Camera preliminară – obiectul camerei preliminare , legalitatea administartării probelor

Sentinţă penală 165 din 10.08.2022


Cod ECLI ECLI:RO:TBMUS:2022:024.000165

R O M Â N I A

TRIBUNALUL MUREŞ

SECŢIA PENALĂ

Dosar nr. ...

Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr. 2991

ÎNCHEIEREA PENALĂ NR. 165/CCP

Şedinţa camerei de consiliu din data de 10 august 2022

Președinte-Judecător de cameră preliminară : ...

Judecător de cameră preliminară : ...

Grefier : ...

Ministerul Public a fost reprezentat de doamna procuror ... de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureş.

Pe rol soluţionarea contestației formulată de inculpatul ... fiul lui ... şi ... născut la data de ... în Mun. ..., jud. ... cu domiciliul în ... str. ... bl. ... sc. ..., ap...  jud. ... CNP – ... împotriva încheierii penale nr. ..., pronunţată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei ..., în dosarul nr. ...

La apelul nominal făcut în şedinţă camerei de consiliu se prezintă: inculpatul ..., asistat de avocat ales ..., lipsă fiind părțile civile ..., ...

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care:

Se constată depus la dosar, prin mijlocirea registraturii, un memoriu cuprinzând motivele contestației.

Președintele completului de cameră preliminară constată că este sesizat cu contestația formulată de inculpatul ..., împotriva încheierii penale nr. ..., pronunţată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei ..., în dosarul nr. .... Mai constată că contestația a fost declarată în termen și este motivată prin memoriul depus astăzi, iar această instanță este competentă sub toate formele competenței să instrumenteze pricina.

Reprezentanta Ministerului Public, apărătorul contestatorului-inculpat şi contestatorul-inculpat  arată că nu au excepţii de invocat şi nici alte cereri de formulat. 

Nefiind alte cereri de formulat, nici excepții de ridicat, președintele completului de cameră preliminară acordă cuvântul în dezbateri asupra contestației.

Doamna avocat ... pentru contestatorul-inculpat ... solicită admiterea contestației, urmând să se constate nulitatea absolută a următoarelor acte de urmărire penală: audierea în calitate de martor a numitului .... din data de 07.01.2022, respectiv procesul-verbal de redare a înregistrărilor video efectuare de Body Web Camera.

De asemenea, apreciază că atât ordonanţa de punere în mişcare a acţiunii penale din data de 07.01.2022 cât si rechizitoriul sunt lovite de nulitate absolută, având la bază un act de urmărire penală efectuat de un organ de urmărire penală necompetent.

De asemenea, solicită să se constate nulitatea relativă a ordonanţei din data de 31.01.2022, prin care s-a respins cererea în probațiune formulată de către inculpat prin intermediul apărătorului ales.

Consideră că judecătorul de cameră preliminară din cadrul judecătoriei ... a apreciat în mod eronat faptul că audierea în calitate de martor a numitului ..... din data de 07.01.2022, respectiv procesul-verbal de redare a înregistrărilor video efectuare de Body Web Camera au fost administrate de organele de urmărire penală competente, în speţă de către organele de cercetare penală delegate în acest sens.

Conform art. 56 alin. (3) Cod procedură penală (3) urmărirea penală se efectuează, în mod obligatoriu, de către procuror: a) în cazul infracţiunilor pentru care competenţa de judecată în primă instanţă aparţine înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sau curţii de apel; b) în cazul infracţiunilor prevăzute la art. 188-191, art. 257, art. 276, art. 277, art. 279, art. 280-283 şi art. 289-294 din Codul penal; c) în cazul infracţiunilor săvârşite cu intenţie depăşită, care au avut ca urmare moartea unei persoane; d) în cazul infracţiunilor pentru care competenţa de a efectua urmărirea penală aparţine Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism sau Direcţiei Naţionale Anticorupţie\ e) în alte cazuri prevăzute de lege.

Potrivit Deciziei nr. 302/2017 a Curţii Constituţionale Constată că soluţia legislativă cuprinsă în dispoziţiile art. 281 alin. (1) lit. b din Codul de procedură penală, care nu reglementează în categoria nulităţilor absolute încălcarea dispoziţiilor referitoare la competenţa materială şi după calitatea persoanei a organului de urmărire penală, este neconstituţională.

Legiuitorul a arătat în mod limitativ infracţiunile pentru care este necesară efectuarea obligatorie a urmăririi penale de către procuror în art. 56 alin. (3) Cod procedură penală. Astfel, apreciază că susţinerea instanţei de fond, în procedura camerei preliminare, în care se precizează faptul că organele de cercetare penală, fie chiar şi delegate de către procuror, au fost competente să efectueze acte de urmărire penală este eronată.

Mai mult, având în vedere şi Decizia nr. 302/2017 a Curţii Constituţionale, consideră că încălcarea prevederilor art. 56 Cod procedură penală de către organele de urmărire penală aduce o atingere gravă a principiului dreptului la un proces echitabil şi principiului egalităţii armelor.

Din punct de vedere legal, aceste acte trebuiau efectuate în mod obligatoriu de către procuror, iar nu de către organe de cercetare penală, mai ales că audierea martorului ... ... a fost efectuată de către colegi de-ai acestuia, din cadrul ...

Având în vedere prevederile legale amintite apreciază că audierea în calitate de martor a numitului ... ... din data de 07.01.2022 (filele 67-69 dosar urmărire penală), respectiv procesul-verbal de redare a înregistrărilor video efectuate de Body Web Camera (filele 70-71 dosar urmărire penală), sunt acte de urmărire penală efectuate de organe de urmărire penală necompetente.

Mai mult, procesul-verbal de redare a înregistrărilor video efectuate de echipamentul body Web Camera a stat la baza întocmirii ordonanţei de punere în mişcare acţiunii penale, astfel, că şi cel din urmă act de urmărire penală este şi el lovit de nulitate absolută.

În al doilea rând, judecătorul de cameră preliminară din cadrul instanţei de fond, cu toate că inculpatul nu a precizat faptul că ordonanţă de delegare (fila 66 dosar urmărire penală) este lovită de nulitate absolută, s-a pronunţat asupra legalităţii acestei ordonanţe, depăşindu-şi astfel competenţa de soluţionare.

Inculpatul a arătat doar faptul că în ordonanţa nu este indicată nici numele organului de cercetare penală care trebuia să întocmească actul şi nici măcar calitatea pe care acesta trebuia să o aibă, fiind arătat în mod succint: „Delegarea organelor de cercetare penală din cadrul I.P.J. Mureş - Serviciul de Investigaţii Criminale şi Poliţiei Oraşului ..., pentru a proceda la citarea şi audierea martorului ..., cu privire la starea fapt ce formează obiectul prezentei cauze precum si întocmirea unui proces-verbal de redare a înregistrărilor audio-video surprinse de Bady Web Camera.

Consideră că efectuarea actelor de urmărire penală de către organe de urmărire penală necompetente, precum şi actele subsecvente care au avut la bază audierea în calitate de martor a numitului ... ... din dala de 07.01.2022, respectiv procesul- verbal de redare a înregistrărilor video efectuare de Body Web Camera au vătămat grav dreptul la un proces echitabil şi implicit dreptul la apărare al subsemnatului.

În baza art. 281 alin. (1) lit. b Cod procedură penală, astfel cum acest text a fost reconfigurat prin decizia Curţii Constituţionale nr. 302/2017, solicită să se constatate nulitatea absolută a tuturor actelor de urmărire penală efectuate în dosarul penal nr. ... al Parchetului de pe lângă Judecătoria ... si a rechizitoriului nr. ... din 31.03.2022, pentru necompetenta materială a organului de urmărire penală si, pe calc de consecinţă, să se constatate si nelegalitatea sesizării instanţei cu acest act de sesizare.

În ceea ce priveşte constatarea nulităţii relative a Ordonanţei din data de 31.01.2022(filele 1-2 dosar urmărire penală) prin care s-a respins cererea în probaţiune formulată de către inculpat prin intermediul apărătorului ales, consideră că aceasta a fost întocmită cu nerespectarea dispoziţiilor art. 100 alin. (3) Cod procedură penală.

Inculpatul a fost trimis în judecată fără ca procurorul să aibă în vedere declaraţiile martorilor propuşi în cererea formulată în data de 22.01.2022, declaraţii care sunt favorabile acestuia. Aşadar, dreptul la un proces echitabil şi implicit dreptul la apărare al inculpatului au fost încălcate.

Reprezentanta Ministerului Public solicită respingerea contestației ca nefondată, menținerea soluției date de către instanța de prim-grad. Consideră că motivele invocate de apărare nu au legătură cu obiectul camerei preliminare; neregularități concrete al rechizitoriului nu au fost invocate, iar obiectul și limitele judecății sunt stabilite clar.

Solicită obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare.

Contestatorul-inculpat ..., având ultimul cuvânt, achiesează la concluziile apărătorului său ales. Susține că nu a comis acele fapte pentru care a fost trimis în judecată, iar agentul Teglă nu a fost prezent la fața locului.

COMPLETUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ,

Asupra căii de atac de faţă,

1. Prezentarea sesizării. Prin cererea înregistrată la data de 07 iulie 2022 la completul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Mureş sub nr. ..., inculpatul ..., prin avocat ales, a formulat contestaţie, în termen legal, împotriva Încheierii  penale nr... pronunţată de Judecătoria ... în dosar nr. ... menționând faptul că motivele le va depune ulterior.

Anterior termenului de judecată din data de 10 august 2022, contestatorul-inculpat a îniantat la dosar, prin avocat ales, motivele contestaţiei, în scris.

A solicitat admiterea contestaţiei, desfiinţarea încheierii atacate şi pe cale de consecinţă:

- să se constate nulitatea absolută a următoarelor acte de urmărire penală: audierea în calitate de martor a numitului ... .. din data de 07.01.2022 (filele 67-69 dosar urmărire penală),  respectiv a procesului-verbal de redare a înregistrărilor video efectuare de Body Web Camera (filele 70-71 dosar urmărire penală), apreciind că atât Ordonanța de punere în mișcare a acțiunii penale din data de 07.01.2022 (filele 25-28 dosar urmărire penală), cât și Rechizitoriul sunt lovite  de nulitate absolută, având la bază un act de urmărire penală efectuat de un organ de urmărire penală necompetent;

- să se constate nulitatea relativă a Ordonantei din data de 31.01.2022 (filele 1-2 dosar urmărire penală) prin care s-a respins cererea în probatiune formulată prin intermediul apărătorului ales.

În opinia sa, judecătorul de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei ... a apreciat în mod eronat faptul că audierea în calitate de martor a numitului ... .. din data de 07.01.2022 (filele 67-69 dosar urmărire penală), respectiv procesul-verbal de redare a înregistrărilor video efectuare de Body Web Camera (filele 70-71 dosar urmărire penală) au fost administrate de organele de urmărire penală competente, în speță de către organele de cercetare penală delegate în acest sens, deoarece din punct de vedere legal acestea acte ar fi trebuit să fie efectuate în mod obligatoriu de către procuror, iar nu de către organe de cercetare penală, mai ales să audierea martorului ... ... a fost efectuată de către colegi de-ai acestuia, din cadrul ... . A invocat dospiziţiile art. 56 alin. 3 Cod procedură penală şi Decizia nr. 302/2017 a Curţii Constituţionale.

Apoi a susţinut că, având în vedere că procesul-verbal de redare a înregistrărilor video efectuare de Body Web Camera a stat la baza întocmirii ordonanţei de punere în mişcare a acţiunii penale şi aceasta ar fi lovită de nulitate absolută.

A susţinut că judecătorul de cameră preliminară de la instanţa de prim grad s-a pronunţat asupra legalităţii ordonanţei de delegare, cu toate că el nu a precizat că aceasta ar fi lovită de nulitate absolută, astfel încât, în opinia sa, şi-ar fi depăşit competenţa. A susţinut că doar a arătat faptul că în ordonanţă nu e indicat nici numele nici prenumele organului de cercetare penală care trebuia să întocmească actul şi nici măcar calitatea pe care acesta trebuia să o aibă, precum şi faptul că procurorul nu a precizat care organ de cercetare penală din cei doi indicaţi trebuie să efectueze actele în mod individual.

Procedându-se astfel, a considerat că i-a fost vătămat grav dreptul la un proces echitabil, fiind trimis în judecată în baza unor acte efectuate de un organ necompetent şi implicit şi dreptul la apărare, întrucât actele de urmărire penală au fost efectuate de colegi de-ai persoanelor vătămate şi ai martorului ... ..din cadrul IPJ Mureş şi Poliţiei Municipiului ....

În baza art. 281 alin. (l) lit. b) Cod procedură penală, astfel cum acest text a fost reconfigurat prin decizia Curtii Constitutionale nr. 302/2017, a solicitat să se constatate nulitatea absolută a tuturor actelor de urmărire penală efectuate în dosarul penal nr. ... al Parchetului de pe lângă Judecătoria ... şi a rechizitoriului nr. ... din 31.03.2022, pentru necompetenta materială a organului de urmărire penală şi pe cale de consecință, să se constatate şi nelegalitatea sesizării instanţei cu acest act de sesizare.

Contestatorul-inculpat a mai arătat că, în ceea ce privește Ordonanța din data de 31.01.2022 (filele 1-2 dosar urmărire penală), prin care s-a respins cererea în probațiune formulată de către el, prin intermediul apărătorului ales, aceasta a fost întocmită cu nerespectarea dispozițiilor art. 100 alin. (3) Cod procedură penală, astfel încât în mod eronat judecătorul de cameră preliminară a apreciat că aceasta a fost întocmită cu respectarea dispoziţiilor legale. A arătat că cererea în probaţiune a fost respinsă doar cu argumentul că probele nu sunt concludente şi mai mult, în cuprinsul ordonanţei nu s-a menţionat că avea acest drept, fiind încălcate în opinia sa prevederile art. 286 alin. 2 lit. d Cod procedură penală. A mai precizat că procurorul a indicat în mod eronat faptul că audierea martorului ... ... a fost înregistrată, întrucât la f. 69 verso s-a consemnat faptul că „Declaraţia nu a fost înregistrată audio/video nefiind posibilă înregistrarea din motive tehnice”.

A mai considerat că, prin respingerea cererii în probaţiune şi implicit prin refuzul de a reaudia persoanele vătămate şi martorul, organele de urmărire penală nu şi-au îndeplinit atribuţia prev. de art. 306 alin. 3 Cod procedură penală, întrucât organele de urmărire penală trebuie să administreze probatoriu nu doar în defavoarea acuzatului, ci şi în favoarea acestuia. Astfel, a apreciat că a fost trimis în judecată fără ca procurorul să aibă în vedere declaraţiile martorilor propuşi, declaraţii care îi sunt favorabile, astfel încât din nou dreptul său la un proces echitabil şi implicit dreptul la apărare i-au fost încălcate, atingeri care nu pot fi înlăturate altfel decât prin anularea ordonanţei.

În concluzie, a solicitat admiterea contestației, desființarea hotărârii atacate și prin hotărârea ce se va pronunța să se dispună restituirea cauzei la parchet.

În drept, au fost invocate dispozițiile  art. 347 alin. 1 Cod procedură penală.

La termenul de judecată din data de 10.08.2022 stabilit pentru judecarea contestației, contestatorul-inculpat ..., prin avocat ales, a reluat aspectele sesizate în scris. Nu au fost invocate cereri sau excepții noi față de cele invocate în fața judecătorului de cameră preliminară de prim grad, cu privire la procedura de cameră preliminară.

2. Prezentarea hotărârii atacate.  Prin Încheierea penală nr... pronunţată de Judecătoria ... în dosar nr. ..., în baza art. 346 alin. 2 Cod procedură penală, s-au respins cererile şi excepţiile formulate de inculpatul ... şi în consecinţă s-a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria ... din data de 31.03.2022, emis în dosarul de urmărire penală nr. ..., a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală privind pe inculpatul  ..., pentru comiterea infracţiunilor de:

- ultraj, faptă prev. prev. de art. 257 alin. 1 şi 4 din Cod penal, raportat la art. 206, alin.1 Cod penal (persoana vătămată ...),

- ultraj, faptă prev. prev. de art. 257 alin. 1 şi 4 din Cod penal, raportat la art. 206, alin.1 Cod penal (persoana vătămată ...) și

- furt, prev. și ped. de art. 228, alin ( 1) Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin (1) și (2) Cod penal.

S-a dispus începerea judecăţii cauzei.

S-a reținut că,  în actul de sesizare, din coroborarea probelor administrate a fost evidențiată urmptoarea stare de fapt: 

În data de 07.01.2022, în jurul orelor 01:16, agentul de poliție ... și agentul de poliție ..., fiind în exercitarea atribuțiilor de serviciu, echipați în uniformă, s-au deplasat la adresa din ... Str. .. nr. .. ap..., jud. ..., la locuința numitului ..., existând indicii că la imobilul indicat s-ar putea afla persoane în pericol, având în vedere conținutul mesajelor telefonice primite de comisar șef ... fostul șef al I.P.J. Mureș (f.33-35, 36-37), de pe numărul de telefon aparținând numitului ....

În momentul în care agenții de poliție urcau pe casă scării spre apartament, la etajul trei au fost întâmpinați de numitul ..., care avea în mâini o crosă de golf și un cuțit de vânătoare, și li s-a adresat cu expresia „Zi din prima”. Agentul de poliție ... i-a solicitat susnumitului să lase cuțitul din mână, însă acesta nu s-a conformat, dimpotrivă s-a repezit spre agenții de poliție, care s-au speriat că ar putea fi atacați și au început să fugă pe scări, urmați fiind de numitul ... înarmat cu obiectele mai sus menționate. În timp ce fugeau pe scări, fiind urmați de ..., agentul de poliție ... s-a împiedicat și a scăpat din mână telefonul mobil personal Samsung Galaxy Note 10 Lite, care a rămas pe jos. În continuare agenții de poliție s-au îndepărtat, au scos armamentul din dotare și l-au somat pe susnumitul să înceteze, în caz contrar vor folosi arma. Numitul ... a luat telefonul de pe jos și a fugit în sus pe scări, afirmând să tragă dacă au curaj, după care a intrat în locuință, refuzând să mai deschisă ușa.

În continuare existând suspiciunea că în locuință sunt persoane în stare de pericol, organele de poliție au încercat să pătrundă în apartament, însă fără rezultat.

Ulterior, s-a intervenit împreună cu echipa SAS, însoțită de șeful Poliției ... care în final au primit acceptul să pătrundă în locuință, unde a fost identificați numiți ... și soția sa ... În timpul intervenției numitul ... i-a transmis verbal agentului de poliție ... că nu o să-și mai vadă telefonul, însă în cele din urmă telefonul a ajuns în posesia proprietarului, prezentând urme accentuate de zgârieturi și fisură pe ecran.

S-a reținut că inculpatului i-a fost comunicat rechizitoriul întocmit în data de 31.03.2022 din dosarul cu numărul ... al Parchetului de pe lângă Judecătoria ... și implicit dreptul de a formula cereri și excepții cu privire la legalitatea efectuării urmăririi penale în termen de maximum 30 de zile începând cu data de 12.04.2022, iar la data de 13 mai 2022, inculpatul ..., a formulat cereri şi excepţii, prin care a solicitat judecătorului de cameră preliminară să constate neregularitatea actului de sesizare.

Inculpatul a solicitat a se constata nulitatea absolută a următoarelor acte de urmărire penală: audierea în calitate de martor a numitului ... din data de 07.01.2022 filele 67-69 dosar urmărire penală respectiv procesul-verbal de redare a înregistrărilor video efectuare de Body Web Camera (filele 70-71 dosar urmărire penală). De asemenea, a apreciat că atât Ordonanța de punere în mișcare a acțiunii penale din data de 07.01.2022 (filele 25-28 dosar urmărire penală), cât și rechizitoriul, sunt lovite de nulitate absolută având la bază un act de urmărire penală efectuat de un organ de urmărire penală necompetent. A solicitat a se constata nulitatea relativă a Ordonanței din data de 31.01.2022 (filele 1-2 dosar urmărire penală) prin care s-a respins cererea în probațiune formulată de către inculpat prin intermediul apărătorului ales.

A solicitat restituirea cauzei la Parchetul de pe lângă Judecătoria ... în vederea remedierii acestor acte de urmărire penală.

Analizând excepţiile invocate, judecătorul de cameră preliminară de prim grad a reținut că solicitările inculpatului privind înlăturarea din materialul probator a probelor privind audierea în calitate de martor a numitului ...... din data de 07.01.2022 filele 67-69 dosar urmărire penală, respectiv procesul-verbal de redare a înregistrărilor video efectuare de Body Web Camera (filele 70-71 dosar urmărire penală), nu sunt întemeiate întrucât aceste probe au fost administrate  cu respectarea dispoziţiilor legale, respectiv aceste probe au fost administrate de organele de urmărire penală competente, în speţă de către organele de  cercetare penală delegate în acest sens  de procurorul de caz competent să efectueze urmărirea penală în cazul infracţiunilor pentru care este cercetat inculpatul.

În ceea ce priveşte delegarea organelor de cercetare penală să efectueze aceste acte de urmărire penală, în speţă să administreze cele două probe, a reținut că procurorul de caz a întocmit în acest sens actul de procedură prin care a  dispus delegare  organelor de cercetare penală să efectueze aceste acte,  respectiv ordonanţa de delegare fila 66 dosar urmărire penală.

A constatat că ordonanţa de delegare  respectă dispoziţiile legale  sancţionate cu nulitatea absolută, astfel au fost desemnate organele de cercetare care să efectueze actele de cercetare şi actele de procedură, prin delegare.

În cazul neindividualizării fiecărui act de procedură care urmează să fie efectuat de organele de cercetare penală delegate,  sancţiunea este nulitatea relativă ori în această privinţă nu există nici o vătămare, fiecare organ de cercetare efectuând actul de urmărire care era competent să fie făcut de acesta.

Urmare a faptului că actele de procedură pentru care s-a solicitat înlăturarea au fost întocmite cu respectarea dispoziţiilor legale  s-a constatat că Ordonanța de punere în mișcare a acțiunii penale din data de 07.01.2022 (filele 25-28 dosar urmărire penală), a fost încheiată cu respectarea  dispoziţiilor legale.

În ceea ce priveşte Ordonanța din data de 31.01.2022 prin care s-a respins cererea în probațiune formulată de către inculpat prin intermediul apărătorului ales, s-a constatat că aceasta a fost întocmită cu respectarea dispoziţiilor legale, fiind arătate motivele pentru care au fost respinse cererile în probaţiune formulate de inculpat. 

În ceea ce priveşte actul de sesizare al instanţei, în speţă rechizitoriul, s-a constatat că acesta a fost  întocmit  cu respectarea dispozițiile art. 328 C.p.p.

3. Considerentele completului de doi judecători de cameră preliminară învestit cu soluţionarea contestaţiei inculpatului  ...

Analizând contestaţia pendinte, prin prisma materialului dosarului nr. ... al Judecătoriei ..., a concluziilor contestatorului, ale reprezentantei Ministerului Public, precum şi din oficiu, în limitele investirii, completul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Mureş constată că dispoziţiile judecătorului de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei ..., prin care a respins ca nefondate excepţiile şi cererile formulate de către inculpat, prin avocat ales, a constatat legalitatea sesizării instanţei cu Rechizitoriul nr. ... al Parchetului de pe lângă Judecătoria ..., a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, privind pe inculpatul ..., cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ultraj, faptă prev. de art. 257 alin. 1 şi 4 din Cod penal, raportat la art. 206, alin.1 Cod penal (persoana vătămată ...), ultraj, faptă prev. prev. de art. 257 alin. 1 şi 4 din Cod penal, raportat la art. 206, alin.1 Cod penal (persoana vătămată ...) şi furt, prev. și ped. de art. 228, alin ( 1) Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin (1) și (2) Cod penal, și prin care a dispus începerea judecăţii, precum şi argumentele aduse în sprijinul acestor dispoziţii sunt juste şi au fost emise cu respectarea strictă a legalităţii, astfel încât, în lipsa vreunui motiv de desfiinţare a încheierii atacate, care să fie reţinut din oficiu, contestaţia promovată de inculpat este nefondată, atrăgând respingerea ei, în temeiul art. 347 alin. (3) Cod procedură penală cu referire la art. 425¹ alin. (7) lit. b) Cod procedură penală.

Completul de judecători de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Mureş reţine că obiectul procedurii în camera preliminară, astfel cum este stabilit prin art. 342 din Codul de procedură penală, îl constituie verificarea, după trimiterea în judecată, a competenţei şi a legalităţii sesizării instanţei, precum şi verificarea legalităţii administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală.

Totodată, constată că obiectul contestaţiei formulate împotriva încheirii de finalizare a procedurii de cameră preliminară este dublu limitat, respectiv la modul de soluţionare a cererilor şi excepţiilor ce a condus la soluţia începerii judecăţii (art. 347 alin. (1) din Codul de procedură penală) şi la cele invocate în scris de părţi şi procuror (art. 347 raportat la art. 344 alin. (2) din Codul de procedură penală).

În continuare, reţine faptul că inculpatul-contestator a înţeles să formuleze cereri şi excepţii cu privire la legalitatea administrării probelor, invocând nulitatea absolută sau relativă, iar în ceea ce priveşte legalitatea sesizării instanţei, acesta nu a formulat în concret critici de neregularitate a rechizitoriului, doar a susţinut că şi acesta ar fi lovit de nulitate absolută, în considerarea faptului că ar avea la bază un act de urmărire penală efectuat de un organ de urmărire penală necompetent şi pe cale de consecinţă a solicitat să se constate nelegala sesizare a instanţei.

În susţinerea contestaţiei, aşa cum s-a arătat la prezentarea acesteia, contestatorul-inculpat şi-a exprimat nemulţumirea cu privire la faptul că aceste cereri şi excepţii au fost respinse, în opinia sa acestea fiind întemeiate, reiterând aceleaşi argumente prezentate în faţa judecătorului de cameră prelimiară de prim grad.

În acord cu judecătorul de cameră preliminară de la instanţa de fond, completul din cadrul Tribunalului Mureş constată că probatoriul în cauză a fost administrat cu respectarea dispoziţiilor legale, respectiv de către organele de urmărire penală competente, în speţă de către organele de  cercetare penală delegate în acest sens  de procurorul de caz competent să efectueze urmărirea penală în cazul infracţiunilor de ultraj pentru care este cercetat inculpatul, nefiind incidente dispoziţiile cu privire la nulitatea absolută prev. de art. 281 alin. 1 lit. b Cod procedură penală, prin raportare la Decizia nr. 302/2017 a Curţii Constituţionale, aşa cum a apreciat contestatorul-inculpat.

Într-adevăr, conform art. 56 alin. 3 lit. b Cod procedură penală, urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de către procuror în cazul infracţiunii de ultraj, prev. de art. 257 Cod penal, însă, cu titlu de excepţie, anumite acte de urmărire penală sau efectuarea unor procedee probatorii pot fi delegate de procuror, prin ordonanţă, organelor de cercetare penală, aşa cum s-a procedat şi în prezenta cauză. În ordonanţa de delegare s-au menţionat explicit activităţile ce urmau a fi efectuate de către organele de cercetare penală delegate, respectiv citarea şi audierea martorului ... şi întocmirea unui proces-verbal de redare a înregistrărilor audio-video surprinse de Bady Web Cam. Contrar susţinerilor contestatorului, procurorul nu era obligat să indice nominal organul de cercetare penală care urma să efectueze activităţile indicate, iar faptul că acesta a dispus „delegarea organelor de cercetare penală din cadrul IPJ Mureş Serviciul de Investigaţii Criminale şi Poliţiei Oraşului ...” fără a indica în concret care activitate să fie efectuată de către un organ şi care de către altul nu poate conduce la concluzia că dreptul său la un proces echitabil şi dreptul la apărare i-ar fi fost afectate, în condiţiile în care activităţile au fost efectuate cu respectarea dispoziţiilor legale, respectiv de către organe de cercetare penală.

Completul din cadrul Tribunalului Mureş mai reţine că, în prezenta cauză, nu s-a folosit în mod disproporţionat instituţia delegării, având în vedere că nu toate probele au fost administrate astfel, ci procurorul de caz a procedat personal la audierea inculpatului şi a persoanelor vătămate.

În ceea ce privește susţinerea contestatorului în sensul că probatoriul a fost administrat de colegi de-ai persoanelor vătămate şi ai martorului audiat în cauză, completul reţine că acest aspect nu poate conduce la constatarea nelegalităţii, în condiţiile în care simpla relaţie de colegialitate nu este aptă a determina concluzia lipsei de imparţialitate a organelor de cercetare penală. De altfel, relaţia de colegialitate este doar prin raportare la faptul că toţi au calitatea de poliţişti în cadrul IPJ Mureş, însă completul constată că îşi desfăşoară activitatea la structuri diferite, persoanele vătămate având calitatea de agenţi de poliţie în cadrul ..., martorul ... lucrează în cadrul ... iar organele de cercetare penală care au efectuat activităţile delegate lucrează în cadrul IPJ Mureş Serviciul de Investigaţii Criminale, respectiv în cadrul Poliţiei Oraşului .... Totodată, contestatorul-inculpat nu a formulat o cerere de recuzare a organelor de cercetare penală, iar acestea ar fi avut posibilitatea să se abţină, în situaţia în care ar fi apreciat că există chiar şi o aparenţă de lipsă de imparţialitate. 

Contestatorul-inculpat a susţinut că judecătorul de cameră preliminară de prim grad şi-ar fi depăşit competenţa prin faptul că a analizat legalitatea ordonanţei de delegare, însă nu a arătat în ce mod acest aspect l-ar fi lezat, iar judecătorul de cameră preliminară nu era ţinut să analizeze şi să se pronunţe doar cu privire la cererile şi exceţiile invocate de acesta, ci să facă o analiză de ansamblu cu privire la administrarea probelor şi efectuarea actelor de urmărire penală, aşa cum reclamă dispoziţiile art. 346 alin. 2 Cod procedură penală.

În ceea ce priveşte susţinerea contestatorului-inculpat în sensul că Ordonanţa din data de 31.01.2022 prin care i s-a respins cererea în probaţiune, formulată prin intermediul avocatului ales, ar fi fost întocmită cu nerespectarea dispoziţiilor legale şi prin respingerea acesteia organul de urmărire penală nu ar fi respectat obligaţia de a strânge probe atât în acuzare cât şi în apărare, completul din cadrul Tribunalului Mureş constată că nu intră în competenţa funcţională a judecătorului de cameră preliminară să examineze penuria probatorie, insuficienţa probelor, greşita interpretare a acestora sau netemeinicia acuzaţiei formulate de către organul de urmărire penală.

Inculpatul are dreptul de a solicita și obține în tot cursul judecății readministrarea probelor din faza de urmărire penală pe care le contestă, precum și administrarea de noi probe în vederea lămuririi corecte și complete a tuturor împrejurărilor cauzei, după cum instanța însăși poate dispune din oficiu readministrarea probelor necontestate din cursul urmăririi penale, conform art. 374 alin. (8) şi (10) din Codul de procedură penală.

 Cu privire la nerespectarea vreunor dispoziţii legale de către organul de urmărire penală la întocmirea ordonanţei, contrar susţinerilor inculpatului, completul din cadrul Tribunalului Mureş constată că o eventuală vătămare poartă asupra dreptului procesual de a i se admite o cerere în probaţiune, dar nu şi a dreptului de a i se încuviinţa cererea şi de a obţine administrarea probei. Ministerul Public, la formularea acuzaţiei şi în cazul în care sesizează instanţa cu rechizitoriu în vederea dispunerii începerii judecăţii, işi asumă întreg materialul probatoriu administrat în cauză şi apreciază în mod exclusiv dacă acesta este de natură să  susţină sau nu acuzaţia. 

 Pentru toate aceste motive, completul din cadrul Tribunalului Mureş constată că  prin respingerea cererii în probaţiune, inculpatului nu i-a fost creată o limitare incompatibilă cu exigenţele procesului echitabil pentru faza de urmărire penală, iar din întreaga succesiune a actelor procesuale dispuse în cursul urmăririi penale rezultă că inculpatului nu i-a fost încalcat dreptul la un proces echitabil şi nici dreptul la apărare. 

 4. Cheltuielile judiciare. Pentru culpa sa procesuală dată de promovarea unei căi de atac nefondate, în temeiul art. 275 alin. (2) Cod procedură penală, va obliga pe inculpatul-contestator ... la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, în cuantum de 50 de lei, sumă care acoperă costul suportului tehnic şi de hârtie pe care au fost consemnate actele procesuale şi procedurale necesare soluţionării căii de atac.

Se va lua act că asistența juridică a fost asigurată prin avocat ales pentru inculpatul-contestator.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D I S P U N E

În temeiul art. 347 alin. (3) Cod procedură penală cu referire la art. 425¹ alin. (7) lit. b) Cod procedură penală respinge ca nefondată contestația formulată de inculpatul-contestator ..., fiul lui ....  şi ..., născut la data de ... în mun...., jud. ... cu domiciliul în Oraș ..., str. ... bl. .. sc. .. ap....,  jud. Mureş, CNP – ..., cetăţenie română, studii ..., ... stagiul militar – ... ... fără antecedente penale, împotriva ... pronunţată de Judecătoria ... în dosar nr. ....

Menţine Încheierea contestată.

În temeiul art. 275 alin. (2) Cod procedură penală, obligă pe inculpatul-contestator ... la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, în cuantum de 50 de lei.

Ia act că asistența juridică a fost asigurată prin avocat ales pentru inculpatul-contestator.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu, astăzi, 10 august 2022.

Președinte-Judecător de cameră preliminară, Judecător de cameră preliminară,

... ...

Grefier,

  ...

Red./thred. ...10 august 2022

listat ..../6 ex./10 august 2022

Jud. fond. ...Judecătoria ...

Domenii speta