Acţiune având ca obiect rezoluţiune contract întreţinere

Sentinţă civilă 1172 din 13.11.2019


Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de ...06.2018 sub nr...../259/2018, reclamanta T.G., T.T., T.S. – V., T.E. – L., în contradictoriu cu pârâţii T.C., P.P., C.V., N.A., a solicitat rezoluţiunea contractului de întreţinere autentificat sub nr. .../....05.2007 de catre BNP M.C. pentru neîndeplinirea clauzei de întreţinere, astfel cum a fost inserată în contractul menţionat mai sus, respectiv prestarea întreţinerii reclamanţilor constând în: hrană zilnică, facerea focului pe timp friguros, facerea menajului necesar în caz de neputinţă, acordarea de asistenţă medicală cu medic şi medicamente în caz de boală, orice alte îngrijiri pe care starea vârstei şi sănătăţii acestora le va impune, obligaţie asumată doar de catre pârâţii T.S.- V. şi T.E.- L..

De asemenea, reclamanţii solicită repunerea părţilor în situaţia anterioară.

În fapt, prin contractul de întreţinere autentificat sub nr..../...05.2007, reclamanţii au transmis pârâţilor T.S.- V. şi T. E.-L. dreptul de proprietate asupra unui imobilul situat în intravilanul com. ........, intabulat în CF sub nr. ....., format din teren în suprafaţă totală de .....mp (curţi construcţii ...., vie .... mp şi arabil .... mp ) şi construcţiile C 1 si C2, astfel cum sunt descrise în contractul de întreţinere menţionat mai sus.

De asemenea, reclamanţii au arătat că în schimbul dreptului de proprietate, pârâţii T.S.- V. şi T. E.-L. s-au obligat să ne asigure întreţinere constând în procurarea şi prepararea hranei zilnice, facerea focului pe timp friguros, facerea menajului necesar in caz de neputinţa, acordarea de asistenta medicala cu medic si medicamente in caz de boala, orice alte îngrijiri pe care starea vârstei si sănătăţii noastre le va impune.

Astfel, neînţelegerile au apărut între reclamanţi şi pârâta T. E.-L., care este şi nora noastră, de aproximativ 2 ani şi tot de atâta timp pârâta nici nu mai vorbea cu noi. Din data de ...06.2018 pârâta a şi părăsit imobilul, părăsindu - şi totodată şi familia (soţul şi cei 2 minori).

În ceea ce îl priveşte pe pârâtul T.S.- V., arată faptul că nici acesta nu s-a putut achita de obligaţiile asumate prin contractul de întreţinere întrucât locul de muncă (la Bucureşti) nu îi permite efectiv să stea acasă, iar seara vine foarte târziu.

Pârâţii nu s-au achitat de obligaţia de întreţinere asumată prin contract în sensul că nu le asigura hrana zilnică, nu le asigura încălzirea locuinţei pe timpul iernii şi deşi sunt persoane în vârsta şi bolnave, în stare de nevoie nu le asigura medicamentele necesare, nu le face menajul, nu le procura îmbrăcăminte, nu le îngrijesc astfel că se vedeau nevoiţi să apeleze la alte persoane să-i ajute, împrejurări pe care înţeleg să le dovedească prin intermediul probelor ce le vor administra în faţa instanţei.

Apreciază că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de dispoziţiile art.2263 alin.2, având în vedere faptul că debitorii obligaţiei de întreţinere nu şi-au executat obligaţiile asumate prin contract, iar obligaţia de întreţinere este indivizibilă atât din punct de vedere activ cât şi pasiv.

În drept: s-au invocat prevederile art.2263 NCC şi 453 şi urm. NCPC.

De asemenea, potrivit art. 29 lit. c din OUG 80/2013 prezenta acţiune este scutită de taxa judiciară de timbru.

În dovedirea acţiunii înţeleg să se folosească de proba cu înscrisuri, interogatoriul pârâţilor şi martorii: L.E., domiciliată în com............ şi N.G., domiciliat în ............

La data de 00.05.2019 numiţii T.G. şi T. T., ambii domiciliaţi in comuna ............, în calitate de reclamanţi, a formulat precizare la acţiune prin care a solicitat admiterea cererii de repunere a cauzei pe rol şi menţinerea cererii de rezoluţiune a contractului de întreţinere autentificat sub nr..... din ....05.2007 numai pentru pârâta T.E. – L. care a părăsit locuinţa din data de ...06.2018, unde şi-a abandonat cei doi copii şi pe pârâtul T. S. V., care a introdus şi acţiunea de divorţ, fiind admisă prin hotărâre definitivă de către Judecătoria Mizil.

În continuare s-a arătat că în prezent fiul acestora, T. S. V., care se ocupa şi de creşterea şi îngrijirea minorilor, le acorda şi acestora îngrijirea necesară, astfel cum s-a obligat prin contractul de întreţinere autentificat sub nr. ... din 00.05.2007 şi de aceea nu îşi mai menţin cererea şi faţă de acesta în ceea ce priveşte rezoluţiunea respectivului contract.

Cu privire la locuinţa şi terenul ce fac obiectul acţiunii, reclamanţii arată că acestea de fapt au fost bunuri succesorale doar în acte, în realitate terenul a fost cumpărat de aceştia de la fostul CAP C....... şi pe acest teren au edificat construcţiile, dar neavând rol au fost înregistrate la Primăria C....... pe numele defuncţilor.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de ...06.2018 sub nr...../259/2018, reclamanta T.G., T.T., T.S. – V., T.E. – L., în contradictoriu cu pârâţii T.C., P.P., C.V., N.A., a solicitat rezoluţiunea contractului de întreţinere autentificat sub nr. .../....05.2007 de catre BNP M.C. pentru neîndeplinirea clauzei de întreţinere, astfel cum a fost inserată în contractul menţionat mai sus, respectiv prestarea întreţinerii reclamanţilor constând în: hrană zilnică, facerea focului pe timp friguros, facerea menajului necesar în caz de neputinţă, acordarea de asistenţă medicală cu medic şi medicamente în caz de boală, orice alte îngrijiri pe care starea vârstei şi sănătăţii acestora le va impune, obligaţie asumată doar de catre pârâţii T.S.- V. şi T.E.- L..

Preţul stabilit de părţi s-a stabilit la suma de ....... RON şi întreţinerea viageră la care s-au obligat dobânditorii.

Instanța apreciază că actul juridic civil intervenit între părţi este un contract de întreţinere cu titlu oneros, translativ de proprietate, în raport de obligaţia contractuală principală corelativă obligaţiei contractuale de a transmite dreptul de proprietate asupra imobilului (teren şi locuinţă) care a constituit obiectul material al contractului autentificat sub nr...../2007 de Biroul Notarului Public M.C.. În condiţiile în care preţul stabilit de părţi s-a compus din suma de ..... RON şi întreţinerea viageră la care s-au obligat dobânditorii determinarea obligaţiei corelative principale se produce prin raportarea sumei plătite cu titlu de preţ la valoarea imobilului înstrăinat, respectiv la cuantumul întreţinerii lunare, ca element subsidiar. În condițiile în care valoarea de impozitare a imobilului în litigiu este în mod indubitabil mai mare de ..... ron, dată fiind  însă percepţia părţilor cu privire la natura şi caracteristicile contractului încheiat la 00.05.2007, respectiv cu privire la obligațiile asumate, instanţa califică actul juridic încheiat între părţi ca fiind contract de întreţinere.

Potrivit contractului autentificat sub nr..../...10.2000 de BNP M.C., întreținerea la care s-au obligat dobânditorii se compunea din hrana zilnică, facerea focului pe timp friguros, facerea menajului în caz de neputință, acordarea de asistenţă medicală cu medic şi medicamente în caz de boală, orice alte îngrijiri pe care starea vârstei şi sănătăţii le va impune, iar la deces să  facă înmormântarea și tot ceea ce se obișnuiește potrivit datinilor.

Prin natura lor, obligațiile asumate de dobânditori sunt divizibile, în cauză trebuind numai să fie dovedită neexecutarea culpabilă, pentru a se putea dispune cu privire la rezilierea acestuia. În ceea ce privește obligațiile menționate în contractul de vânzare-cumpărare, instanța apreciază că reclamanta a făcut dovada neîndeplinirii acestora. 

Astfel, după cum au declarat martorii reclamantei L. E. și N. G., în urmă cu circa 1 an de zile pârâta a părăsit domiciliul comun şi nu a mai acordat întreţinere celor doi creditori. Astfel, instanţa va reţine că debitoarea T.E.L. nu a mai acordat întreţinere motiv pentru care instanţa va dispune rezilierea contractului nr. .... din ....05.2007

Contractul de întreținere, prin natura lui, presupune executarea de către debitorii întreținerii (pârâții) a tuturor prestațiilor necesare unei vieți obișnuite, pe care creditorii întreținerii nu pot să și le asigure singuri, din pricina stării de nevoie în care se află. Având în vedere că pârâta T.E.L.a părăsit domiciliul comun şi nu mai păstrează legătura cu creditorii întreţinerii e clar că nu mai acorda întreţinerea datorată acestora.

Drept urmare, apreciind că cererea de chemare în judecată este întemeiată, instanţa va admite acţiunea şi va dispune rezoluţiunea contractului de vânzare – cumpărare autentificat de BNP M.C. sub nr…./ ...05.2007 faţă de T.E.L..

Întocmit,

Judecător POPESCU CRINA