Plângere împotriva încheierii de carte funciară - cererea de înscriere a fost formulată cu respectarea prevederilor art. 822 alin. 1 C.pr.civ., iar simpla eroare materială a registratorului cu privire la actul în baza căreia s-a făcut notarea nu este de n

Hotărâre 1187 din 17.02.2020


I N S T A N Ţ A

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 26.11.2019, sub nr. …./299/2019, petentul A a formulat, în contradictoriu cu intimaţii B şi Biroul Executorului Judecătoresc „C", plângere împotriva încheierilor nr. 89514/16.09.2019 și nr. 89516/16.09.2019 emise de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 1, prin care au fost respinse cererile de reexaminare ale încheierii nr. 77915/23.08.2019 emise în dosarul nr. 77915/13.08.2019 şi încheierii nr. 77907/19.08.2019 emise în dosarul nr. 77907/13.08.2019, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună obligarea OCPI - BCPI Sector 1 să dispună respingerea notării imobiliare asupra imobilelor cu numerele cadastrale ... UAT și ... UAT, reprezentând un apartament și un loc de parcare, situate pe ..., sector 1, București.

În motivarea cererii, petentul a arătat că, potrivit încheierii nr. 77907/19.08.2019 şi încheierii nr. 77915/13.08.2019, cererea de notare în cartea funciară formulată de BEJ Coşoreanu s-a întemeiat pe încheierea de încuviinţare a executării silite din data de 16.07.2019 pronunţată de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti în dosarul nr. .../300/2019. Or, prin încheierea respectivă nu s-a stabilit demararea executării silite împotriva sa, ci împotriva unei alte persoane – D. A menţionat că, împotriva celor două încheieri a formulat cereri de reexaminare care, însă, au fost respinse prin încheierile nr. 89514/11.10.2019 şi nr. 89516/11.10.2019 emise de OCPI – BCPI Sector 1.

Petentul a învederat că încheierea de încuviinţare în temeiul căreia s-a realizat notarea nu are legătură cu persoana sa ori cu imobilul aflat în proprietatea sa, sens în care au fost invocate prevederile art. 195 alin. 3 teza I din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al Agenţiei de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. În concluzie, a arătat că notarea în cartea funciară este una nelegală, deoarece s-a realizat în temeiul unei încheieri privind executarea silită demarată împotriva unei alte persoane.

În continuare, petentul a arătat că executarea silită este demarată de o entitate care nu are calitate de creditor. Astfel, contractul de credit pentru investiții imobiliare nr. CGM 010/00373/30.06.2008 a fost încheiat între E, în calitate de creditor, D, în calitate de debitor, și A în calitate de fidejusor. Or, executarea silită a fost demarată de către societatea B A invocat prevederile art. 822 alin. 1 şi art. 664 C.pr.civ., respectiv art. 26 din Legea nr. 190/1999 şi art. 1393 C.civ., menţionând că nu există vreo dovadă privind notificarea vreunei cesiuni de creanță de către E către debitori, astfel că entitatea intimată B nu poate deține o calitate de creditor, neexistând niciun raport obligațional între contestatori şi intimată.

Petentul a mai arătat că, potrivit art. 654 alin. 1 C.pr.civ., care prevede că părțile în procedura executării silite sunt creditorul şi debitorul, B nu are calitatea de creditor al său, fiind un simplu terț față de el. De asemenea, aspectele cu privire la necomunicarea prezumatei cesiuni către debitoare şi fidejusor rezultă şi din faptul că o astfel de cesiune nu a fost notată în cartea funciară a imobilului ipotecat, aflat în proprietatea numitei D.

Petentul a învederat că, prin încheierea din 22.07.2019 dată de Judecătoria Sectorului 1 în dosarul nr. .../299/2019, împotriva sa nu a fost încuviinţată executarea silită imobiliară conform art. 666 alin. 3 şi alin. 4 şi art. 820 C.pr.civ. În acest sens, a menţionat că executorul judecătoresc nu a solicitat modalitatea concretă de executare silită, fără a individualiza modalitatea de executare prin poprire ori prin urmărire imobiliară.

În aceste condiţii, raportat la faptul că nu există încheiere de încuviințare în sensul executării silite prin urmărire imobiliară, petentul a considerat că notarea urmăririi silite împotriva sa este una nelegală.

În drept, au fost invocate prevederile art. 31 din Legea nr. 7/1996, art. 194 C.pr.civ.

În susţinerea cererii, petentul a depus, în copie certificată pentru conformitate cu originalul: recipisă livrare (filele 9, 15), dovadă de comunicare (filele 11-12, 17-18), încheiere de respingere de reexaminare nr. 89514 (filele 13-14), încheiere de respingere de reexaminare nr. 89516 (filele 19-20), cerere de reexaminare (filele 21-25), încheiere nr. 77915 (fila 26), extras de carte funciară (filele 27-29, 31-32, 48-49), încheiere nr. 77907 (fila 30), încheiere din 16.07.2019 dată de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti în dosarul nr. .../300/2019 (fila 33), contract de credit pentru investiţii imobiliare nr. CGM010/00373/30.06.2008 (filele 34-43), contract de garanţie imobiliară autentificat de BNPA …. sub nr. 1972/30.06.2008 (filele 44-46), încheiere din 22.07.2019 dată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti – Secţia I Civilă în dosarul nr. .../299/2019 (fila 47).

Cererea a fost legal timbrată, conform ordinelor de plată depuse la dosar (filele 7-8).

La data de 13.12.2019, prin serviciul registratură, intimata SCPEJ C  a depus întâmpinare prin care a invocat excepția lipsei calității procesuale pasive.

În motivarea întâmpinării, a arătat că executorul judecătoresc nu este parte a raportului de drept dedus judecății în litigiul de față, această calitate având-o numai debitorul -proprietarul tabular și creditorul ce a solicitat executarea silită. A arătat că, în orice incident apărut în procedura de executare, inclusiv în cele referitoare la notările pe care executorul judecătoresc este obligat să le efectueze în cartea funciară, acesta are doar calitatea de participant, reprezentând autoritatea publică, și nu cea de parte.

În drept, au fost invocate prevederile art. 716 alin. 3 și art. 205 și următoarele C.pr.civ.

La data de 13.12.2019, prin serviciul registratură, intimata B  a depus întâmpinare prin care a invocat excepţia tardivităţii, iar, pe fond, a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea întâmpinării, intimata a arătat că, între E, D, în calitate de împrumutat principal, și A, în calitate de garant fidejusor și ipotecar, au fost încheiate contractul de credit pentru investiții imobiliare nr. CGM 010/00373/30.06.2008 și contractul de garanție imobiliară autentificat sub nr. 1972/30.06.2018 de către BEJ …..

Intimata a menţionat că, întrucât debitorii nu și-au îndeplinit obligațiile de plată la termenele și în cuantumul stabilite prin contractul de credit încheiat, asumat și semnat de părți, societatea sa, în calitate de creditor, a decis începerea executării silite împotriva acestora, fiind formulată cererea ce executare silită către SCPEJ C, în baza căreia a fost deschis dosarul nr. .../2019. A mai arătat că, la data de 29.05.2010, toate drepturile și obligațiile E din contractele de credit au fost preluate în totalitate de către F, banca înlocuind astfel sucursala în calitate de creditor în contractele de credit și de ipotecă. Ulterior, la data de 16.12.2010, F și-a schimbat denumirea în B

În ceea ce priveşte excepția tardivității, intimata a invocat prevederile art. 31 alin. 3 din Legea nr. 7/1996 şi a susţinut că cererile de reexaminare formulate împotriva încheierilor de respingere nr. 77907/13.08.2019 și 77915/13.08.2019 au fost soluționate la data de 11.10.2019, fiind evident că plângerea împotriva încheierii registratorului-șef înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 la data de 26.11.2019 este tardivă, deoarece a fost formulată cu mai mult de 15 zile de la data la care debitorii au luat cunoștință despre respingerea cererii de reexaminare a încheierii de respingere a radierii din CF urmăririi silite imobiliare.

Pe fondul cauzei, intimata a invocat prevederile art. 31 alin. 3 din Legea nr. 7/1996, art. 822 alin. 1 C.pr.civ. şi art. 195 alin. 3 din Regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 700/2014, învederând că plângerea este vădit neîntemeiată, întrucât aspectele de fapt și de drept invocate de petent în susținerea cererii nu pot fi analizate de către BCPI în cursul procedurii de înscriere în CF. În acest sens, a arătat că aspectele invocate constituie veritabile motive de contestație la executare prin care se critică actele de executare silită efectuate în dosarul de executare cu privire la calitatea de creditor al cesionarei creanței şi legalitatea urmăririi silite imobiliare raportat la încuviințarea executării silite imobiliare, acestea putând fi supuse controlului instanței judecătorești prin intermediul contestației la executare, potrivit art. 715 C.pr.civ.

Intimata a menţionat că, sub aspect formal, cererea de înscriere trebuie să cuprindă toate menţiunile prevăzute de lege şi să fie însoţită de înscrisurile doveditoare ale actului sau faptului juridic care face obiectul înscrierii. Or, aspectele invocate de către petent exced controlului pe care registratorul de carte funciară îl poate realiza la momentul notării în cartea funciară a menţiunii urmăririi silite imobile.

Referitor la mențiunea eronată în cartea funciară a documentului care atestă încuviințarea executării silite împotriva debitorului A, intimata a arătat că registratorul șef a menționat în cuprinsul încheierilor de reexaminare faptul că, atât timp cât încuviințarea executării silite dispuse în dosarul .../299/2019 a fost anexată la cerere în forma prevăzută de art. 28 din Legea nr. 7/1996, urmează a se dispune din oficiu înregistrarea unei cereri de îndreptare a erorii materiale. Astfel, este evident că executorul judecătoresc, în temeiul art. 821 C.pr.civ., pe baza încheierii de încuviinţare a executării silite dispuse în contradictoriu cu debitorul A, pronunţate în dosarul nr. .../299/2019, a solicitat notarea executării silite imobiliare în cartea funciară.

Intimata a precizat că, atâta timp cât încheierea de încuviinţare a executării silite împotriva debitorului a fost ataşată de către executorul judecătoresc cererii de înscriere în CF a urmăririi silite, este evident că o simplă eroare materială săvârşită cu prilejul înscrierilor efectuate în cartea funciară nu poate conduce la respingerea notării silite, sens în care au fost invocate prevederile art. 913 C.civ. Aşadar, aceste motiv nu constituie un motiv de nulitate a încheierii de notare, ci eventual un motiv de formulare a cererii de îndreptare.

În ceea ce priveşte susţinerile referitoare la faptul că executarea silită este demarată de o entitate care nu are calitatea de creditor, precum şi cele referitoare la lipsa menţiunilor necesare din cuprinsul încheierii de încuviinţare a executării silite, intimata a menţionat că acestea nu pot fi primite, deoarece pot fi analizate doar în procedura specifică a contestării executării silite conform art. 712 şi următoarele C.pr.civ.

În drept, au fost invocate prevederile art. 205 și următoarele C.pr.civ.

În susţinerea întâmpinării, intimata a depus, în copie, recipisă de livrare (fila 69).

La data de 17.01.2020 şi 28.01.2018, prin serviciul registratură, la solicitarea instanţei, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 1 Bucureşti a depus, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, cartea funciară nr. ... şi cartea funciară nr. ... (filele 82-168 şi 191-218).

La termenul din data de 27.01.2020, instanța a respins, ca neîntemeiate, excepția tardivității și excepția lipsei calității procesuale pasive a intimatei SCPEJ C, pentru motivele arătate în încheierea de şedinţă de la acel termen (fila 189).

Instanţa a încuviinţat, pentru petent şi pentru intimata B, proba cu înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin cererea înregistrată la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti - Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti Sector 1 sub nr. 77907/13.08.2019, intimata SCPEJ C a solicitat, în dosarul de executare nr. .../2019, notarea urmăririi silite imobiliare asupra  imobilului având număr cadastral ..., înscris în cartea funciară nr. ... a localităţii Bucureşti, sector 1, situat în Bucureşti, ..., aflat în proprietatea petentului A (fila 126).

Instanţa reţine că, prin încheierea nr. 77907/13.08.2019, registratorul de carte funciară a admis cererea cu privire la imobilul anterior menţionat şi, în baza hotărârii judecătoreşti pronunţate de Judecătoria Sectorului 2 la data de 16.07.2019 în dosarul nr. .../300/2019, a dispus notarea urmăririi imobilului în vederea recuperării sumei de 59.785,52 euro reprezentând debit + dobândă şi 10.386,64 lei reprezentând cheltuieli de executare, la solicitarea creditorului B (fila 161).

De asemenea, prin cererea înregistrată la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti - Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti Sector 1 sub nr. 77915/13.08.2019, intimata SCPEJ C a solicitat, în acelaşi dosar de executare, notarea urmăririi imobiliare asupra imobilului având număr cadastral ... UAT, înscris în cartea funciară nr. 252963, situat în Bucureşti, ..., aflat în proprietatea petentului A (fila 86)….

Astfel, prin încheierea nr. 77915/13.08.2019, registratorul de carte funciară a admis cererea anterior menţionată şi, în baza hotărârii judecătoreşti pronunţate de Judecătoria Sectorului 2 la data de 16.07.2019 în dosarul nr. .../300/2019, a dispus notarea urmăririi imobilului în vederea recuperării sumei de 59.785,52 euro reprezentând debit + dobândă şi 10.386,64 lei reprezentând cheltuieli de executare, la solicitarea creditorului B (fila 26).

Analizând înscrisurile depuse la dosar, instanţa constată că, la data de 11.09.2019, petentul A a formulat cerere de reexaminare împotriva încheierii nr. 77907/19.08.2019 şi împotriva încheierii nr. 77915/23.08.2019, invocând aceleaşi motive ca în prezenta cauză, şi anume că încheierea de încuviinţare în temeiul căreia s-a realizat notarea nu are legătură cu persoana sa ori cu imobilul aflat în proprietatea sa, că executarea silită este demarată de o entitate care nu are calitatea de creditor, respectiv că împotriva sa nu a fost încuviinţată executarea silită imobiliară (filele 21-25).

Instanţa constată că cererile de reexaminare formulate împotriva încheierilor prin care a fost notată urmărirea imobiliară au fost respinse prin încheierea de respingere de reexaminare nr. 89514/11.10.2019 (fila 131) și prin încheierea de respingere de reexaminare nr. 89516/11.10.2019 (fila 187), registratorul de carte funciară reţinând că admiterea cererilor nr. 77907 și nr. 77915 s-a făcut cu respectarea dispozițiilor prevăzute pentru notare. În ceea ce priveşte aspectul nemenţionării în cartea funciară a încheierii de încuviinţate date în dosarul nr. .../299/2019 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, registratorul-şef a reţinut că aceasta a fost anexată cererii, motiv pentru care se va dispune înregistrarea din oficiu a unei cereri de îndreptare a erorii materiale, iar, în ceea ce priveşte faptul că încheierea de încuviințare nu conţine toate elementele necesare prevăzute de lege, a reţinut că registratorul de carte funciară verifică cererea şi înscrisurile anexate din punct de vedere al formei cerute de lege pentru validitatea actului, neavând competenţa de a intra pe fondul actului supus înscrierii.

În prezenta cauză, petentul a formulat plângere împotriva încheierilor de respingere de reexaminare nr. 89514/16.09.2019 și nr. 89516/16.09.2019, solicitând respingerea notării urmăririi imobiliare cu privire la imobilele aflate în proprietatea sa.

Potrivit art. 31 alin. 4 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, plângerea împotriva încheierii de reexaminare se poate depune de cei interesaţi sau notarul public şi direct la judecătoria în a cărei rază de competenţă teritorială se află imobilul, situaţie în care instanţa va solicita din oficiu biroului teritorial comunicarea dosarului încheierii şi copia cărţii funciare, precum şi notarea plângerii în cartea funciară.

Conform art. 822 alin. 1 C.pr.civ., „odată cu comunicarea încheierii de încuviinţare, executorul va solicita biroului teritorial de cadastru şi publicitate imobiliară să dispună, în baza acesteia, notarea urmăririi imobilului în cartea funciară, cu arătarea creditorului urmăritor şi a sumei pentru care se face urmărirea”.

De asemenea, art. 195 alin. 3 din Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al Agenţiei Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, „Urmărirea imobilului, a fructelor sau a veniturilor sale se va nota la cererea executorului judecătoresc, în baza încheierii de încuviinţare a urmăririi silite, în copie certificată de acesta. Cererea de notare a urmăririi imobilului va menţiona datele de identificare ale imobilului, respectiv numărul cadastral/topografic şi de carte funciară, în situaţia în care aceasta este deschisă. Notarea urmăririi imobilului poate fi efectuată în Registrele de Transcripţiuni şi Inscripţiuni, până la deschiderea cărţilor funciare pentru imobilele urmărite. În această situaţie, în vederea efectuării operaţiunii solicitate, se va face dovada verificării existenţei cărţii funciare cu privire la imobilul în cauză, prin solicitarea în prealabil a certificatului privind identificarea nr. topografic/cadastral şi de carte funciară după numele/denumirea proprietarului.” 

În ceea ce priveşte încheierea de încuviinţare în temeiul căreia s-a realizat notarea, instanţa reţine următoarele:

Prin încheierea din 16.07.2019 dată de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti în dosarul nr. .../300/2019 (fila 33), instanţa a încuviinţat executarea silită solicitată de creditoarea B faţă de debitoarea D, şi nu împotriva petentului A. Astfel, instanţa reţine că notarea urmăririi imobiliare a fost efectuată în baza unei încheieri care nu-l priveşte pe petent, susţinerile sale în acest sens fiind întemeiate.

Cu toate acestea, instanţa reţine că această împrejurare reprezintă o simplă eroare materială care nu poate conduce la respingerea notării urmăririi imobiliare, ci la rectificarea menţiunii eronate conform art. 913 C.civ. În acest sens, instanţa constată că, astfel cum rezultă cu putere de evidenţă din cuprinsul cererilor de înscriere formulate de către executorul judecătoresc, notarea urmăririi silite imobiliare a fost solicitată în temeiul încheierii din 22.07.2019 date de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti – Secţia  I Civilă în dosarul nr. .../299/2019 (fila 47), şi nu în baza încheierii din 16.07.2019 date de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti în dosarul nr. .../300/2019.

Or, prin încheierea din 22.07.2019 dată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti – Secţia  I Civilă în dosarul nr. .../299/2019, instanţa a încuviinţat executarea silită împotriva debitorului A, astfel că, în mod corect, executorul judecătoresc a solicitat notarea urmăririi imobiliare în temeiul acestei hotărâri judecătoreşti. Prin urmare, în condiţiile în care cererea de înscriere a fost formulată cu respectarea prevederilor art. 822 alin. 1 C.pr.civ., simpla eroare materială a registratorului nu este de natură a conduce la radierea notării, susţinerile în sens contrar ale petentului fiind vădit neîntemeiate.

De asemenea, deşi, prin încheierile care fac obiectul cauzei, registratorul-şef a reţinut faptul că se va dispune înregistrarea din oficiu a unei cereri de îndreptare a erorii materiale cu privire la acest aspect, instanţa constată că eroarea nu a fost îndreptată nici până în prezent, în condiţiile în care, din extrasele de carte funciară emise la data de 22.01.2020 (filele 192-194 şi 195-197), rezultă în continuare că notarea urmăririi imobiliare a fost efectuată în baza încheierii date de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, şi nu în baza încheierii date de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, astfel cum a fost solicitat prin cererile de înscriere formulate de executorul judecătoresc.

Prin urmare, în raport de prevederile art. 913 C.civ. şi de faptul că, nici până în prezent, eroarea materială nu a fost îndreptată de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti - Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti Sector 1, instanţa apreciază că se impune rectificarea menţiunii eronate din cuprinsul cărţilor funciare referitoare la actul în baza căruia s-a efectuat notarea urmăririi imobiliare.

În ceea ce priveşte motivele referitoare la faptul că executarea silită este demarată de o entitate care nu are calitatea de creditor, respectiv că împotriva debitorului nu a fost încuviinţată executarea silită imobiliară, instanţa apreciază că acestea nu pot fi analizate în prezenta cauză, întrucât nu vizează neîndeplinirea vreunei condiţii pentru efectuarea notării începerii executării silite, ci privesc legalitatea iniţierii executării silite imobiliare, care poate fi contestată doar pe calea contestaţiei la executare, conform art. 712 şi următoarele C.pr.civ.

În acest sens, instanţa reţine că, în condiţiile în care împotriva debitorului a fost încuviinţată executarea silită, registratorul-şef nu avea posibilitatea să refuze notarea urmăririi imobiliare în raport de faptul că în încheierea de încuviinţare nu este menţionat în mod expres că executarea silită se efectuează sub forma urmăririi imobiliare, susţinerile în sens contrar ale petentului neputând fi primite. Astfel, în raport de prevederile art. 195 alin. 3 din Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al Agenţiei Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, instanţa constată că notarea urmăririi silite se poate efectua în baza încheierii prin care a fost încuviinţată executarea silită în toate modalităţile prevăzute de lege (cum este cazul în speţa de faţă), eventuala imposibilitate de urmărire silită imobiliară în temeiul acesteia putând fi invocată doar pe calea contestaţie la executare.

Pe cale de consecinţă, pentru toate considerentele anterior expuse, instanţa va admite în parte cererea, sens în care va dispune anularea în parte a încheierii de reexaminare nr. 89514 emise de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sectorul 1 în dosarul nr. 89514/16.09.2019, cu consecinţa rectificării menţiunii referitoare la actul în temeiul căruia a fost notată urmărirea imobilului cu număr cadastral ….., înscris în cartea funciară ... UAT Bucureşti Sectorul 1, în sensul că va fi notată urmărirea imobilului în temeiul încheierii din data de 22.07.2019 pronunţate de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti – Secţia I Civilă în dosarul nr. .../299/2019, respectiv va dispune anularea în parte a încheierii de reexaminare nr. 89516 emise de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sectorul 1 în dosarul nr. 89516/16.09.2019, cu consecinţa rectificării menţiunii referitoare la actul în temeiul căruia a fost notată urmărirea imobilului cu număr cadastral ….., înscris în cartea funciară ... UAT Bucureşti Sectorul 1, în sensul că va fi notată urmărirea imobilului în temeiul încheierii din data de 22.07.2019 pronunţate de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti – Secţia I Civilă în dosarul nr. .../299/2019.

În ceea ce priveşte plata cheltuielilor de judecată, instanţa reţine că, potrivit art. 453 C.pr.civ., partea care pierde procesul va fi obligată, la cererea părţii care a câştigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată. Aşa cum rezultă din art. 451 C.pr.civ., cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru şi timbru judiciar, onorarii avocaţi sau experţi, sume cuvenite martorilor pentru deplasare, precum şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului.

Instanţa va lua act că petentul a solicitat cheltuieli de judecată pe cale separată.

Având în vedere că, potrivit art. 249 C.pr.civ., partea trebuie să-şi probeze susţinerile, iar intimata B nu a făcut dovada achitării cheltuielilor de judecată, la dosar neexistând înscrisuri din care să rezulte plata vreunei sume cu acest titlu, instanţa va respinge cererea acesteia de acordare a cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată.

Potrivit art. 31 alin. 5 din Legea nr. 7/1996, prezenta hotărâre va fi comunicată, din oficiu,  Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – Serviciul Publicitate Imobiliară – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 1 Bucureşti la rămânerea definitivă.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite în parte cererea formulată de petentul A, cu domiciliul în ….., în contradictoriu cu intimaţii  B, cu sediul în …., şi Biroul Executorului Judecătoresc „C", cu sediul în …..

Dispune anularea în parte a încheierii de reexaminare nr. 89514 emise de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sectorul 1 în dosarul nr. 89514/16.09.2019, cu consecinţa rectificării menţiunii referitoare la actul în temeiul căruia a fost notată urmărirea imobilului cu număr cadastral …., înscris în cartea funciară ... UAT Bucureşti Sectorul 1, în sensul că va fi notată urmărirea imobilului în temeiul încheierii din data de 22.07.2019 pronunţate de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti – Secţia I Civilă în dosarul nr. .../299/2019.

Dispune anularea în parte a încheierii de reexaminare nr. 89516 emise de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sectorul 1 în dosarul nr. 89516/16.09.2019, cu consecinţa rectificării menţiunii referitoare la actul în temeiul căruia a fost notată urmărirea imobilului cu număr cadastral …., înscris în cartea funciară ... UAT Bucureşti Sectorul 1, în sensul că va fi notată urmărirea imobilului în temeiul încheierii din data de 22.07.2019 pronunţate de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti – Secţia I Civilă în dosarul nr. .../299/2019.

Ia act că petentul a solicitat cheltuieli de judecată pe cale separată.

Respinge cererea intimatei B de acordare a cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cerere care se depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, astăzi, 17.02.2020.

PREŞEDINTE GREFIER