Acțiune în constatarea inexistenței creanței dintre asociația de proprietari și radet, preluare de datorie, autoritate de lucru judecat

Sentinţă civilă .. din 01.01.2019


Acțiune în constatarea inexistenței creanței dintre asociația de proprietari și RADET, preluare de datorie, autoritate de lucru judecat

Dosar nr. ...............

SENTINȚA CIVILĂ NR. ....

Ședința din data de ...........

Completul constituit din:

PREȘEDINTE: ..........

GREFIER: ...............

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamant ............................. și pe pârât ..........................., având ca obiect acțiune în constatare.

Dezbaterile au avut loc la data de ............ fiind consemnate în încheierea de ședința de la aceea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanța, având nevoie de timp pentru a delibera a amânat pronunțarea la data de .................. și la data de ................... când,

INSTANȚA

Deliberând asupra cauzei de față, constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Constanța la data de 31.01.2018, sub nr. .................., reclamanta A.P. nr. ... C, în contradictoriu cu pârâta R. ..., a solicitat instanței să constate inexistența dreptului de creanță al pârâtei pentru perioada ......., cu cheltuieli de judecată.

În motivare, reclamanta a arătat că, în esență, că prin sentința civilă nr. ......., pronunțată de ......, în dosarul nr. ..........., a fost obligată la plata către pârâtă a sumei de 90667,05 lei, reprezentând debit principal pentru perioada 31.05.2011 – 31.10.2012, sumei de 13429,13 lei, reprezentând penalități de întârziere și suma de 4018,28 lei reprezentând cheltuieli de judecată.

A mai susținut că în septembrie 2013 a aflat că numita S. E., fost administrator al asociației și-a însușit banii încasați de la proprietari și nu a achitat facturile către R.............. Urmare a recunoașterii acestor fapte, doamna S. E. a dat Declarația autentificată sub nr. ...../..........., prin care și-a luat angajamentul să achite prejudiciul în cuantum de 130.000 lei către R..............

Reclamanta susține că pârâta și-a însușit acest angajament, începând executarea silită împotriva debitoarei S. E. în dosarul de executare silită nr. ........ al BEJ ................

A mai susținut că suma de 140.629,43 lei, reprezentând soldul calculat de pârâtă la data de 24.09.2013, cuprinde și suma stabilită prin sentința nr. ........., pronunțată de Judecătoria .........., în dosarul nr. ................., suma ce a fost achitată prin executare silită și că astfel pârâta solicită o dublă plată a acelorași facturi.

Reclamanta a menționat că pârâta a introdus, ulterior, împotriva sa, o altă acțiune ce face obiectul dosarului nr. ........, solicitând obligarea sa la plata unui sold ce cuprinde și sumele cuprinse în soldul de la data de 24.09.2013, precum și acțiunile înregistrate sub nr. ..... și ..............

A mai arătat că pârâta nu a evidențiat corect sumele, că deși a apreciat că numita S. E. este debitoarea sa pentru suma de 130.000 lei, continuă să îi solicite și ei plata acestei sume, precum și că a făcut în mod greșit imputația plății.

În final, a arătat că deși a achitat în integralitate sumele datorate către pârâtă, figurează cu sold neachitat în evidențele acesteia și i se solicită să achite sume de bani pe care nu le datorează.

În drept, au fost invocate dispozițiile art. 35 Cod procedură civilă, iar în probațiune, reclamanta a depus înscrisuri și a solicitat efectuarea unei expertize contabile. A solicitat judecarea cauzei în lipsă.

Legal citată, pârâta R........... a formulat întâmpinare, prin care a invocat excepția autorității de lucru judecat față de soluția pronunțată în dosarul nr. ......... al Judecătoriei .... și fată de dosarul nr. .......... al Judecătoriei ............

Pe fondul cauzei, a solicitat respingerea acțiunii, ca neîntemeiată, arătând că angajamentul doamnei S. E., nu a reprezentat disocierea față de reclamantă, ci doar un demers suplimentar pentru recuperarea datoriilor, astfel încât plățile efectuate de această persoană fizică se regăsesc în fișa client a reclamantei.

A învederat că totalul plăților d-nei S. este în sumă de 3430 lei, restul rămas de plată în contul reclamantei fiind de 126.570 lei, întrucât dosarul de executare împotriva doamnei S. E. a fost închis de executorul judecătoresc, ca urmare a decesului debitoarei.

A mai arătat că reclamanta ar trebui să solicite realizarea dreptului și nu să introducă o acțiune în constatare și că fapta doamnei S. E. de a sustrage banii reclamantei nu trebuie să afecteze soldul, iar insolvabilitatea persoanei fizice nu trebuie atribuită creditorului R............

În final, a arătat că obligația de plată a reclamantei, la data de 31.12.2017, este de 152.664,41 lei.

În probațiune, a depus înscrisuri și a solicitat administrarea interogatoriului reclamantei, iar în drept a invocat dispozițiile art. 205 Cod procedură civilă.

La termenul de judecată din data de ........., instanța a respins, ca neîntemeiată, excepția autorității de lucru judecat în raport de dosarul nr. ...... al Judecătoriei .......

La termenul de judecată din data de ..........., instanța a dispus unirea cu fondul cauzei a excepției autorității de lucru judecat în raport de sentința civilă nr. ......, pronunțată de Judecătoria ....., în dosarul nr. ...............

Instanța a încuviințat pentru ambele părți proba cu înscrisuri, iar pentru reclamantă a admis proba cu expertiza contabilă.

Analizând cu prioritate excepția invocată, instanța reține următoarele:

În drept, potrivit art. 430 al. 1 Cod procedură civilă, hotărârea judecătorească ce soluționează, în tot sau în parte, fondul procesului sau statuează asupra unei excepții procesuale ori asupra oricărui alt incident are, de la pronunțare, autoritate de lucru judecat cu privire la chestiunea tranșată.

Instanța reține că acțiunea înregistrată pe rolul Judecătoriei ........., sub nr. ..........., a avut ca obiect pretenții, în temeiul contractului dintre părți, iar prezenta cauză are ca obiect constatarea inexistenței/existenței unei creanțe, invocându-se, parțial, plata și, parțial. preluarea datoriei în cuantum de 130.000 lei, de către debitoarea S. E.

Raportat la aceste aspecte, reținând că există doar identitate de părți între cele două acțiuni, obiectul și cauza acestora fiind diferite, instanța va respinge, ca neîntemeiată, excepția autorității de lucru judecat, invocată de pârâtă prin întâmpinare.

Pe fondul cauzei, se reține că, în fapt, între părți s-a încheiat un contract de furnizare apă caldă și energie termică, prin care pârâta s-a obligat să livreze serviciile, iar reclamanta să achite la termenele prevăzute în contract contravaloarea acestor servicii.

Prin sentința civilă nr. ..., pronunțată de Judecătoria ..., în dosarul nr. ..., reclamanta din prezenta cauză a fost obligată la plata către pârâta R.... a sumei de 90667,05 lei, reprezentând debit principal pentru perioada 31.05.2011 – 31.10.2012, a sumei de 13429,13 lei, reprezentând penalități de întârziere și a sumei de 4018,28 lei reprezentând cheltuieli de judecată (f. 24).

Prin Declarația autentificată sub nr. ... de notar public D. F., doamna St. E. și-a luat angajamentul să achite, până la data de 15.10.2013, suma de 130.000 lei, către R...., sumă ce reprezintă datorie a A...P... nr. ... din mun. ... către R.... (f. 25).

La data de 16.10.2013, pârâta R.... a depus cerere de executare silită a debitoarei S. E., în temeiul titlului executoriu reprezentat de Declarația autentificată sub nr. ../... de notar public D. F., fiind deschis dosarul de executare silită nr. ... pe rolul BEJ ... (f. 27).

Conform susținerilor părților și înscrisurilor depuse la dosar, pârâta apreciază că suma de 130.000 lei, reprezintă debit datorat în continuare de reclamantă, aspect cu care A...P... .nu este de acord.

În drept, potrivit art. 35 Cod procedură civilă, cel care are interes poate să ceară constatarea existenței sau inexistenței unui drept. Cererea nu poate fi primită dacă partea poate cere realizarea dreptului pe orice altă cale prevăzută de lege.

De asemenea, conform art. 1599 lit. a) Cod civil, obligația de a plăti o sumă de bani poate fi transmisă de debitor unei alte persoane: printr-un contract încheiat între debitorul inițial și noul debitor, sub rezerva dispozițiilor art. 1605, iar potrivit art. 1605 Cod civil, preluarea datoriei convenită cu debitorul își va produce efectele numai dacă creditorul își dă acordul.

Conform art. 1600 Cod civil, prin încheierea contractului de preluare a datoriei, noul debitor îl înlocuiește pe cel vechi, care, dacă nu s-a stipulat altfel și sub rezerva art. 1601, este liberat, iar potrivit art. 1601 Cod civil, debitorul inițial nu este liberat prin preluarea datoriei, dacă se dovedește că noul debitor era insolvabil la data când a preluat datoria, iar creditorul a consimțit la preluare, fără a cunoaște această împrejurare.

Analizând dispozițiile legale, mai sus citate, precum și toate înscrisurile depuse de părți la dosar, instanța reține că urmare a unei înțelegeri între reclamantă și d-na S.E. (fost administrator al asociației) a avut loc o preluare a datoriei debitoarei A...P... nr. ... C... către creditoarea R..., datorie în cuantum de 130.000 lei, de către noua debitoare S. E..

Totodată, prin declanșarea executării silite împotriva noii debitoare S. E., în temeiul titlului executoriu reprezentat de Declarația autentificată sub nr. ../... de notar public D. F., creditoarea R... și-a exprimat, în mod clar, acordul pentru preluarea acestei datorii.

De asemenea, instanța reține că, deși pârâta vorbește despre o insolvabilitate a noului debitor, nu face dovada că la momentul preluării datoriei noul debitor era insolvabil, iar din declarație rezultă că existau în patrimoniul noii debitoare bunuri pentru acoperirea creanței, astfel încât nu se poate reține incidența dispozițiilor art. 1601 Cod civil.

În ceea ce privește penalitățile, instanța reține că potrivit art. 1602 Cod civil, creditorul se poate prevala în contra noului debitor de toate drepturile pe care le are în legătură cu datoria preluată.

Mai reține instanța că preluarea datoriei de către noua debitoare la data de 20.09.2013, chiar în condițiile în care s-ar constata că parțial suma de 130.000 lei cuprinde și debitul din sentința civilă nr. .../..., nu încalcă cele statuate de instanță prin această sentință, întrucât niciun text de lege nu interzice preluare unei datorii stabilite printr-o hotărâre judecătorească.

Având în vedere aceste considerente, reținând că potrivit art. 1600 Cod civil, fostul debitor este liberat de datorie, instanța constată că în mod greșit pârâta a continuat să mențină în fișa de client a reclamantei suma de 130.000 lei, fapt ce a generat multiple neînțelegeri între părți.

În final, raportat la considerentele mai sus expuse și analizând concluziile raportului de expertiză efectuat în cauză de expert contabil C. M., instanța constată că la data de 31.12.2017, creanța pe care pârâta o avea împotriva reclamantei era în cuantum de 27083,37 lei, din care 26592,87 lei debit energie termică și 490,50 lei penalități (f. 153, f. 162), motiv pentru care va admite acțiunea reclamantei.

În temeiul art. 453 Cod procedură civilă, raportat la soluția pronunțată în cauză, instanța va respinge, ca neîntemeiată, cererea pârâtei de obligare a reclamantei la plata cheltuielilor de judecată.

De asemenea, raportat la dovezile depuse la filele 92 și 107 dosar, la soluția pronunțată în cauză, precum și la faptul că reclamanta a precizat că va solicita pe cale separată cheltuielile constând în onorariu avocat, solicitând doar cheltuielile constând în onorariu expert, instanța va obliga pârâta la plata către reclamantă a sumei de 2500 lei reprezentând cheltuieli de judecată, constând în onorariu expert.

În temeiul art. 339 al. 2 Cod procedură civilă, raportat la complexitatea raportului de expertiză efectuat în cauză, instanța va admite în parte cererea expertului contabil C. M. și va stabili onorariu definitiv expert în cuantum de 6000 lei.

În consecință, va obliga pârâta la plata către expertul contabil C. M. a sumei de 3500 lei, reprezentând diferență onorariu expert.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

Respinge, ca neîntemeiată, excepția autorității de lucru judecat, invocată de pârâtă prin întâmpinare.

Admite acțiunea formulată de reclamanta A...P... NR. ... C... cu sediul procesual ales în .... în contradictoriu cu pârâta R... cu sediul în ....

Constată că la data de 31.12.2017, creanța pe care pârâta o avea împotriva reclamantei era în cuantum de 27083,37 lei, din care 26592,87 lei debit energie termică și 490,50 lei penalități.

Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 2500 lei reprezentând cheltuieli de judecată, constând în onorariu expert.

Respinge, ca neîntemeiată, cererea pârâtei de obligare a reclamantei la plata cheltuielilor de judecată.

Admite în parte cererea expertului contabil C. M.. Stabilește onorariu definitiv în cuantum de 6000 lei.

Obligă pârâta R... la plata către expertul contabil C. M. a sumei de 3500 lei, reprezentând diferență onorariu expert.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea se depune la Judecătoria ....

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin intermediul grefei instanței, astăzi, .....

PREȘEDINTE, GREFIER,