Litigii cu profesioniştii. contract promisiune bilaterală de vânzare

Sentinţă civilă **** din 03.06.2020


R O M Â N I A

TRIBUNALUL X, SECŢIA X

Dosar nr. X

ÎNCHEIERE

Şedinţa publică din data de X

Completul constituit din:

PREŞEDINTE: X

GREFIER: X

Pe rol se află soluţionarea cauzei privind reclamanţii X şi X şi pârâta X SRL, având ca obiect rezoluţiune contract promisiune bilaterală de vânzare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică părţile se prezintă creditoarea, prin dna. avocat X cu împuternicire avocaţială la fila 7 şi pârâta, prin dl. avocat X cu împuternicire avocaţială la fila 84.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează că pârâta a depus răspuns la întâmpinare prin fax la data de X, după care:

Reclamanţii, prin avocat, depun întâmpinare la cererea reconvenţională.

Instanţa, verificând competenţa de soluţionare a cauzei conform art. 131 C.proc.civ, apreciază că Tribunalul X, Secţia X este instanţa competentă material, teritorial şi funcţional să soluţioneze litigiul, în raport cu prevederile art. 95  şi 107 C.proc.civ., având în vedere valoarea obiectului cererii, precum şi împrejurarea că sediul pârâtei se află în circumscripţia teritorială a municipiului Bucureşti, instanţa apreciind că valoarea obiectului litigiului este dată de preţul convenit pentru realizarea vânzării, al cărui cuantum se situează peste pragul de 200.000 lei care matchează limita inferioară de competenţă a tribunalului. Instanţa pune în discuţie calificarea susţinerilor pârâtei din cuprinsul cererii reconvenţionale ca fiind o cerere cu individualitate proprie ce poate fi valorificată pe calea cererii reconvenţionale, aşa cum implicit susţine pârâta prin formularea cererii incidentale sau o apărare de fond.

Pârâta, prin avocat, apreciează că este o cerere care vizează o pretenţie contractuală valorificabilă în condiţiile art. 209 C.proc.civ., interesul fiind de a nu se ţine seama de decizia asociatului unic. Din poziţia exprimată de reclamanţi ca urmare a cererii reconvenţionale rezultă că aceştia nu-şi mai întemeiază pretenţiile pe acest înscris.

Reclamanţii, prin avocat, apreciază că această cerere are unic scop acela de a suspenda prezentul dosar, prin denunţarea ca falsă a deciziei asociatului unic al pârâtei. O cerere reconvenţională pe acest considerent ar fi avut ca obiect să se constate nulitatea absolută a promisiunii de vânzare – cumpărare pentru lipsa consimţământului societăţii, ceea ce nu se întâmplă în prezenta cauză. Prin urmare, consideră că cererea ar putea fi o apărare de fond.

 Instanţa asupra calificării juridice a solicitărilor formulate de pârâtă prin cererea reconvenţională, apreciază că acestea reprezintă în fapt o întâmpinare, întrucât scopul demersului procesual urmărit prin promovarea cererii de constatare a nulităţii absolute a deciziei de asociat unic nr. X din X este, aşa cum învederează însăşi pârâta în finalul punctului 1 al înscrisului înregistrat la X (f. 75, 78) acela de înlăturare din probatoriu a acestui înscris, or, o astfel de cerere are legătură cu probele a căror administrare a fost solicitată de partea adversă poate fi valorificată în mod eficient printr-o simplă apărare, nefiind necesară formularea unei cereri reconvenţionale. Prin urmare, instanţa apreciază că nu a fost învestită cu soluţionarea unei cereri reconvenţionale, drept care nu va acorda cuvântul nici cu privire la incidentele invocate prin întâmpinarea la cererea reconvenţională de către reclamanţi. Instanţa acordă cuvântul cu privire la pobe.

Reclamanţii, prin avocat, solicită încuviinţarea probei cu toate înscrisurile ataşate cererii de chemare în judecată, cu excepţia înscrisului constând în decizia asociatului unic, având în vedere că există un contract de mandat încheiat cu dl. X, iar în baza acestui mandat a fost încheiată promisiunea de vânzare-cumpărare, iar pârâta, prin avocat, în condiţiile art.257 C.proc.civ. solicită să se ia act de renunţarea reclamanţilor de a se prevala de acest mijloc de probă, fapt pentru care arată că nici pârâta nu mai insistă în criticile sau demersurile procedurale invocate prin cererea reconvenţională recalificată de instanţă ca fiind întâmpinare, demersuri vizând contestarea acestui mijloc de probă. În probatoriu solicită administrarea înscrisurilor aflate la dosarul cauzei şi în apărare în mod corespunzător pretenţiilor reclamantei, cu excludereea acestui înscris.

Instanţa, în temeiul art. 255 şi 258 C.proc.civ., încuviinţează pentru reclamanţi şi pentru pârâtă proba cu înscrisurile depuse în susţinerea cererii de chemare în judecată, cu menţiunea că reclamanţii au renunţat să se prevaleze în probatoriu de înscrisul constatator al deciziei asociatului unic nr. X al pârâtei, iar pârâta, la rândul său, a renunţat la apărările formulate cu privire la validitatea acestui înscris ca mijloc de probă în prezenta procedură. Instanţa declară termeinată cercetarea procesului şi stabileşte termen pentru dezbaterea fondului, astăzi.

Reclamanţii, prin avocat, solicită admiterea cererii de chemare în judecată astfel cum a fost formulată, să se constate că a intervenit rezoluţiunea de drept a promisiunii de vânzare-cumpărare ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor contractuale asumate de pârâtă şi să se dispună obligarea acesteia la restiuirea sumei achitate cu titlu de avans din preţ în cuantum de 41.000 euro, astfel cum a fost indicată în lei la cursul BNR din ziua plăţii, precum şi daune contractuale în cuantum de 5000 euro, aşa cum sunt prevăzute prin promisiunea de vânzare-cumpărare, pentru considerentele ce urmează. Între părţi s-a încheiat o promisiune de vânzare-cumpărare, prin mandatar, reclamanţii au achitat o sumă cu titlu de avans din preţ direct în contul societăţii Eka Residence, au transmis notificare de întârziere direct către societate şi i-au adus la cunoştinţă faptul că suma a intrat direct în contul societăţii şi nu în contul mandatarului, astfel că pârâta a avut cunoştinţă exact de promisiunea de vânzare cumpărare şi de preţul acesteia. Ulterior încheierii promisiunii pârâta nu s-a prezentat în vederea încheierii contractului de vânzare–cumpărare, nici nu avea cum să se prezinte deoarece edificase în mod nelegal în baza unei autorizaţii de construire ale cărei efecte erau suspendate de mai mult de un an, iar în perioada de după încheierea promisiunii şi până la data la care urma a fi încheiat contractul de vânzare-cumpărare, în mod evident raportat la sentinţele şi la deciziile pronunţate în dosar nu se putea ridica această măsură a suspendării efectelor autorizaţiei de construire, nu se putea întocmi procesul-verbal de recepţie şi de a se întocmi practic toată documentaţia necesară în vederea vânzării. Cu cheltuieli de judecată pe cale separată.

Pârâta, prin avocat, învederează că esenţa apărărilor sale vizează inopozabilitatea promisiunii de vânzare-cumpărare în temeiul art. 1309 alin. 1 C.civ., având în vedere că în procura reţinută de notarul public la momentul autentificării promisiunii se arătă foarte clar că pentru apartamentul cu suprafaţă utilă de peste 58 mp preţul nu poate fi mai mic de 54.900 euro, lucru care nu s-a respectat şi antecontractul a fost încheiat cu depăşirea puterii de reprezentare. În răspunsul la întâmpinare reclamanţii invocă o serie de dispoziţii legale pentru a arăta că în esenţă este opozabilă promisiunea de vânzare în condiţiile art. 2014 alin. 1 C.civ., respectiv că pârâta nu ar fi refuzat neîntârziat, dar acest text legal ne se aplică în speţă. Art. 1309 alin. 2 vizează, de asemenea, raporturile dintre mandatarul care a acţionat fără mandat sau cu depăşirea puterilor de reprezentare şi terţ, nu reglementează sub nicio formă efectele faţă de mandant. Pârâta nu contestă susţinerile reclamanţilor referitoare la împrejurarea că banii au intrat în contul societăţii ca urmare a încheeirii antecontractului, dar simplul fapt al unei plăţi făcute în temeiul unui act inopozabil nu generează efecte în ceea ce priveşte promisiunea în sine, putându-se discuta despre o îmbogăţire fără justă cauză ca temei pentru pretenţiile reclamanţilor în vederea restituirii sumei avansate, însă nu s-a formulat o acţiune pe acest temei de drept. În consecinţă, solicită respingerea cererii, promisiunea de vânzare-cumpăprare fiind un act inopozabil care nu a generat efecte în ceea ce priveşte obligaţiile asumate, drept pentru care nu se poate angaja răspunderea civilă contractuală în sensul arătat de reclamanţi, astfel că nu se poate reţine cauza de rezoluţiune şi nici obligaţia de plată a penalităţii convenţionale în cuantum de 5000 euro.

Instanţa reţine cauza în pronunţare.

INSTANŢA,

Având nevoie de timp pentru a delibera, în temeiul art. 396 C.proc.civ., va amâna pronunțarea. 

Pentru aceste considerente,

DISPUNE:

Amână pronunțarea la data de X, când soluția se pune la dispoziția părților prin intermediul grefei.

Pune în vedere părţilor să depună concluzii scrise până a data de X, inclusiv.

Pronunţată în şedinţă publică azi, X.

PREŞEDINTE   GREFIER

R O M Â N I A

TRIBUNALUL X, SECŢIA X

Dosar nr. X

Sentinţa civilă nr.  X

Completul constituit din:

PREŞEDINTE: X

GREFIER: X

Pe rol se află soluţionarea cauzei privind reclamanții X și X şi pârâta X SRL, având ca obiect rezoluţiune contract.

Dezbaterile au avut loc în şedinţă publică la data de X, susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată care face parte integrantă din prezenta hotărâre când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la X.

I. Procedura

1. La data de X reclamanții X și X au depus prin poștă o cerere de chemare în judecată formulată împotriva pârâtei X SRL (în continuare X - n. red. X), pe care au completat-o în procedura prealabilă prin cererea înregistrată la data de X (f. 52 - 53) prin care au solicitat pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti prin care:

- în principal să se constate rezoluțiunea promisiunii bilaterale de vânzare intitulată antecontract de vânzare – cumpărare, autentificate sub nr. X din X la Societatea Profesională Notarială X, iar în subsidiar să se dispună  rezoluțiunea aceluiași contract, precum și repunerea părților în situația anterioară;

-  să dispună obligarea pârâtei la plata sumei de 194 151, lei, reprezentînd avansul achitat de reclamanți în temeiul promisiunii bilaterale de vânzare;

- să se dispună obligarea pârâtei la plata sumei de 23 677 lei, reprezentînd daune materiale, calculate conform clauzei penale prevăzute în antecontractul de vânzare-cumpărare;

- să se dispună obligarea pârâtei la plata dobânzii legale aferente avansului și despăgubirilor pretinse în baza clauzei penale, calculate de la data pronunțării hotărârii.

2. Cererea a fost înregistrată pe rolul Tribunalului X, Secţia X, la data de X, sub nr. X şi repartizată spre soluţionare, aleatoriu în sistem informatic prin programul Ecris, conform art. 101 alin. 1 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/2015, completului de judecată nr. 25 fond.

3. Reclamanții au formulat cerere de reexaminare împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru ce a fost admisă prin încheierea pronunțată la data de X în dosarul asociat X, stabilindu-se că aceștia datorează o taxă judiciară de timbru în cuantum de 5931,84 lei.

Cererea de acordare a ajutorului public judiciar formulată de reclamanți în legătură cu obligația de plată a taxei judiciare de timbru stabilite prin încheierea de soluționare a cererii de reexaminare a fost respinsă.

4. X a depus întâmpinare și cerere recnvențională, prin poștă, la data de X (f. 75 - 78). Prin întâmpinare  a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată ca nefondată, iar prin cererea reconvențională a solicitat constatarea nulității absolute a deciziei nr. X din X a asociatului său unic.

5. Reclamanții au depus întâmpinare la cererea reconvențională prin poștă electronică la data de X (f. 102 - 105), iar X a depus răspuns la întâmpinare prin fax la data de X (f. 108 - 111). 

6. La termenul de judecată stabilit la data de X instanţa a calificat susținerile X din cererea reconvențională drept apărări de fond și a încuviinţat pentru ambele părți proba cu acte, constînd în actele depuse de reclamanți, cu excepția înscrisului constatator al deciziei nr. 45 din 24.05.2019 a asociatului unic al pârâtei.

7. Cercetarea judecătorească a fost declarată terminată la data de X, iar dezbaterile asupra fondului s-au purtat la aceeaşi dată. 

II. Situaţia de fapt

1. Prin antecontractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. X din X la Societatea Profesională Notarială X (f. 11 - 18), reclamanții X și X, în calitate de promitenți – cumpărători, pe de o parte, și pârâta X, în calitate de promitent – vânzător, pe de altă parte, s-au obligat să cumpere și respectiv să vândă, până cel mai târziu la data de X dreptul de proprietate asupra apartamentului ce va purta nr. 25 din blocul nr. 1 care se edifică la adresa din X, str. X nr. X, sector X și care va fi format din două camere și dependințe și va avea o suprafață utilă de aproximativ 63 mp, precum și dreptul de proprietate asupra unei cote indivize din terenul reprezentînd drum de acces, avînd nr. cadastral X și fiind înscris în CF X a sectorului X al municipiului X.

Pârâta X a încheiat antecontractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. X din X la Societatea Profesională Notarială X printr-un mandatar – dl. X ce a acționat în baza procurii autentificate sub nr. X din X de notarul public X din X (f. 15 - 17) și a deciziei asociatului unic al pârâtei nr. X din X (f. 14), ambele menționate în preambulul antecontractului de vânzare - cumpărare .

2. La art. 3.1 din contract s-a prevăzut că preţul imobilului este de 50 900 euro, TVA inclus, ce trebuie achitat astfel:

- 1000 euro, TVA inclus, reprezentînd taxa de rezervare s-a achitat cu titlu de avans la data de X, când a fost perfectat contractul de rezervare nr. X din X;

- 40 000 euro, în echivalent în lei, respectiv 190 476 lei, până la data de X în contul bancar indicat în cuprinsul antecontractului de vânzare – cumpărare;

- plata finală, în valoare de 9 900 euro, la data autentificării contractului de vânzare-cumpărare.

3. La art. 6.2 din antecontractul de vânzare-cumpărare s-au prevăzut următoarele:

„În situația în care una din părți refuză să încheie contractul promis, cealaltă parte, care și-a îndeplinit obligația, poate opta între:

(...) fie executarea prin echivalent, în următoarele condiții:

a) În cazul în care promitenta vânzătoare (...) va refuza încheierea contractului de vânzare – cumpărare la termenul stabilit, fie din rea credință, fie că se află în imposibilitatea încheierii contractului de vânzare – cumpărare, operează rezoluțiunea de plin drept a prezentei convenții, iar promitenta vânzătoare se obligă să restituie către promitenții cumpărători întreaga parte din preț încasată de la aceasta (sic !) și daune – interese în sumă de 5000 euro”.

4. Reclamanții au achitat până în prezent suma de 41 000 euro, iar pârâta a recunoscut în întâmpinare primirea acestei sume de bani.

5. Conform procesului – verbal din data de X, constatat printr-un act sub semnătură privată semnat de ambele părți, pârâta X a remis reclamanților un rând de chei ale apartamentului (f. 10), iar conform procesului – verbal din data de X, constatat printr-un act sub semnătură privată semnat de ambele părți, reclamantul X a restituit pârâtei respectivele chei.

La întocmirea ambelor procese-verbale, pârâta a fost reprezentată de același mandatar ca și la încheierea promisiunii bilaterale de vânzare – cumpărare - dl. X.

6. Conform încheierii de certificare nr. X din X întocmite de notarul public X din cadrul Societății Profesionale Notariale X, reclamanții s-au prezentat la data de X la sediul biroului notarial și au probat existența în contul lor a unei sume de bani suficiente pentru plata ultimei tranșe din prețul convenit cu pârâta X pentru cumpărarea apartamentului, însă pârâta nu s-a prezentat (f. 20 - 22).

7. Printr-o scrisoare cu valoare declarată expediată la data de X la adresa la care pârâta are sediul social, reclamanții au comunicat pârâtei o notificare prin care solicitau restituirea sumei de X euro, reprezentînd avansul achitat pentru cumpărarea apartamentului și daunele contractuale stipulate la art. 6.2 din promisiunea bilaterală de vânzare – cumpărare și îi solicitau pârâtei să se prezinte la imobil la data de X pentru a-i remite cheile apartamentului (f. 25 - 30).

Conform mențiunilor de pe formularul poștal de expediție, scrisoarea nu a fost remisă efectiv pârâtei, aceasta neprezentîndu-se la oficiul poștal pentru ridicarea corespondenței (f. 30).

8. Conform susținerilor ambelor părți, până în prezent nu a fost perfectat contractul de vânzare – cumpărare.

III. Asupra cererii de chemare în judecată

1. Reclamanții X și X au învestit instanţa cu soluţionarea unei cereri de chemare în judecată cu mai multe capete între care există un raport de subsidiaritate și respectiv unul de accesorietate. Aceștia au solicitat în principal pronunțarea unei hotărâri judecătoreşti prin care să se constate rezoluțiunea promisiunii bilaterale de vânzare încheiate cu pârâta și în subsidiar pronunțarea unei hotărâri judecătorești prin care să se dispună rezoluțiunea aceluiași act juridic, iar pe cale accesorie au pretins repunerea părților în situația anterioară încheierii antecontractului de vânzare – cumpărare, respectiv obligarea pârâtei la restituirea sumei încasate cu titlu de avans din prețul convenit și la plata dobânzii legale aferente, precum și plata unor despăgubiri materiale în temeiul clauzei penale stipulate la art. 6.2 din contract și a dobânzii legale aferente.

Pârâta X s-a apărat invocînd inopozabilitatea antecontractului de vânzare – cumpărare ca urmare a depășirii limitelor împuternicirii date în vederea încheierii acestui act juridic de către mandatarul său, dl. X prin aceea că a acceptat un preț mai mic decât cel stipulat în cuprinsul procurii autentificate sub nr. X din X de notarul public X din X.

2. În conformitate cu prevederile art. 1309 alin. 1 C.civ., contractul încheiat printr-un mandatar care își depășește puterile conferite nu produce efecte între reprezentat și terț. Cu toate acestea, astfel cum expres se prevede la art. 1309 alin. 2 C.civ., reprezentatul nu poate invoca față de terțul contractant inopozabilitatea contractului încheiat prin mandatar în situația în care prin comportamentul său mandatarul l-a determinat pe terț să creadă în mod rezonabil că are puterea de reprezentare și că acționează în limita puterilor conferite.

3. Mandatarul pârâtei - dl. X a prezentat la autentificarea antecontractului de vânzare - cumpărare, conform susținerilor comune ale părților din cererea de chemare în judecată și din întâmpinare și conform preambulului antecontractului de vânzare – cumpărare, o decizie a asociatului unic al pârâtei, respectiv decizia asociatului unic nr. X din X prin care era autorizat să înstrineze apartamentul ce formează obiectului antecontractului de vânzare – cumpărare contra unui preț mai mic decât cel stipulat în cuprinsul procurii autentificate sub nr. X din X de notarul public X din X. Totodată, dl. X a predat reclamantului X la data de X un rând de chei ale apartamentului ce formează obiectul antecontractului de vânzare – cumpărare, astfel cum rezultă din procesul-verbal întocmit la data de X (f. 10) și tot el le-a preluat de la reclamanți la finalul lunii august X, astfel cum rezultă din procesul-verbal întocmit la data de X (f. 24).

În opinia instanței, această conduită a mandatarului pârâtei - dl. X a fost idonee pentru a le induce reclamanților credința rezonabilă că el acționează în acord cu împuternicirea primită de la pârâtă întrucât a prezentat promitenților cumpărători o justificare pentru acceptarea unui preț mai mic decât cel convenit inițial (decizia asociatului unic al pârâtei nr. X din X) și a probat exercitarea detenției bunului în numele și în interesul pârâtei, în calitate de promitent vânzător.

4. Concluzia instanței asupra acestei chestiuni nu ar putea fi sub nici o formă afectată de aserțiunile pârâtei din cuprinsul cererii reconvenționale, recalificate de instanță la termenul de judecată din 19.05.2020 ca o simplă întâmpinare, referitoare la falsificarea semnăturii asociatului unic al pârâtei de către însuși mandatarul său, dl. X, respectiv de confirmarea sau infirmarea tezei susținute de X, avînd în vedere că pentru stabilirea opozabilității actului juridic față de reprezentat prezintă relevanță exclusiv aptitudinea conduitei reprezentantului de a crea terțului contractant credința că acționează în limitele împuternicirii primite, iar nu forța probantă reală a înscrisurilor prezentate în vederea justificării mandatului său.

5. Drept urmare, instanța consideră întrunite condițiile aplicării dispozițiilor art. 1309 alin. 2 C.civ., astfel încât apărarea pârâtei X referitoare la inopozabilitatea antecontractului de vânzare – cumpărare nu poate fi primită.

6.  Prin cererea de chemare în judecată reclamanții au solicitat în principal constatarea rezoluțiunii antecontractului de vânzare – cumpărare în temeiul pactului comisoriu stipulat la art. 6.2 și a art. 1553 C.civ.

Acest pact comisoriu produce efecte avînd în vedere că în cuprinsul său s-a prevăzut aplicarea sancțiunii rezoluțiunii de plin drept în ipoteza în care pârâta, în calitate de promitent – vânzător, refuză încheierea contractului de vânzare – cumpărare din rea – credință sau pentru că se află în imposibilitatea de a încheia actul translativ de proprietate.

Reclamanții au emis declarația de rezoluțiune de-abia la data depunerii cererii de chemare în judecată, iar aceasta a fost comunicată pârâtei în etapa procedurii prealabile, la data de 29.11.2019 (f. 74), avînd în vedere că în cuprinsul notificării expediate de reclamanți pârâtei în luna august 2019 nu s-a făcut nici o referire la pactul comisoriu ori la rezoluțiunea antecontractului de vânzare – cumpărare. Tot la data depunerii cererii de chemare în judecată a fost realizată și punerea în întârziere a pârâtei,

Pârâta nu și-a îndeplinit până în prezent obligația asumată prin antecontractul de vânare – cumpărare, de a transmite reclamanților dreptul de proprietate asupra apartamentului.

7. În aceste condiții, instanța apreciază întrunite cerințele prevăzute la art. 1552 și 1553 C.civ. pentru rezoluțiunea convențională a antecontractului de vânzare – cumpărare, urmînd să constate incidența acestei sancțiuni civile și să respingă cererea subsidiară a reclamanților de aplicare a acestei sancțiuni pe cale judiciară.

8. În acord cu dispozițiile art. 1554 alin. 1 C.civ., instanța va dispune repunerea părților în situația anterioară încheierii antecontractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. X din X la Societatea Profesională Notarială X și obligarea pârâtei la restituirea sumei primite de la reclamanți cu titlu de avans din prețul convenit, respectiv X lei, la care se adaugă, conform art. 1535 alin. 1 C.civ. și art. 1 alin. 3 și art. 3 alin. 2 din OG nr. 13/2011, dobânda legală penalizatoare, calculată conform petitului cererii de chemare în judecată și principiului disponibilității de la data pronunțării hotărârii până la momentul achitării efective a sumei datorate.

 

9. În conformitate cu prevederile clauzei de la art. 6.2 din antecontractul de vânzare – cumpărare, autentificat sub nr. X din X la Societatea Profesională Notarială X și potrivit art. 1538 alin. 2 și 4 C.civ., ținând seama și de principiul disponibilității și de pretențiile formulate la punctele (ii) și (iii) din cererea de chemare în judecată, instanța va obliga pârâta să plătească reclamanților în solidar și suma de X lei, cu titlu de despăgubire pentru prejudiciul material, stabilită în cuprinsul clauzei penale stipulate la art. 6.2 din promisiunea bilaterală de vânzare – cumpărare, la care se adaugă conform art. 1535 alin. 1 C.civ. și art. 1 alin. 3 și art. 3 alin. 2 din OG nr. 13/2011, dobânda legală penalizatoare, calculată de la data pronunțării hotărârii până la momentul achitării efective a sumei datorate.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanții X, CNP 2831231420034 și X, CNP 1840114450027, ambii cu domiciliul în X, str. X nr. X, bl. X, sc. X, ap. X, sector X în contradictoriu cu pârâta X SRL, JX/X/X, CUI RO X, cu sediul cunoscut în X, str. X nr. X, bl. X, sc. X, et. X, ap. X, sector X.

Constatată rezoluțiunea antecontractului de vânzare – cumpărare, autentificat sub nr. X din X la Societatea Profesională Notarială X.

Repune părțile în situația anterioară încheierii antecontractului de vânzare – cumpărare, autentificat sub nr. X din X la Societatea Profesională Notarială X.

Obligă pârâta să restituie reclamanților în solidar suma de X lei și să le achite în solidar dobânda legală penalizatoare aferentă sumei de X lei, calculată de la data pronunțării hotărârii până la momentul achitării efective a sumei datorate, precum și să le plătească în solidar suma de X lei, cu titlu de despăgubire pentru prejudiciul material și dobânda legală penalizatoare aferentă, calculată de la data pronunțării hotărârii până la momentul achitării efective a sumei datorate.

Cu apel în 30 zile de la comunicare.

Apelul se depune la Tribunalul X, Secţia a X.

Hotărârea a fost pusă la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei la data de X.

PREŞEDINTE  GREFIER

ECLI:RO:TB X:X:X

Red. X/Thred. X

4 ex./X