtul nu detine un titlu locativ, neavând un drept de proprietate, un dezmembramânt ori un drept de folosinta asupra imobilului care sa îi permita ocuparea lui, reclamanta fiind proprietara exclusiva a casei.

În drept, au fost invocate dispozitiile art. 1033 C.pr.civ., art. 555 C.civ.

În probatiune, reclamanta a solicitat încuviintarea probei cu înscrisuri, a probei cu interogatoriu si a probei testimoniale, mijloace de proba admise în parte de instanta în sensul ca au fost încuviintate proba cu înscrisuri si proba cu interogatoriu, ca fiind pertinente, concludente si utile solutionarii cauzei, fiind respinsa proba testimoniala ca inutila solutionarii cauzei.

Pârâtul nu a depus întâmpinare la dosarul cauzei si nici nu s-a prezentat în fata instantei de judecata pentru a formula eventuale aparari.

Analizând ansamblul materialului probator administrat în cauza, instanta expune urmatoarele considerente:

În fapt, astfel cum rezulta din sentinta civila nr. 10388/2003, definitiva, pronuntata de Judecatoria Constanta în dosarul nr. 4340/2003 (f. 19-21) si actul de dezlipire autentificat sub nr. (...)/12.12.2008 (f. 13 verso, f. 14), imobilul situat în Constanta, (...), jud. Constanta, se afla în proprietatea exclusiva a reclamantei S.F..

Pârâtul C.V. locuieste fara titlu în imobilul anterior mentionat, ca urmare a acceptului dat de reclamanta la momentul diagnosticarii acestuia cu cancer laringian, aspect ce reiese din sustinerile reclamantei coroborate cu refuzul pârâtului de a raspunde la întrebarea nr. 1 a interogatoriului, refuz interpretat de instanta, în acord cu dispozitiile art. 358 C.pr.civ., drept o marturisire deplina, având în vedere ansamblul probatoriu administrat în cauza.

În temeiul art. 1038 C.pr.civ., pârâtul a fost notificat sa procedeze la eliberarea imobilului pe care îl ocupa fara drept (f. 12), însa acesta nu s-a conformat notificarii transmise.

În drept, cu titlu preliminar, instanta constata ca reclamanta si-a întemeiat cererea pe dispozitiile art. 1033 – 1048, Titlul XI din Codul de procedura civila, aceasta procedura speciala fiind incidenta în litigiile privind evacuarea din imobilele folosite sau, dupa caz, ocupate fara drept de catre fostii locatari sau alte persoane. Facând aplicarea art. 1033 C.pr.civ., cererea, astfel cum a fost formulata, este admisibila, putând fi judecata potrivit procedurii speciale de evacuare, reclamanta având calitatea de proprietar, potrivit art. 1033 alin. (2) lit. f), iar pârâtul având calitatea de ocupant, conform întelesului atribuit de art. 1033 alin. (2) lit. e) C.pr.civ.

În concordanta cu prevederile art. 1040 C.pr.civ., daca locatorul sau ocupantul notificat refuza sa evacueze imobilul ori daca locatarul a renuntat la dreptul sau de a fi notificat si a pierdut, din orice motive, dreptul de a folosi imobilul, locatorul sau proprietarul va solicita instantei sa dispuna, prin hotarâre executorie, evacuarea imediata a locatarului sau ocupantului din imobil, pentru lipsa de titlu.

Potrivit dispozitiilor art. 555 C.civ., proprietatea privata este dreptul titularului de a poseda, folosi si dispune de un bun în mod exclusiv, absolut si perpetuu, în limitele stabilite de lege. Astfel, proprietarul are dreptul de a poseda, de a folosi si de a dispune de bunul sau în mod absolut si exclusiv, fapt ce implica obligatia corelativa a tuturor celorlalte subiecte de a respecta acest drept si de a nu face nimic de natura a împiedica exercitarea sa normala. În conformitate cu art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, orice persoana fizica sau juridica are dreptul la respectarea bunurilor sale si nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauza de utilitate publica si în conditiile prevazute de lege si de principiile generale ale dreptului international.

Actiunea în evacuare este o actiune personala imobiliara, reprezentând mijlocul procesual prin care se realizeaza ocrotirea folosintei unui bun, în conditiile tulburarii exercitiului acestui atribut al dreptului de proprietate

Instanta constata ca proprietarul imobilului situat în Constanta, (...), jud. Constanta, compus din casa de locuit si teren, reclamanta S.F., nu a încheiat cu pârâtul un act juridic civil în temeiul caruia acesta sa fie îndrituit la folosinta bunului. Împrejurarea ca pârâtul a locuit în imobil, fiind tolerat de fiica reclamantei, nu îi confera acestuia un drept propriu de a continua folosinta imobilului, între parti nefiind asadar stabilite raporturi locative.

Pârâtul nesocoteste dreptul de proprietate al reclamantei asupra bunului imobil sus-mentionat, exercitând în mod abuziv, fara drept, posesia si folosinta asupra sa, restrângându-i acesteia dreptul de folosinta asupra imobilului proprietate personala.

Din probele administrate rezulta ca pârâtul nu detine un titlul locativ valabil asupra bunului proprietatea reclamantei, iar prin refuzul nejustificat de a parasi spatiul în cauza se aduce o grava atingere dreptului de proprietate al reclamantei.

Pentru aceste considerente, retinând ca pârâtul locuieste în imobil fara a detine un titlu locativ care sa îi confere exercitiul prerogativei folosintei, în temeiul art. 1040 C.pr.civ., instanta va admite cererea dedusa judecatii si, pe cale se consecinta, va dispune evacuarea pârâtului C.V. din imobilul situat în Constanta, (...), Jud. Constanta, apreciind ca este de prisos analiza temeiniciei celorlalte sustineri ale reclamantei din cuprinsul cererii de chemare în judecata.

Fata de solicitarea reclamantei din cererea introductiva de instanta si precizarea acesteia, prin reprezentant conventional, din sedinta publica din data de 28.04.2015, instanta va lua act ca reclamanta nu solicita cheltuieli de judecata.