Cerere de obligare a paratului să-și demonteze și să-și ridice, pe propria cheltuială, instalațiile sanitare și de alimentare cu apă amplasate în subsolul imobilului proprietatea reclamantului.

Hotărâre 13118 din 30.06.2015


În fapt, reclamantul a arătat că el și pârâta sunt coproprietari în indiviziune asupra suprafeței de teren aferentă imobilului cu destinație casă de locuit situat la adresa menționată mai sus. Acesta mai arată că pârâta a tăiat, fără a avea aprobările necesare, un brad secular situat în dreptul casei numai pentru a crea spațiul necesar deschiderii unei noi porți în gardul despărțitor față de proprietatea publică, poartă deschisă fără acordul prealabil al autorităților publice competente și al reclamantului. De asemenea, pârâta a construit un gard despărțitor între colțul casei și gardul susmenționat ceea ce face imposibil accesul reclamantului pe terenul al cărui coproprietar este.

Reclamantul mai arată că pârâta refuză să execute lucrările de separare a rețelelor de alimentare cu apă ale celor două locuinței, deși acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

În drept, au fost invocate dispozițiile art. 559 alin. 2, 582 alin. 2 și 636 cod civil și art. 451 c. pr. civ.

Cu privire la primul capat al cererii principale (obligarea  paratei să-și demonteze și să-și ridice, pe propria cheltuială, instalațiile sanitare și de alimentare cu apă amplasate în subsolul( pivnita) imobilului proprietatea reclamantului în București, Sector 1, Str. -), instanta retine ca reclamantul a invocat drept temei juridic al actiunii art. 559 alin. 2, 582 alin. 2 si 636  c. civil.

Conform art. 559 (1) C.civ.,  proprietatea terenului se întinde şi asupra subsolului şi a spaţiului de deasupra terenului, cu respectarea limitelor legale.  (2) Proprietarul poate face, deasupra şi în subsolul terenului, toate construcţiile, plantaţiile şi lucrările pe care le găseşte de cuviinţă, în afară de excepţiile stabilite de lege, şi poate trage din ele toate foloasele pe care acestea le-ar produce. El este ţinut să respecte, în condiţiile şi în limitele determinate de lege, drepturile terţilor asupra resurselor minerale ale subsolului, izvoarelor şi apelor subterane, lucrărilor şi instalaţiilor subterane şi altora asemenea.

Art.582 - Lucrările autonome cu caracter durabil efectuate cu rea-credinţă NCC invocat de Reclamant are următorul conţinut:

"(l)în cazul în care autorul lucrării autonome cu caracter durabil asupra imobilului altuia este de rea-credinţă, proprietarul imobilului are dreptul:

a)să ceară instanţei să dispună înscrierea sa în cartea funciară ca proprietar al lucrării, cu plata, la alegerea sa, către autorul lucrării, a jumătate din valoarea materialelor şi a manoperei ori din sporul de valoare adus imobilului: sau b)să ceară obligarea autorului lucrării la desfiinţarea acesteia; sau

c)să ceară obligarea autorului lucrării să cumpere imobilul la valoarea de circulaţie pe care acesta ar fi avut-o dacă lucrarea nu s-ar fi efectuat.

(2) Desfiinţarea lucrării se face, cu respectarea dispoziţiilor legale în materie, pe cheltuiala autorului acesteia, care este ţinut totodată să repare orice prejudicii cauzate, inclusiv pentru lipsa de folosinţă."

Conform art. 636: Exercitarea în comun a dreptului de folosinţă:(l)Fiecare coproprietar are dreptul de a folosi bunul comun în măsura în care nu schimbă destinaţia şi nu aduce atingere drepturilor celorlalţi coproprietari.

(2)Cel care, împotriva voinţei celorlalţi proprietari, exercită în mod exclusiv folosinţa bunului comun poate fi obligat la despăgubiri.

Niciuna  dintre dispozitiile respective nu instituie o obligatie a paratei si un drept corelativ al reclamantului de a solicita sa separe si ridice instalaţiile situate in pivnita atribuita in proprietatea exclusiva a reclamantului. Astfel, conform sustinerilor ambelor parti,  instalaţiile care deservesc patile de cladire aflate in proprietatea exclusiva a partilor au fost construite în modul existent la  momentul actual  de la data edificarii clădirii, nefiind amplasate de catre parata sau autorii acesteia. Deci, nu se poate retine o fapta in sarcina paratei care sa dea nastere unui drept corelativ al reclamantului in acest sens. Nu există nici un temei de drept care să oblige parata la a realiza cheltuieli suplimentare semnificative pentru a schimba poziţia/traseul unor instalaţii care se află în acel loc din construcţie.

Sub aspectul capatului 2 (obligarea pârâtei la desființarea porții/căii de acces nou înființată și a zidului/gard despărțitor amplasate  pe terenul coproprietatea părților), instanta va analiza acest capat prin prisma art. 636 c. civ.

 Din cercetarea la fata locului, având în vedere localizarea celei de a doua porţi şi a amenajării intrării  cu jardiniere si prelata,  a rezultat o situatie de fapt prin care nu se aduce nicio atingere  drepturilor celuilalt coproprietar, intrucat aceste amenajări nu  impiedica accesul  reclamantului pe terenul aflat in coproprietate, nu schimba destinaţia terenului, iar pe portiunea de teren separata de jardiniere, la care reclamantul pretinde ca nu are acces,  nu se afla utilitati.

Art. 582 alin. 2 nu sunt aplicabile intrucat  nici jardinierele şi nici stâlpii de susţinere ai prelatei de plastic nu au caracter durabil, fiind amenajări/construcţii provizorii, iar dispoziţia legală menţionată este din materia accesiunii imobiliare şi presupune realizarea de lucrări pe terenul proprietate exclusivă a altui proprietar, ceea ce nu este cazul în speţă, partile fiind coproprietari ai terenului, în această calitate putând folosi terenul fără a vătăma/prejudicia pe celălalt coproprietar.

Cu privire la capatul 1 din cererea reconventionala(instituirea unei  servituti cu privire la situarea instalaţiilor în beciul reclamantului, tinand cont destinaţia proprietarului şi de uzucapiunea de 30 de ani), instanta retine ca  situatia juridica din speta a luat nastere prin partajul judiciar prin care s-a dispus atribuirea pivintei in care se gaseau instalatiile comune in proprietatea exclusiva a reclamantului(desi destinatia pivnitei era aceea de coproprietate fortata si trebuia sa ramana in indiviziune) deci, nu la data  vanzarii de catre reclamant a cotei de 3/8 din imobil autorilor paratei prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.- de Notariatul de Stat Local al Sectorului 1 Bucureşti.

Astfel,  situatia juridica nu s-a nascut prin destinatia proprietarului ci ca urmare a partajului judiciar si  nu sunt indeplinite nici conditiile dobandirii servitutii prin uzucapiune, termenul de 30 de ani nefiind implinit.

Astfel, va respinge ambele cereri ca neintemeiate.