Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 3834/04.06.2020 din 26.06.2020


 Comentariu: Aşa cum rezultă din dispoziţiile art. 786 alin. 5 ( actual 787 alin. 5 C.proc.civ.) C.proc.civ., terţul poprit nu are deschisă calea procesuală a contestaţiei la executare împotriva popririi, apărările sale putând fi valorificate numai în cadrul instanţei de validare

Conţinutul hotărârii:

Prin cererea formulată în cadrul dosarului nr. ...înregistrat pe rolul acestei instanţe la data de , contestatoarea  societate O. S. F SRL, în calitate de terţ poprit, a contestat în contradictoriu cu intimata -creditoare societatea C.P.(G)LTD şi debitorul A.G.F, anularea actelor de executare în dosarul nr. ... al B.E.J...., respectiv anularea adresei de înfiinţare a popririi din data de ...., comunicată contestatoarei la data de 07.07.2017.

În motivare a arătat că la data de 07.07.2017, a fost comunicat la sediul contestatoarei, o adresa de înfiinţare a popririi prin care i se pune in vedere sa dispună înfiinţarea popririi de 1/3 din venitul net lunar pe care contestatoarea, in calitate de angajator îl datorează debitorului A.G.F, cu titlu de venituri salariale, pana la concurenta sumei de 6776,28 lei.

Menţionează contestatoarea faptul că  intre aceasta si debitorul din prezenta cauza, nu exista raporturi de munca, sau altfel de raporturi juridice in baza carora sa fie obligata la plata unor sume de bani către debitor si nici nu deţine in numele si pentru debitor, bani, bunuri sau alte bunuri mobile incorporabile, astfel cum dispun in materie, dispoziţiile art. 452, alin.l, Cod procedura civila.

Fata de acest aspect, in lipsa inexistentei unor raporturi juridice dovedite, adresa de înfiinţare a popririi apare ca fiind nelegala, considerent pentru care a promovat prezenta contestaţie la executare.

În drept s-au invocat dispoziţiile art. 399-404 C.proc.civ. din 1865.

In susţinerea cererii a solicitat administrarea probei cu înscrisuri.

La data de 17.08.2017 intimata societatea C.P.(G)LTD a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acesteia ca neîntemeiată (f. 30 şi urm.). A invocat intimata excepţia tardivităţii contestaţiei la executare. Pe fond, se solicită respingerea ca neîntemeiată a contestaţiei, în ipoteza în care nu se face dovada încetării raporturilor de muncă anterior emiterii adresei de poprire, cu atât mai mult cu cât într-un litigiu anterior, a mai fost validată poprirea împotriva aceluiaşi terţ poprit. A depus intimata împuternicire avocaţială însoţită de alte înscrisuri.

Debitorul A.G.F nu a depus întâmpinare.

S-a achitat taxa judiciară de timbru în valoare de 446 lei (f.58-59) şi contravaloarea copiilor dosarului de executare(f.60) ce a fost ataşat prezentei cauzei.

Prin notele scrise depuse de intimata societatea C.P.(G)LTD (f.105 şi urm., v 1), s-a invocat excepţia lipsei calităţii procesual pasive a intimatei, motivat în esenţă de faptul că nu are calitate de creditor în dosarul de executare silită nr. ..., şi excepţia inadmisibilităţii contestaţiei la executare, în condiţiile art. 787 alin. 5 C.proc.civ., întrucât contestaţia la executare a fost promovată de terţul poprit, către care s-a emis adresa de înfiinţare a popririi, iar această cale nu îi este permisă de noul Cod de procedură.

Prin sentinţa civilă nr. 5950/17.05.2018 a Judecătoriei Iaşi, pronunţată în dosarul nr. ....., instanţa a admis contestaţia la executare formulată de contestatorul-terţ poprit O.S.F SRL în contradictoriu cu intimatul C.P.(G)LTD, prin mandatar CRC CRC RDL şi A.G.F. A dispus anularea adresei de poprire nr. .... din data de 03.07.2017, emisă în dosarul de executare nr. ..., înregistrat pe rolul BEJ ....

Prin decizia civilă nr. 73/22.03.2019 a Tribunalului Iaşi, pronunţată în dosarul nr. ....., s-a admis recursul formulat de către intimata C.P.(G)LTD impotriva sentintei civile nr. 5950/17.05.2018 a Judecatoriei Iasi , sentinta pe care o casat-o, iar cauza a foat trimisă spre rejudecare Judecatoriei Iasi .S-a reţinut în considerentele deciziei de casare că „instanta nu a analizat si nu s-a pronunţat asupra motivelor de anulare a adresei de poprire din 03.07.2017 emisa in ds. de executare ...., in cadrul căreia se face referire la suma de 6776,28 lei, nepronuntându-se practic asupra fondului cauzei. Drept urmare, fata de prev art 312 al 5 din vechiul CPC, instanta va dispune trimiterea cauzei spre rejudecare Judecatoriei Iasi, urmând ca instanta competenta sa analizeze si să se pronunte, in lumina probelor de vor fi administrate si in urma solicitării dosarului de executare cu numărul corect, cu stabilirea in prealabil a legii aplicabile, asupra exceptiei lipsei calității procesuale pasive invocate de recurent si eventual asupra fondului cauzei.”Cauza s-a reînregistrat pe rolul Judecătoriei Iaşi la data de ..... sub nr. ......, şi, în urma admiterii declaraţiei de abţinere a judecătorului fondului, cauza s-a repartizat prezentului complet de judecată.La termenul de judecată din data de 21.02.2020, s-a stabilit legea aplicabilă prezentului litigiu, respectiv noul Cod de procedură civilă în forma în vigoare la data începerii executării silite, raportat la obiectul contestaţiei la executare şi data începerii executării silite în dosarul de executare silită- 10.12.2013. S-au solicitat precizări de la executorul judecătoresc, cu privire la creditorul din dosarul de executare silită nr. ..., iar executorul, prin adresa din 20.02.2020(f.21, dos rejudecare), a menţionat că persoana creditorului este aceeaşi care a depus cererea de executare silită, respectiv societatea C.E.B.R. SA

Din oficiu a fost introdus în cauză creditorul C.E.B.R. SA, în temeiul art. 716 alin. 3, art. 644 alin. 1 pct.1 şi 78 C.proc.civ., căruia i s-au comunicat cererea de chemare în judecată, întâmpinarea şi înscrisurile aferente, pentru a depune întâmpinare. S-a prorogat discutarea excepţiilor tardivităţii contestaţiei la executare, a lipsei calităţii procesual pasive a intimatului C.P.(G)LTD, a inadmisibilităţii contestaţie la executare, după citarea în cauză a creditorului nou introdus.

Intimata C.E.B.R. SA a depus la data de 09.03.2020 întâmpinare, prin care a solicitat respingerea contestaţiei la executare. A menţionat că legea aplicabilă este noul Cod de procedură civilă, în raport de data începerii executării silite. Menţionează că într-un litigiu precedent, înregistrat sub nr. ...., s-a admis în parte cererea de validare a poprii formulată de intimată în contradictoriu cu acelaşi terţ poprit, pentru suma de 6821,16 lei, decizia Tribunalului Iaşi, nr. 988/29.06.2017, pronunţată în dosarul nr. ....., având autoritate de lucru judecat între părţi. Urmare  a acelei decizii a Tribunalului Iaşi, executorul judecătoresc a emis la data de 03.07.2017, a emis adresa de poprire contestată în prezenta cauză, pentru suma de 6776,28 lei, dispunând înfiinţarea popririi asupra veniturilor salariale pentru cota de 1/3 parte din acele venituri pe care terţul poprit le datorează debitorului. Această adresă de înfiinţare a popririi a fost comunicată terţului poprit la data de 06.07.2017. Terţul poprit a formulat contestaţie la executare în contradictoriu cu societatea C.P.(G)LTD şi debitorul A.G.F, solicitând anularea acestei adrese de înfiinţare a popririi.

Solicită intimata admiterea excepţie tardivităţii contestaţiei la executare, a excepţiei lipsei calităţii procesual pasive a C.P.(G)LTD şi a exceptiei inadmisibilităţii. Apreciază că în raport de data comunicării adresei de poprire şi data înregistrării contestaţiei, aceasta din urmă este tardiv formulată. Intimata C.P.(G)LTD nu are calitate procesual pasivă în prezenta cauză, întrucât nu are calitate de creditor în dosarul de executare silită nr. .... Apreciază de asemenea întemeiată excepţia inadmisibilităţii, în raport de dispoziţiile art. 787 alin. 5 C.proc.civ., terţul poprit neavând această cale procesuală deschisă, apărările sale putând fi valorificare numai în instanţa de validare. Intimata mai invocă şi excepţia autorităţii de lucru judecat a deciziei Tribunalului Iaşi, nr. 988/29.06.2017, pronunţată în dosarul nr. ....., în prezenta cauză. Astfel, în acel dosar, instanţa a validat în parte poprirea pentru suma de 6821,16 lei, în sarcina terţului poprit contestator, astfel că terţul putea să îşi formuleze apărările în acel dosar. Cum terţul poprit nu a contestat sentinţa instanţei de fond, şi nici nu a formulat niciun fel de apărări în acel dosar, se poate trage concluzia că a fost de acord cu soluţia instanţei. Apreciază aşadar că decizia tribunalului are autoritate de lucru judecat în prezenta cauză. Pe fond, intimata solicită respingerea ca neîntemeiată a contestaţiei la executare. Menţionează intimata că în dosarul nr. ..., intimata a făcut dovada creanţei poprite în raport de terţul poprit, iar suma menţionată în adresa de poprire din 03.07.2017, nu reprezintă decât o actualizare a debitului poprit, la terţul poprit, conform deciziei Tribunalului Iaşi. Acest debit menţionat în adresa de înfiinţare a popririi este un debit anterior datorat de către terţul poprit debitorului la data primirii primei adrese de poprire emisă la data de 12.03.2015, în acelaşi dosar de executare. În aplicarea art. 792 C.proc.civ., terţul poprit trebuia să procedeze la virarea către executor a sumei poprite, astfel cum a fost stabilită definitiv prin decizia de validare. Pentru aceste motive, intimata solicită respingerea contestaţiei la executare, în principal pe excepţii, în subsidiar pe fond, ca neîntemeiată.

Întâmpinarea a fost comunicată contestatoarei.

La termenul de judecată din data de 04.06.2020, instanţa a respins excepţia tardivităţii formulării contestaţiei la executare, a admis excepţia lipsei calităţii procesual pasive a intimatei C.P.(G)LTD, şi a unit cu fondul excepţia inadmisibilităţii contestaţie la executare şi excepţia autorităţii de lucru judecat invocată de intimata C.E.B.R. SA

S-a administrat proba cu înscrisuri, fiind depus dosarul de executare.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

La data de 04.10.2006 s-a încheiat între debitorul A.G.F şi intimata C.E.B.R. SA( fostă FB(RO) SA), contractul de credit nr. ......(f.4, dos.ex). Întrucât debitorul nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale, la data de 10.12.2013 se înregistrează cererea de executare silită formulată de intimata creditoare C.E.B.R. SA S-a format dosarul de executare silită nr. ..., în care, la data de 03.07.2017 se emite adresa de poprire către terţul poprit contestator (f.461 dos.ex.), primită de acesta la data de 06.07.2017(f.462, dos.ex.), împotriva căreia s-a formulat prezenta contestaţie la executare de către terţul poprit O.S.F SRL .

Analizând cu prioritate în temeiul art. 248 C.proc.civ., excepţia inadmisibilităţii contestaţiei la executare, invocată din oficiu de către instanţă, instanţa reţine că:Potrivit art.786 C.proc.civ. în forma în vigoare la data începerii executării silite,

„(1) În termen de 5 zile de la comunicarea popririi, iar în cazul sumelor de bani datorate în viitor, de la scadența acestora, terțul poprit este obligat: 1. să consemneze suma de bani, dacă creanța poprită este exigibilă, sau, după caz, să indisponibilizeze bunurile mobile incorporale poprite și să trimită dovada executorului judecătoresc, în cazul popririi înființate pentru realizarea altor creanțe decât cele arătate la pct. 2; 2. să plătească direct creditorului suma reținută și cuvenită acestuia, în cazul sumelor datorate cu titlu de obligație de întreținere sau de alocație pentru copii, precum și în cazul sumelor datorate cu titlu de despăgubiri pentru repararea pagubelor cauzate prin moarte, vătămarea integrității corporale sau a sănătății. La cererea creditorului, suma îi va fi trimisă la domiciliul indicat sau, dacă este cazul, la reședința indicată, cheltuielile de trimitere fiind în sarcina debitorului. (2) Dacă sunt înființate mai multe popriri, terțul poprit va proceda potrivit alin. (1), comunicând, după caz, executorului ori creditorilor arătați la pct. 1 și 2 din același alineat numele și adresa celorlalți creditori, precum și sumele poprite de fiecare în parte. (3) Terțul în mâinile căruia se află bunurile mobile incorporale poprite este supus tuturor îndatoririlor și sancțiunilor prevăzute de lege pentru administratorii-sechestru de bunuri sechestrate.(4) În cazul când poprirea s-a făcut asupra unor bunuri mobile incorporale și termenul de restituire este scadent, terțul poate cere executorului să le încredințeze unui administratorsechestru.(5) Terțul poprit nu va putea face contestație împotriva popririi. El își va formula apărările în instanța de validare.”

În Monitorul Oficial al României Partea I nr. 41 din 16.01.2017 a fost publicată Decizia Curții Constituționale nr. 628/2016 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 787 alin. (5) din Codul de procedură civilă. S-a reţinut în considerentele acestei decizii că „Astfel fiind, lipsa posibilității terțului poprit de a formula contestație la executare nu constituie o limitare a liberului acces la justiție, câtă vreme terțul poprit nu poate fi obligat la plata sumelor poprite decât în baza hotărârii de validare a popririi, iar această hotărâre se pronunță cu citarea sa, cadru în care are deplina libertate de a formula orice apărare va considera necesară.”Aşa cum rezultă din dispoziţiile art. 786 alin. 5 C.proc.civ., antecitat, terţul poprit nu are deschisă calea procesuală a contestaţiei la executare împotriva popririi, apărările sale putând fi valorificate numai în cadrul instanţei de validare. În acest context, cum contestatoarea, în calitate de terţ poprit, a formulat, prin avocatul său ales, contestaţie la executare, împotriva popririi înfiinţată în dosarul de executare silită nr. ..., excepţia inadmisibilităţii invocată din oficiu de către instanţă este întemeiată, urmând a se admite şi a se respinge ca inadmisibilă contestaţia la executare formulată de terţul poprit în contradictoriu cu debitorul A.G.F şi creditorul introdus din oficiu C.E.B.R. SAÎn contextul admiterii acestei excepţii, devine de prisos în contextul dispozitţiilor art. 248 C.proc.civ., analiza excepţiei autorităţii de lucru judecat invocată de intimata C.E.B.R. SA şi, respectiv, analiza fondului pricinii.Faţă de admiterea excepţiei lipsei calităţii procesual pasive a intimatei C.P.(G)LTD, contestaţia la executare faţă de această intimată se va respinge ca fiind formulată împotriva unei persoane lipsite de calitate procesual pasivă.Se va lua act că intimaţii nu au solicitat cheltuieli de judecată.

Astfel, instanţa a respins excepţia tardivităţii contestaţiei la executare invocară de intimata CEBR SA, prin întâmpinare, ca neîntemeiată.

A admis excepţia lipsei calităţii procesual pasive a intimatei CEBR SA, invocată de intimată prin întâmpinare.

A respins contestaţia le executare formulată de contestatoarea-terţ poprit O.S.F SRL,  în contradictoriu cu intimata  CEBR SA, ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesual pasivă.

A admis excepţia inadmisibilităţii contestaţiei la executare invocată din oficiu.

A respinge ca inadmisibilă contestaţia la executare formulată de contestatoarea-terţ poprit O.S.F SRL în contradictoriu cu intimata  CEBR SA.

A luat act că intimaţii nu au solicitat cheltuieli de judecată.