Plângere împotriva încheierii de carte funciară

Hotărâre 472 din 27.02.2020


Prin încheierea civilă nr. 472 din 27 februarie 2020, Judecătoria Iași a respins plângerea formulată de către petentul I. C-T. împotriva încheierii de respingere de reexaminare nr. din 17.05.2019 a registratorului-şef al O.C.P.I. Iaşi.

Pentru a pronunța această încheiere civilă, Judecătoria Iași a reținut că, în dosarul penal nr. X/P/2012, s-a dispus notarea în cartea funciară UAT Iaşi a imobilului cu număr cadastral X/2, a măsurii asigurătorii în favoarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-Direcţia Naţională Anticorupţie-Serviciul Teritorial Iaşi, măsura asigurătorii dispusă faţă de inculpatul I.E. (decedat în timpul judecăţii penale) fiind menţinută, în temeiul art. 397 alin.5 Cod procedură penală, prin decizia penală din 18.06.2018 pronunţată de către Curtea de Apel Iaşi. 

Petentul I. C-T. a solicitat O.C.P.I. Iaşi radierea măsurii sechestrului asigurător întrucât, faţă de dispoziţiile art. 397 alin.5 Cod procedură penală, aceste măsuri încetează de drept dacă persoana vătămată nu introduce acţiune în faţa instanţei civile în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii.

În susţinerea cererii de radiere a sechestrului asigurător, a fost depusă adresa din 26.02.2019 emisă de către A.F.I.R. prin care se învedera că această instituţie nu a formulat acţiune civilă împotriva numiţilor I. E., I. C-T. şi I. V. pentru recuperarea sumelor cu care A.F.I.R. s-a constituit parte civilă în dosarul penal.

Prin încheierea din 27.03.2019, menţinută prin încheierea registratorului-șef al O.C.P.I. Iaşi din 17.05.2019, a fost respinsă cererea petentului de radiere a măsurii asigurătorii instituite asupra imobilului din Iaşi, înscris în cartea funciară a UAT Iaşi, motivat de faptul că nu sunt îndeplinite condiţiile legale pentru radierea notării sechestrului asigurător din cartea funciară, în sensul că lipseşte consimţământul titularului şi că notarea măsurii asigurătorii dispuse în condiţiile art. 249 Cod procedură penală se radiază din cartea funciară în baza ordonanţei sau a hotărârii judecătoreşti care dispune ridicarea măsurii asigurătorii.

În ceea ce priveşte susţinerea petentului că prezenta procedură are caracter necontencios, instanţa a apreciat-o ca neîntemeiată.

Petentul s-a prevalat, în justificarea acestei susţineri, de decizia nr. LXXII (72) /15.10.2007 pronunţată de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţiile Unite prin care s-a evidenţiat caracterul necontencios al procedurii de soluţionare a plângerii îndreptate împotriva încheierii de respingere a cererii de reexaminare pronunţate de către registratorul –şef al O.C.P.I.

Prin decizia mai sus menţionată s-a arătat că acest caracter necontencios al activităţii de publicitate imobiliară mai rezultă şi din faptul că încheierile prin care sunt soluţionate cererile de înscriere de către registratorul de carte funciară, care este funcţionar public şi nu judecător, sunt, prin natura lor juridică, acte administrative provizorii ce nu au putere de lucru judecat din moment ce adoptarea lor nu are loc în cadrul unei proceduri administrative jurisdicţionale. De altfel, o asemenea încheiere, deşi act administrativ, nu este supusă controlului instanţelor judecătoreşti de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 544/2004, ci contenciosului administrativ special reglementat prin Legea nr. 7/1996, republicată.

Din considerentele deciziei pronunțate de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-Secţiile Unite, instanţa a reţinut că analiza caracterului necontencios al procedurii a avut ca finalitate stabilirea lipsei calităţii procesuale pasive a oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară în plângerile întemeiate pe prevederile art. 50 din Legea nr. 7/1996 (în forma în vigoare la data soluţionării recursului în interesul legii). Acest aspect a fost de altfel clarificat ulterior pronunţării deciziei menționate, Legea nr. 7/1996 fiind modificată prin O.U.G. nr. 64/2010, prin care s-a introdus art. 50 indice 1 şi s-a prevăzut expres că soluționarea plângerii împotriva încheierii de carte funciară se face fără citarea oficiului teritorial.

Cu toate acestea, instanța a arătat că nu este exclusă legitimarea procesuală pasivă a persoanelor prevăzute de art. 31 alin.1 din Legea nr. 7/1996, republicată, respectiv a persoanelor interesate, potrivit mențiunilor din cartea funciară şi care pot sta în judecată în cazul în care sunt vizate prin înscrierea contestată. Într-o atare situaţie, examinarea legalităţii înscrierii respective nu se poate decât într-o procedură contradictorie.

În aceste condiții, faţă de prevederile art. 531 Cod procedură civilă (potrivit cărora dacă cererea, prin însuşi cuprinsul ei ori prin obiecţiile ridicate de persoanele citate sau care intervin, prezintă caracter contencios, instanţa o va respinge.), instanța a respins plângerea formulată de către petentul I. C-T..

Mai mult, chiar şi în situaţia în care s-ar reţine că o astfel de procedură se poate derula în lipsa persoanelor interesate (în lipsa celor care au dispus măsura asigurătorie şi a celor în favoarea cărora s-a instituit sechestrul), trebuie observat că argumentul avut în vedere de către registratorul-șef al O.C.P.I. Iaşi este corect. Deşi potrivit art. 397 alin.5 Cod procedură penală măsura asiguratorie încetează de drept dacă persoana vătămată nu introduce acţiune în faţa instanţei civile în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii, trebuie amintit că nu intră în atribuţiile reprezentantului oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară să constate încetarea de drept a sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Iaşi şi menţinută prin decizia penală din 18.06.2018 pronunţată de către Curtea de Apel Iaşi, acesta având doar îndatoriri de ordin administrativ.

Instanţa a mai arătat că, în analizarea plângerii împotriva încheierilor de carte funciară, este chemată a verifica legalitatea şi temeinicia soluţiei pronunţate de către registratorul şef al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prin prisma Ordinului A.N.C.P.I. nr. 700/2014.

Or, în conformitate cu prevederile art. 195 alin.5 din Anexa la Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, măsura asiguratorie dispusă în condiţiile art. 249 din Codul de procedură penală se va nota în cartea funciară în baza actului prin care aceasta a fost dispusă, respectiv ordonanţa emisă de procuror, hotărârea instanţei de judecată sau certificatul care cuprinde soluţia pronunţată, însoţit de procesul-verbal de sechestru. Radierea notării se efectuează în baza: a) ordonanţei emise de procuror sau a hotărârii judecătoreşti care dispune ridicarea măsurii asigurătorii; b) actului de adjudecare emis de executorul judecătoresc; c) hotărârii judecătoreşti definitive pronunţate într-o acţiune în rectificarea cărţii funciare; d) certificatului emis de instanţa de judecată, care să cuprindă soluţia cu privire la dispunerea radierii sechestrului.

A mai constatat instanţa că argumentul petentului potrivit căruia în prezenta cauză nu este necesară o hotărâre judecătorească prin care să se dispună rectificarea înscrierii în cartea funciară (în speţă, radierea măsurii sechestrului asigurător instituită asupra imobilului din Iaşi, cu număr cadastral x/2, înscris în cartea funciară a UAT Iaşi) este eronat întrucât potrivit art. 907 alin.1 şi art. 908 alin.1 pct. 3 Cod civil, prin rectificare se înţelege şi radierea oricărei înscrieri efectuate în cartea funciară, iar aceasta poate fi solicitată şi atunci când nu mai sunt întrunite condiţiile de existenţă a dreptului înscris sau au încetat efectele actului juridic în temeiul căruia s-a făcut înscrierea.

Prin urmare, apreciind că prezenta procedură are caracter contencios (petentul urmărind să obţină radierea înscrierii unei măsuri asigurătorii efectuate în favoarea unei alte persoane) şi că nu sunt incidente dispoziţiile art. 78 alin.1 Cod procedură civilă, faţă de prevederile art. 9 alin.1 şi art. 531 şi art. 533, art. 534 alin.3 Cod procedură civilă, instanţa a respins plângerea formulată de către petentul I. C-T.  împotriva încheierii de respingere de reexaminare din 17.05.2019 a registratorului-şef al O.C.P.I. Iaşi.