Legea nr. 165/2013

Hotărâre **** din 06.12.2019


DOSAR NR. ……

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BUCUREŞTI - SECŢIA A IV-A CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ NR. ….

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE …..

TRIBUNALUL CONSTITUIT DIN:

PREŞEDINTE: ….

GREFIER: …..

Pe rol se află soluţionarea cauzei civile privind pe reclamanta ….  în contradictoriu cu pârâta …., cauza având ca obiect Legea nr. 165/2013.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de …………….., fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, când, tribunalul având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la data de …… şi apoi la data de ………., când a hotărât următoarele:

TRIBUNALUL

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti Secţia a IV-a Civilă la data de …., sub nr. de dosar …., astfel cum a fost precizată ( fila 38-39), reclamanta …  a chemat în judecată pârâta …., solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa în cauză să se dispună :

1.validarea  Deciziei nr. …., emisă în temeiul Legii nr. 10/2001 de către AVAS (actualmente AAAS), prin care s-a soluţionat notificarea numărul …, privind imobilul teren în suprafață de ..… mp situat în ….,preluat abuziv de către statul român și care nu poate fi restituit în natură, în condiţiile Legii  nr. 165/2013 ( înţelegând prin aceasta întinderea şi existenţa dreptului);

2.să se dispună acordarea de măsuri reparatorii în condițiile legii - art. 35  din Legea nr. 165/2013, respectiv, stabilirea numărului de puncte pentru imobilul care face obiectul Dispoziției nr. 331, emisă în temeiul Legii nr. 10/2001, de către … (actualmente ….);

3. să se dispună obligarea pârâtei … să emită Decizia de compensare, în conformitate cu art. 21 din Legea 165/2013, prin acordarea numărului de puncte aferent valorii imobilului notificat; obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată .

În motivarea acţiunii lor ,reclamanta a arătat că… a emis decizia nr. …. prin care s-a propus acordarea de măsuri reparatorii în favoarea reclamantei  pentru cota de ¾ din imobilul teren în suprafața de …. mp situat in …. , ţinându-se cont de despăgubirile acordate cu ocazia exproprierii.

Decizia nr. …. împreună cu dosarul administrativ a fost înregistrat la … sub nr. ….

Până în prezent, dosarul nu a fost repartizat pentru a urma procedura prevăzută de Lg. nr. 165/2013, cu toate că a făcut solicitări în acest sens și termenul de 60 luni de soluționare prevăzut de art. 34 (1) s-a împlinit la data de 17.05.2018.

Potrivit art. 35 (2) din Lg. nr. 165/2013, în cazul în care entitatea investită de lege nu emite  decizia în termenele prevăzute la art. 33 și 34, persoana care se consideră îndreptățită se poate adresa instanței judecătorești prevăzute la alin (1) în termen de 6 luni de la expirarea termenelor prevăzute de lege pentru soluționarea cererilor.

Prin notificarea nr. …., tatăl său, ….,  a solicitat  acordarea de masuri reparatorii în baza Legii nr. 10/2001, pentru suprafața de … m.p. teren situat în …, în baza Decretului nr. 43/1971 .

Potrivit Decretului nr. …., anexa … poziția nr.. și nr. .. , a fost expropriată suprafața de …. mp teren situat în str. …., pe numele lui …..

 Despăgubirile calculate au fost de … lei , din care .. lei sunt aferente cotei de ¾ din imobilul expropriat ...

Pentru suprafața de …mp , notificarea a fost soluționată de către …., având în vedere ca terenul  se află cuprins în patrimoniul …. și este afectat de blocuri de locuințe, utilități și alei de trecere, așa cum se atestă prin adresa nr. …… a Primăriei Municipiului …….

Pentru diferența de …. mp, Primarul Municipiului ….a emis dispoziția nr. ….., decizia  împreună cu dosarul administrativ fiind înregistrat sub nr. …, la …. 

Reclamanta  este  îndreptățită la acordarea măsurilor reparatorii prin compensare cu puncte, în calitate de moștenitoare a tatălui său  …., potrivit certificatului  de calitate de moștenitor nr. ... eliberat de BNP …, privind pe defunctul …, pentru cota de 3/4 din imobil (având în vedere că potrivit certificatului  de moștenitor nr. …. și certificatului  de vacanță succesorală nr. …, …. a decedat lăsând ca moștenitor pe soțul său, …., iar succesiunea acestuia a fost vacantă). 

Pârâta …  nu a formulat întâmpinare însă a depus note de şedinţă prin care a solicitat respingerea cererii –fila ….

Din oficiu s-au ataşat la dosar toate actele aferente dosarului administrativ …. precum şi grilele notariale aferente.

Prin încheierea din data de …., tribunalul a încuviinţat pentru reclamantă  proba cu expertiză judiciară specialitatea  contabilă şi evaluare proprietate imobiliară, cu obiectivele stabilite pe larg în cuprinsul încheierii ( fila ..) iar la dosar s-a depus raportul de expertiză efectuat de expert  ….  la care părţile nu au formulat obiecţiuni.

Analizând actele şi materialul probatoriu existent la dosarul cauzei, tribunalul reţine că … a emis în baza legii 10/2001 decizia nr. …. prin care s-a propus acordarea de măsuri reparatorii în favoarea reclamantei  pentru cota de ¾ din imobilul teren în suprafața de …. mp situat in ….. , ţinându-se cont de despăgubirile acordate cu ocazia exproprierii ( fila ..).

Decizia nr. … împreună cu dosarul administrativ a fost înregistrat la .. sub nr. ….

Tribunalul constată că Legea nr. 165/2013 a acordat un termen pârâtului pentru soluţionarea dosarului, termen care la data pronunţării prezentei sentinţe (2019) este împlinit,întrucât a trecut termenul de 60 de luni de la data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013, astfel încât acţiunea nu este prematur introdusă.

Tribunalul reţine că potrivit art.17 lit a din Legea nr. 165/2013, Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor are ca atribuţie principală să valideze/invalideze în tot sau în parte deciziile emise de entităţile învestite de lege care conţin propunerea de acordare de măsuri compensatorii.

De asemenea , potrivit art.21 pct.5 , Secretariatul Comisiei Naţionale, în baza documentelor transmise, procedează la verificarea dosarelor din punctul de vedere al existenţei dreptului persoanei care se consideră îndreptăţită la măsuri reparatorii, iar potrivit pct 8 ulterior verificării şi evaluării, la propunerea Secretariatului Comisiei Naţionale, Comisia Naţională validează sau invalidează decizia entităţii învestite de lege şi, după caz, aprobă punctajul stabilit potrivit alin. (7).

Tribunalul reţine  că autorii reclamantei ….. au deţinut calitatea de proprietari  asupra terenului în suprafaţă de .. mp, situat în …., potrivit cu certificatul emis de ….

Potrivit Decretului nr. …., anexa … poziția nr. … , a fost expropriată suprafața de …. mp teren situat în …, pe numele lui …..

Reclamanta  are  calitatea de moștenitoare a tatălui său  ….., potrivit certificatului  de calitate de moștenitor nr. ….. eliberat de BNP …., privind pe defunctul ….., pentru cota de 3/4 din imobil ,având în vedere că potrivit certificatului  de moștenitor nr. … și certificatului  de vacanță succesorală nr. …., …. a decedat lăsând ca moștenitor pe soțul său, … iar succesiunea acestuia a fost vacantă( ……). 

In concluzie,  în raport  de situaţia de fapt expusă în cele ce preced, tribunalul  apreciază s-a făcut dovada  că autorii reclamantei  au deţinut în proprietate terenul respectiv şi care a intrat în proprietatea statului  prin expropriere  prin decretul nr.  nr. 43/1971.

La  aprecierea acestei situaţii, tribunalul a avut în vedere că potrivit art. 24 din Legea nr. 10/2001, astfel cum a fost modificată, în absenţa unor probe contrare, existenţa şi, după caz, întinderea dreptului de proprietate se prezumă a fi cea recunoscută în actul normativ sau de autoritate prin care s-a dispus măsura preluării abuzive sau s-a pus în executare măsura preluării abuzive.

In aplicarea prevederilor alin. 1, persoana individualizată în cazul normativ sau de autoritate prin care s-a dispus sau, după caz, s-a pus în executare măsura preluării abuzive, este presupusă că deţine imobilul sub nume de proprietar.

De  asemenea, art. 23  din HG nr. 250/2007  privind Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 10/2001 dă posibilitatea  probării dreptului de proprietate asupra imobilului, nu numai prin titlul  original,  dar şi prin alte înscrisuri care atestă direct sau indirect faptul că bunul respectiv aparţinea persoanei respective, înscrisuri care sunt depuse la dosarul cauzei.

In consecinţă, în speţa dedusă  judecăţii, din conţinutul actelor menţionate pe larg în cele ce preced, rezultă  în mod evident că terenul ce face obiectul cauzei  a aparţinut autorilor reclamantei, fiind trecut în proprietatea statului, astfel încât reclamanta  face dovada calităţii de persoană îndreptăţită la măsuri reparatorii în baza Legii nr. 165/2013, în contextul în care terenul nu se poate restitui în natură.

Procedând în continuare la stabilirea cuantumului despăgubirii, tribunalul reţine că potrivit art.21 alin 5 din Legea nr. 165/2013 Secretariatul Comisiei Naţionale, în baza documentelor transmise, procedează la verificarea dosarelor din punctul de vedere al existenţei dreptului persoanei care se consideră îndreptăţită la măsuri reparatorii.

Potrivit alin 6, evaluarea imobilului ce face obiectul deciziei se face prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrării în vigoare a prezentei legi de către Secretariatul Comisiei Naţionale în considerarea caracteristicilor tehnice ale imobilului şi a categoriei de folosinţă la data preluării acestuia, şi se exprimă în puncte. Un punct are valoarea de un leu.

Din înscrisul aflat la f. 164 reiese categoria de folosință a terenului notificat, și anume, teren de construcții situat în perimetrul construibil.

Ori, în speţa dedusă judecăţii, prin raportare la grilele notariale existente în dosarul cauzei (filele 177 şi următoarele) pentru municipiul ……. rezulta că imobilul teren în suprafaţă de …. mp situat în ….. este situat în zona C şi are  o valoare  de …. lei/mp .

Prin raportare la cele precizate, valoarea terenului in suprafaţa de ….. mp obiect al dosarului de despăgubire este de …. lei puncte calculate astfel: .. mp x .. lei mp, astfel încât strict cota de ¾ a reclamantei are valoare de …. lei (3/4 x ….).

Tribunalul nu poate reţine susţinerile reclamantei în sensul că imobilul notificat se află situat în zona B (potrivit Grilei notariale pentru Mun. ….), iar  valoarea bunului notificat (în cota de ¾)  este de  ….. lei (…. lei/mp x …. mp x 3/4 ), întrucât amplasamentul imobilului rezultă cu evidenţă din adresa Primăriei nr. ….. conform căruia  imobilul se află cuprins în perimetrul fostei ….., iar potrivit  planului de reconstituire a fostei parcele, anexă la raportul de expertiză extrajudiciară terenul este situat pe …. adică la periferia oraşului.

Ori, pentru a se reţine zona B, aşa cum susţine reclamanta era necesar potrivit grilei notariale ca terenul să fie situat între numerele 1 şi 4 d (fila …), însă terenul este situat pe str. ….., care potrivit  grilei notariale, aparţine de zona  C,fiind situat de la nr….la final  (fila ….).

De asemenea, potrivit art.21 pct 7 din legea 165/2013,numărul de puncte se stabileşte după scăderea valorii actualizate a despăgubirilor încasate pentru imobilul evaluat conform alin. (6).

Potrivit situaţiei despăgubirilor existente la  dosar (fila 28), pentru terenul expropriat s-au acordat despăgubiri de ….. lei.

Potrivit raportului de expertiză contabilă efectuat de expert ….. ,valoarea actualizată a despăgubirilor în cuantum de …… lei primite în anul 1971 pentru terenul în suprafaţă de ….. m.p., prin raportare dispoziţiile art. 1 din Titlul II din OUG nr. 184/2002 este de …. lei (fila ….), prin urmare, despăgubirile aferente cotei de ¾ din imobilul expropriat sunt în cuantum de ….. lei (….. x ¾).

În consecinţă, făcând aplicarea art.21 pct 7 din legea 165/2013, cuantumul final al despăgubirilor cuvenite reclamantei  este de …. lei (…. lei minus ….. lei), motiv  pentru care tribunalul va admite acţiunea precizată şi va  obliga pârâta …. să emită decizie de compensare în dosarul nr. …., prin care să valideze Decizia nr. … emisa de către …, în sensul acordării de măsuri compensatorii prin ….. puncte în condiţiile Legii nr. 165/2013 în favoarea reclamantei pentru cota de 3/4 din imobilul teren în suprafaţă de …. mp situat în Mun. …...

Potrivit art. 453 C.proc.civ. partea care pierde procesul va fi obligată, la cererea părţii care a câştigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată.

Prin urmare, partea care a pierdut procesul suportă atât cheltuielile făcute de ea, cât şi cheltuielile făcute de partea care a câştigat, deoarece este în culpă procesuală, astfel încât tribunalul va obligă pârâta la plata către reclamanţi a cheltuielilor de judecată în cuantum de ….. lei, compuse din onorariu expert.

 PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite acţiunea.

Obligă pârâta ….. să emită decizie de compensare în dosarul nr. …., prin care să valideze Decizia nr. ….. emisa de către …., în sensul acordării de măsuri compensatorii prin …… puncte în condiţiile Legii nr. 165/2013 în favoarea reclamantei pentru cota de 3/4 din imobilul teren în suprafaţă de …. mp situat în Mun. ……

Obligă pârâta la plata către reclamanţi a cheltuielilor de judecată în cuantum de … lei.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cererea de apel urmând a fi depusă la Tribunalul Bucureşti.

 Potrivit art.396 cpc., pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, …...

PREŞEDINTEGREFIER