Litigii cu profesioniştii. poprire asigurătorie

Hotărâre **** din 30.04.2020


Cod ECLI: X

DOSAR NR. X

R O M Â N I A

TRIBUNALUL X– SECŢIA X

DECIZIA CIVILĂ NR. X

Şedinţa Publică din data de X

Completul constituit din:

PREŞEDINTE: X

Judecător: X

Grefier: X

Pe rol se află soluţionarea cererii de apel formulate de apelanta-reclamantă X SRL împotriva Sentinţei civile nr. X din data de X pronunţată de Judecătoria Sectorului X, în dosarul nr. X, în contradictoriu cu intimata-pârâtă X SRL, având ca obiect poprire asigurătorie.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, la ordinea listei de şedinţă, nu au răspuns părţile.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Tribunalul în temeiul art. 121 alin. 5 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/2015 dispune strigarea cauzei la sfârşitul şedinţei.

 La apelul nominal făcut în şedinţa publică la sfârşitul şedinţei de judecată nu au răspuns părţile.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de grefierul de şedinţă, în cadrul căruia învederează faptul că s-a achitat taxa de timbru conform dovezii de la fila 19 dosar, fiind depusă cerere de judecare a cauzei în lipsă din partea apelantei-reclamante, după care,

Tribunalul, având în vedere dispoziţiile art. 1 lit. b) din Hotărârea nr. 417/24.03.2020 a C.S.M. şi pct. IV din Hotărârea nr. 8/30.03.2020 a Colegiului de Conducere al Tribunalului Bcuureşti, reţine cauza în pronunţare.

TRIBUNALUL,

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului X la data de X sub nr. X, reclamanta X SRL în contradictoriu cu pârâta X SRL a formulat cerere de poprire asigurătorie bancară asupra sumelor de bani datorate debitoarei de către terți persoane juridice aflate sau care se vor afla în conturile acesteia până la concurența sumei de 12173,09 lei, reprezentând debit principal neachitat, cu cheltuieli de judecată.

În drept, a invocat art. 971 alin. 2 C. proc. civ., art. 954-959 C. proc. civ..

Prin Sentinţa civilă nr. 8962 din data de 17.09.2019 Judecătoria Sectorului 3 București a respins cererea, ca neîntemeiată. 

Împotriva acestei sentinţe s-a declarat apel înregistrat la data de X pe rolul Tribunalului X – Secţia X de către reclamanta X SRL, prin care a solicitat admiterea acestuia astfel cum a fost formulat, schimbarea în tot a hotărârii atacate, iar pe fond admiterea cererii privind instituirea unei popriri asigurătorii bancare asupra conturilor debitoarei.

În fapt, apelanta a arătat că intimata-pârâtă datorează suma menţionată în cererea de chemare în judecată cu care a dovedit existenţa pe rolul instanţei a unui demers pentru recuperarea sa.

Măsura instituirii popririi asigurătorii bancare nu era o măsură excepţională aşa cum s-a motivat în cadrul sentinţei, ci, este un instrument juridic lăsat la îndemâna oricărui creditor  care are de recuperat o creanţă, dar nu are un titlu executoriu, cu condiţia să dovedească existenţa pe rolul instanţei a unei cereri de chemare în judecată art. 953 alin. 1 C. proc. civ.

Faţă de aspectele probate cu înscrisuri, apelanta a considerat dovedit pericolul care exista, ca pârâta, în condiţiile exercitării unei activităţi cu iz infracţional în curs de cercetare, să-şi diminueze patrimoniul în dauna apelantei ori să solicite partenerilor contractuali plata în alte conturi aparţinând unor societăţi pe care le deţine.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 971 alin. 2 coroborate cu cele ale art. 954-959, art. 470 şi urm. din Codul de procedură civilă.

În probaţiune, s-a solicitat admiterea probei cu înscrisuri (plângere penală, cerere de solicitare informaţii PJ X, răspuns PJ X).

Potrivit art. 223 alin. 3, coroborat cu art. 411 alin. 1, pct. 2, teza finală Cod procedură civilă, s-a solicitat judecata pricinii şi în lipsă.

Verificand apelul formulat potrivit motivelor invocate, in cond.art.466 si 476-479 coroborat cu art. 954 alin.3 NCPC, tribunalul retine urmatoarele :

Prin apelul formulat se contesta  sentinţa civilă nr. X din data de X prin care  Judecătoria Sectorului X a respins cererea, ca neîntemeiată. 

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului X la data de X sub nr. X, apelanta-reclamanta X SRL în contradictoriu cu pârâta X SRL a formulat cerere de poprire asigurătorie bancară asupra sumelor de bani datorate debitoarei de către terți persoane juridice aflate sau care se vor afla în conturile acesteia până la concurența sumei de 12173,09 lei, reprezentând debit principal neachitat, cu cheltuieli de judecată.

Se constata ca prin sentinta civila nr. X pronuntata in dosarul nr. X - definitiva, Judecatoria sector X a admis cererea in pretentii formulata de reclamanta X SRL, parata-debitoare X SRL fiind obligata la plata sumei de 12.173.096 lei debit neachitat si 1574 lei cu titlu de cheltuieli  de judecata .

In consecinta , in cauza nu mai sunt respectate exigentele disp, art.953 NCPC, apelanta-creditoare in baza titlului executoriu urmand a demara direct procedura executarii silite.

Pentru considerentele expuse tribunalul, retinand disp.legale evocate si prevalndu-se de art.480 NCPC, va respinge apelul formulat ca neintemeiat.

PENTRU  ACESTE MOTIVE,

 ÎN NUMELE LEGII,

D E C I D E :

Respinge apelul declarat de apelanta-reclamantă X SRL  JX/X/X, CIF X cu sediul in X, BD X, nr. X, ap. X împotriva Sentinţei civile nr. X din data de X pronunţată de Judecătoria Sectorului X, în dosarul nr. X, în contradictoriu cu intimata-pârâtă X SRL, JX/X/X, CIF X, cu sediul in sector X, X, X, nr. X, ca neîntemeiat.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică azi, X.

 PREŞEDINTE,  JUDECĂTOR, GREFIER,

Red.jud. X

Dactilo. X 4 ex

Judecătoria Sectorului X Bucureşti – dosar nr. X

Judecător fond X

Ex…………

Domenii speta