Anulare hotărârea adunare generala

Sentinţă comercială 1070 din 05.12.2019


Titluanulare hotărârea adunare generala

Tip speţăSENTINŢĂ

Număr speţă1070

Data speţă05.12.2019

Domeniul asociatinsolvenţă

Conţinut speţăSENTINŢA NR. 1070

 Data: 05.12.2019

Autor: Trache Nicolae Petre

Domeniul asociat: insolvenţă

Obiect: Faliment - acţiune în anularea hotărârii adunării creditorilor

Prin cererea înregistrată la data de …… pe rolul Tribunalului Prahova sub numărul …./105/20../a5 creditorul ......  a solicitat anularea hotărârii adunării creditorilor debitoarei ... din 14.11.2019, întrucât s-a adoptat cu încălcarea legii referitor la constituirea categoriei creditorilor indispensabili.  Arată că printr-o  decizie a  Curţii de Apel Ploieşti pronunţată în dosarul …….. instanţa a admis apelul reclamantei şi a constatat că debitorul este decăzut din dreptul de a mai propune categoria creditorilor indispensabili.

Solicită proba cu înscrisuri. Depune dovada achitării taxei de timbru de 200 lei.

Administratorul judiciar a formulat întâmpinare  prin care a solicitat rspeingerea cererii ce neîntemeiată :

Examinând actele şi lucrările dosarului judecătorul sindic a reţinut următoarele:

Potrivit art. 48 alin 7 din Legea  85/2014 Hotărârea adunării creditorilor poate fi anulată de judecătorul-sindic pentru nelegalitate, la cererea creditorilor care au votat împotriva luării hotărârii respective şi au făcut să se consemneze aceasta în procesul-verbal al adunării, precum şi la cererea creditorilor care au lipsit motivat de la şedinţa adunării creditorilor sau ale căror voturi nu au fost consemnate în procesul-verbal întocmit. Hotărârea, cu excepţia celei prin care a fost desemnat, poate fi atacată, pentru motive de nelegalitate, şi de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar.

Analizând procesul verbal al adunării creditorilor debitoarei ... din  14.11.2019,  instanţa constată că  au votat planul de reorganizare un număr de 5 categorii de creanţe, printre care şi categoria creditorilor indispensabili .

Conform prevederilor art. 134 alin.1 din Legea nr. 85/2014, potrivit cărora în vederea votării planului de reorganizare se poate constitui categoria creditorilor indispensabili, astfel cum este aceasta definită la art. 5 pct. 23.Administratorul judiciar confirmă, în tot sau în parte, ori infirmă lista acestor creditori. Lista creditorilor indispensabili, menţionaţi la alin. 1 este depusă de către debitor împreună cu celelalte documente prevăzute la art. 67 alin. (1), listă ce se anexează, menţionându-se şi creanţele acestora, la raportul întocmit de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar, potrivit art. 97. Nedepunerea acestei liste conduce la decăderea debitorului din dreptul de a propune, în vederea votării planului de reorganizare, categoria creditorilor indispensabili.

 Așadar, constituirea categoriei creditorilor indispensabili se face printr-o listă în care sunt identificaţi şi propuşi aceşti creditori, listă care trebuie depusă în termenele prevăzute la art. 134 alin. 1, respectiv împreună cu actele prevăzute de art. 67 alin 1 unde sunt enumerate actele care însoţesc cererea debitorul de deschidere a procedurii.

Potrivit dispozitivului sentinţei civile de deschidere a procedurii din 31.01.2018 judecătorul sindic a dispus În temeiul dispoziţiilor art.74 din lege, obligă debitorul să depună la dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute de art.67 alin.1 din lege, până la data de 09.02.2018, dată până la care raportat la dispoziţiile art.134 alin 1 trebuia depusă si lista creditorilor indispensabili. Din verificările făcute rezultă că lista creditorilor indispensabili a fost depusă la data de 24.04.2018(f 18).

Judecătorul sindic  apreciază  ca textul de lege prevede sancțiunea decăderii din dreptul de a propune , în vederea votării planului de reorganizare, categoria creditorilor indispensabili.

In speța , se  retine ca  deschiderea procedurii a avut loc la cererea creditorilor, iar debitoarea  avea obligaţia de a depune alături de celelalte documente prevăzute de art.67  şi lista creditorilor indispensabili.

Totodată,  este in afara oricărui dubiu ca  lista creditorilor indispensabili a fost depusa de către debitor, ulterior actelor anexate, respectiv cele prevăzute de art. 67 alin 1 din Lege, şi nu a fost confirmată de către administratorul special, aspect ce atrage sancțiunea decăderii din dreptul de a propune,  in vederea votării planului,  a listei in cauza.

 Întrucât  lista  creditori indispensabili depusa ulterior documentelor prevăzute de art. 67 alin 1 din Lege 85/2014, in condiţiile art. 139 raportat la art.67 şi art.97 din , a fost constituită odata cu convocarea Adunării Generale a Creditorilor  din 14.11.2019 judecătorul sindic  a constatat că această categorie si a exprimat votul în cadrul adunării generale şi odată cu  constatarea decăderii din dreptul de a propune,  in vederea votării planului,  a listei creditorilor indispensabili , a anulat  si hotărârea Adunării Creditorilor Debitoarei ... din 14.11.2019.