Completarea hotărârii

Hotărâre 8457 din 11.07.2019


Prin încheierea civilă nr. 3021, pronunţată la data de 14.12.2018 în dosarul nr. 23531/245/2018 (filele 67-68), instanţa a admis acţiunea civilă având ca obiect contestaţie la executare, formulată de contestatorul AG în contradictoriu cu intimatul I, a dispus anularea somaţiei din data de 02.08.2018 si a Încheierii din data de 02.08.2018, privind stabilirea cheltuielilor de executare, emise de intimată în dosarul de executare nr. ... al BEJA ..., precum si anularea tuturor actelor de executare subsecvente. Totodată, a dispus obligarea intimatei la plata către contestator a sumei de 4088 lei cu titlul de cheltuieli de judecată, constând în onorariu de avocat (4000 lei) şi taxă de fotocopiere dosar execuţional ... (88 lei).

Pe de altă parte, din cuprinsul încheierii de ședință din data de 07.12.2018 (f. 66 d.f.), rezultă faptul că reprezentantul convențional al contestatorului, în concluziile pe fondul cauzei, a solicitat obligarea intimatului la plata cheltuielilor de judecată, reprezentând onorariu de avocat și taxă de fotocopiere.

Potrivit art. 444 alin. 1 C.proc.civ., (1) Dacă prin hotărârea dată instanţa a omis să se pronunţe asupra unui capăt de cerere principal sau accesoriu ori asupra unei cereri conexe sau incidentale, se poate cere completarea hotărârii în acelaşi termen în care se poate declara, după caz, apel sau recurs împotriva acelei hotărâri, iar în cazul hotărârilor date în căile extraordinare de atac sau în fond după casarea cu reţinere, în termen de 15 zile de la pronunţare. În cazul hotărârilor definitive pronunţate în apel sau în recurs, completarea acestora se poate cere în termen de 15 zile de la comunicare.

În cauză, instanţa constată că prin încheierea nr. 3021, pronunţată la data de 14.12.2018 în dosarul nr. 23531/245/2018, s-a dispus o măsură cu privire la cheltuielile de judecată, fiind admis acest capăt de cerere astfel cum a fost solicitat prin concluziile pe fondul cauzei. În aceste condiții, instanţa nu a omis să se pronunţe asupra unei cereri având ca obiect obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată constând în taxă de timbru, ci a dat efect principiului disponibilității care guvernează procesul civil.

În altă ordine de idei, potrivit dispozițiilor art. 45 alin. 1 lit. f O.U.G. nr. 80/2013 sumele achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru se restituie, după caz integral, parţial sau proporţional, la cererea petiţionarului, când contestaţia la executare a fost admisă, iar hotărârea a rămas definitivă. Astfel, contestatorul are la dispoziţie posibilitatea de a solicita restituirea taxei judiciare de timbru la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti, iar nu obligarea intimatei la plata acestei sume cu titlu de cheltuieli de judecată.

Având în vedere aceste considerente, instanţa constată că nu a omis să se pronunţe asupra unui capăt de cerere, motiv pentru care va respinge cererea de completare ca neîntemeiată.