Drept civil

Sentinţă civilă 3429 din 16.06.2019


Î N C H E I E R E  NR. 3429

ŞEDINŢA DIN CAMERA DE CONSILIU DIN DATA DE 19.06.2019

Pe rol se află soluţionarea cererii de încuviinţare a executării silite formulată de petentul Aa.

 S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care arată următoarele:

- Stadiul procesual: cauza se află la primul termen de judecată.

- Procedura se desfăşoară în camera de consiliu, fără citarea părţilor, potrivit art. 666 Cod procedură civilă.

  În temeiul art. 527 coroborat cu art. 536 alin. 1 coroborat cu art. 131 alin. 1 din Codul de procedură civilă, instanţa constată că Judecătoria Piatra Neamţ este competentă în soluţionarea cererii din punct de vedere material şi teritorial, în considerarea prevederilor art. 651 alin. 3 raportat la art. 666 alin 1 din Codul de procedură civilă.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau excepţii de invocat, se constată cauza în stare de judecată, iar instanţa reţine cauza spre soluţionare.

I N S T A N Ţ A,

Analizând cererea ce face obiectul prezentei cauze civile în raport de înscrisurile existente la dosar instanţa apreciază că este întemeiată, urmând a o admite, pentru următoarele considerente:

A fost înregistrată de către executorul judecătoresc cererea de executare silită formulată de către creditor, conform prevederilor art. 665 Cod procedură civilă, iar  înscrisul invocat reprezintă titlu executoriu în sensul avut în vedere prin dispoziţiile art. 632 Cod procedură civilă.

Obligaţiile stabilite prin titlul executoriu în sarcina debitorului se numără printre cele prevăzute de art. 628 Cod procedură civilă ce pot fi executare silit;

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D I S P U N E :

Admite cererea de încuviinţare a executării silite formulată de aa, cu sediul în …...

Încuviinţează executarea silită prin toate formele a titlului executoriu – contract de credit nr….. privind pe creditoarea aa, CIF …., …, cu sediul în Bucureşti, …… şi debitoarea bbb, CNP ……, cu domiciliul în …

Constată că valoarea creanţei creditorului aaa este de … lei, reprezentând debit restant.

Fără cale de atac.

Pronunţarea soluţiei s-a făcut prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi data de ….