Anulare menţiune act de stare civilă

Hotărâre 2761 din 16.03.2020


Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 13.01.2020, petenta DIRECŢIA LOCALĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR IAŞI  - SERVICIUL DE STARE CIVILĂ a solicitat anularea menţiunii de deces înscrisă pe marginea actului de naştere nr. ... din ..., privind pe numita C. A.

În motivare, petenta a arătat, în esenţă, că din eroare, pe marginea actului de naştere nr. ... din ..., privind pe numita C. A., născută în municipiul Iaşi, fiica lui C. V. şi C. E.-J., a fost înscrisă greşit menţiunea de deces ce se referă la actul de deces nr. ... din ... . Petenta a susţinut că eroarea a fost descoperită cu prilejul înscrierii pe marginea actului de naştere al numitei C. A. a menţiunii de căsătorie a acesteia.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art 57 alin.1 şi 2 din Legea nr. 119/1996, art. 125 alin. 1, art. 126 alin. 1, 3, şi art. 127 al. 1 lit. e din HG nr. 64/2011.

În susţinerea cererii, s-a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri.

Cererea este scutită de la plata taxei judiciare de timbru, conform art. 30 alin. (1) din O.U.G. nr. 80/2013.

În cauză, instanţa a încuviinţat, la solicitarea petentei şi a administrat proba cu înscrisuri, cu participarea procurorului.

Analizând actele dosarului, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Numita C. A., cu CNP ..., fiica lui C. V. şi C. E.-J., s-a născut la data de ... în municipiul Iaşi, iar naşterea acesteia a fost trecută în registrul stării civile la nr. ... din ..., aşa cum rezultă extrasele din registrul de naştere (filele 12-13) şi din certificatul de naştere (f. 10). La data de ... 2019 numitei C. A. i s-a eliberat cartea de identitate seria ... nr. ..., aşa cum rezultă din copia cărţii de identitate de la fila 9. La data de ... 2019 numita C. A. s-a căsătorit cu T. C.-F., în municipiul Iaşi, ambii purtând după căsătorie numele „T.”, aşa cum rezultă din înscrisurile de la filele 8, 11.

Cu prilejul efectuării menţiunii de căsătorie pe marginea actului de naştere al numitei C. A., petenta a constatat că în actul de naştere era înscrisă menţiunea de deces referitoare la actul de deces nr. ... din ... înregistrat la Primăria comunei ... din judeţul Iaşi. Verificând extrasul de pe actul de deces nr. ... din ... înregistrat la Primăria comunei ... din judeţul Iaşi, instanţa constată că acesta priveşte o altă persoană, şi anume pe defuncta C. A.-G., CNP  ..., fiica lui C. V. şi R. D.-P., născută la data de ... în municipiul Iaşi, decedată la data de ..., aşa cum rezultă din extrasul de pe actul de deces (f. 14-15). Menţiunea decesului nu este înscrisă pe actul de naştere al defunctei C. A.-G., conform înscrisurilor (f. 16-17).

De asemenea, analizând data naşterii numitei C. A., respectiv ... iunie ..., şi data menţiunii de deces, ... luna mai din acelaşi an, instanţa constată că data decesului înscrisă pe marginea actului de naştere este anterioară naşterii aceleiaşi persoane, respectiv a numitei C. A.

Prin urmare, instanţa constată că menţiunea de deces a fost înscrisă din eroare pe marginea actului de naştere nr. ... din ... .

În drept, potrivit art. 57 alin. (1)-(2) din Legea nr.119/1996, anularea, completarea sau modificarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe acestea se poate face numai în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile. În cazul anulării, completării şi modificării actelor de stare civilă, sesizarea instanţei judecătoreşti se face de către persoana interesată, de structurile de stare civilă din cadrul serviciilor publice comunitare locale sau judeţene de evidenţă a persoanelor ori de către parchet. Cererea se soluţionează de judecătoria în a cărei rază teritorială se află domiciliul sau sediul acestora, pe baza verificărilor efectuate de serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor şi a concluziilor procurorului.

Fiind îndeplinite cerinţele legale enumerate mai sus, instanţa va admite cererea de chemare în judecată astfel cum a fost formulată şi va anula menţiunea de deces înscrisă pe marginea actului de naştere nr. ... din ..., privind pe numita C. A.