Revocarea sau anularea suspendării executării pedepsei. Menţinerea suspendării executării pedepsei

Sentinţă penală 13 din 15.01.2018


Cuprins pe materii: Drept penal. Drept procesual penal.

Judecătoria Târgu Bujor, secţia penală, sentinţa penală nr. 13/15.01.2018

La data de 28.11.2017 a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei T  B , sub nr. …../2017 sesizarea formulată de Direcţia Naţională de Probaţiune – Serviciul de Probaţiune G , în baza disp. art. 67 alin. 2 din Legea nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune, în referire la art. 96 alin. 4 lit. c Cod penal, cu privire la faptul că inculpatul B I  nu a achitat obligaţiile civile stabilite în sarcina acestuia prin sentinţa penală nr. 171/2014 din 09.10.2014 pronunţată în dosarul nr. …../2014, definitivă prin Decizia penală nr. …6/2015 a Curţii de Apel G  la data de 30.01.2015 şi prin care a fost condamnat la o pedeapsă de 1 an şi 6 luni închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sun supravegherea Serviciului de Probaţiune G , pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani.

Totodată a fost înaintat raportul de evaluare nr. 21863/24.11.2017.

Analizând actele şi lucrările dosarului se reţin următoarele :

Prin sentinţa penală nr. /2014 din 09.10.2014 pronunţată în dosarul nr. ……/2014, definitivă prin Decizia penală nr. …../2015 a Curţii de Apel G  la data de 30.01.2015, în baza art. 228 alin. 1 C.p. rap. la art. 229 alin. 1 lit. d  Cod penal cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.p.p., a fost condamnat inculpatul B  I ,  la pedeapsa de 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, şi la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a, b C. pen. pe o durată de 4 ani, de la rămânerea definitivă a sentinţei.

În baza art.65 alin. 1  C. pen., i s-a aplicat inculpatului B  I  pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a, b C. pen., de la rămânerea definitivă a sentinţei, respectiv: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat.

În baza art. 91 C.pen., s-a dispus suspendarea executării pedepsei cu închisoarea aplicată inculpatului B  I  sub supraveghere şi s-a stabilit  un termen de supraveghere de 3 ani.

În baza art. 93 alin. 1, 2 şi 3 C.pen.  a  fost obligat inculpatul B  I ,  ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele obligaţii : să se prezinte la sediul Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul G , la datele fixate de consilierii de probaţiune; să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; să anunţe, în prealabil, orice schimbare de locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; să comunice schimbarea locului de muncă; să  frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate; să presteze pe parcursul termenului de încercare o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile, la Primăria B  sau Şcoala Gimnazială nr. 1 B , jud. G , câte o zi săptămânal până la epuizarea acestei perioade, astfel cum se va stabili de către serviciul de probaţiune în funcţie de aptitudinile şi pregătirea socio-profesională a inculpatului şi în conformitate cu legea de executare a pedepselor.

S-a atras atenţia inculpatului B  I  asupra disp. art. 96 C.pen. privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În temeiul art.397 alin. 1 C.pr.pen., raportat la art.19 Cod procedură penală, a fost admisă în parte acţiunea civilă exercitată de partea civilă Ş  V , iar în temeiul art. 1357 C.civ., a fost oblig  inculpatul  B I  la plata către partea civilă a sumei totale de 28.000 lei reprezentând suma sustrasă. Au fost respinse, ca nefondate, restul pretenţiilor formulate de partea civilă.

Pe durata termenului de supraveghere,  B  I  s-a prezentat la întrevederile stabilite, a oferit informaţii despre situaţia locativă, financiară şi a depus documentele solicitate, a efectuat munca neremunerată în folosul comunităţii şi a fost inclus în programul  individual de consiliere „Unul la unul”, derulat  de Serviciul de Probaţiune G . Persoana supravegheată a manifestat interes faţă de situaţia sa juridică, demonstrând că a înţeles consecinţele încălcărilor prevederilor  legale. A respectat regulile de conduită şi a avut o atitudine cooperantă în relaţia cu consilierul manager de caz.

Potrivit sentinţei penale de condamnare, B  I  are de achitat părţii civile Ş  V , în temeiul art. 1357 C.civ., suma totală de 28.000 lei reprezentând suma sustrasă.

B  I a depus la Serviciul de Probaţiune declaraţia nr. 21519/SP/22.11.2017, prin care a arătat că nu a dispus de banii necesari pentru achitarea pretenţiilor civile, motivat de faptul că a avut ca sursă stabilă de venit doar ajutorul social de la Primăria comunei B . A mai depus copii de pe chitanţele cu plata parţială a cheltuielilor judiciare în sumă de 1260 lei.

Prezent în instanţă la data de 10.01.2018, condamnatul B  I a precizat că nu are venituri şi este bolnav.

Faţă de cele ce preced, având în vedere şi concluziile referatului de evaluare întocmit de Serviciul de Probaţiune G  conform cărora nu este oportună revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere, instanţa urmează a menţine suspendarea executării pedepsei sub supraveghere dispusă faţă de inculpatul B  I , prin sentinţa penală nr. /2014 din 09.10.2014 pronunţată în dosarul nr. /2014, definitivă prin Decizia penală nr. /2015 a Curţii de Apel G  la data de 30.01.2015.