Acțiune în constatare – constatarea inexistenței debitului solicitat la plată: în cauză nu rezultă că reclamantul este persoana care a intervenit asupra echipamentului de măsurare a energiei electrice; lipsa caracterului cert al prejudiciului: în cazurile

Hotărâre 2466 din 10.04.2020


INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, reţine următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 05.12.2019, sub numărul de dosar …./299/2018, reclamantul A a solicitat instanţei, în contradictoriu cu pârâtele S.C. B S.A. și C S.A., pronunțarea unei hotărâri prin care să se constate că reclamantul nu datorează către pârâți suma de 33.431,73 lei, evidențiată în nota de ..obligarea pârâtelor, în solidar, la plata cheltuielilor de judecată efectuate în cauză.

În motivarea în fapt a cererii, reclamantul a arătat că prin adresa nr. 1008031899/02.08.2018, comunicată la data de 13.08.2018, i s-a adus la cunoștință de către B S.A. că s-a procedat la recalcularea consumului de energie electrică pentru punctul de consum situat la adresa din comuna Afumați, ...., jud. Ilfov (unde se află locuința reclamantului), pentru perioada 13.10.2014 – 13.10.2017, fiind stabilită în sarcina sa obligația de plată a sumei de 33.431,73 lei.

Din înscrisurile comunicate de pârâtă reiese că în data de 13.10.2018, împuterniciții …. au efectuat o verificare la alimentarea cu energie electrică a imobilului, în lipsa reclamantului sau a vreunui membru de familie.

Punctul de măsurare (contoarul) se afla în exteriorul imobilului (pe stradă), astfel că orice intervenție autorizată/neautorizată nu poate fi controlată de reclamant.

Reprezentanții .... au emis nota de constatare nr. 71960/13.10.2017, în care se specifică faptul că la data verificării contorul afișa un index ilizibil, iar contorul nu a trecut proba măsurătorilor. Din acest considerent, a fost ridicat contorul seria 001000013668410.

Reclamantul a mai menționat că a solicitat pârâtei anularea notei de constatare, a procesului-verbal de verificare și a obligației de plată a sumei de 33.431,73 lei, iar prin adresa nr. 235929899E/20.09.2018, B S.A. a precizat că la verificarea contorului de către comisie s-au constatat următoarele: plombe metrologice neconforme, rezistențele de pe placa de bază aferente circuitelor de curent înlocuite prin intervenție neautorizată cu rezistențe la alte valori; sigilii BMPT (bloc de măsură și protecție) neconforme. Totodată, s-a adus la cunoștință că s-a procedat, conform Ordinului ANRE nr. 121/2015, la recalculare pe o perioadă de 3 ani, conform Codului civil, obligația de plată fiind contravaloarea a 58301 kwh plus taxele aferente.

Acest mod de calcul pentru o perioadă de 3 ani este nelegal, susține reclamantul, deoarece încalcă dispozițiile Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienții finali nr. 64/2014, care stabilește că în cazul consumului fraudulos perioada de recalculare va fi de un an pentru consumatorii casnici și de 6 luni pentru ceilalți consumatori.

Mai departe, reclamantul a învederat că a nu a efectuat nicio intervenție la punctul de măsurare și control, nu a existat nicio comisie care să constate acțiunea sau inacțiunea reclamantului la presupusa intervenție, nu a existat consum fraudulos de energie electrică, iar creanța invocată de furnizorul de energie nu are la bază un consum cert.

În drept, reclamantul a invocat art. 35 C.pr.civ. și Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienții finali nr. 64/2014.

Cererea a fost timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 1.607,95 de lei.

În susţinerea cererii de chemare în judecată, s-a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri, a probei testimoniale și a probei cu expertiza electroenergetică.

Prin întâmpinarea depusă la data de 12.02.2019 (f. 34 vol. I), pârâta S.C. B S.A. a invocat excepția necompetenței teritoriale și excepția lipsei calității procesuale pasive privitor la actele întocmite de C S.A. și contestate de reclamant, precum și a modului de calcul al prejudiciului.

Cu privire la fondul cauzei, s-a învederat că C S.A., prin reprezentanții săi, a verificat conformitatea instalației de alimentare cu energie electrică și a grupului de măsură de la locul de consum aparținând reclamantului la data de 13.10.2017, ocazie cu care s-a constatat că respectivul contor afișa un index ilizibil și nu a trecut proba impulsurilor, astfel că a fost demontat și sigilat, fiind montat un alt contor, conform Bon de mișcare nr. 0513956.

Având în vedere și neconformitățile constatate la data de 05.01.2018 de comisia de analiză din cadrul C S.A., s-a hotărât recalcularea energiei electrice conform Ordinului ANRE 121/2015, pe o perioadă de 3 ani, conform Codului civil, fiind stabilită energia electrică de recuperat de 58.301 kWh, pentru care reclamantul trebuie să achite 33.431,73 lei.

În drept, întâmpinarea a fost întemeiată pe art. 205-208 C.pr.civ., Legea 123/2012, Ordinul 121/2015, Ordinul 64/2014.

În probațiune, au fost depuse înscrisuri alăturat întâmpinării formulate.

Prin întâmpinarea depusă la data de 27.02.2019 (f. 85 vol. I), pârâta C S.A. a invocat excepția lipsei calității procesuale pasive în ceea ce o privește, raportat la obiectul cererii, având în vedere că nu a pretins niciodată plata vreunei sumei de bani de la reclamant, acesta neînregistrând vreun debit în evidențele C S.A. Pârâta are doar calitatea de operator de distribuție a energiei electrice și nu este parte în contractul de furnizare a energiei electrice.

În privința fondului cauzei, pârâta a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată, motivat de faptul că data de 13.10.2017 a efectuat o verificare a grupului de măsurare a energiei consumate la imobilul reclamantului, iar în urma celor constatate (contorul nu era sigilat corespunzător, lipsind capacul de borne, contorul afișa un index ilizibil și nu a trecut proba impulsurilor), a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoriea Buftea cu privire la săvârșirea unei fapte de natură penală.

S-a învederat că în Regulamentul de furnizare a energiei electrice, actualizat la data de 13.10.2017, nu există prevederea invocată de reclamant conform căreia în cazul consumului fraudulos perioada de recalculare va fi de un an pentru consumatorii casnici și de 6 luni pentru ceilalți consumatori.

În speță, fiind vorba despre un caz de suspiciune de sustragere de energie electrică, s-a utilizat metoda de calcul prevăzută de art. 21 lit. b) din Ordinul nr. 121/2015 pentru determinarea consumului de energie, fiind folosit sistemul paușal.

În drept, întâmpinarea a fost întemeiată pe art. 205 C.pr.civ., Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienții finali nr. 64/2014, Ordinul ANRE nr. 121/2015.

În probațiune, s-a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri.

Reclamantul a depus răspuns la întâmpinare, prin care a solicitat respingerea excepțiilor și înlăturarea apărărilor de fond formulate.

Prin încheierea din data de 23.05.2019 a fost respinsă ca neîntemeiată excepția necompetenței teritoriale.

La termenul de judecată din data de 12.06.2019 au fost unite cu fondul cauzei excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtei S.C. B S.A și excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtei C S.A.

Sub aspectul probatoriului, au fost administrate proba cu înscrisuri și proba cu expertiza în specialitatea electroenergetică.

Deliberând asupra excepţiei lipsei calității procesuale pasive a pârâtei S.C. B S.A și asupra excepției lipsei calității procesuale pasive a pârâtei C S.A., instanţa reține următoarele:

Potrivit dispoziţiilor art. 36 din Codul de procedură civilă, „calitatea procesuală rezultă din identitatea dintre părți și subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecății. Existența sau inexistența drepturilor și a obligațiilor afirmate constituie o chestiune de fond”.

Calitatea procesuală pasivă, condiţie de exerciţiu a acţiunii civile, presupune existenţa unei identităţi între persoana pârâtului şi titularul obligaţiei din raportul juridic dedus judecăţii. Întrucât reclamantul este acela care declanşează procedura judiciară, acestuia îi revine obligaţia de a justifica atât calitatea sa procesuală, cât şi calitatea procesuală a pârâților.

Raportul de drept procesual nu se poate lega valabil decât între subiectele dreptului ce rezultă din raportul de drept material dedus judecății, verificarea impunându-se a fi făcută atât în cererile prin care se tinde la realizarea dreptului, ci și în acțiunile în constatare.

În calitate de operator de distribuţie a energiei electrice, titular de licenţă emisă de Autoritatea Naţionala de Reglementare in domeniul Energei pentru prestarea serviciului public de distribuţie si in calitate de proprietar al instalaţiilor electrice din categoria cărora fac parte si grupurile de măsurare a energiei electrice, C SA desfăşoară activitatea de verificare a grupurilor de măsurare a energiei electrice si a instalaţiilor de alimentare cu energie electrica a locurilor de consum.

C S.A. este in drept sa constate integritatea grupurilor de măsura si corecta lor funcţionare si sa calculeze cantitatea de energie electrica consumata si neînregistrata in conformitate cu prevederile legale in vigoare, respectiv Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienții finali.

În timp ce pârâta C S.A. are ca obiect principal de activitate distribuţia energiei electrice, B S.A. are ca obiect principal de activitate furnizarea energiei electrice, iar actele emise de fiecare dintre aceste societăţi sunt specifice obiectului de activitate propriu.

În urma verificărilor si analizelor efectuate, pârâta C S.A. a stabilit cantitatea de energie electrică contestată în cauză, aferentă imobilului reclamantului situat în comuna Afumați, ...., jud. Ilfov, iar pârâta B S.A. a emis Nota de calcul nr. 1008031899/02.08.2018 și adresa nr. 1008031899/02.08.2018, prin care reclamantului i s-a pus în vedere să achite suma de 33.431,73 lei, pretins nedatorată. Pentru aceste considerente, în raport de obiectul cererii de chemare în judecată, ambele pârâte au calitate procesuală pasivă, fiind necesar să se stabilească în contradictoriu cu acestea existența și întinderea obligației reclamantului de a achita cantitatea de energie electrică recalculată.

În consecință, instanţa va respinge ca neîntemeiată excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, unită cu fondul cauzei.

Asupra fondului cauzei, sub aspectul situației de fapt, instanța reține că în data de 13.10.2017, reprezentanții .... au verificat conformitatea instalației de alimentare cu energie electrică și a grupului de măsură de la locul de consum aparținând reclamantului A, situat în comuna Afumați, ...., jud. Ilfov.

Conform Notei de constatare nr. 71960/13.10.2017 (f. 9 vol. I) și procesului-verbal de verificare întocmit de C S.A. (f. 11), contorul afișa un index ilizibil și nu a trecut proba impulsurilor. Totodată, s-a constatat sarcină externă și lipsă capac borne. Din acest motiv, contorul a fost demontat și sigilat, fiind montat un alt contor.

La data de 05.01.2018 s-a întrunit comisia de analiză din cadrul C S.A., pentru o nouă verificare a contorului în cauză, rezultatul verificărilor fiind consemnat în Procesul-verbal de analiză tehnică nr. 9289 (f. 49 vol. I), în care se menționează următoarele constatări: „plombe metrologice neconforme. În interiorul contorului s-au găsit sigiliile de la plata de bază aferente circuitelor de curent înlocuite prin intervenție neautorizată cu rezistențe la alte valori. Astfel, energia electrică nu s-a înregistrat în totalitate. Sigilii BMPT (bloc de măsură și protecție) neconforme.”

Având în vedere neconformitățile constatate, s-a hotărât recalcularea energiei electrice conform Ordinului ANRE 121/2015, pe o perioadă de 3 ani, fiind stabilită energia electrică de recuperat de 58.301 kWh, potrivit calculului prezentat la fila 54 din dosar.

Conform Notei de calcul 1008031899/02.08.2018 (f. 7 vol. I), suma de recuperat de la reclamant este de 33.431,73 lei.

La data de 13.09.2018, reclamantul s-a adresat pârâtei B S.A. cu o contestație, prin care a solicitat anularea notei de constatare, a procesului-verbal de verificare și a obligației de plată a sumei de 33.431,73 lei (f. 14).

Prin adresa nr. 235929899E/20.09.2018 (f. 19 vol. I), B S.A. a răspuns la cererea reclamantului, menționând că la verificarea contorului de către comisie s-au constatat următoarele: plombe metrologice neconforme, rezistențele de pe placa de bază aferente circuitelor de curent înlocuite prin intervenție neautorizată cu rezistențe la alte valori; sigilii BMPT (bloc de măsură și protecție) neconforme. Totodată, s-a adus la cunoștință că s-a procedat, conform Ordinului ANRE 121/2015, la recalculare pe o perioadă de 3 ani, conform Codului civil, obligația de plată fiind contravaloarea a 58301 kwh plus taxele aferente.

Potrivit art. 35 din Codul de procedură civilă, cel care are interes poate să ceară constatarea existenței sau inexistenței unui drept. Cererea nu poate fi primită dacă partea poate cere realizarea dreptului pe orice altă cale prevăzută de lege.

În prezenta cauză, reclamantul a solicitat să se constate că nu datorează suma de 33.431,73 lei, evidențiată în nota de calcul nr. 1008031899/02.08.2018 emisă de B S.A. și pretinsă prin Adresa nr. 1008031899/02.08.2018 atașată la fila 6 din dosar.

Din cuprinsul motivării în fapt a cererii, instanța reține că fundamentul acțiunii îl constituie răspunderea civilă delictuală, având în vedere că reclamantul contestă suma de 33.431,73 lei invocând faptul că nu a intervenit asupra punctului de măsurare și control situat la locuința lui, sens în care nu există un consum fraudulos (inexistența unei fapte ilicite delictuale). Prin urmare, acțiunea va fi analizată prin raportare la dispozițiile art. 1357 și următoarele din Codul civil.

Conform art. 1357 C.civ., cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârşită cu vinovăţie, este obligat să îl repare.

Din înscrisurile depuse la dosarul cauzei, respectiv Nota de constatare nr. 71960/13.10.2017 (f. 9 vol. I) și procesul-verbal de verificare întocmit de C S.A. cu ocazia controlului realizat în data de 13.10.2017 (f. 11), coroborate cu raportul de expertiză tehnică judiciară electroenergetică întocmit de expertul D (f. 13-19 vol. II), instanța reține că echipamentul de măsurare a energiei electrice amplasat la locuința reclamantului din comuna Afumați, ...., jud. Ilfov, respectiv contorul seria 001000013668410 tip AEM CST 0410 LD, prezenta la data verificării urme de intervenție neautorizată asupra sigiliilor metrologice aplicate de producătorul echipamentului, aspecte care constau în marci metrologice cu litere majoritar ilizibile, cu amprentare inegală, cu urme de strângere neautorizată (sigilii deschise și restrânse neautorizat). Intervenția neautorizată asupra mărcilor metrologice a avut ca scop facilitarea accesului la interiorul echipamentului, respectiv la plata electronică.

Prin intervenția externă asupra contorului (modificări la placa electronică a contorului), s-a constatat că echipamentul de măsurare nu a înregistrat corect consumul.

Verificările efectuate de reprezentanții C S.A. nu au fost realizate în prezența reclamantului ori a altei persoane.

Totodată, instanța mai reține că echipamentul de măsurare a energiei electrice asupra căruia s-a intervenit neautorizat nu era amplasat în interiorul imobilului reclamantului, ci într-un loc public, aspect ce a fost recunoscut, de altfel, prin întâmpinare, de către pârâta C S.A.

În aceste condiții, se apreciază ca fiind verosimile susținerile reclamantului în sensul că orice persoană putea interveni asupra contorului seria 001000013668410, fiind montat pe stradă.

Din probele administrate în cauză nu rezultă că reclamantul este persoana care a intervenit asupra echipamentului de măsurare a energiei electrice, neexistând nici măcar un început de dovadă scrisă în acest sens, care să poată fi completat cu alte mijloace de probă, inclusiv cu prezumții, conform art. 310 alin. (3) C.pr.civ.

De asemenea, instanța reține că prejudiciul pretins de pârâte nu este cert, raportat la dispozițiile Ordinului nr. 121/2005 pentru aprobarea Procedurii privind determinarea consumului de energie electrică în caz de înregistrare eronată şi în sistem pauşal și ale Ordinului nr. 64/2014 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienții finali.

Astfel, potrivit art. 80 din Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienții finali, „(1) În situațiile în care consumul de energie electrică nu poate fi determinat prin măsurare, acesta se stabilește în sistem paușal în conformitate cu procedura specifică aprobată de ANRE. (2) Stabilirea consumului de energie electrică în sistem paușal este permisă doar în următoarele situații: (i) pentru clienții finali temporari, cu durată de existență mai mică de 6 luni, pentru care nu se justifică sau nu este posibilă montarea unui grup de măsurare;(ii) pentru locuri de consum cu puteri absorbite sub 100 W, pentru care nu se justifică sau nu este posibilă montarea unui grup de măsurare; (iii) în cazul defectării grupurilor de măsurare, în condițiile stabilite în procedura prevăzută la art. 101. (3) Procedura prevăzută la alin. (1) poate fi utilizată la stabilirea prejudiciului în cazurile de suspiciune de sustragere de energie electrică, exclusiv ca mod de calcul în spețele deduse soluționării instanțelor judecătorești.”

În acord cu prevederile art. 25 din Procedura privind determinarea consumului de energie electrică în caz de înregistrare eronată şi în sistem pauşal, „(1) Durata de determinare a consumului de energie electrică în sistem pauşal se stabileşte de OR în urma analizei istoricului de consum al clientului final şi a evenimentelor relevante precum: înlocuiri ale contorului, întreruperi ale alimentării cu energie electrică, data încheierii contractelor de reţea şi furnizare şi altele. (2) Durata de determinare a consumului de energie electrică în sistem pauşal nu poate depăşi intervalul de timp de la ultima citire, respectiv 6 luni pentru clienţii casnici şi clienţii finali noncasnici mici şi, respectiv, 3 luni pentru clienţii finali noncasnici mari. (3) În cazurile prevăzute la art. 80 alin. (3) din Regulamentul de furnizare se determină în sistem pauşal consumul lunar de energie electrică, iar durata pentru care se aplică este cea stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă.”

Interpretând dispozițiile legale anterior citate, instanța reține că în cazurile de suspiciune de sustragere de energie electrică, când consumul de energie nu poate fi determinat prin măsurare, acesta se stabilește în sistem paușal, durata pentru care se aplică fiind stabilită de judecător, prin hotărâre definitivă.

Pârâta a recalculat consumul de energie electrică aferent imobilului situat în comuna Afumați, ...., jud. Ilfov, pe o perioadă de trei ani (termenul general de prescripție conform art. 2517 C.civ.), pentru recuperarea cantității de energie corespunzătoare perioadei 13.10.2014 – 13.10.2017.

Chiar dacă s-ar reține că reclamantul este cel care a acționat asupra contorului menționat, consumul de energie electrică ar fi putut fi recalculat și stabilit în sarcina acestuia în temeiul art. 25 din Ordinul ANRE nr. 121/2005 coroborat cu art. 80 alin. (3) din Ordinul nr. 64/2014 pentru perioada 13.10.2014 – 13.10.2017 doar în situația în care intervenția neautorizată ar fi fost făcută cel târziu la data de 13.10.2014, numai un consum de energie electrică înregistrat eronat în toată această perioadă îndreptățind reprezentanții pârâtei să recalculeze contravaloarea energiei pentru acest interval. Or, din probele administrate în cauză nu rezultă că intervenția asupra contorului ar fi fost făcută cel târziu la data de 13.10.2014, ci doar faptul că după trei ani, la 13.10.2017, când reprezentanții C S.A. au efectuat verificarea grupului de măsurare a energiei consumate la imobilul reclamantului, echipamentul prezenta urme de intervenție neautorizată asupra sigiliilor metrologice.

Cu alte cuvinte, nu se poate constata săvârșirea unei fapte ilicite pe întreaga perioadă de trei ani pentru care s-a recalculat consumul de energie electrică.

În lumina argumentelor expuse, întrucât probatoriul nu relevă intervenția neautorizată a reclamantului asupra contorului și nici un consum de energie electrică fraudulos de 58301 kwh aferent locuinței acestuia, instanța va admite cererea reclamantului, urmând a constata, raportat la temeiurile de fapt și de drept analizate în cauză, că reclamantul nu datorează suma de 33.431,73 lei, evidențiată în nota de calcul nr. 1008031899/02.08.2018 emisă de pârâta B S.A.

În privința cererii de obligare a pârâtelor la plata cheltuielilor de judecată, sunt avute în vedere dispozițiile art. 453 C.pr.civ., conform cărora partea care pierde procesul va fi obligată, la cererea părţii care a câştigat, să îi plătească acesteia cheltuielile de judecată. Față de culpa procesuală a pârâtelor, instanța le va obliga pe acestea în solidar la plata către reclamant a cheltuielilor de judecată în cuantum de 2.907,95 lei, din care 1607,95 lei reprezintă taxă judiciară de timbru, iar 1.300 lei reprezintă onorariu de expert.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂȘTE:

Respinge ca neîntemeiată excepţia lipsei calității procesuale pasive a pârâtei S.C. B S.A.

Respinge ca neîntemeiată excepţia lipsei calității procesuale pasive a pârâtei C S.A.

Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul A, …. în contradictoriu cu pârâtele S.C. B S.A., ….. și C S.A., având sediul în …..

Constată că reclamantul nu datorează suma de 33.431,73 lei, evidențiată în nota de calcul nr. 1008031899/02.08.2018 emisă de pârâta B S.A.

Obligă pârâtele, în solidar, la plata către reclamant a sumei de 2.907,95 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

Pronunţată astăzi, 10.04.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

PREŞEDINTE, GREFIER,