Funcționari publici. Contestație decizie de încetare de drept a raportului de serviciu prin pensionare. Discriminare pe criteriu de gen. Prescripția dreptului la acțiune. Termenul de prescripție aplicabil acțiunii în contencios administrativ

Hotărâre 149 din 26.02.2020


Cuprins pe materii: Contencios administrativ. Funcționari publici. Încetare raport de serviciu.

Indice alfabetic: Funcționari publici: încetare raport de serviciu; discriminare; prescripția dreptului la acțiune

Temei de drept: Legea nr. 554/2004 - art. 11; OG nr. 137/2000 - art. 27 alin. 1 și 2

Se constată că rolul principal al reglementării cuprinse în art. 27 alin. 1 din OG nr. 137/2000 a fost acela de a asigura întotdeauna existența unei căi în justiție pentru reclamarea cazurilor de discriminare, însă dacă o astfel de cale există deja la nivelul legii speciale care reglementează relațiile sociale aparținând altor ramuri ori domenii ale dreptului în contextul cărora s-a manifestat comportamentul discriminatoriu, „legea specială se va aplica cu întâietate, sub toate aspectele, atât în ceea ce privește condițiile de fond și de formă cărora va fi supusă acțiunea” – par. 37 din Decizia RIL nr. 10/2016 a ÎCCJ.

Discriminarea constituie, în esență, o cauză ori un criteriu de nelegalitate care „manifestată la nivelul actelor juridice, induce caracterul nelegal al acestora, în ambele cazuri natura juridică a răspunderii pe care o antrenează fiind aceea specifică raportului juridic în care se manifestă comportamentul discriminatoriu” – par. 40. Prin urmare, reținând caracterul obligatoriu al acestor considerente, se observă în cauză că corect prima instanță a făcut aplicarea normelor de drept materiale referitoare la prescripția dreptului de a solicita anularea actului administrativ de încetare a raportului de serviciu, dispoziții cuprinse în art. 11 din Legea nr. 554/2004, care constituie norme speciale față de cele cuprinse în art. 27 alin. 2 din OG nr. 137/2000, astfel că trebuiau aplicate cu prioritate.

Curtea de Apel Iași, Secția Contencios administrativ și fiscal, Decizia civilă nr. 149/26.02.2020