Minori şi familie – exercitarea autorităţii părinteşti

Sentinţă civilă 22720/215/2018 din 21.05.2019


Deliberând asupra cauzei  civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Craiova la data de  31.08.2018 , sub nr. 22720/215/2018, reclamanta  SAA, a chemat în judecată pârâtul ME, solicitând instanţei pronunţarea unei hotărâri prin care să dispună exercitarea autorităţii părinteşti  in privinţa  minorului ME, născut  la data de 03.08.2012, stabilirea domiciliului minorului la mama, obligarea pârâtului la plata unei pensii de întreţinere in favoarea minorului, raportat la venitul minim pe economie.

În motivarea cererii ,  a arătat că din relaţiile de căsătorie ale părţilor a rezultat minorul ME, născut  la data de 03.08.2012, căsătoria  a fost desfăcuta prin sentinţa civila  nr. 1673/10.02.2015 pronunţata de Judecătoria Craiova, stabilindu-se  domiciliul minorului la mama si  exercitarea autorităţii părinteşti de către ambii părinţi si obligarea pârâtului la plata  unei pensii de întreţinere.

A mai arata reclamanta ca se impune  modificarea măsurii de exercitare  a autorităţii părinteşti întrucât de la data pronunţării divorţului, pârâtul  nu l-a mai vizitat niciodată pe minor si nici  nu a plătit  pensia de întreţinere stabilita in sarcina  sa, reclamanta  fiind nevoita sa promoveze  plângeri penale.

Reclamanta a precizat ca  minorul nu il cunoaşte pe pârât  decât din fotografii, reclamanta nu poate pleca  cu minorul in vacante,  având nevoie de consimţământul pârâtului, care, insă, este de negăsit.

A mai  arătat reclamanta  ca a dorit mutarea  minorului  la o şcoala  mai buna, insă nu a fost posibili, având nevoie de  acordul pârâtului, pe care nu l-a putut contacta.

Reclamanta a precizat ca este in interesul  superior al minorului ca  exercitarea autorităţii părinteşti sa fie făcuta de către mama , aceasta fiind in prezent singura care ia deciziile cu privire la minor, insa nu-si poate exercita  integral  drepturile părinteşti datorita indiferentei si nepăsării pârâtului fata de copilul sau.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 398 NCC.

În scop probator  a solicitat proba testimonială, cu înscrisuri si efectuarea anchetei psihosociale.

În susţinerea cererii, au fost depuse la dosarul cauzei, acte de stare civilă, copie carte de identitate, certificat de naştere, sentinţa civila  nr. 1673/10.02.2015 pronunţata de Judecătoria Craiova, cerere de executare silita, sentinţa penala  nr. 151/19.01.2017

 Cererea de chemare în judecată  a fost legal timbrată.

La data de 13.11.2018 pârâtul a depus la dosar întimpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii

Totodată  a invocat  excepţia autorităţii de lucru judecat având in vedere ca s-a pronunţat sentinţa civila  nr. 1673/10.02.2015.

La data de 07.12.20188 reclamanta a depus la dosar răspuns la întimpinare prin care a solicitat respingerea apărărilor formulate de pârât.

In scop probator a fost efectuata  ancheta psihosociala la domiciliul reclamantei, referatul  fiind depus  cu adresa nr. 40765/26.03.2019, emisa de Primăria municipiului Craiova si a fost audiat martorul propus de  reclamanta  VF, propusa de

Analizând materialul probatoriu administrat in cauza, instanţa a reţinut  in fapt si in drept următoarele:

 Prin sentinţa civilă nr. 1763/10.02.2015, pronunţată de  Judecătoria Craiova,s-a dispus desfacerea ,din vina exclusiva a paratului , s-a luat act de invoiala partilor si s-a stabilit domiciliul minorului la mamă, s-a dispus ca autoritatea părintească să fie exercitată de ambii părinţi ,iar reclamantul a fost obligat la pensie de întreţinere în favoarea minorului.

Potrivit art. 403  din Codul civil , în cazul schimbării împrejurărilor , instanţa de tutelă , poate modifica drepturile şi îndatoririle părinţilor divorţaţi , faţă de copii lor minori  .

Condiţia esenţiala, în funcţie de care instanţa de judecata are îndatorirea să hotărască aceasta ,constă în interesul minorului .

Aşa cum  rezulta  din dispoziţiile art. 2 din legea  272/2004, republicata, orice reglementare , orice act emis  sau încheiat in legătura cu  respectarea si promovarea  drepturilor copilului se circumscriu principiului interesului  superior al copilului.

Principiul interesului superior  al copilului este impus  inclusiv  in legătura cu obligaţiile  ce revin părinţilor copilului  sau altor  reprezentanţi legali.

In speţă  instanţa reţine că nu s-au modificat imprejurarile care au condus la pronuntarea sc. 1763/10.02.2015, pronunţată de  Judecătoria Craiova,decat in ce priveste faptul ca reclamanta nu mai doreste ca autoritatea parinteasca sa fie exercitata in comun.

Aspectele invocate si care ar fi putut conduce la pronuntarea unei solutii favorabile in ce priveste autoritatea,respectiv faptul ca paratul i-ar fi refuzat acordul reclamantei in ce priveste mutarea minorului la o alta scoala sau deplasarea in strainatate ,nu au rezultat din probele administrate.

In ce priveste stabilirea domiciliului minorului,prin sc. 1763/10.02.2015 ,s-a stabilit domiciliul minorului la reclamanta,care locuia tot la adresa indicata in prezenta actiune,astfel ca, se va dispune respingerea acestui capat de cerere.

Relativ la capatul de cerere privind majorarea pensiei de intretinere,instanta constata si retine urmatoarele:

Potrivit art. 499 alin.1 Cod civil , tatăl şi mama sunt obligaţi să dea întreţinere copilului lor minor, asigurându-i cele necesare traiului , precum şi educaţia ,învăţătura şi pregătirea sa profesională, iar, potrivit alin 3 , întreţinerea se asigură până la terminarea studiilor, fără a depăşi 26 de ani.

Potrivit  art .531 Cod civil , dispune în sensul că , dacă a intervenit o schimbare în ceea ce priveşte mijloacele celui care prestează întreţinerea şi nevoia celui care o primeşte , instanţa de tutelă , potrivit împrejurărilor poate mări sau micşora pensia de întreţinere , sau poate hotărî încetarea plăţii ei .

De asemenea , potrivit dispoziţiilor art. 529 alin.2 din Codul civil , când întreţinerea este datorată de părinte, ea se stabileşte până la o pătrime din venitul său lunar net pentru un copil , o treime pentru 2 copii şi o jumătate pentru 3 sau mai mulţi copii .

În cauza dedusă judecăţii, instanţa reţine că împrejurările de fapt avute în vedere la pronunţarea sentinţei civile nr. 1763/10.02.2015,a Judecătoriei  Craiova s-au schimbat, în sensul că venitul minim net pe economia natională a crescut,crescand si nevoile minorului ,in varsta de 6 ani.

In baza art.453 alin. 2,cod proc. civila,paratul va fi obligat la 20 lei cheltuieli de judecata catre reclamanta .

Se va lua act ca paratul va solicita cheltuieli de judecata pe cale separata.

PENTRU  ACESTE  MOTIVE

ÎN  NUMELE  LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

Admite in parte  acţiunea formulată de reclamanta SAA, în contradictoriu cu pârâtul M E.

Majorează pensia  de întreţinere stabilită în favoarea  minorului  la 300 lei lunar, începând cu data introducerii acţiunii-31.08.2018, până la intervenirea unei cauze legale de modificare sau stingere  a obligaţiei.

Respinge capetele de cerere privind autoritatea părintească şi stabilirea domiciliului minorului ME, născut  la data de 03.08.2012.

Obligă pârâtul la 20 lei cheltuieli de judecată către reclamantă.

Ia act că pârâtul va solicita cheltuieli de judecată pe cale separată.

Cu apel in termen de 30  de zile  de la comunicare, apel ce se va depune la Judecătoria Craiova

Pronunţată, 21.05.2019, în şedinţa publică.

 

PREŞEDINTE,GREFIER,