Plangeri

Sentinţă civilă 49 din 17.01.2020


Pe rol fiind soluţionarea procesului civil având ca obiect plângere contravenţională formulată de petenta U.A.T.C M…, cu sediul în …, împotriva procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr…. din 30.09.2019 emis de către intimata C… de C…a R…  - C… de C…T… cu sediul în …

Despre mersul dezbaterilor s-a consemnat în încheierea de amânare a pronunţării din data de 14 ianuarie 2020, care este parte integrantă din prezenta, când instanţa având nevoie de timp pentru a delibera a amânat pronunţarea pentru astăzi, când a pronunţat prezenta hotărâre.

I N S T A N Ţ A:

Deliberând asupra plângerii civile, de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Alexandria la data de 15.10.2019 sub nr. …/740/2019, petenta U.A.T.C M… a solicitat în contradictoriu cu intimatul D… G… R… a F… P… P… – A… J… a F… P…, admiterea plângerii şi anularea procesului verbal de constatare și sancționare a contravențiilor nr. …/30.09.2019.

În fapt, petenta a precizat că precizat că prin  procesul verbal de constatare și sancționare a contravențiilor nr. …/30.09.2019 C… de C… T…a fost sancționat UAT M…cu amendă de 30.000 lei pentru încălcarea eronată a contractelor de furnizare în contracte de lucrări.

A mai arătat că la încheierea contractelor de închiriere utilaje cu și fără operator, UAT M… a respectat pragurile valorice și prevederile art.11 alin.2 din Legea nr. 98/ 2016, întrucât contractele de închiriere fără operator sunt contracte de furnizare ( art. 3 lit. n din Legea nr. 98/2016) dar contractele de închiriere utilaje cu operator sunt contracte  de lucrări, conform Art. 3 lit. m și Anexei 1 (Diviziunea 45, Grupa 455, Clasa 4550) din Legea 98/2016.

În concluzie, nu au fost încălcate prev. art.11 alin.2 , iar procesul verbal nr.4271/30.09.2019 trebuie anulat.

În drept, art. 31 și art.32 din OG nr.2/2001. 

În dovedire, a anexat plângerii, procesul verbal de constatare și sancționare a contravențiilor nr. …/30.09.2019.

La data de 27.11.2019 intimata a depus întâmpinare (f. 13-16), la plângerea formulată de petentă, prin care a solicitat faţă de cele susţinute de petentă, respingerea acesteia şi menţinerea procesului-verbal contestat ca legal şi temeinic.

În motivare, a arătat că, în perioada 03.09.2019 - 30.09.2019, C… de C… T… a desfăşurat acţiunea „Audit financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară ale Unităţii Administrativ Teritoriale a Comunei", pentru exerciţiul bugetar al anului 2018, la Unitatea Administrativ Teritorială Comuna M….

A precizat că în anul 2017, U.A.T.C.M… a atrbuit în mod direct, trei contracte de închiriere utilaje către acelaşi operator, cu nerespectarea legislaţiei privind achiziţiile publice:

-Contractul de furnizare nr. …/05.04.2017, având ca obiect „închiriere excavator mecanic" - cod CPV 43262100-8 -Excavatoare mecanice, la preţul de 74.800 lei (fără TVA),

-Contractul de lucrări nr. …/05.04.2017 având ca obiect „închiriere autogreder rutier cu operator fără combustibil" - cod CPV 43221000-8 Gredere rutiere la preţul de 92.300 lei, tară TVA,

-Contractul de lucrări nr. …/12.04.2017 având ca obiect „închiriere buldoexcavator JCB3CX cu operator fără combustibil" cod CPV 45500000-2 - închiriere de utilaje şi de echipament de construcţii şi de lucrări publice cu operator, la preţul de 92.300 lei - fără TVA.

Astfel, deşi unul dintre contracte a fost încadrat în categoria contractelor de furnizare, iar celelalte două în categoria contractelor de lucrări, apreciem că acestea sunt, de fapt, contracte de furnizare, după cum sunt definite de art.3 alin.(l) lit. n al Legii nr.98/2016privind achiziţiile publice.

,,n) contract de achiziţie publică de produse - contractul de achiziţie publică care are ca obiect achiziţia de produse prin cumpărare, inclusiv cu plata în rate, închiriere, leasing cu sau fără opţiune de cumpărare ori prin orice alte modalităţi contractuale în temeiul cărora autoritatea contractantă beneficiază de aceste produse, indiferent dacă dobândeşte sau nu proprietatea asupra acestora; contractul de achiziţie publică de produse poate include, cu titlu accesoriu, lucrări ori operaţiuni de amplasare şi de instalare; "

Având în vedere că UATC M… a utilizat coduri CPV diferite pentru cele trei contracte a mai precizat următoarele: vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV) reprezintă un sistem unic de clasificare aplicabil achiziţiilor publice, având scopul de a unifica referinţele folosite de autorităţile contractante pentru descrierea obiectului achiziţiei; S estimarea valorii unei achiziţii publice se realizează având în vedere obiectul acesteia, în conformitate cu prevederile cap. I, secţiunea a 4-a, paragraful 3 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu cele ale secţiunii a 2-a, art.16 şi art.17 alin.(l)şi (2) ( aplicabile cazului de faţă) din H.G. nr. 395/2016 .

Punctul de plecare pentru alegerea modalităţii de achiziţie nu îl reprezintă codul/codurile CPV selectate, ci valoarea estimată a tuturor achiziţiilor cu acelaşi obiect sau destinate utilizării identice ori similare, ori care se adresează operatorilor economici ce desfăşoară constant activităţi într-o piaţă de profil relevantă, pe care autoritatea contractantă intenţionează să le atribuie, de regulă, în cursul unui an bugetar.

A mai menționat și faptul că valoarea totală a celor trei contracte este de 259.400 lei, sumă ce depăşeşte pragul valoric de 132.519 lei (în vigoare la data achiziţiilor respective), autoritatea contractantă nu avea dreptul de a efectua achiziţie directă în situaţia expusă ci de a atribui contractele în cauză prin procedură simplificată, potrivit art.7 alin.(2) din Legea nr.98/2016.

Se apreciază că prin utilizarea codurilor CPV diferite şi prin încadrarea eronată a contractelor de furnizare în contracte de lucrări s-a divizat valoarea contractului în contracte distincte de valoare mai mică cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire reglementate de Legea nr.98/2016.

De menţionat că, deşi aceste achiziţii au fost incluse în programul anual al achiziţiilor publice pe anul 2017 nu au fost întocmite şi referatele de necesitate care să cuprindă necesităţile de produse, servicii şi lucrări identificate, precum şi preţul unitar/total al necesităţilor şi care, de fapt, stau la baza întocmirii programului respectiv, aşa cum prevede art.12 alin.(2) din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, referatele de necesitate.

A mai menționat că în anul 2018 au fost încheiate, de asemenea, trei contracte, cu acelaşi

operator, în condiţiile descrise anterior, şi anume:

-Contract de furnizare nr…./22.02.2018 având ca obiect „închiriere buldoexcavator JCB4CX fără operator şi fără combustibil", cod CPV 43262100 - 8 Excavatoare mecanice, la preţul de 90.750 lei (fără TVA),

-Contract de lucrări nr….22.02.2018 cu obiectul „închiriere autogreder rutier cu operator fără combustibil, cod CPV 43221000-8 Credere rutiere, la preţul de 107.250 le^fără TVA),

-Contract de lucrări nr…./22.02.2018 cu obiectul „închiriere buldoexcavator JCB3CX cu operator fără combustibil, cod CPV 45500000 - 2 -închiriere de utilaje şi de echipamente de construcţii şi de lucrări publice cu operator, la preţul de 107.250 lei (fără TVA).

Valoarea totală a acestor contracte este de 305.250 lei (fără TVA)

Se precizează că în anul 2019 au fost încheiate, de asemenea, trei contracte, cu acelaşi operator, în condiţiile descrise anterior, iar valoarea totală a acestor contracte este de 340.080 lei şi anume:

-Contract de lucrări nr. …/19.04.2019 având ca obiect „închiriere buldoexcavator cu operator fără combustibil", cod CPV 45500000 - 2 închiriere de utilaje şi de echipamente de construcţii şi de lucrări publice cu operator, la preţul de 124.560 lei (fără TVA),

-Contract de furnizare nr…./19.04.2019 cu obiectul „închiriere autogreder fără operator şi fără combustibil, cod CPV 43262100-8 Excavatoare mecanice, la preţul de 103.800 lei (fără TVA),

-Contract de lucrări nr…./31.05.2019 cu obiectul „închiriere buldoexcavator cu operator fără combustibil, cod CPV 45500000 - 2 - închiriere de utilaje şi de echipamente de construcţii şi de lucrări publice cu operator, la preţul de 111.720 lei (fără TVA).

Se mai arată că nici în anii 2018 şi 2019 nu au fost întocmite referate de necesitate pentru achiziţiile în cauză, autoritatea contractantă a divizat valoarea contractului în contracte distincte de valoare mai mică cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire reglementate de Legea nr.98/2016.

Se precizează că entitatea controlată a încălcat prevederile art.7 alin. (2) şi (5), art.ll alin.(2) din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice.

Valoarea estimativă a abaterii constatate este de 904.7301ei (259.400 lei în anul 2017, 305.250 lei în anul 2018 şi 340.080 lei în anul 2019) şi reprezintă valoarea totală a celor nouă contracte atribuite în anii 2017, 2018 şi 2019 cu nerespectarea prevederilor legislaţiei referitoare la achiziţiile publice.

Se menționează că, auditorii publici externi au făcut aplicarea prevederilor art.224 alin.(l) lit. d) şi alin.(2) care sancţionează cu amendă contravenţională nerespectarea prevederilor art.l 1 alin.(2) Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice.

în drept, au invocat prevederile art.205 şi următoarele din Codul de procedură civilă, art.224-alin.(l) lit. d) şi alin.(2), art.l 1 alin.(2) Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice.

La solicitarea instanței, intimata a depus toate actele care au stat la baza constatării contravenției (f.22-160).

Cu ocazia cercetării judecătoreşti, în temeiul dispoziţiilor art. 255 raportat la dispoziţiile art. 258 din Codul de procedură civilă a fost încuviinţată pentru ambele părţi proba cu înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal de contravenţie nr. . din 30.09.2019 (…/30.09.2019) intimata a aplicat petentei sancţiunea amenzii în cuantuum de 30.000 de lei în temeiul art. 224 alin. 1 lit. d din Legea nr. 98/2016, reţinând în esenţă că petenta în anul 2017, a atribuit în mod direct 3 contracte de închiriere utilaje – contractul de furnizare nr. …/2017 închiriere excavator mecanic, contractul de lucrări nr. …2017 închiriere autogreder rutier cu operator fără combustibil şi contractul de lucrări nr. …/2017 închiriere de utilaje şi de echipamente construcţii şi de lucrări publice cu operator. Astfel, deşi unul dintre contracte a fost încadrat în categoria contractelor de furnizare iar celelalte două în categoria contractelor de lucrări, ele sunt de fapt contracte de furnizare. Prin încadrarea eronată a contractelor de furnizare în contracte de lucrări s-a divizat valoarea contractului în contracte distincte cu valoare mai mică încălcându-se art. 11 din Legea 98/2016. Intimata a mai areţinut că la fel a procedat petenta şi cu alte contracte în anul 2018 şi 2019.

Din susţinerile ambelor părşi necontestate în nici un fel, instanţa reţine că petenta a atrbuit în mod direct în anul 2017 trei contracte de închiriere utilaje către acelaşi operator:

-Contractul de furnizare nr. …/05.04.2017, având ca obiect „închiriere excavator mecanic" - cod CPV 43262100-8 -Excavatoare mecanice, la preţul de 74.800 lei (fără TVA),

-Contractul de lucrări nr. …/05.04.2017 având ca obiect „închiriere autogreder rutier cu operator fără combustibil" - cod CPV 43221000-8 Gredere rutiere la preţul de 92.300 lei, tară TVA,

-Contractul de lucrări nr. …/12.04.2017 având ca obiect „închiriere buldoexcavator JCB3CX cu operator fără combustibil" cod CPV 45500000-2 - închiriere de utilaje şi de echipament de construcţii şi de lucrări publice cu operator, la preţul de 92.300 lei - fără TVA.

În anul 2018 au fost încheiate, de asemenea, trei contracte, cu acelaşi operator, şi anume:

-Contract de furnizare nr…./22.02.2018 având ca obiect „închiriere buldoexcavator JCB4CX fără operator şi fără combustibil", cod CPV 43262100 - 8 Excavatoare mecanice, la preţul de 90.750 lei (fără TVA),

-Contract de lucrări nr…./22.02.2018 cu obiectul „închiriere autogreder rutier cu operator fără combustibil, cod CPV 43221000-8 Credere rutiere, la preţul de 107.250 le^fără TVA),

-Contract de lucrări nr…./22.02.2018 cu obiectul „închiriere buldoexcavator JCB3CX cu operator fără combustibil, cod CPV 45500000 - 2 -închiriere de utilaje şi de echipamente de construcţii şi de lucrări publice cu operator, la preţul de 107.250 lei (fără TVA).

În anul 2019 au fost încheiate, de asemenea, trei contracte, cu acelaşi operator, iar valoarea totală a acestor contracte este de 340.080 lei şi anume:

-Contract de lucrări nr. …/19.04.2019 având ca obiect „închiriere buldoexcavator cu operator fără combustibil", cod CPV 45500000 - 2 închiriere de utilaje şi de echipamente de construcţii şi de lucrări publice cu operator, la preţul de 124.560 lei (fără TVA),

-Contract de furnizare nr…./19.04.2019 cu obiectul „închiriere autogreder fără operator şi fără combustibil, cod CPV 43262100-8 Excavatoare mecanice, la preţul de 103.800 lei (fără TVA),

-Contract de lucrări nr…./31.05.2019 cu obiectul „închiriere buldoexcavator cu operator fără combustibil, cod CPV 45500000 - 2 - închiriere de utilaje şi de echipamente de construcţii şi de lucrări publice cu operator, la preţul de 111.720 lei (fără TVA).

Potrivit art. 3 alin. 1 lit. l din Legea nr. 98/2016, contractul de achiziţie publică este contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulţi operatori economici şi una ori mai multe autorităţi contractante, care are ca obiect:

1.execuţia de lucrări, (contract de lucrări)

2.furnizarea de produse sau (contract de furnizare)

3.prestarea de servicii (contract de servicii)

Conform art. 3 alin. 1 lit. n din Legea nr. 98/2016, contractul de furnizare (achiziţie) de produse cuprinde inclusiv închirierea de bunuri.

Potrivit art. 3 alin. 1 lit. m din  Legea nr. 98/2016 contractul de lucrări priveşte fie exclusiv execuţia, fie atât proiectarea, cât şi execuţia de lucrări în legătură cu una dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 45, 4.50 din Anexa 1 la Legea 98/2016 la care face trimitere art. 3 alin. 1 lit. m, prevede închirierea de echipamente de construcţie sau demolare cu operator.

Deci, potrivit art. 3 alin. 1 lit. m din  Legea nr. 98/2016 şi Art. 45, 4.50 din Anexa 1 la Legea 98/2016, închirierea de echipamente de construcţie sau demolare cu operator face parte din categoria contractelor de lucrări în sensul art. 3 alin. 1 lit. m din  Legea nr. 98/2016 şi nu din categoria contractelor de furnizare în sensul art. 3 alin. 1 lit. n din Legea nr. 98/2016.

Că este aşa o dovedesc prevederile art. 45, 4.50 din Anexa 1 la Legea 98/2016 care menţionează expres că această clasă nu cuprinde închirierea de echipamente de construcţie sau demolare fără operator, făcând trimitere la art. 71.32 din Regulamentul (CEE) nr. 3.037/90 al Consiliului din 9 octombrie 1990 privind clasificarea statistică a activităţilor economice în Comunitatea Europeană.

Astfel, coroborând dispoziţiile art. 3 alin. 1 lit. m, n şi art. 45, 4.50 din Anexa 1 la Legea 98/2016, se poate concluziona că:

1.închirierea de echipamente de construcţie sau demolare cu operator face parte din categoria contractelor de lucrări în sensul art. 3 alin. 1 lit. m

2.închirierea de echipamente de construcţie sau demolare fără operator face parte din categoria contractelor de furnizare în sensul art. 3 alin. 1 lit. n

Aplicând aceste dispoziţii legale precum şi concluzia de mai sus la situaţia de fapt, instanţa reţine că nu au fost încălcate prevederile art. 11 rap. la art. 224 alin. 1 lit. d din Legea nr. 98/2016.

Se poate lesne observa că de fiecare dată când petenta a închiriat un utilaj cu operator a încheiat un contract de lucrări iar atunci când a făcut o închiriere fără operator a încheiat un contract de furnizare, respectând astfel dispoziţiile art. 3 alin. 1 lit. m, n şi art. 45, 4.50 din Anexa 1 la Legea 98/2016.

Deci, prin încadrarea închirierii utilajelor cu operator în contracte de lucrări petenta nu a făcut altceva decât să respecte distincţiile pe care însăşi legea le face şi, respectând prevederile legale, nu se poate considera că petenta a divizat contractele în mod artificial pentru a evita procedurile de achiziţii publice. Divizarea acestor contracte a fost generată tocmai de distincţiile pe care legea le prevede şi care o obligau pe petentă să procedeze în această manieră. În mod firesc, această diviziune în funcţie de încadrarea prevăzută de lege a atras în consecinţă şi aplicarea pragurilor prevăzute de art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/2016 pentru achiziţia directă de lucrări sau produse.

În legătură cu considerentele pentru care petenta a optat diferit pentru închiriere de utilaje cu operator iar în alte dăţi fără operator, instanţa apreciază că această chestiune excedează cadrului procesual prezent, ţinând exclusiv de legalitatea sau oportunitatea deciziei administrative, aspecte care nu pot fi analizate de către această instanţă în cadrul plângerii contravenţionale. 

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 32 din OG 2/2001, instanţa va admite plângerea contravenţională şi va dispune anularea procesului verbal de contravenţie nr. 1 din data de 30.09.2019, exonerând petenta de toate sancţiunile reţinute prin acesta. 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E :

Admite plângerea contravenţională formulată de  petenta U.A.T.C M…, cu sediul în …, împotriva procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr…. din 30.09.2019 emis de către intimata C… de C… a R…  - C… de C… T… cu sediul în …

Dispune anularea procesului verbal de contravenţie nr. 1 din data de 30.09.2019 şi exonerează petenta de toate sancţiunile reţinute prin acesta. 

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

Cererea de apel va fi depusă la Judecătoria Alexandria.

Pronunţată azi, 17.01.2020 şi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.