Pensie de serviciu pentru personalul auxiliar de specialitate al instanţelor acordată şi pentru personalul fostelor notariate de stat.

Decizie 995/Ap din 31.05.2017


- art.68 ind. 5 din Legea nr.567/2004, art.2 din Hotărârea de Guvern nr. 706/26.08.2015

Apelanta îndeplineşte atât condiţiile de limită de vârstă de 60 de ani la data cererii de pensionare cât şi condiţiile vechimii în specialitate de cel puţin 25 de ani aşa cum prevede art. 685 din Legea nr. 567/2004 în forma în vigoare la data cererii de pensionare, respectiv în 29.10.2015. La acel moment, textul art. 685 din Legea nr. 567/2004 a cunoscut o modificare deja intrată în vigoare de la 25.07.2015, care îi profita contestatoarei - art. II din Legea nr. 130/2015.

Asupra apelului de faţă;

Constată că, prin sentinţa civilă nr. 221/15.02.2017 Tribunalul Braşov a dispus următoarele:

A respins contestaţia formulată de contestatoarea A. în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii B..

Pentru a pronunţa această sentinţă instanţa a reţinut următoarele.

Prin contestaţia înregistrată iniţial sub numărul de dosar nr. xxxx/62/2015, la data de 18.08.2016, contestatoarea A. a chemat în judecată pe intimata Casa Judeţeană de Pensii B., solicitând anularea Deciziei nr. 179402 din 29.01.2016 privind respingerea pensiei de serviciu în baza art. II din Legea nr. 130/2015 pentru completarea Legii nr. 567/2004 şi emiterea unei noi decizii, prin care să i se recunoască drepturile potrivit vechimii în muncă şi a statutului de personal auxiliar al instanţelor judecătoreşti şi al fostelor notariate de stat, astfel cum au fost stabilite prin Legea nr. 130/2015 de completare a Legii nr. 567/2004, cu cheltuieli de judecată.

Prin decizia nr. 179402/29.01.2016, intimata a respins cererea de acordare a pensiei de serviciu formulată de către contestatoare deoarece nu s-a făcut dovada a cel puţin 25 ani vechime numai în funcţia de personal auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea (f.7 dosar xxxx/62/2016 al Tribunalului Braşov).

Potrivit adeverinţei nr. 2968/23.10.2015 emisă de către Curtea de Apel B., contestatoarea a deţinut calitatea de personal auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti pentru o perioadă de 10 luni şi calitatea de personal auxiliar de specialitate al instanţelor şi personal în cadrul fostului Notariat de Stat pentru o perioadă de 28 de ani (f.14 dosar xxxx/62/2016 al Tribunalului Braşov).

De asemenea, conform carnetului de muncă al contestatoarei, aceasta a îndeplinit următoarele funcţii: în perioada 17.07.1967-01.08.1967 – secretar ajutor la Tribunalul Popular al Oraşului B.; 17.02.1968-10.06.1968 – secretar ajutor la Judecătoria B.; 12.06.1968-01.02.1973 – dactilografă principală în cadrul Notariatului de Stat B.; 01.02.1973-01.11.1975 – secretară în cadrul Notariatului de Stat B.; 01.11.1975-01.05.1990 – dactilografă principală în cadrul Notariatului de Stat B.; 01.05.1990-01.04.1991 – conducător de carte funciară în cadrul Notariatului de Stat B.; 01.04.1991-16.11.1995 – secretar în cadrul Notariatului de Stat B.; 17.11.1995-01.01.1996 – secretar în cadrul biroului Notar Public C..

În acest context, tribunalul a reţinut că potrivit art.68 ind. 5 din Legea nr. 567/2004, „(1) Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea prevăzut la art. 3 alin. (2), personalul de specialitate criminalistică şi personalul care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică prevăzut la art. 3^1, precum şi tehnicienii criminalişti din cadrul parchetelor, cu o vechime de cel puţin 25 de ani în specialitate, pot beneficia, la împlinirea vârstei de 60 de ani, de pensie de serviciu, în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentată de media salariilor de bază brute lunare realizate, inclusiv sporurile, corespunzătoare ultimelor 12 luni de activitate anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare. (2) De pensia de serviciu prevăzută la alin. (1) beneficiază, la împlinirea vârstei de 60 de ani, şi personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, personalul de specialitate criminalistică şi personalul care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică, precum şi tehnicienii criminalişti din cadrul parchetelor, cu o vechime în specialitate între 20 şi 25 de ani, în acest caz cuantumul pensiei fiind micşorat cu 1% din baza de calcul prevăzută la alin. (1) pentru fiecare an care lipseşte din vechimea în specialitate integrală. (…) (4) Pensia se acordă la cerere, începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu sau de reşedinţă a solicitantului sau, după caz, la casa de pensii sectorială competentă. (…) (7) Persoanele care îndeplinesc condiţiile de vârstă şi de vechime prevăzute la alin. (1) numai în funcţia de personal auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea, de personal de specialitate criminalistică şi de personal care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică, precum şi în cea de tehnician criminalist din cadrul parchetelor beneficiază de pensie de serviciu, chiar dacă la data pensionării au avut sau au o altă ocupaţie.

Potrivit art. 2 din Hotărârea de Guvern nr. 706/26.08.2015, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice „(1) Beneficiază de pensie de serviciu următoarele persoane: a) care la data solicitării pensiei de serviciu au calitatea de personal auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, prevăzut la art. 3 alin. (2) din Lege, de personal de specialitate criminalistică şi de personal care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică prevăzut la art. 3^1 din Lege, precum şi de tehnician criminalist din cadrul parchetelor de pe lângă instanţele judecătoreşti, au vârsta de 60 de ani şi au o vechime în specialitate de cel puţin 25 de ani; b) care la data solicitării pensiei de serviciu au calitatea de personal auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, prevăzut la art. 3 alin. (2) din Lege, de personal de specialitate criminalistică şi de personal care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică prevăzut la art. 3^1 din Lege, precum şi de tehnician criminalist din cadrul parchetelor de pe lângă instanţele judecătoreşti, au vârsta de 60 de ani şi au o vechime în specialitate între 20 şi 25 de ani; c) care la data solicitării pensiei de serviciu nu au calitatea de personal auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, de personal de specialitate criminalistică, de personal care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, precum şi de tehnician criminalist din cadrul parchetelor, dar care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: au o vechime de cel puţin 25 de ani realizată numai în funcţia de personal auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea, de personal de specialitate criminalistică, de personal care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, precum şi de tehnician criminalist din cadrul parchetelor de pe lângă instanţele judecătoreşti, vârsta de 60 de ani, iar eliberarea din funcţie a fost din motive neimputabile acestora, potrivit art. 685 alin. (7) şi (8) din Lege; d) care au fost pensionate anterior datei de 25 iulie 2015 şi îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: sunt beneficiare ale unei categorii de pensii din sistemul public de pensii, au o vechime în specialitate de cel puţin 20 de ani, vârsta de 60 de ani şi, la data pensionării, aveau calitatea de personal auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti, al parchetelor de pe lângă acestea, al fostelor notariate de stat, precum şi al fostelor arbitraje de stat sau departamentale; e) care au fost pensionate anterior datei de 25 iulie 2015 şi îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: sunt beneficiare ale unei categorii de pensii din sistemul public de pensii, la data pensionării au avut o altă ocupaţie, au o vechime de cel puţin 25 de ani realizată numai în funcţia de personal auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea, de personal de specialitate criminalistică, de personal care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, precum şi de tehnician criminalist din cadrul parchetelor de pe lângă instanţele judecătoreşti, au vârsta de 60 de ani, iar eliberarea din funcţie a fost din motive neimputabile acestora, potrivit art. 68^5 alin. (7) şi (8) din Lege; (…)”.

Contestatoarea din prezenta cauză nu îndeplineşte toate condiţiile impuse de către legiuitor, respectiv la data pensionării avea calitatea de angajat al unui birou notarial public şi nu a Notariatului de Stat B..

Împotriva acestei sentinţe a formulat apel în termen, motivat contestatoarea A. criticând sentinţa pentru nelegalitate sub aspectul interpretării dispoziţiilor  art. II şi  III din Legea 130/2015. Se susţine în esenţa că fiind angajată unui cabinet de notar public la data pensionarii, nu o exclude de la beneficiul pensiei de serviciu din moment ce acest cabinet notarial provine din fostele notariate de stat, iar schimbarea tipului de cabinet notarial intervenise în virtutea Legii nr. 36/1996 şi nu din simpla sa voinţa. Întreaga perioada 10.06.1968-16.11.1995 a lucrat la Notariatul de Stat B. iar în intervalul 17.07.1967-10.06.1968  a lucrat ca grefier la Judecătoria B., deci întruneşte condiţia de vechime de peste 25 de ani în specialitate.

Intimata Casa Judeţeană de Pensii B. a formulat întâmpinare prin care solicită respingerea apelului.

Analizând apelul formulat în limita motivelor de apel instanţa constată că este fondat.

In speţă, apelanta îndeplineşte atât condiţiile de limită de  vârstă de 60 de ani la data cererii de pensionare cât şi condiţiile vechimii în specialitate de cel puţin 25 de ani aşa cum prevede art. 685 din Legea nr. 567/2004 în forma în vigoare la data cererii de pensionare, respectiv în 29.10.2015. La acel moment, textul art. 685 din Legea nr. 567/2004 a cunoscut o modificare deja intrată în vigoare de la 25.07.2015, care îi profita contestatoarei în sensul că prin art. II din Legea nr.130/2015 s-a prevăzut că „de beneficiul prezentei legi, în situaţia îndeplinirii condiţiilor impuse de aceasta, beneficiază şi personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti, [...], al fostelor notariate de stat, [...] care la data intrării în vigoare a prezentei legi beneficiază de o categorie de pensie din sistemul public de pensii. Acesta este textul de lege pe care îşi fundamentează apelul contestatoarea susţinând ca a fost interpretat greşit la fond de către instanţa care a apreciat greşit ca la data pensionarii contestatoarea nu avea calitatea de personal auxiliar al fostelor notariate de stat, ci era secretar la un birou de notar public. 

Apelanta îndeplineşte condiţiile legii suscitate din moment ce la data cererii de acordare a pensiei speciale, respectiv la 29.10.2015 era beneficiara unei pensii din sistemul public de pensii, respectiv avea o pensie pentru limită de vârstă în temeiul Legii nr. 19/2000 din 23.10.2008 şi în virtutea Legii nr. 3/1977 încă din 01.01.1996 şi avea şi o vechime în specialitate de peste 25 de ani aşa cum rezultă chiar din adeverinţa 2968/23.10.2015 emisă de Curtea de Apel B.. Din această adeverinţă rezultă expres vechimea în specialitate în calitate de personal auxiliar de specialitate al instanţelor şi personal în cadrul fostului Notariat de Stat de 28 de ani şi încă 10 luni vechime in funcţie de personal auxiliar al instanţei. Se mai menţionează ultima funcţie deţinută cea de secretar la BNP C.. Este evident că la momentul intrării în vigoare a Legii 36/1996 privind notariatele publice, apelanta a schimbat funcţia de secretar la Notariatul de Stat Judeţean B. în cea de secretar la acest birou de notar public constituit în virtutea legii ca urmare a desfiinţării notariatului de stat judeţean. Aceste schimbări ale funcţiei sunt inserate şi în carnetul de muncă astfel încât la data 01.01.1996 când a fost propusă pentru pensionare, apelanta avea funcţia de secretar la BNP C. provenit din fostul notariat de stat judeţean. Modul în care instanţa de fond a interpretat art. II din Legea nr.  130/2015 şi art. 685 alin. 7 şi 8 din Legea nr. 567/2004 este discriminator deoarece, după interpretarea data, ar trebui sa beneficieze de pensie de specialitate doar personalul auxiliar de specialitate care are acesta funcţie la data pensionarii şi au îndeplinit condiţiile de vechime în specialitate doar în instanţe, parchete, INEC şi respectiv Notariatul de Stat deci s-ar încadra în această interpretare doar personalul care ar solicita pensionarea anterior intrării în vigoare a Legii nr. 36/1996, ori texul art. II din Legea nr.130/2015 se referă şi la personalul auxiliar de specialitate al fostelor notariate de stat care au devenit după 1996 birouri notariale preluând din personalul fostelor notariate de stat.

Prin urmare, în raport de probatoriul administrat la fond şi în limita motivelor de apel, instanţa, în temeiul art. 480 alin.1 Cod procedură civilă, va admite apelul formulat şi va schimba sentinţa în sensul admiterii contestaţiei conform celor din dispozitivul prezentei, constatând că apelanta îndeplineşte la data cererii de pensionare din 29.10.2015, cerinţele pentru pensie de serviciu în temeiul art. 685 alin. 7, 8 din Legea nr. 567/2004 şi art. II din Legea nr. 130/2015.

Având în vedere că nu au fost dovedite cheltuielile de judecată pentru fond, în temeiul art. 453 alin. 1 Cod procedură civilă raportat la art. 394 Cod procedură civilă, instanţa va respinge cererea de acordare cheltuieli de judecată pentru fond.