Cerere de plată formulată de creditoare în temeiul art. 102 alin. 6 din Legea nr. 85/2014. Creanță bugetară care vizează activitatea debitoarei anterior momentului deschiderii procedurii insolvenței. Creanță anterioară deschiderii procedurii insolvenței

Hotărâre 112 din 11.03.2020


Cuprins pe materii: Legea nr. 85/2014

Index alfabetic: Legea nr. 85/2014

Temei de drept: art. 102 alin. 6 din Legea nr. 85/2014

Legea nr. 85/2014 acordă creanţelor bugetare un regim derogatoriu de la dreptul comun cât priveşte înscrierea lor în tabelul creanţelor, sens în care sunt considerate creanţe anterioare, deși nu s-au născut efectiv înainte de declanşarea procedurii insolvenţei, creanţele bugetare care izvorăsc din activitatea de până atunci a debitorului.

Determinarea caracterului acestora de a fi anterioare sau ulterioare deschiderii procedurii nu se realizează prin raportare la naşterea acestora ca urmare a emiterii deciziei de impunere, astfel cum susţine apelanta.

Curtea reține că momentul naşterii creanţei în discuție este anterior datei deschiderii procedurii, respectiv data de 11.05.2017 când s-a pronunțat încheierea nr. 106/2017 de Tribunalul Iași şi nu se confundă cu momentul depunerii declaraţiei de impunere, astfel încât nu sunt incidente dispozițiile art. 102 alin. (6) din Legea nr. 85/2014, pe care s-a fundamentat cererea de plată formulată de apelanta contestatoare.

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 112/11.03.2020