Drept contencios administrativ . Acordate gradaţiile corespunzătoare, în funcţie de vechimea în muncă. Gradele primite de poliţistul -funcţionar public cu statut special în perioada cursurilor Academiei de Poliţie „Al.I.Cuza” nu sunt considerate grade mi

Sentinţă civilă 1492/F/2019 din 16.12.2019


Drept contencios administrativ . Acordate gradaţiile corespunzătoare, în funcţie de vechimea în muncă. Gradele primite de poliţistul -funcţionar public cu statut special  în perioada cursurilor Academiei de Poliţie „Al.I.Cuza” nu sunt considerate grade militare.

Art. 2 din Legea nr.80/1995, art.3 din Legea nr. 446/2006, art. 11 alin. 5 din Anexa IV din Legea - Cadru nr. 330/2009

Instanţa de judecată  reţine că perioada în care o persoană a fost student al unei instituţii de învăţământ din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională reprezintă o perioadă necontributivă, respectiv perioade asimilate în sensul prevederilor art.3 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 263/2010, adică „perioadele pentru care nu s-au datorat sau plătit contribuţii de asigurări sociale şi care sunt asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii”.

Potrivit art.49 alin.4 din Legea nr. 263/2010, „perioadele asimilate prevăzute la alin. (1) se valorifică pentru obţinerea prestaţiilor de asigurări sociale în condiţiile prevăzute de prezenta lege”, iar nu pentru obţinerea unor drepturi sau sporuri cu caracter salarial.

Vechimea în muncă stabilită în cuprinsul art. 3 alin. 3 lit. c şi alin. 6 din Legea nr. 446/2006 urmează a fi avută în vedere pentru stabilirea altor drepturi prevăzute de cadrul normativ existent, precum cele prevăzute de Legea 263/2010, cel prevăzut de art. 1 din HG 1578/2002, cele prevăzute de art. 20, 21 şi 22 din Anexa VII din Legea cadru nr. 284/2010 şi nu a gradaţiilor, în cazul cărora este instituită o excepţie “ până la data intrării în aceste instituţii”.

(Tribunalul Ialomiţa – Secţia Civilă, Sentinţa civilă 1492 /F/ 2019)

 

 Prin Sentinţa civilă nr. 1492/F/2019, pronunţată de Tribunalul Ialomiţa, a fost  respinsă, ca nefondată cererea formulată de reclamantul T.V în contradictoriu cu pârâtul IPJ IL.

Pentru a pronunţa această soluţie, tribunalul  a reţinut Potrivit art.3 alin.3 din Legea nr. 446/2006, „serviciul militar activ se îndeplineşte în calitate de:

a) militar profesionist;

b) militar în termen;

c) elev sau student la instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare şi securitate naţională, cu excepţia elevilor liceelor şi colegiilor militare;

Totodată, conform art. 3 alin. 6 din Legea nr. 446/2006, „perioada de timp în care o persoană îndeplineşte serviciul militar activ sau alternativ ori este concentrată sau mobilizată constituie vechime în serviciu ori vechime în muncă, după caz, precum şi stagiu de cotizare la sistemul public de asigurări sociale. Sunt exceptaţi de la prevederile prezentului alineat elevii liceelor şi colegiilor militare”.

Conform art.9 alin. 1,2 şi 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 2 februarie 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 353/2003:

„(1) Ofiţerii şi agenţii de poliţie, în raport cu timpul servit în calitate de poliţist şi în funcţie de rezultatele obţinute, au dreptul la 1 - 7 gradaţii, care se acordă din 3 în 3 ani. Gradaţiile obţinute de poliţişti până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe se menţin şi după această dată.

 (2) Persoanele nou-încadrate sau reintegrate în rândul poliţiştilor, precum şi rezerviştii concentraţi beneficiază de gradaţii în raport cu vechimea în muncă legal stabilită, după cum urmează:

- 3 - 5 ani, gradaţia I;

- 5 - 10 ani, gradaţia a II-a;

- 10 - 15 ani, gradaţia a III-a;

- 15 - 20 de ani, gradaţia a IV-a;

- 20 - 25 de ani, gradaţia a V-a;

- peste 25 de ani, gradaţia a VI-a.

 (4) Prevederile alin. (2) se aplică şi absolvenţilor instituţiilor de învăţământ pentru formarea poliţiştilor, pentru vechimea în muncă avută până la data intrării în aceste instituţii.”

De asemenea, instanţa reţine că dispoziţiile art. 9 alin. 1, 2 şi 4 din Ordonanţa Guvernului nr.38/2003 au fost abrogate prin Legea - Cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, care a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 762 din 9 noiembrie 2009, intrând în vigoare cu începere din 1.01.2010, conform art. 48 alin. 1 pct. 9 din Legea - Cadru nr. 330/2009.

Conform art. 11 alin.1, 3-5 din Anexa IV din Legea - Cadru nr. 330/2009 (Reglementări specifice personalului încadrat în instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională):

„(1) În raport cu timpul servit în calitate de cadru militar în activitate, soldat şi gradat voluntar în activitate, poliţist şi funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare au dreptul la 1 - 7 gradaţii, care se acordă din 3 în 3 ani.

(3) Persoanele chemate sau rechemate în activitate, precum şi rezerviştii concentraţi beneficiază de gradaţii în raport cu vechimea în serviciu avută / stagiul de cotizare realizat, legal stabilit, după cum urmează:

- 3 - 5 ani gradaţia I;

- 5 - 10 ani gradaţia a II-a;

- 10 - 15 ani gradaţia a III-a;

 - 15 - 20 de ani  gradaţia a IV-a;

- 20 - 25 de ani gradaţia a V-a;

- peste 25 de ani gradaţia a VI-a.

(4) Cadrele militare trecute în rezervă care sunt rechemate în activitate beneficiază de numărul de gradaţii avut înainte de trecerea în rezervă, dacă acesta este mai mare decât cel cuvenit, prin aplicarea prevederilor alin. (3), luându-se în calcul pentru acordarea gradaţiei următoare şi vechimea scursă de la acordarea ultimei gradaţii până la trecerea în rezervă. Prevederile se aplică şi persoanelor care au avut calitatea de soldaţi şi gradaţi voluntari şi redobândesc această calitate potrivit reglementărilor legale în vigoare.

(5) Prevederile alin. (3) şi (4) se aplică şi absolvenţilor instituţiilor militare de învăţământ pentru vechimea în serviciu avută/stagiul de cotizare realizat până la data intrării în aceste instituţii şi, după caz, soldaţilor şi gradaţilor voluntari trecuţi în corpul cadrelor militare în activitate pentru vechimea în serviciu avută/stagiul de cotizare realizat până la data schimbării poziţiei de activitate.

Legea-Cadru nr.330/2009 a fost abrogată prin Legea-Cadru nr.284/2010, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, intrată în vigoare la 1.01.2011, conform art. 46 din Legea nr. 284/2010.

Conform art. 11 din Anexa VII din Legea - Cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Apărare, ordine publică şi siguranţă naţională»):

„(1) În raport cu timpul servit în calitate de personal militar, poliţist sau funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare au dreptul la 1 - 7 gradaţii, care se acordă din 3 în 3 ani. Intervalul de timp cuprins între data acordării gradului militar şi data absolvirii instituţiei militare de învăţământ se ia în calcul la stabilirea de gradaţii. Perioada modulului instruirii individuale nu se ia în calcul la stabilirea de gradaţii.

(2) Fiecare gradaţie reprezintă 3% din solda de funcţie/salariul de funcţie.

(3) Persoanele chemate sau rechemate în activitate, precum şi rezerviştii concentraţi beneficiază de gradaţii în raport cu vechimea în serviciu avută/stagiul de cotizare realizat, legal stabilit, după cum urmează:

- 3 - 6 ani  gradaţia I;

- 6 - 10 ani gradaţia a II-a;

- 10 - 15 ani gradaţia a III-a;

- 15 - 20 de ani gradaţia a IV-a;

- 20 - 25 de ani gradaţia a V-a;

- peste 25 de ani  gradaţia a VI-a.

 (4) Personalul militar trecut în rezervă care este rechemat în activitate beneficiază de numărul de gradaţii avut înainte de trecerea în rezervă, dacă acesta este mai mare decât cel cuvenit prin aplicarea prevederilor alin. (3), luându-se în calcul pentru acordarea gradaţiei următoare şi vechimea scursă de la acordarea ultimei gradaţii până la trecerea în rezervă.

(5) Prevederile alin. (3) şi (4) se aplică şi absolvenţilor instituţiilor militare de învăţământ pentru vechimea în serviciu avută/stagiul de cotizare realizat până la data intrării în aceste instituţii şi, după caz, soldaţilor şi gradaţilor voluntari trecuţi în corpul cadrelor militare în activitate pentru vechimea în serviciu avută/stagiul de cotizare realizat până la data schimbării poziţiei de activitate.

 (6) Prevederile alin. (3) - (5) se aplică în mod corespunzător şi poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare”.

Tribunalul  observă că atât art. 11 alin. 5 din Anexa IV din Legea - Cadru nr. 330/2009, cât şi reglementarea similară din Legea nr. 284/2010, face referire la recunoaşterea vechimii în serviciu a „absolvenţilor instituţiilor militare de învăţământ pentru vechimea în serviciu avută/stagiul de cotizare realizat până la data intrării în aceste instituţii”, impunând luarea în considerare a acestei perioade la stabilirea gradaţiilor salariale.

Art. 11 alin. 5 din Anexa IV din Legea nr. 330/2009 nu reglementează, aşadar, o luare în considerare a vechimii în muncă aferentă perioadei de urmare a cursurilor instituţiilor militare de învăţământ, dimpotrivă – instituie o limită temporală anterioară urmării acestor cursuri, stabilind recunoaşterea vechimii în serviciu a absolvenţilor instituţiilor militare de învăţământ „pentru vechimea în serviciu avută/stagiul de cotizare realizat până la data intrării în aceste instituţii”. Prepoziţia „până la…” instituie, aşadar, o limită temporală care impune tocmai interdicţia luării în considerare – la stabilirea vechimii în muncă – a perioadelor ulterioare acestei limite, respectiv a perioadei aferente urmării cursurilor instituţiilor militare de învăţământ.

Reclamantul  a invocat dispoziţiile art. 3 alin. 6 din Legea nr. 446/2006, conform cărora „perioada de timp în care o persoană îndeplineşte serviciul militar activ sau alternativ ori este concentrată sau mobilizată constituie vechime în serviciu ori vechime în muncă, după caz, precum şi stagiu de cotizare la sistemul public de asigurări sociale. Sunt exceptaţi de la prevederile prezentului alineat elevii liceelor şi colegiilor militare”.

In acest context legislativ,tribunalul observă însă că – spre deosebire de art. 11 alin. 5 din Anexa IV din Legea - Cadru nr. 330/2009 – art. 3 alin. 6 din Legea nr. 446/2006 nu constituie o reglementare specială în materia salarizării, ci reglementează la modul general efectele juridice ale serviciului militar activ în materia raporturilor de muncă şi de serviciu.

Dispoziţiile art.3 alin.6 din Legea nr. 446/2006 nu pot fi interpretate, aşadar, ca reprezentând temei legal pentru calculul unui drept salarial, având în vedere dispoziţiile art.1 alin.2 din Legea - Cadru nr. 330/2009, potrivit cărora „începând cu data intrării în vigoare, în tot sau în parte, a prezentei legi, drepturile salariale ale personalului prevăzut la alin. (1) sunt şi rămân în mod exclusiv cele prevăzute în prezenta lege”.

 Prin urmare, chiar dacă art. 3 alin. 6 din Legea nr. 446/2006 consacră regula recunoaşterii ca vechime în muncă sau stagiu de cotizare în materia asigurărilor sociale a perioadei serviciului militar activ, această reglementare nu impune recunoaşterea unui spor salarial pentru această perioadă de vechime în muncă asimilată.

De asemenea, conform art. 11 alin. 3 din Anexa IV din Legea - Cadru nr. 330/2009 (Reglementări specifice personalului încadrat în instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională):

„(3) Persoanele chemate sau rechemate în activitate, precum şi rezerviştii concentraţi beneficiază de gradaţii în raport cu vechimea în serviciu avută / stagiul de cotizare realizat, legal stabilit, după cum urmează:

- 3 - 5 ani gradaţia I;

- 5 - 10 ani gradaţia a II-a;

- 10 - 15 ani  gradaţia a III-a;

 - 15 - 20 de ani gradaţia a IV-a;

- 20 - 25 de ani gradaţia a V-a;

- peste 25 de ani gradaţia a VI-a”.

De asemenea tribunalul  reține  că regula de la art. 11 alin. 3 din Anexa IV din Legea - Cadru nr. 330/2009 – similară cu aceea instituită de art. 11 alin. 3 din Anexa VII din Legea - Cadru nr. 284/2010 – este aceea a stabilirii gradaţiei salariale în funcţie de „vechimea în serviciu avută/stagiul de cotizare realizat”. Această reglementare face, aşadar, distincţia între vechimea în muncă şi, respectiv, stagiul de cotizare realizat, impunându-se determinarea conţinutului acestor noţiuni.

În ceea ce priveşte vechimea în muncă, aceasta este definită la art. 16 alin. (4) din Legea 53/2003 Codul muncii (Legea nr. 53/2003– Codul muncii – a fost republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. nr. 345 din 18 mai 2011) ca fiind munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă, textul prevăzând că „munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă constituie vechime în muncă”.

În ceea ce priveşte stagiul de cotizare, acesta este reglementat prin Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010.

Conform prevederilor art.3 alin.(1) lit.p) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în sistemul public de pensii stagiul de cotizare este definit ca „perioada de timp pentru care s-au datorat contribuţii de asigurări sociale la sistemul public de pensii, precum şi cea pentru care asiguraţii cu declaraţie individuală de asigurare sau contract de asigurare socială au datorat şi plătit contribuţii de asigurări sociale la sistemul public de pensii”.

Conform prevederilor art.3 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 263/2010, prin „perioade asimilate” se înţelege „perioadele pentru care nu s-au datorat sau plătit contribuţii de asigurări sociale şi care sunt asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii”, iar în privinţa efectelor stagiului militar şi a luării în considerare a perioadei de studii în învăţământul din instituţiile militare, art. 49 alin. 1 lit. c) şi g) din Legea nr. 263/2010 prevede că „în sistemul public de pensii se asimilează stagiului de cotizare şi perioadele necontributive, denumite în continuare perioade asimilate, în care asiguratul:

c) a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;

g) a fost elev al unei şcoli militare/şcoli de agenţi de poliţie sau student al unei instituţii de învăţământ din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională pentru formarea cadrelor militare, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu excepţia liceului militar.”

Totodată, potrivit art. 49 alin. 4 din Legea nr. 263/2010, „perioadele asimilate prevăzute la alin. (1) se valorifică pentru obţinerea prestaţiilor de asigurări sociale în condiţiile prevăzute de prezenta lege”.

Tribunalul  reţine, astfel, că perioada în care o persoană a fost student al unei instituţii de învăţământ din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională reprezintă o perioadă necontributivă, respectiv perioade asimilate în sensul prevederilor art.3 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 263/2010, adică „perioadele pentru care nu s-au datorat sau plătit contribuţii de asigurări sociale şi care sunt asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii”.

Or, potrivit art.49 alin.4 din Legea nr. 263/2010, „perioadele asimilate prevăzute la alin. (1) se valorifică pentru obţinerea prestaţiilor de asigurări sociale în condiţiile prevăzute de prezenta lege”, iar nu pentru obţinerea unor drepturi sau sporuri cu caracter salarial.

Prin urmare, vechimea în muncă stabilită în cuprinsul art. 3 alin. 3 lit. c şi alin. 6 din Legea nr. 446/2006 urmează a fi avută în vedere pentru stabilirea altor drepturi prevăzute de cadrul normativ existent, precum cele prevăzute de Legea 263/2010, cel prevăzut de art. 1 din HG 1578/2002, cele prevăzute de art. 20, 21 şi 22 din Anexa VII din Legea cadru nr. 284/2010 şi nu a gradaţiilor, în cazul cărora este instituită o excepţie “ până la data intrării în aceste instituţii”.

De altfel, tribunalul mai constată că  prin decizia nr. 35/2017 a ICCJ- Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept s-a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Galaţi - Secţia contencios administrativ şi fiscal, în dosarul nr. 1077/121/2015 şi, în consecinţă,s-a stabilit că:

„În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 11 alin. (3), alin. (5) şi alin. (6) din anexa nr. VII la Legea - cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 3 din Legea nr. 446/2006, privind pregătirea populaţiei pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare, la stabilirea gradaţiilor nu se ia în calcul perioada cât un poliţist a urmat cursurile unei instituţii de învăţământ pentru formarea poliţiştilor”.

Tribunalul constată că reclamantul, în sprijinul apărărilor sale invocă o altă decizie, care i-ar fi aplicabilă, respectiv Decizia nr.21 din 24.06.2019 pronunțată de ICCJ dată în interpretarea si aplicarea unitara a dispoziţiilor art. 11, alin 1 din Anexa FAMILIA OCUPATIONALA DE FUNCŢII BUGETARE-APĂRARE, ordine publica si siguranţa naţionala-anexa 6 la L. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare, potrivit căreia intervalul de timp cuprins intre data acordării gradului militar si data absolvirii instituţiei militare de învăţământ se ia in calcul la stabilirea de gradaţii, in măsura in care, anterior începerii studiilor sau in timpul desfăşurării acestora a fost acordat un grad militar in condiţiile legii, punct de vedere cu care însă nu este de acord, partea interesată dând o interpretare eronată a  celor dispuse de ICCJ, care să îi susțină interesele .

Tribunalul constată că art. 11 din cap. II din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 reglementează două feluri de gradaţii, corespunzătoare a două situaţii diferite, şi anume gradaţia în raport cu timpul servit în calitate de personal militar, poliţist sau funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare în activitate - art. 11 alin. (1) şi (2), respectiv gradaţia pentru vechimea în serviciu avută/stagiul de cotizare realizat, pentru persoanele chemate, rechemate în activitate şi rezervişti concentraţi, adică cei proveniţi din viaţa civilă şi reactivaţi ca personal militar, poliţişti sau lucrători în sistemul penitenciar - art. 11 alin. (3) - (6).

Ținându-se seama de dispozițiile legale sus menționate ,tribunalul constata ca relevanta pentru problema de drept ce face obiectul dezbaterii din prezenta cauza este cea de la lit. c a art. 3 alin 3  din Lg.446/2006 prin care se menționează că absolvirea unei instituţii militare de învăţământ se ia în calcul la stabilirea de gradaţii în raport cu timpul servit în calitate de personal militar, poliţist sau funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, aşa cum prevede art. 11 alin. (1) din cap. II din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010.

 Tribunalul apreciază că  luarea în considerare a duratei studiilor militare pentru acordarea gradaţiei de continuitate în activitate se întemeiază pe faptul că frecventarea unei instituţii militare de învăţământ atrage dobândirea calităţii de militar activ.

Tribunalul consideră  însă, pentru a fi considerat militar activ, în accepţiunea art. 3 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 446/2006, cu vocaţia ulterioară de a beneficia de gradaţia de continuitate în serviciul militar, elevul sau studentul trebuie să aparţină unei instituţii de învăţământ din sistemul de apărare şi securitate naţională, legea excluzând elevii liceelor şi colegiilor militare.

Din coroborarea cerinţelor instituite de art. 11 alin. (1) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 cu cele instituite de art. 3 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 446/2006 rezultă că gradaţia în raport cu timpul servit ca militar activ se acordă pentru perioada studiilor absolvite, doar dacă acestea s-au desfăşurat într-o instituţie de învăţământ militară, postliceală sau universitară, şi doar din sistemul de apărare şi securitate naţională.

In raport de datele spetei de față,tribunalul consideră că absolvirea cursurilor Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" nu dă dreptul la acordarea gradaţiilor prevăzute de art. 11 alin. (1) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010, deoarece, în primul rând, această instituţie de învăţământ nu are caracter militar, iar în al doilea rând, nu face parte din sistemul de apărare şi securitate naţională.

Făcând o coroborare a prevederilor legale sus menționate, tribunalul  consideră că prin folosirea criteriilor de interpretare logică şi gramaticală a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) teza a doua din secţiunea a 2-a a cap. II din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 rezultă că perioada de timp corespunzătoare studiului în cadrul unei instituţii militare de învăţământ se ia în calcul la stabilirea gradaţiei, cu condiţia ca, la debutul perioadei de studiu, personalul militar, vizat de norma analizată, să fie titularul unui grad militar sau să obţină gradul militar pe parcursul perioadei de studiu, în condiţiile legii.

Având în vedere cele mai sus menționate, tribunalul constată că aceste dispoziţii instituie două repere temporale înăuntrul cărora curge termenul pentru acordarea de gradaţii. Primul reper este reprezentat de data acordării gradului militar şi al doilea reper este reprezentat de data absolvirii instituţiei militare de învăţământ, intervalul de timp cuprins între aceste două momente fiind cel care poate fi considerat util în dobândirea gradaţiei, în sensul art. 11 alin. (1) menţionat.

În raport de înscrisurile de la dosar, tribunalul apreciază ca gradele ce au fost acordate in perioada cat reclamantul  a fost student in cadrul Academiei de Politie AL.I Cuza, respectiv acelea de student fruntaș, student caporal si student sergent sunt considerare grade onorifice conferite acestor studenţi, pe durata studiilor, nefiind asimilate gradelor militare in accepțiunea art. 2 din rap la  art. 3 din Lg nr.80/1995 si care nu pot fi luate in calcul la acordarea ulterioara a gradațiilor așa cum solicita reclamantul.

Tribunalul are în vedere că acordarea gradelor militare, în condiţiile şi cu procedura redate de dispoziţiile legale cuprinse în cap. IV din Legea nr. 80/1995, reprezintă cadrul general de acordare a gradelor militare personalului militar din structurile Ministerului Apărării Naţionale şi în temeiul art.109 alin. 1 din cap. IX din aceeaşi lege, dispoziţiile acestei legi se aplică în mod corespunzător şi ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Justiţiei, respectiv serviciilor de stat specializate în domeniul apărării şi siguranţei naţionale care, potrivit legii, au în structurile proprii personal militar.

Astfel, gradele onorifice acordate pe timpul efectuării studiilor în cadrul instituţiilor militare de învăţământ nu pot fi echivalate cu gradele militare acordate în condiţiile expres prevăzute de art. 45 şi următoarele din Legea nr. 80/1995, fiind greşită  susținerea  reclamantului care a inclus în sfera noţiunii de grad militar şi pe aceea de grad onorific, după cum s-a menționat mai sus.

In concluzie, tribunalul apreciază astfel că gradele onorifice pe durata studiilor simbolizează aprecierea rezultatelor meritorii obţinute în procesul instruirii şi al pregătirii profesionale şi nu au semnificaţia gradelor militare,  deoarece nu sunt acordate în condiţiile Legii nr. 80/1995 şi cu respectarea normelor privind competenţele de gestiune a resurselor umane.

In opinia tribunalului astfel de grade onorifice acordate pe durata studiilor nu dau posibilitatea titularului să beneficieze de drepturile corespunzătoare gradului militar echivalent, simpla calitate de student al unei instituţii militare de învăţământ superior nu este suficientă pentru obţinerea gradaţiei corespunzătoare duratei studiilor. Ea trebuie să fie dublată (cumulată) cu dobândirea unui grad militar în condiţiile legii, nesubzistând premisa legală atunci când este vorba despre un simplu grad onorific.

Pentru toate aceste considerente, expuse mai sus, tribunalul urmează a respinge acțiunea reclamantului ca fiind nefondată.