Uzucapiune

Sentinţă civilă 36128/215/2017 din 19.02.2019


Deliberând asupra cauzei  civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Craiova la data de 18.12.2017, sub nr. 36128/215/2017, reclamanta VM  a chemat in judecata pe pârâta PRIMĂRIA COMUNEI COȘOVENI PRIN PRIMAR, solicitând instanței ca prin hotărârea ce se va pronunța să constate dreptul de proprietate al acesteia asupra unui teren intravilan in suprafața de  aproximativ 1000 mp situat in comuna Coșoveni, sat Coșoveni.........,  prin efectul uzucapiunii de lunga durata.

În motivare, s-a arătat că aceasta suprafața de teren se afla in posesia reclamantei  de peste 30 de ani, a aparținut  soțului reclamantei VN, in prezent decedat, care l-a avut de la părinții săi VE si VM, iar după decesul acestora posesia s-a transmis reclamantei, aceasta posesie fiind transmisa  începând cu anul 1959.

A mai arătat că in toata aceasta perioada a exercitat o posesie utila, neviciata, netulburata, sub nume de proprietar, iar pe teren  a fost ridicata  o construcție –casa de locuit, in care locuiește reclamanta împreuna cu fiul sau VD si soția acestuia VG.

În drept si-a întemeiat acțiunea pe dispozițiile  art. 1890 Cod civil, coroborat cu art. 1854 Cod civil  art. 645, 1837,1859,1860 Cod civil, art. 1846-1847 Cod civil.

Cererea a fost legal timbrată.

În dovedirea cererii, reclamanta a depus la dosar împuternicire avocațiala,  copie registru agricol, CI reclamanta, adresa emisa către Primăria comunei Coșoveni, certificat de deces VE, certificat de identificare imobil, certificat de atestare fiscala, chitanța de plată taxa judiciară de timbru de 355 lei.

La data de 01.03.2018, reclamanta a depus la dosar precizare prin care a învederat că înțelege să se judece in contradictoriu cu pârâta Comuna Coșoveni Prin Primar, cu sediul in Craiova, str. Principală nr. 5, județul Dolj.

Pârâta Comuna Coșoveni Prin Primar, legal citată, nu a depus la dosar întâmpinare.

Prin încheierea din data de 12.06.2018, instanța având in vedere disp. art. 254,255,258 NCPC, a încuviințat reclamantei proba cu înscrisuri, proba testimonială cu martorii M A si D C, precum si proba cu expertiză specialitatea topografie, cu obiectivele stabilite la acel termen, fiind numit pentru a întocmi raportul, expertul Lucu Florian.

De asemenea, instanța a dispus emiterea unei adrese către PRIMĂRIA COMUNEI COŞOVENI, pentru a comunica regimul juridic al terenului intravilan in suprafața de 1000 mp, situat in comuna Coșoveni, sat Coșoveni............, istoricul de rol fiscal, urmând să precizeze dacă s-au formulat cereri de constituire sau reconstituire a dreptului de proprietate precum și dacă au fost emise titluri de proprietate altor persoane, relațiile solicitate fiind comunicate pentru termenul din 13.11.2018.

La data de 18.09.2018, expertul Lucu Florian a depus la dosar raportul de expertiză specialitatea topografie, împotriva căruia părțile nu au formulat obiecțiuni.

La termenul de judecată din data de 15.01.2019, au fost audiați in cauză martorii M A si D C, declarațiile acestora fiind consemnate şi atașate la dosar.

Pentru termenul de judecată din 12.02.2019, avocatul reclamantei a depus la dosar chitanța de plată privind impozitul aferent imobilului in litigiu.

Analizând întreg materialul probatoriu administrat în cauză, instanța reține următoarele:

Reclamanta a solicitat constatarea dreptului de proprietate, prin intermediul uzucapiunii de 30 de ani, asupra terenului in suprafață de 1000 mp situat în comuna Coşoveni, sat Coşoveni, ........, arătând că această suprafaţă de teren a aparţinut soţului său decedat, care la rândul său a posedat suprafaţa de teren de la părinţii acestuia, începând cu anul 1959.

În drept, față de data începerii posesiei, instanța constată incidența C.civ din 1864 ca lege aplicabilă din punct de vedere material prezentului litigiu,  astfel cum rezultă din art.6 alin. (4) C.civ. şi ale art. 58 și 82 din Legea nr. 71/2011 de punere în aplicare a Noului Cod civ.

Instanța mai reţine că, pentru a putea fi dobândită proprietatea bunului prin uzucapiune prelungită, potrivit art. 1890 C.civ. 1864, posesorul trebuie să îndeplinească două condiţii: să posede bunul 30 de ani şi posesia sa să fie utilă, adică neafectată de vreun viciu.

În ceea ce privește prima condiție, instanța constată că este îndeplinită având în vedere probele administrate în cauză, respectiv înscrisurile şi declaraţia martorilor MA şi DC (filele 60-61) din care a rezultat faptul că posesia terenului de către autorii reclamantei a început în urmă cu 50 de ani, durata deţinerii terenului fiind, astfel, de peste 30 de ani. Aşa cum a rezultat din raportul de expertiză topografică întocmit de expert Lucu Florian (filele 44-50) reclamanta se află în posesia unei suprafeţe de 1365 mp, respectiv 377 mp, fiind împrejmuită şi delimitată cu garduri despărțitoare faţă de proprietăţile vecine, a căror vechime este de aproximativ 20 de ani.

În ceea ce priveşte utilitatea posesiei, instanţa constată că, potrivit art. 1847 C.civ. 1864, ca să se poată prescrie, se cere o posesiune continuă, neîntreruptă, netulburată, publică şi sub nume de proprietar. Aşa cum se explică în art. 1853 C.civ. 1864, actele ce exercităm asupra unui lucru al altuia, sub nume precar, adică în calitate de locatari, depozitari, uzufructuari etc., sau asupra unui lucru comun, în puterea destinaţiei legale a aceluia, nu constituie o posesiune sub nume de proprietar. Tot asemenea este posesiunea ce am exercita asupra unui lucru al altuia, prin simpla îngăduinţă a proprietarului său. Totodată, din cum se poate observa din prevederile art. 1857 C.civ. 1864, posesorul care posedă nu sub nume de proprietar nu poate să schimbe el însuşi, fie prin sine singur, fie prin alte persoane interpuse, calitatea unei asemenea posesiuni, ci doar în condiţiile arătate în continuare, în art. 1858 C.civ. 1864.

Observând aceste dispoziţii legale, instanţa constată că posesia exercitată de către reclamantă asupra terenului situat în comuna Coşoveni, sat Coşoveni, ......,  este echivocă, iar această concluzie se desprinde din faptul că aşa cum rezultă din înscrisurile depuse la dosar şi din declaraţia martorului DC (filele 61, 63-65) şi numitul VD, fiul reclamantei, se află în posesia terenului, acesta achitând alături de mama sa impozitele pe teren, iar în localitate este cunoscut ca şi proprietar. În cauza nu s-a dovedit vreo modalitate de acoperire a echivocului, respectiv ca reclamanta să exprime o manifestare de voinţă exterioară, care să exprime în mod clar intenţia de a deţine pentru sine în contra celuiulalt posesor, fapt ce determina o posesie viciată, care nu poate să producă efectele unei prescripţii achizitive.

Având în vedere cele expuse anterior, nefiind îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute de art. 1890 C.civ. 1864, instanţa va respinge acţiunea, ca neîntemeiată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge acțiunea formulată de reclamanta VM, in contradictoriu cu pârâta COMUNA COŞOVENI PRIN PRIMAR, ca fiind neîntemeiată.

Cu drept de a formula apel în termen de 30 de zile de la comunicare, care se depune la Judecătoria Craiova.

Pronunțată în ședință publică, astăzi, 19.02.2019.

PREŞEDINTE GREFIER