Drept penal - Reabilitare judecătorească

Sentinţă penală 4 din 08.03.2019


DREPT PENAL

Reabilitare judecătorească

SENTINȚA PENALĂ NR. 4/ 08.03.2019

La data de 28.02.2019  pe rolul Judecătoriei Călărași a fost înregistrată sub nr. 519/202/2019 cererea prin care petentul OML solicită pronunţarea unei hotărâri prin care să se constate reabilitarea sa privind pedeapsa de 1 an și 10 luni închisoare la care a fost condamnat prin  Sentinţa penală nr. 394/21.07.2005 pronunțată de Judecătoria Călărași în dosarul nr. 2273/2005 rămasă definitivă și modificată prin decizia penală nr. 1886/2005 pronunțată de Curtea de Apel București.

În motivarea cererii, petentul a arătat că solicită constatarea intervenirii reabilitării întrucât de la momentul terminării executării pedepsei și până în prezent s-a împlinit termenul de reabilitare de 3 ani prevăzut de art. 165 C. pen., iar în perioada scursă din momentul liberării condiționate și până în prezent a avut o bună conduită în familie și societate, are o familie organizată, nu a mai comis fapte antisociale, nu a mai suferit o nouă condamnare și și-a câștigat existența în mod cinstit.

În drept, petentul a invocat dispozițiile art. 165 C. pen..

În dovedirea susținerilor sale, petentul a solicitat încuviițarea probei cu înscrisurile de la dosar, solicitare ce a fost admisă în temeiul art. 374 alin. (6). C. proc. pen..

La data de 28.02.2019, instanța a dispus, prin rezoluție, emiterea unei adrese către Biroul de Executări Penale al Judecătoriei Călărași pentru a comunica Sentința penală nr. 259/11.05.2004 pronunțată de Judecătoria Călărași și Sentința penală nr. 394/21.07.2005 pronunțată de Judecătoria Călărași, precum și emiterea unei adrese către I.G.P.R. București, pentru comunicarea fișei de cazier a petentului, înscrisuri ce au fost comunicate de către entitățile solicitate și atașate la dosar.

În ședința publică din data de 15.02.2019, instanța a dispus recalificarea cererii petentului din cerere de reabilitare de drept în cerere de reabilitare judecătorească și a pus în vedere petentului să își completeze cererea cu localitățile unde a locuit și locul de muncă din intervalul de timp de la executarea pedepsei și până la introducerea cererii și să facă dovada achitării despăgubirilor civile și a cheltuielilor judiciare stabilite prin hotărârile de condamnare, petentul atașând la dosar Cererea de precizare a cererii de reabilitare (f. 48), Adeverința nr. 1/02.03.2019 (f. 49), Chitanța seria TS201 nr. 10000286370/06.03.2019 (f. 50), Chitanța seria TS201 nr. 10000286371/06.03.2019 (f. 51) și Extrasul de cont din data de 06.03.2019 (f. 52).

La data de 19.02.2019, instanța a dispus, prin rezoluție, emiterea unei adrese către Biroul Arhivă al Secției Penale a Curții de Apel București, pentru a comunica o copie după Decizia penală nr. 1886/22.11.2005, hotărâre ce a fost comunicată de către entitatea solicitată și atașată la dosar.

Analizând ansamblul materialului probatoriu, instanţa reţine următoarele considerente:

În fapt, petentul OML a fost condamnat la 1 an și 6 luni închisoare prin Sentința penală nr. 259/11.05.2004 pronunțată de Judecătoria Călărași, definitivă prin neapelare, iar ulterior, a fost condamnat la 4 luni și, respectiv, 4 luni închisoare, pentru săvârșirea a două infracțiuni, prin Sentința penală nr. 394/21.07.2005 pronunțată de Judecătoria Călărași, definitivă prin Decizia penală nr. 1886/22.11.2005 pronunțată de Curtea de Apel București, astfel cum rezultă din Fișa de cazier judiciar nr. 551907/11.02.2019 eliberată de Inspectoratul General al Poliției Române - Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti (f. 23), coroborată cu Sentința penală nr. 259/11.05.2004 pronunțată de Judecătoria Călărași (f. 31-37), Sentința penală nr. 394/21.07.2005 pronunțată de Judecătoria Călărași (f. 26-30) și Decizia penală nr. 1886/22.11.2005 pronunțată de Curtea de Apel București (f. 43-46).

De asemenea, prin Sentința penală nr. 259/11.05.2004 pronunțată de Judecătoria Călărași, definitivă prin neapelare, petentul a fost obligat la plata sumei de 1.000.000 lei (ROL) cu titlu de cheltuieli judiciare, iar prin Sentința penală nr. 394/21.07.2005 pronunțată de Judecătoria Călărași, definitivă prin Decizia penală nr. 1886/22.11.2005 pronunțată de Curtea de Apel București, petentul a fost obligat la plata sumei de 8.223.520 lei (ROL), cu titlu de despăgubiri civile și la plata sumei de 1.500.000 lei (ROL), cu titlu de cheltuieli judiciare.

În drept, cu titlu preliminar se cuvine a fi stabilită, în conformitate cu dispozițiile art. 5 C. pen., legea penală mai favorabilă aplicabilă în cauză, având în vedere că este solicitată reabilitarea față de condamnări pronunțate anterior intrării în vigoare a Noului cod penal.

Sub acest aspect, instanța reține că dispozițiile art. 165 C. pen. privind reabilitarea de drept sunt mai favorabile decât cele ale art. 134 alin. (1) C. pen din 1969, având în vedere că, potrivit legislației noi, reabilitarea poate avea loc, de drept, și în cazul condamnării la pedeapsa închisorii care nu depășește 2 ani sau la pedeapsa închisorii a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere.

De asemenea, dispozițiile art. 166 C. pen. sunt mai favorabile decât prevederile art. 135 C. pen. din 1969, prin raportare la durata termenelor de reabilitare judecătorească.

Prin urmare, instanța constată că în prezenta cauză sunt aplicabile dispozițiile art. 165 și urm. din Noul cod penal, ca lege penală mai favorabilă.

Potrivit art. 165 C. pen., reabilitarea are loc de drept în cazul condamnării la pedeapsa amenzii, la pedeapsa închisorii care nu depășește 2 ani sau la pedeapsa închisorii a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere, dacă în decurs de 3 ani condamnatul nu a săvârșit o altă infracțiune.

Din economia textului legal anterior citat rezultă, ca o consecință a indivizibilității reabilitării, că, în cazul condamnărilor succesive, este necesar ca pentru toate condamnările să opereze reabilitarea de drept și niciuna dintre infracțiuni să nu fi fost săvârșită în cadrul termenului de reabilitare de drept pentru condamnarea anterioară. În cazul în care fiecare dintre infracțiunile pentru care s-au pronunțat condamnări succesive a fost comisă astfel încât săvârșirea fiecăreia dintre ele a întrerupt curgerea termenului de 3 ani de la executarea condamnării precedente, nu poate fi solicitată decât reabilitarea judecătorească.

Instanța constată că cele două infracțiuni pentru care petentul a fost condamnat prin Sentința penală nr. 394/21.07.2005 pronunțată de Judecătoria Călărași, definitivă prin Decizia penală nr. 1886/22.11.2005 pronunțată de Curtea de Apel București, au fost săvârșite înăuntrul termenului de reabilitare de drept de 3 ani, prevăzut de art. 165 C. pen., privind condamnarea la 1 an și 6 luni închisoare pronunțată prin Sentința penală nr. 259/11.05.2004 a Judecătoriei Călărași, definitivă prin neapelare.

Așadar, observând că, deși toate cele trei condamnări, luate separat, sunt susceptibile de reabilitare de drept raportat la durata pedepselor cu închisoarea pronunțate, totuși nu este satisfăcută condiția ca persoana condamnată să nu mai fi săvârșit vreo infracțiune pe parcursul termenului de reabilitare de drept corespunzător fiecărei condamnări în parte, pricina va fi analizată prin prisma condițiilor prevăzute de lege pentru dispunerea reabilitării judecătorești, însă raportat la termenul de reabilitare de drept prevăzut de art. 165 C. pen..

Potrivit art. 167 alin. (1) C. pen. termenul de 3 ani se socoteşte de la data când a luat sfârşit executarea pedepsei principale, iar conform alin. (5) al aceluiaşi articol în cazul condamnărilor succesive, termenul de reabilitare se calculează în raport cu pedeapsa cea mai grea și curge de la data executării ultimei pedepse.

Mai mult, în conformitate cu exigențele art. 168 C. pen., cererea de reabilitare judecătorească se admite doar dacă cel condamnat nu a săvârșit o altă infracțiune în termenul de reabilitare și dacă acesta a achitat integral cheltuielile de judecată și și-a îndeplinit obligațiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, afară de cazul când acesta dovedește că nu a avut posibilitatea să le îndeplinească sau când partea civilă a renunțat la despăgubiri.

Având în vedere că petentul a fost condamnat la pedeapsa cea mai grea, de un an și 6 luni închisoare prin Sentința penală nr. 259/11.05.2004 pronunțată de Judecătoria Călărași, termenul de reabilitare se stabileşte în funcție de această pedeapsă şi este de 3 ani, conform dispoziţiilor art. 165 C. pen..

În lumina art. 167 alin. (1) C. pen., termenul se calculează de la data la care pedeapsa aplicată petentului a fost executată sau considerată ca executată, respectiv de la 06.10.2007, conform menţiunilor din Fișa de cazier judiciar nr. 551907/11.02.2019, fiind deci împlinit la data de 06.10.2010.

Din fişa de cazier judiciar a petentului reiese că acesta nu a mai suferit o nouă condamnare în cursul termenului de reabilitare.

Instanța mai reține că petentul a achitat cheltuielile judiciare în cuantum total de 250 lei, precum și despăgubirile civile în cuantum de 823,60 lei, stabilite prin hotărârile de condamnare, conform Chitanței seria TS201 nr. 10000286370/06.03.2019 (f. 50), Chitanței seria TS201 nr. 10000286371/06.03.2019 (f. 51) și Extrasului de cont din data de 06.03.2019 (f. 52).

În consecinţă, faţă de considerentele expuse, instanţa constată că sunt îndeplinite condiţiile de fond, prevăzute de art. 166 alin. (1) C. pen. cu referire la art. 165 C. pen. și art. 168 C. pen., precum şi cele de formă, prevăzute de art. 530 C. proc. pen., astfel încât, în temeiul art. 533 C. proc. pen., va dispune reabilitarea petentului privind condamnarea la pedepsele cu închisoarea aplicate prin sentinţele penale sus-menţionate.

În temeiul art. 537 C. proc. pen., instanţa va dispune efectuarea menţiunilor privind reabilitarea pe sentinţele penale de condamnare, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

În baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia.