Achiziţii publice. Anularea procedurii de atribuire pentru publicarea în seap a unui anunţ tip erată de prelungire a termenului pentru depunerea ofertelor, după împlinire termenului limită stabilit iniţial pentru depunerea acestora.

Decizie 575 din 09.09.2019


Rezumat:

În executarea unei decizii a CNSC autoritatea contractantă a emis Anunţul de tip erată EN care prelungea termenul pentru depunerea ofertelor până la data de 22.04.2019 ora 15.00, generat la 04.06.2019 ora 17.08, dar care a fost publicat în SEAP abia la data de 06.04.2019. Cum prelungirea termenului pentru depunerea ofertelor aferent lotului 1 a fost adusă la cunoştinţa celor interesaţi după împlinirea termenului prevăzut iniţial pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractantă a decis anularea procedurii de atribuire pentru lotul 1, soluţie confirmată de CNSC.

Situaţia de fapt ce a condus la luarea deciziei de anulare a procedurii de atribuire pentru lotul 1 a fost corect expusă de autoritatea contractantă, anume că, datorită publicării tardive a Anunţului de tip erată, lotul 1 a intrat în procedura de evaluare înainte de termenul limită de primire a ofertelor astfel cum a fost prelungit datorită pronunţării deciziei CNSC. Altfel spus, măsurile de remediere nu au putut fi implementate practic, fiind încălcate dispoziţiile art. 146 din Legea nr. 101/2016 şi art. 55 alin. 1 din HG nr. 395/2016, ceea ce a condus ca la data împlinirii termenului iniţial pentru depunerea ofertelor să nu fie depusă nicio ofertă în condiţii de legalitate a procedurii.

Hotărârea:

Prin contestaţia nr. 1295/31.05.2019 înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 20856/04.06.2019, formulată de SC A. SRL - reprezentată legal prin administrator B. și convenţional de C. - Cabinet de Avocat, împotriva deciziei autorităţii contractante de anulare a lotului nr. 1 al procedurii, decizie comunicată prin adresa nr.17071/28.05.2019 emisă de Spitalul Judeţean de Urgenţă D., în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de atribuire, prin licitaţie deschisă, organizată în vederea încheierii acordului-cadru având ca obiect "achiziţie publică dezinfectanți, divizat pe 2 loturi", pentru lotul nr. 1 - „Dezinfectant de nivel înalt pentru suprafeţe (cu acţiune pe Clostridium difficile) substanţa activă, acid peracetic", s-a solicitat anularea deciziei de anulare a lotului nr. 1 al procedurii şi obligarea autorităţii contractante la continuarea procedurii de atribuire a contractului lotului nr. 1, stabilirea unui nou termen limită de depunere a ofertelor, cu obligarea autorităţii contractante la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 1.000 lei, conform art. 26 alin. (9) din Legea nr. 98/.2016.

Prin Decizia nr. 1142/C4/1027 din 11 iulie 2019 Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor Bucureşti a respins, ca nefondată, contestația.

Împotriva acestei decizii, a formulat plângere petenta SC A. SRL, înregistrată pe rolul Curţii de Apel Suceava - secţia de contencios administrativ şi fiscal sub nr..../39/2019 la data de 29 iulie 2019, solicitând în contradictoriu cu intimatul Spitalul Judeţean de Urgenţă D., admiterea plângerii, modificarea Deciziei CNSC, în sensul admiterii contestaţiei și obligarea corelativă a autorităţii contractante (AC) la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de procedura contestaţiei în integralitatea lor (onorariu avocat în sumă de 1.000 lei), cu obligarea autorității contractante la plata cheltuielilor de judecată din faza plângerii (taxa judiciară de timbru 450 lei și onorariu avocat 1.500 lei), conform art. 453 (1) Cod proc. civilă.

În motivare, a arătat că a sesizat Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor cu contestaţie împotriva măsurii autorităţii contractante de anulare a procedurii lotului 1 al achiziţiei publice „Acord-cadru de achiziţie publică dezinfectanți" (acord cadru, licitaţie deschisă, online, etapa finală licitaţie electronică, anunţ de participare nr. CN1009355/ 25.02.2019), solicitând anularea acestei măsuri și obligarea autorităţii contractante la continuarea procedurii prin stabilirea unui nou termen de depunere a ofertelor; că în motivarea în drept a anulării procedurii a invocat art.212(1) lit. d) din Legea nr.98/2016 iar în ce privește motivarea în fapt, s-a reținut că : “Referitor la lotul nr. 1 - Dezinfectant de nivel înalt pentru suprafeţe (cu acţiune pe clostridium difficile) substanţa activă acid peracetic, având în vedere Contestaţia nr. 516/07.03.2019, înregistrată la sediul autorităţii contractante cu nr.8712/11.03.2019 și Decizia C.N.S.C nr. 453/C11/379/ 25.03.2019, înregistrată la sediul autorităţii contractante cu nr.11175/02.04.2019, autoritatea contractantă a adoptat măsurile de remediere ce s-au impus, postând în SICAP, în data de 04.04.2019, actul de remediere și prelungind termenul limită de primire a ofertelor pentru acest lot, prin Erata nr. EN1008494, transmisă spre publicare în data de 04.04.2019. Erata s-a publicat tardiv, în data de 06.04.2019, după ce lotul intrase deja în starea de evaluare”.

A susţinut că nu există nicio legătură între modificarea specificaţiilor dispusă de C.N.S.C. prin decizia nr.453/Cl 1/379/25.03.2019 - acceptată de AC - și realizarea scopului achiziţiei, care a devenit „imposibilă" printr-o situaţie de culpă a AC care nu s-a îngrijit ca depunerea ofertelor în interiorul noului termen limită de depunere să fie accesibilă ofertanţilor.

A mai arătat că în considerentele deciziei, C.N.S.C. recunoaşte culpa AC - care „nu a reuşit să publice în termen și erata nr.EN1008494" (prin care aducea la îndeplinire dispozitivul precedentei decizii C.N.S.C.) - p.7 DECIZIE; că încercând să pună în aplicare Decizia C.N.S.C. nr. 453/C11/379 din 25.03.2019, autoritatea contractantă a emis Actul de remediere nr 14402/04.04.201, pe care l-a publicat în SEAP, însă nu a reuşit să publice în termen şi erata nr. EN1008494, pe care a transmis-o spre publicare în data de 04.04.2019 - aceeaşi cu data limită de depunere a ofertelor şi care a fost publicată în SEAP în data de 06.04.2019, după ce lotul 1 intrase în starea de evaluare și care nici nu a suspendat din oficiu procedura - desigur, spre a-și corecta astfel prima eroare săvârşită și a îngădui depunerea ofertelor în noul termen limită de depunere (p.9 DECIZIE); că Consiliul a reținut că eroarea principală pentru care s-a ajuns la situaţia de anulare a procedurii este nerespectarea prevederile legale cu privire la perioada de timp în care anunţul de tip erată se poate transmite spre publicare, respectiv art. 146 din Legea nr. 101/2016 şi art. 55 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 şi nesuspendarea procedurii din oficiu.

A considerat că sub aspectul netemeiniciei, în mod greșit a reținut CNSC că până la data de 04.04.2019 nu fusese depusă nicio ofertă (p.9 DECIZIE); că la data limită de depunere a ofertelor iniţială din SEAP nu exista depusă nicio ofertă; că în temeiul art. 212 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, singura măsură fiind anularea procedurii, situaţie ce rezulta din dosarul achiziţiei și care a fost semnalată și prin contestaţie.

A învederat că a depus ofertă la acest lot până la data de 04.04.2019, așa încât în ce priveşte culpa autorităţii contractante, aceasta nu îi poate fi opusă, fiind îndreptăţită la continuarea procedurii de atribuire, în virtutea principiului nemo auditur propriam turpitudinem aflegans.

A apreciat că concluzia trasă de completul C.N.S.C. cum că măsura anulării ar fi legală în temeiul art.212 (1) lit. a) din Legea nr.98.2016 - este vădit netemeinică; că sub aspectul legalităţii, această concluzie este și condamnabilă, completul C.N.S.C. emitent al Deciziei substituindu-se în atribuţiile AC fără nicio îndreptăţire legală, procedând la înlocuirea motivării anulării procedurii de către AC (întemeiată pe o altă situaţie de fapt și pe un alt temei de drept) cu propria motivare (atât în fapt, cât și în drept).

A precizat că cererea sa a vizat obligarea AC - pe calea justiţiei - la reluarea procedurii (evident, de la momentul unde aceasta a fost întreruptă din vina AC, adică de la momentul publicării eratei dispuse prin decizia C.N.S.C. nr.453/Cl 1/379/25.03.2019).

A considerat că acest lucru este deplin legal și posibil, întrucât toate deciziile C.N.S.C. de admitere a contestaţiilor cuprind măsura obligării autorităţilor contractante intimate la emiterea de erate sau alte măsuri de remediere a erorilor săvârşite, astfel încât măsura anularii deciziei AC în prezenta cauză nu prezintă nici un specific aparte care să facă completul 4 al C.N.S.C. să refuze principial solicitarea sa; că SICAP nu se poate opune aplicării unei decizii a justiţiei care ar obliga AC la reluarea procedurii; că așa cum rezultă din corespondența dintre AC și SICAP, nici un moment operatorul SICAP nu afirmă că ar fi refuzat să publice o nouă erată, dacă ar fi primit solicitarea corespunzătoare a AC; că răspunsul negativ al operatorului SICAP (față de situaţia ipotetică de anulare a măsurii anularii procedurii și de întoarcere în faza evaluării ofertelor) priveşte ipoteza în care AC ar proceda la anularea în discuţie (adică pe cale administrativă).

A mai susținut că completul 4 al CNSC nu a avut în vedere faptul că SC A. SRL a obţinut remedierea documentaţiei de atribuire a lotului 1 după o altă procedură de contestare; că depunerea ofertelor în procedura lotului 1 trebuia să se facă în modul admis definitiv prin decizia C.N.S.C., situaţie valabilă în cazul reluării procedurii; că pregătirea participării la o procedură de achiziţie presupune eforturi considerabile din partea operatorilor economici (despre care nimeni nu discută); că participarea la o nouă procedură de achiziţie a produsului actualmente al lotului 1 (despre a cărei existență certă nu se știe nimic) presupune o posibilă/probabilă nouă confruntare cu AC pe tema documentaţiei de atribuire și noi costuri de administrare a procedurii; că interesul AC de a relua procedura, achiziția fiind una esențială pentru desfășurarea în condiții de siguranţă a actului medical, este o clamare cvasigenerală a autorităţilor contractante ca prin formularea de contestaţii, operatorii economici să amâne sau să împiedice efectuarea achiziţiei dorite, ceea ce în speţă nu este cazul, SC A. SRL dorind (se pare, împotriva voinţei AC și a interesului public) realizarea achiziţiei într-un termen cât mai scurt, prin continuarea unei proceduri care deja a parcurs etape importante și consumatoare de timp prin derularea sa.

A mai apreciat că soluţionarea efectuată de C.N.S.C. încalcă mai toate principiile pe care trebuie să le urmeze acest organ de administrare a justiției, prevăzute în art.15 din lege („(1) Procedura de soluţionare a contestaţiilor se desfăşoară cu respectarea principiilor legalităţii, celerităţii, contradictorialităţii, asigurării dreptului la apărare, imparţialităţii şi independenţei activităţii administrativ-jurisdicţionale") și art.26 din lege (“Cu respectarea principiului disponibilităţii, Consiliul examinează din punctul de vedere al legalităţii şi temeiniciei actul atacat (....)”:

- legalitatea - sunt invocate texte legale pentru care se inventează temeiuri în fapt;

- celeritatea - contestaţia sa (simplă în datele sale concrete), înregistrată la data de 04.06.2019, a fost soluţionată la data de 11.07.2019 (cu depăşirea flagrantă a termenului și încălcarea procedurii de prelungire prevăzute de art.24 (1) și (2) din LEGE);

- contradictorialitatea - încălcarea flagrantă a dispoziţiilor art. 14 din Codul de proc. civilă (aplicabil conform art.68 din lege): „(5) Instanţa este obligată, în orice proces, să supună discuţiei părţilor toate cererile, excepţiile şi împrejurările de fapt sau de drept invocate.

(6) Instanţa îşi va întemeia hotărârea numai pe motive de fapt şi de drept, pe explicaţii sau pe mijloace de probă care au fost supuse, în prealabil, dezbaterii contradictorii"), îndeosebi prin nepunerea în discuţia părților, modificarea temeiurilor anulării procedurii, operată din oficiu de completul 4 C.N.S.C”;

- asigurarea dreptului la apărare - încălcarea flagrantă a dispoziţiilor art. 13 Cod proc. civilă (aplicabil conform art.68 lege): „(3) Părţilor li se asigură posibilitatea de a participa la toate fazele de desfăşurare a procesului. Ele pot să ia cunoştinţă de cuprinsul dosarului, să propună probe, să îşi facă apărări, să îşi prezinte susţinerile în scris şi oral şi să exercite căile legale de atac, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege." - completul 4 C.N.S.C. nu s-a îngrijit să se asigure că a primit comunicările efectuate de AC şi nu i-a îngăduit să facă apărări faţă de modificarea ce a operat din oficiu în cuprinsul deciziei AC de anulare a procedurii;

- imparţialitatea - întreaga decizie porneşte de la ideea apărării deciziei AC, cu ignorarea probelor cauzei si a raţionamentului juridic impus de acestea;

- disponibilitatea - încălcarea flagranta a dispoziţiilor art.9 Cod proc. civilă (aplicabil conform art.68 din LEGE): „(2) Obiectul şi limitele procesului sunt stabilite prin cererile şi apărările părţilor"; în soluţionarea cauzei, completul 4 C.N.S.C. a ignorat poziţia AC (consemnată în decizia de anulare a procedurii și în actele ulterioare), înlăturându-i apărările și înlocuindu-le cu altele (ale sale proprii), convenabile însă scopului urmărit - apărarea deciziei AC.

În fine, a invocat nulitatea deciziei contestate, susținând că încălcarea mai tuturor principiilor de mai sus, fundamentate într-o procedură jurisdicțională în materia achiziţiilor publice și într-un proces de natură civilă, este sancţionată cu nulitatea condiţionată a actului procesual astfel emis - în speţă decizia, în conformitate și în temeiul art.174 (2) și art.175 (1) Cod proc. civilă; că prin pronunţarea acestei decizii, s-a produs dezinvestirea C.N.S.C, iar completul său nu mai poate reveni asupra cauzei spre a asigura respectarea principiilor încălcate, impusă de normele procedurii într-o eventuală încercare de remediere a încălcărilor.

Prin întâmpinare, intimatul a solicitat respingerea plângerii şi menţinerea ca temeinică şi legală a Deciziei CNSC, respectiv respingerea plângerii ca nefondată şi nedovedită.

A arătat că în fapt, în calitate de autoritate contractantă, Spitalul Judeţean de Urgenţă D. a organizat o procedură de atribuire, prin licitaţie deschisă, în vederea încheierii acordului-cadru având ca obiect "achiziţie publică dezinfectanţi, divizat pe 2 loturi", prin publicarea în SEAP a anunţului de participare nr. CN 1009355 în data de 25.02.2019 împreună cu documentaţia de atribuire, că valoarea estimată a întregului acord-cadru este cuprinsă între 1.096.600 lei şi 2.193.200 lei fără TVA, iar criteriul de atribuire a fost „preţul cel mai scăzut", că potrivit anunţului de participare, procedura de atribuire s-a desfăşurat pe 2 loturi, respectiv: lotul 1 „Dezinfectant de nivel înalt pentru suprafeţe (cu acţiune pe Clostridium difficile) substanţa activă, acid peracetic" - valoare estimată între 891.600 lei şi 1.783.200 lei şi lotul 2 Dezinfectanţi de nivel înalt pentru aeromicrofloră.

A precizat că în cadrul acestei proceduri, A. SRL a mai depus la Consiliu 2 contestaţii, şi anume:

a) contestaţia nr.516/07.03.2019 înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr.8850/11.03.2019, formulată împotriva documentaţiei de atribuire a lotului 1, soluţionată de Consiliu prin Decizia nr. 453/C11/379 din 25.03.2019;

b) contestaţia nr.1022/25.04.2019, înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr.15764/25.04.2019, formulată împotriva rezultatului procedurii pentru lotul 2, în care Consiliul, prin decizia nr. 793/C4/736 din 22.05.2019, a luat act de renunţarea depusă de A.

A menţionat că încercând să pună în aplicare Decizia C.N.S.C. nr.453/01/379 din 25.03.2019 autoritatea contractantă a emis Actul de remediere nr. 14402/04.04.201, pe care l-a publicat în SEAP, însă nu a reuşit să publice în termen şi erata nr. EN1008494, pe care a transmis-o spre publicare în data de 04.04.2019 - aceeaşi cu data limită de depunere a ofertelor şi care a fost publicată în SEAP în data de 06.04.2019, după ce lotul 1 intrase în starea de evaluare, că în această situaţie, autoritatea contractantă a hotărât anularea procedurii pentru lotul 1, sens în care a emis actul nr. 17071/ 28.05.2019, împotriva căruia SC A. SRL a formulat prezenta contestaţie, prin care a solicitat anularea deciziei de anulare a procedurii de atribuire pentru lotul 1.

A susţinut că modificarea anunţurilor de participare se poate face doar prin publicarea în SEAP a unei erate, în condiţiile prevăzute la art. 146 din Legea nr. 101/2016 „Anunţurile prevăzute la art. 142, inclusiv anunţurile corespunzătoare tip erată, se transmit spre publicare de către autoritatea contractantă prin mijloace electronice în condiţiile prevăzute prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi şi se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu respectarea formatelor-standard stabilite de Comisia Europeană în temeiul dispoziţiilor art. 51 din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014" şi art. 55 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 „în cazul în care, după publicarea unui anunţ, intervin anumite modificări faţă de informaţiile deja existente în acesta, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare un anunţ de tip erată la anunţul iniţial, care trebuie să fie publicat nu mai târziu de 3 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru depunerea ofertelor sau cererilor de participare".

În aceste condiţii, Consiliul, prin decizia contestată, a considerat că sunt incidente şi prevederile art. 212 alin. 1 lit. c) coroborat cu alin. 2 din Legea nr. 98/2016 potrivit cărora:

„(1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a anula procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru în următoarele cazuri:

c) dacă încălcări ale prevederilor legale afectează procedura de atribuire sau dacă este imposibilă încheierea contractului;

(2) în sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. c), prin încălcări ale prevederilor legale se înţelege situaţia în care, pe parcursul procedurii de atribuire, se constată erori sau omisiuni, iar autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca aceasta să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2)".

Pe de altă parte, Consiliul a mai reţinut că decizia de anulare a procedurii nu a produs vreun prejudiciu nici contestatoarei, care nu depusese ofertă, iar prin anularea şi iniţierea ulterior a unei alte proceduri cu acelaşi obiect aceasta are ocazia de a depune ofertă în această noua procedură.

Prin urmare, s-a reţinut că nu mai pot fi luate măsuri de remediere în sensul continuării procedurii, în temeiul art. 26 alin. (6) din Legea nr. 98/2016, ocazie cu care Consiliul a respins, ca nefondată, contestaţia formulată de SC A. SRL în contradictoriu cu Spitalul Judeţean de Urgenţă D., cu consecinţa menţinerii deciziei de anulare a procedurii de atribuire.

A mai precizat că decizia de anulare a unei proceduri poate fi luată de autoritatea contractantă, în condiţiile şi în situaţiile prevăzute de lege (art. 212 alin. (1) şi 213 alin. (1) din Legea nr. 98/2016), deci prin urmare o astfel de decizie poate interveni oricând pe parcursul derulării acesteia, motivată de cazurile legale în care este permisă anularea.

A considerat că în cazul pendinte, autoritatea contractanta şi-a îndeplinit obligaţia rezultată din cuprinsul prevederilor art.213 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 de a face publică în SEAP decizia de anulare, însoţită de justificarea anulării procedurii de atribuire; că primează acele măsuri care pot conduce la remedierea efectelor prejudiciabile, dar care sunt însă apte să salvgardeze procedura de atribuire, în tot acest demers ţinându-se seama de efectul util al măsurii de remediere dispus, raportat la circumstanţele de fapt relevante ale cauzei; că critica adusă de petentă prin plângerea promovată nu este de natură a modifica soluţia dată de Consiliu, în sensul pretins, întrucât aceasta nu a făcut dovada celor cerute.

În fine, a apreciat că exigenţele actelor normative aplicabile în cauză au fost îndeplinite, întrucât instanţa de judecată nu poate soluţiona pricina dedusă judecăţii numai în baza afirmaţiilor reclamantului şi având în vedere faptul că acesta (reclamantul) a eşuat în dovedirea petitului dedus judecăţii.

A solicitat să reţină lipsa probatoriului concludent şi pertinent administrat de reclamant, prin care să facă dovada celor contestate.

Prin înscrisul din 12 august 2019, petenta a considerat că culpa autorităţii contractante constând în nerespectarea deciziei CNSC nr. 453/C11/379/25.03.2019 a fost pe deplin stabilită în cauză, autoritatea contractantă necontestând acest considerent al deciziei CNSC atacate în prezenta cauză; că nu mai trebuia dovedit acest aspect, însă este pe deplin dovedit şi necontestat de AC că la data de 04.04.2019 (data limită iniţială de depunere a ofertelor) erau oferte depuse (cea a societăţii petente cel puţin).

A susţinut că din decizia atacată şi din decizia autorităţii contractante de anulare a procedurii, rezultă că CNSC s-a substituit AC şi a introdus noi motivări ale anulării procedurii lotului 1, fără a le pune în discuţia părţilor; că nu mai trebuie dovedit un aspect deja dovedit şi că corespondenţa dintre AC şi operatorul SICAP constituie o dovadă atât a comportamentului eronat al AC, cât şi a lipsei de fundament faptic/tehnic a aserţiunilor CNSC; că din cuprinsul plângerii rezultă părtinirea de care a dat dovada completul 4 al CNSC în soluţionarea contestaţiei sale iar limbajul folosit pentru descrierea modului în care a analizat acest complet al CNSC contestaţia sa fiind în limitele exprimării juridice a protestului său faţă de încălcarea principiului imparţialităţii (art. 15 din Legea nr. 101/2016), atât de des încălcat de diverse complete ale C.N.S.C. în favoarea autorităţilor contractante.

 Analizând plângerea, faţă de înscrisurile aflate la dosar, susţinerile părţilor şi dispoziţiile legale aplicabile, se constată următoarele:

Intimatul, în calitate de autoritate contractantă, a organizat procedura de atribuire prin licitaţie deschisă a Acordului-cadru având ca obiect achiziţie publică dezinfectanţi, divizat pe 2 loturi, sens în care s-a publicat anunţul de participare nr. CN 1009355/27.02.2019, care stabilea ca şi criteriu de atribuire preţul cel mai scăzut şi data limită pentru depunerea ofertelor 04.04.2019, ora 15.00.

Petenta SC A. SRL, agent economic interesat de procedură, a contestat la CNSC documentaţia de atribuire aferentă ambelor loturi, sens în care s-au pronunţat deciziile nr. 453/C11/379/25.03.2019 şi nr. 793/C4/736/22.05.2019.

Interes prezintă decizia CNSC nr. 453/C11/379/25.03.2019 prin care contestaţia petentei a fost admisă, iar autoritatea contractantă obligată să procedeze în termen de 10 zile la modificarea documentaţiei de atribuire în sensul arătat de CNSC, care a impus totodată respectarea prevederilor legale privind termenul de depunere al ofertelor.

În executarea decizia CNSC nr. 453/C11/379/25.03.2019 intimatul a emis Actul de remediere nr. 14402/04.04.2019, publicat în data de 04.04.2019, ora 09.49. De asemenea, autoritatea contractantă a întocmit Anunţul de tip erată EN 1008494 care prelungea termenul pentru depunerea ofertelor până la data de 22.04.2019 ora 15.00, generat la 04.06.2019 ora 17.08, dar care a fost publicat abia la data de 06.04.2019.

Cum prelungirea termenul pentru depunerea ofertelor aferent lotului 1 a fost adusă la cunoştinţa celor interesaţi după împlinirea termenul prevăzut iniţial pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractantă a decis anularea procedurii de atribuire pentru lotul 1, soluţie confirmată de CNSC prin decizia nr. 1142/C4/1027/11.07.2019, supusă controlului de legalitate în cauza pendinte.

Petenta invocă afectarea echităţii procedurii administrativ-jurisdicţionale datorită faptului că CNSC a schimbat motivarea în drept a măsurii de anulare a procedurii pentru lotul 1 din art. 212 alin. 1 lit. d din Legea nr. 98/2016, menţionat în adresa autorităţii contractante nr. 17071/28.05.2019, în art. 212 alin. 1 lit. a şi c din aceeaşi lege.

Or, situaţia de fapt ce a condus la luarea deciziei de anulare a procedurii de atribuire pentru lotul 1 a fost corect expusă de autoritatea contractantă, anume că, datorită publicării tardive a Anunţului de tip erată EN 1008494, lotul 1 a intrat în procedura de evaluare înainte de termenul limită de primire a ofertelor astfel cum a fost prelungit datorită pronunţării deciziei CNSC nr. 453/C11/379/25.03.2019. Altfel spus, măsurile de remediere nu au putut fi implementate practic, fiind încălcate dispoziţiile art. 146 din Legea nr. 101/2016 şi art. 55 alin. 1 din HG nr. 395/2016, ceea ce a condus ca la data împlinirii termenului iniţial pentru depunerea ofertelor să nu fie depusă nicio ofertă în condiţii de legalitate a procedurii, motivul de anulare putând fi încadrat la art. art. 212 alin. 1 lit. a din Legea nr. 98/2016 - dacă nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare sau dacă nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă, respectiv art. 212 alin. 1 lit. c din Legea nr. 98/2016 - dacă încălcări ale prevederilor legale afectează procedura de atribuire sau dacă este imposibilă încheierea contractului.

Într-adevăr, autoritatea contractantă, distrasă de decizia CNSC nr. 453/C11/379/ 25.03.2019, a apreciat că situaţia s-ar grefa pe prevederile art. 212 alin. 1 lit. d din Legea nr. 98/2016 - Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sau instanţa de judecată dispune modificarea/eliminarea unor specificaţii tehnice/cerinţe din caietul de sarcini ori din alte documente emise în legătură cu procedura de atribuire astfel încât nu mai poate fi atins în mod corespunzător scopul achiziţiei, iar autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri de remediere, fără ca acestea să afecteze principiile achiziţiilor publice reglementate la art. 2 alin. (2). Însă din moment ce motivele de fapt sunt clare şi nesusceptibile de interpretare, iar finalitatea aceeaşi din perspectiva legii, petenta nu se poate prevala de vreo vătămare a drepturilor sau intereselor legitime, din contră, principiile fundamentale care stau la baza procedurii de atribuire reclamând luarea măsurii contestate în cauză.

Tocmai datorită încălcării, în circumstanţele date, a dispoziţiilor prin care se conservă cerinţele de nediscriminare şi asigurare a unui tratament legal, nici nu este necesar a se cerceta în ce măsură se putea identifica o metodă tehnică de reluare a procedurii, soluţia prevăzută de lege fiind anularea procedurii. Din aceleaşi considerente nu prezintă interes nici identificarea celui „vinovat” de situaţia creată (autoritatea contractantă, petenta sau sistemul SEAP), importanţă decisivă având scopul şi principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică, care subordonează interese particulare concurente.

Faţă de cele ce preced, Curtea constată că plângerea este nefondată, urmând a fi respinsă ca atare.