Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 799 din 02.10.2019


Pe rol judecarea cauzei civile privind pe contestatorul S.C. XXX S.A. şi pe intimaţii XXXX, A.J.F.P. O, şi  SERVICIUL FISCAL ORĂŞENESC  B, având ca obiect, contestaţie la executare.

Dezbaterile au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 25.09.2019, care face parte integrantă din prezenta, când instanţa, pentru a delibera, a amânat pronunţarea pentru termenul de azi.

INSTANŢA

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei B la data de 26.08.2019, cu nr. 1714/184/2019, contestatorul S.C. XXX S.A. în contradictoriu cu intimaţii XXXX, A.J.F.P. O, şi  SERVICIUL FISCAL ORĂŞENESC  B, a solicitat instanţei ca prin  hotărârea ce se va pronunţa să dispună admiterea contestaţiei la executare,

 anularea somaţiei nr.XXXX/07.08.2019, a titlului executoriu nr.51237/07.08.2019 şi anularea executării silite înseşi ca nelegală.

S-a precizat că societatea este în executarea unui plan de reorganizare judiciară, în procedura insolvenţei deschisă sub incidenţa Legii nr.85/2006, procedură ce face obiectul dosarului nr.122/04/2014.

 A  mai arătat că potrivit dispoziţiilor exprese  şi imperative ale art.36 din această lege, de la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate  acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale.

Ca efect al acestor dispoziţii legale, nici o executare silită nu poate continua sau începe

În drept au fost invocate dispoziţiile art260, 261 din C pr. Fiscală, şi art.36 din Legea 85/2006, privind procedura insolvenţei. 

În susţinerea cererii la dosarul cauzei au fost depuse copii de pe somaţia nr.XXXX/07.08.2019,  titlul executoriu nr.51237/07.08.2019, buletinul procedurilor de insolvenţă (5-16).

Intimatul A.J.F.P. O în nume propriu cât şi pentru SERVICIUL FISCAL ORĂŞENESC  B, a depus întâmpinare în cauză la data de 26.09.2019, prin care a solicitat respingerea contestaţiei la executare ca nelegală .

Pe cale de excepţie, a invocat excepţia lipsa calităţii procesuale pasive a Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice C, având in vedere faptul ca aceasta nu este emitenta nici unui act contestat in cauza.

Pe fond,a arătat că  SC SMR SA B se afla în procedura de reorganizare prevăzută de Legea nr. 85/2006, în cauza nr. 122/104/2014 fiind pronunţata sentinţa nr. 606/14.11.2016, prin care Tribunalul O a confirmat planul de reorganizare .

Aşadar, operatorul economic aflat în procedura reorganizării judiciare are obligaţia achitării ratelor cuprinse în planul de reorganizare cat şi obligaţia achitării în termen legal a creanţelor născute în cursul procedurii ( declarate de debitoare prin declaraţiile privind obligaţiile de plata ) şi ce decurg din continuarea activităţii sale, iar în situaţia neachitării la termen a obligaţiilor declarate, are de asemenea obligaţia achitării accesoriilor aferente obligaţiilor fiscale achitate cu întârziere .

Pentru obligaţiile fiscale aferente deciziei nr. OT 503520/28.02.2019, in temeiul art. 64 alin. 6 din Lg. 85/2006, DGRFP C - AJFP O în cadrul procedurii de insolvenţă a formulat cerere de plata .

Obligaţiile în valoare de 2.339.974 lei au fost calculate pentru neachitarea la termenul de scadenta de debitor a obligaţiilor fiscale principale, având în vedere dispoziţiile art.41, alin.3 din legea nr.85/2006 privind legea insolvenţei şi cele ale art. 179 din legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala .

Obligaţiile fiscale cuprinse în actele de executare contestate au fost stabilite în sarcina contestatoarei prin titlul de creanţa reprezentat de decizia referitoare la obligaţii de plata accesorii .

Potrivit art. 226 alin. 2 din Legea nr.207/2015, titlul de creanţa devine titlu executoriu la data la care creanţa este scadenta prin expirarea termenului de plata prevăzut de lege sau stabilit de organul competent ori in alt mod prevăzut de lege.

Art. 226 din Lg. 207/2015 ,,1 )Executarea silită a creanţelor fiscale se efectuează în temeiul unui titlu executoriu emis potrivit prevederilor prezentului cod de către organul de executare competent în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal debitorul sau al unui înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu (1A1) în titlul executoriu emis, potrivit legii, de organul de executare prevăzut la alin. (1) se înscriu toate creanţele fiscale neachitate la scadenţă, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri ale bugetului general consolidat, precum şi accesoriile aferente acestora, stabilite în condiţiile leg ii.... 2) Titlul de creanţă devine titlu executoriu la data la care creanţa fiscală este scadentă prin expirarea termenului de plată prevăzut de lege sau stabilit de organul competent ori în alt mod prevăzut de lege. (4) Titlul executoriu emis potrivit alin. (1) de organul de executare competent va conţine, pe lângă elementele prevăzute la art. 46 alin. (2), următoarele: codul de identificare fiscală, domiciliul fiscal al acestuia, precum şi orice alte date de identificare; cuantumul şi natura sumelor datorate şi neachitate, temeiul legal al puterii executorii a titlului.

Emiterea actelor de executare de către A.J.F.P O este o măsura legală si fondată, ca urmare a faptului ca debitorul contestator nu şi-a îndeplinit în termenul legal obligaţiile fiscale către bugetul de stat iar măsura executării silite luata de organele fiscale se datorează acestui fapt, situaţie care impune in mod obligatoriu începerea executării silite, pentru ca astfel statul sa-si poată recupera creanţele in cazul unor debitori rău-platnici, potrivit art.220 din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala : " (1) In cazul in care debitorul nu-si plăteşte de bunăvoie obligaţiile fiscale datorate, organele competente, pentru stingerea acestora, procedează la acţiuni de executare silita..."

" (2) Organul fiscal care administrează creanţele fiscale este abilitat(...) sa efectueze procedura de executare silita."

A susţinut că pe calea contestaţiei la executare silită nu se pot admite apărări pe fondul litigiului ce vizează cuantumul şi natura creanţei, ci se pot primi doar apărări ce vizează strict legalitatea actelor de executare silită contestate.

Contestaţia la executare este o cale specială oferită de lege debitorului sau persoanelor interesate sau vătămate prin executare pentru a obţine anularea actelor de executare întocmite cu nerespectarea dispoziţiilor legale ori chiar a executării silite înseşi.

Potrivit art. 260, alin 3 din Legea 207/2015, privind codul de procedura fiscala, contestaţia la executare poate fi făcută şi împotriva titlului executoriu (de creanţa) în temeiul căruia a fost pornită executarea, în cazul în care acest titlu nu este o hotărâre dată de o instanţă judecătorească sau de alt organ jurisdicţional.

A susţinut că cerinţele admisibilităţii contestaţiei la executare, cale de atac de care a uzitat contestatoarea nu sunt întrunite, deoarece împotriva titlului executoriu în temeiul căruia a fost pornită executarea există o altă procedură prevăzută de lege, respectiv cea prevăzuta de Legea 554/2004, privind contenciosul administrativ, iar somaţia nr.473/12.06.2019 si a titlul executoriu nr.472/12.06.2019 au fost emise cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de art.227 - 236 din Lg. 207/2015 privind codul de procedura fiscala, fiind comunicate reclamantului de către organele de executare.

 În cursul cercetării judecătoreşti, pentru soluţionarea cererii a fost administrată proba cu înscrisurile depuse la dosar, în cadrul căreia, Serviciul Fiscal Orăşenesc B a înaintat la solicitarea instanţei copia certificată pentru conformitate a dosarului de executare nr. 5190.

Analizând contestaţia formulată prin prisma materialului probator existent la dosarul cauzei şi a dispoziţiilor normative incidente în speţă, Judecătoria o găseşte întemeiată pentru următoarele considerente:

Prin sentinţa 43 din 24.01.2014 pronunţată de Tribunalul O în dosarul122/104/2014 s-a dispus deschiderea procedurii de insolvenţă împotriva SC SMR B.

Prin contestaţia la executare formulată contestatoarea a solicitat anularea somaţiei nr.XXXX/07.08.2019, a titlului executoriu nr.51237/07.08.2019 şi anularea executării silite înseşi ca nelegală deoarece  societatea este în executarea unui plan de reorganizare judiciară, în procedura insolvenţei deschisă sub incidenţa Legii nr.85/2006, procedură ce face obiectul dosarului nr.122/04/2014 ,iar potrivit dispoziţiilor exprese  şi imperative ale art.36 din această lege, de la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate  acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale.

Intimata a precizat că pentru obligaţiile fiscale aferente deciziei nr. OT 503520/28.02.2019, în temeiul art. 64 alin. 6 din Lg. 85/2006, DGRFP C - AJFP O în cadrul procedurii de insolvenţă a formulat cerere de plata iar executarea silită a fost pornită deoarece contestatorul nu a achitat sumele datorate.

Analizând cu prioritate excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice C, excepţie invocată prin întâmpinare instanţa o va admite având în vedere faptul că aceasta nu este emitenta nici unui act contestat in cauza.

Analizând legalitatea emiterii somaţiei XXXX din 07.08.2019 instanţa constată următoarele:

Procedura insolvenţei exclude procedura de executare silită reglementată de Codul de procedură fiscală însă deschiderea procedurii de insolvenţă nu poate să împiedice stabilirea creanţelor fiscale (emiterea deciziilor de impunere).

În ceea ce priveşte  prioritatea aplicării - în cadrul procedurii de recuperare a unei creanţe  fiscale împotriva unui debitor aflat în procedura de insolvenţă , prin Decizia nr. 28 din 16 aprilie 2018, s-a statuat că dintre cele două legi speciale aflate în concurs este aplicabilă cu prioritate Legea nr. 85/2006, care reglementează procedura insolvenţei.

S-a reţinut, în considerentele deciziei sus-menţionate, că deschiderea procedurii insolvenţei marchează începutul unei perioade fiscale speciale, în care recuperarea creanţelor împotriva unui debitor în insolvenţă este guvernată de dispoziţiile legii speciale. S-a reţinut, de asemenea, că, deşi legea insolvenţei şi Codul fiscal conţin, ambele, dispoziţii cu caracter special, fiecare are propriul domeniu de reglementare şi, în condiţiile în care la procedura colectivă, egalitară şi concursuală a insolvenţei participă toţi creditorii, inclusiv creditorii bugetari, aceştia trebuie să se supună prevederilor legii insolvenţei în procesul de realizare a creanţei.

Pe cale de consecinţă, în cursul acestei proceduri speciale de insolvenţă nu mai pot fi aplicate, în ceea ce priveşte realizarea creanţelor, dispoziţiile contrare dintr-o altă lege, chiar dacă aceasta reglementează o procedură de stabilire a creanţelor fiscale, aşa cum este Codul fiscal; între legea specială şi legea generală, prioritară este aplicarea celei dintâi, conform principiului specialia generalibus derogant.

Aceasta, întrucât Codul fiscal reglementează procedura generală de stabilire a creanţelor fiscale și de recuperare a creanţelor fiscale împotriva debitorilor care nu se află în situaţii speciale, cum este procedura de insolvenţă, iar Legea nr. 85/2006 reglementează procedura specială de realizare a tuturor creanţelor, inclusiv a creanţelor fiscale faţă de un debitor în insolvenţă.

Potrivit dispoziţiilor art. 64 alin. 6) din Legea 85/2006 ,, Creanţele născute după data deschiderii procedurii, în perioada de observaţie sau în procedura reorganizării judiciare vor fi plătite conform documentelor din care rezultă, nefiind necesară înscrierea la masa credală. Prevederea se aplică în mod corespunzător pentru creanţele născute în procedura de faliment.”

Ca atare, începerea executării silite prin emiterea somaţiei contestate ulterior formulării cererii de plată  este nelegală astfel că instanţa va admite contestaţia formulată şi va anula executarea silită pornită,  somaţia nr. XXXX/07.08.2019 şi titlul executoriu nr. XXXX din 07.08.2019.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE:

Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a intimatei DGRFP C, invocată, prin întâmpinare.

Admite contestaţia la executare formulată de  S.C. XXX S.A., în reorganizare judiciară cu sediul în B, judeţul O, reprezentată prin Administratorul Judiciar – consorţiul SP XXXX,  cu sediul în C, judeţul O, în contradictoriu cu intimaţii XXXX, cu sediul în C, judeţul O, şi SERVICIUL FISCAL ORĂŞENESC  B, cu sediul în B, judeţul O, având ca obiect, contestaţie la executare.

Anulează executarea silită pornită,  anulează somaţia nr. XXXX/07.08.2019 şi titlul executoriu nr. XXXX din 07.08.2019 .

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a se depune la Judecătoria B.

Pronunţată în şedinţă publică azi,02.10.2019.

Data publicarii pe site: 10.02.2020