Suspendare executare act administrativ. Instanţa competentă teritorial. Relevanţa naturii juridice a actului

Sentinţă civilă 88 din 04.03.2020


Deliberând asupra cauzei de față, constată:

Prin cererea înregistrată pe rolul la Tribunalului XXXXX la data de XXXXX sub nr. XXXXX, reclamantul XXXXX prin Sindicatul XXXXX în contradictoriu cu pârâții XXXXX, Primăria XXXXX, și XXXXX SA a solicitat, în baza art.14 alin.1 din Legea nr.554/2004 cu modificările și completările ulterioare, ca prin hotărârea ce se va pronunța să se dispună suspendarea Hotărârii nr. XXXXX prin care a fost aprobată confirmarea înființării societății pe acțiuni XXXXX SA, până la pronunțarea instanței de fond.

Analizând cu prioritate excepţia necompetenţei teritoriale a Tribunalului XXXXX - Secţia XXXXX, se reţine că aceasta este întemeiată pentru următoarele considerente:

În cauză, actul a cărui suspendare se solicită este Hotărârea XXXXX, prin care a fost aprobată confirmarea infiintării societăţii pe acţiuni XXXXX SA, până la pronunţarea instanţei de fond asupra  cererii privind anulare actului.

Potrivit art.14 din Legea nr. 554/2004, ,,În cazuri bine justificate și pentru prevenirea unei pagube iminente, după sesizarea, în condițiile art. 7, a autorității publice care a emis actul sau a autorității ierarhic superioare, persoana vătămată poate să ceară instanței competente să dispună suspendarea executării actului administrativ unilateral până la pronunțarea instanței de fond.’’

Potrivit art.2 alin. (1) lit. c), prin act administrativ se înţelege actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii sau a executării în concret a legii, care dă naștere, modifică sau stinge raporturi juridice.’’

Din interpretarea coroborată a dispoziţiilor art.10 şi art.14 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ reiese că în competenţa instanţei competente să judece anularea în tot sau în parte a actului este şi cererea de suspendare a efectelor acestui act.

Prin urmare, pentru ca în cauza de faţă, instanţa de contencios administrativ să fie competentă să judece şi cererea de suspendare a actului ce face obiectul cauzei, respectiv XXXXX, prin care a fost aprobată confirmarea infiinţării societăţii pe acţiuni XXXXX SA, este necesar să se analizeze dacă hotărârea atacată reprezintă un act administrativ, respectiv dacă pârâtul Consiliul General al Municipiului XXXXX l-a emis în regim de putere publică.

 In speţă se observă că la emiterea hotărârii a cărei suspendare se solicită, pârâtul nu a funcţionat ca o autoritate publică, ci ca o persoană de drept privat care înfiinţează o societate comercială, chiar în preambulul actului fiind evidenţiat că a fost emis în conformitate cu prevederile art.57 din Legea nr. 31/1991 privind societăţile comerciale.

Prin urmare, XXXXX nu este un act administrativ, ci un act de administrare a acţionarului majoritar, pârâtul Consiliul General al Municipiului XXXXX, circumstanţă ce atrage aplicabilitatea dispoziţiilor speciale în materia societară privind competenţa şi nu acelea din materia contenciosului administrativ şi fiscal,  deci competenţa teritorială aparţine, în speţă, Tribunalului XXXXX, ca instanţă în a cărei circumscripţie se află sediul societăţii pe acţiuni, iar din punct de vedere XXXXX, care judecă cererile în materia  infiinţării societăţilor comerciale.

In act context, este lipsit de relevanţă pentru stabilirea instanţei competente faptul că reclamantul şi-a întemeiat cererea pe prevederile art.14 din Legea nr. 554/2004, în condiţiile în care, potrivit art.5 alin.2 din Legea 554/2004, ,,nu pot fi atacate pe calea contenciosului administrativ actele administrative pentru modificarea sau desfiinţarea cărora se prevede, prin lege organică, o altă procedură judiciară.”

Pentru considerentele expuse, Tribunalul va admite excepţia necompetenţei teritoriale a Tribunalului XXXXX –sectia XXXXX.

Pe cale de consecinţă va dispune declinarea competenţei de soluţionare a cauzei, având ca obiect suspendare executare act administrativ - în favoarea Tribunalului XXXXX.