Contestație la executare

Hotărâre 1580/08.05.2019 din 09.07.2020


Document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:JDLUG:

Dosar nr. ..../252/2018 Cod operator 2926

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA LUGOJ

ÎNCHEIEREA CIVILĂ Nr. .../2019

Şedinţa publică din 08 Mai 2019

Completul constituit din:

PREŞEDINTE: A. A. C.

Grefier: C. M.

Pe rol fiind pronunţarea cauzei civile privind pe contestatorul M.M.-N.şi intimata A.J.F.PTIMIŞ, având ca obiect contestaţie la executare.

Mersul dezbaterilor şi concluziile pe fond au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 24.04.2019, care face parte integrantă din prezenta sentință, când instanţa a amânat pronunţarea pentru astăzi.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Lugoj sub nr. ..../252/2018 la data de 17.09.2018, contestatorul M.M.-N.a formulat contestaţie la executare, în contradictoriu cu intimata A. N. de A. F. – D. G. R. a F. P. T. - A.J.F.P.T. – S. F. M. L., în dosarul de executare nr. .../.../2018/..... instrumentat de S.F.M.L solicitând să se dispună anularea somaţiei nr. ...... emisă la data de 21.08.2018, a titlului executoriu nr. ......, precum şi a tuturor actelor de executare subsecvente emise de intimatul S.F.M.Lîn dosarul de executare, respectiv anularea executării silite înseşi ce face obiectul dosarului de executare nr. .../.../../2018/......, inclusiv a Deciziei nr. ..../05.06.2018 emisă de intimatul S.F. M. L., în temeiul dispoziţiilor de la art. 25 alin. (2) lit. d), art. 46 alin. (2) lit. h), art. 49 alin. (1) lit. b) şi c), art. 260 alin. (1) şi art. 262 alin. (3) C.pr.fisc, art. 66 alin. (1) din Legea 85/2014, art. 712 alin. (1) şi art. 720 din. (1) C.pr.civ., cu cheltuieli de judecată și restituirea integrală a sumei ce va fi achitată de contestator cu titlu de taxă judiciară de timbru după ce hotărârea va rămâne definitivă, conform dispoziţiilor de la art. 45 alin. (1) lit. (f) din O.U.G. nr. 80/2013.

În motivare, contestatorul a arătat că, la data de 29.08.2018 i-a fost comunicată somaţia nr. ...... emisă de intimatul S.F.M.L la data de 21.08.2018 în dosarul de executare nr. .../.../../2018/......, precum şi titlul executoriu nr. ...... emis la aceeaşi dată de 21.08.2018 prin care i s-a pus în vedere să achite suma de 105.933 lei.

Contestatorul a arătat că, la baza emiterii somaţiei şi a titlului executoriu, a stat Decizia nr. .... prin care, în mod nelegal şi netemeinic, s-a angajat răspunderea solidară a contestatorului, în calitate de administrator şi asociat unic al societăţii M. I. S.R.L., societate aflată în procedura insolvenţei, respectiv în reorganizare judiciară.

Pe lângă faptul că, atât somaţia, cât şi titlul executoriu din 21.08.2018 nu poartă semnătura şi ştampila persoanelor împuternicite ale organului fiscal emitent, în speţă, Decizia nr. ..../05.06.2018, prin care s-a angajat răspunderea solidară a contestatorului, este una abuzivă şi nelegală, emisă cu încălcarea dispoziţiilor legale în materie.

În acest sens, contestatorul a invocat dispoziţiile de la art. 46 alin. (2) lit. h) C.pr.fisc. (Conţinutul şi motivarea actului administrativ fiscal): „(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport de hârtie cuprinde următoarele elemente:

(...) h) semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii, precum și ştampila organului fiscal emitent.”

De asemenea, conform dispoziţiilor de la art. 49 alin. (1) lit. b) C.pr.fisc. (Nulitatea actului administrativ fiscal): „(1) Actul administrativ fiscal este nul în oricare din următoarele situaţii:

(...) b) nu cuprinde unul dintre elementele (...) sau a semnăturii persoanei împuternicite a organului fiscal (...).”

Contestatorul a arătat că, faţă de dispoziţiile citate supra, în speţă, nu sunt îndeplinite condiţiile de valabilitate a actelor fiscale comunicate acestuia, respectiv acestea nu cuprind semnătura şi ştampila persoanelor împuternicite din cadrul organului fiscal emitent, fiind astfel nule absolut.

Semnătura este o condiţie de existenţă a actului administrativ, în lipsa acesteia înscrisul nefiind decât un simplu proiect, iar actul administrativ nesemnat este nul absolut.

Mai mult decât atât, pe lângă semnătura organului fiscal emitent, actelor fiscale contestate le lipseşte ştampila, fiind astfel lipsite de prezumţia de veridicitate şi autenticitate de care actele administrative ar trebui să se bucure, precum şi de forţa lor executorie.

De asemenea, pe lângă aspectele supra invocate, contestatorul a învederat instanţei faptul că actul administrativ fiscal constând în Decizia nr. ..../05.06.2018, ce a stat la baza demarării procedurii execuţionale împotriva acestuia, este afectat de o gravă şi evidentă eroare, respectiv cauzele care au stat la baza emiterii lui fiind în mod vădit eronate, situaţie de natură a atrage nulitatea lui.

Aceasta este pur formal luată împotriva contestatorului, fără a fi fost evidenţiate motivele concrete (cauzele) care au stat la luarea unei asemenea măsuri, intimata motivându-şi generic decizia prin redarea în mod repetat a dispoziţiilor de la art. 25 alin. (2) lit. d) C.pr.fisc.

Intimata este în gravă eroare de drept, întrucât, în antiteză cu cele reţinute de către intimată, debitoarea M.I.S.R.L. nu a fost declarată insolvabilă în condiţiile Codului de procedură fiscală, ci se află sub incidenţa Legii nr. 85/2014, fiind în procedura reorganizării judiciare, deci în insolvență.

Mai mult decât atât, S.F.M.L s-a şi înscris la masa credală cu creanţa de 105.933 lei, neputându-se reţine astfel sub nicio formă teza promovată în cuprinsul Deciziei Nr. ..../05.06.2018, respectiv o aşa-zisă stare de insolvabilitate a debitoarei M.I.S.R.L. Cu alte cuvinte, în speţă, lipseşte situaţia premisă - starea de insolvabilitate constatată în condiţiile Codului de procedură fiscală, pentru a putea fi angajată răspunderea solidară a administratorului societăţii. Dimpotrivă, debitoarea M.I.S.R.L. se află în stare de insolvenţă (o lipsă de lichidităţi) şi nu de insolvabilitate, cum în mod nelegal şi netemeinic a reţinut intimatul în cuprinsul deciziei de angajare a răspunderii solidare.

Contestatorul a învederat instanţei faptul că intimatul S.F.M.L nu dovedeşte reaua-credinţă a acestuia în ce ar fi determinat neachitarea la scadenţă a obligaţiilor fiscale. Astfel, intimatul nu face dovada elementului esenţial ce ar fi putut determina angajarea răspunderii solidare - reaua-credinţă, ci doar face simple supoziţii că aceasta ar fi existat în baza faptului că debitoarea M.I.S.R.L. a acumulat datorii la buget, dar şi în baza faptului că aceasta din urmă se află în procedura insolvenţei.

În drept, contestatorul a invocat dispozițiile art. 25 alin. (2) lit. d), art. 46 alin. (2) lit. h), art. 49 alin. (1) lit. b) şi c), art. 260 alin. (1) şi art. 262 alin. (3) C.pr.fisc, art. 66 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, art. 453, art. 712 alin. (1) şi art. 720 Lin. (1) C.pr.civ., art. 45 alin. (1) lit. f din O.U.G. nr. 80/2013.

În dovedire, contestatorul a depus înscrisuri (f. 12-21).

Cererea a fost timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 1.000 lei (f. 111).

La data de 22.11.2018, intimata A.J.F.P Timiş a depus întâmpinare (f. 64-67) prin care a solicitat constatarea lipsei calităţii procesuale pasive a D.G.R.F.P. Timișoara, a invocat excepţia necompetentei materiale a Judecătoriei Lugoj în ceea ce priveşte soluţionarea petitul privind cererea de anularea a Deciziei nr. ..../05.06.2018 de angajare a răspunderii solidare în situaţia atragerii răspunderii solidare emisă de către S.F. M. L., iar, pe fond, să se respingă contestaţia la executare ca neîntemeiată și menţinerea ca temeinice și legale a tuturor formelor de executare silită contestate emise de către organul de executare fiscal S.F. M. L..

În motivare, intimata a arătat că actele de executare silită contestate au fost emise în conformitate cu dispoziţiile art. 46 alin. (6) și alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală potrivit cărora „Actul administrativ fiscal emis în condiţiile alin. (2) și tipărit prin intermediul unui centru de imprimerie masivă este valabil și în cazul în care nu poartă semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii, și stampila organului emitent, dacă îndeplineşte cerinţele legale aplicabile în materie”.

Astfel, emiterea acestei categorii de acte a fost reglementată prin Ordinul preşedintelui A.N.A.F. nr..../2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimerie masivă a unor acte administrative fiscale și procedurale.

Intimata a învederat că această menţiune privind editarea documentelor de executare silită este menţionată în nota de subsol al formelor de executare emise și contestate.

Astfel, raportat la motivele de nelegalitate a titlului de creanţă ce stă la baza executării silite, respectiv nelegalitatea Deciziei nr. ...1/20.09.2017 de angajare a răspunderii solidare în situaţia atragerii răspunderii de către S.F.M.L a cărui anulare se solicită pe calea contestaţiei la executare, intimata a învederat instanţei de judecată că potrivit dispozițiilor art. 226 alin. 1 și alin. 2 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de proc. fiscală executarea silită a creanţelor fiscale se efectuează în temeiul unui titlu executoriu emis în baza unui titlu de creanţă sau a altui înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.

Astfel, intimata a mai învederat că, potrivit art. 226 alin. 1 și 4 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală:

„Titlul executoriu și condiţiile pentru începerea executării silite (1) Executarea silită a creanţelor fiscale se efectuează în temeiul unui titlu executoriu emis potrivit prevederilor prezentului cod de către organul de executare competent potrivit art. 30.

Titlul de creanţă devine titlu executoriu la data la care se împlineşte scadenta sau a termenului de plată prevăzut de lege”.

Intimata a arătat că în speţă, titlul de creanţă în baza căruia s-a emis titlul executoriu nr. ....../21.08.2018 îl reprezintă Decizia nr. .../20.09.2017 de angajare a răspunderii solidare cu debitoarea S.C. M.I.S.R.L. pentru obligaţii de plată restante ale debitoarei faţă de bugetul general consolidat, în sumă de 105.933 lei, titlu de creanţă emis de către S.F.M. L. .

Prin contestaţia la executare ce face obiectul acestui dosar contestatorul invocă doar motive de nelegalitate a actului administrativ ce constituie titlu executoriu, însă câtă vreme obiectul prezentei cauze îl constituie contestaţie la executare, este inadmisibil ca contestatorul să pună în discuţie aspecte legate de fond, respectiv aspecte ce privesc exclusiv titlul de creanţă reprezentat de Decizia nr. ..../05.06.2018 de angajare a răspunderii solidare, întrucât actele administrativ fiscale nu pot fi contestate decât pe calea contenciosului administrativ conform Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ și numai după îndeplinirea procedurii prealabile administrative care este obligatorie conform legii, contestatorul atacând la instanţa de contencios acest act administrativ fiscal.

Aşadar, criticile contestatorului cu privire la legalitatea stabilirii obligaţiilor fiscale în cuantum de 165.974 lei, nu pot fi puse în discuţie decât prin prisma unei acţiuni de contencios administrativ, ori în speţa obiectul cauzei este contestaţie la executare.

Pe de altă parte, intimata a considerat că, în prezenta cauză, ce are ca obiect contestaţie la executare, contestatorul nu aduce niciun argument ori o critică cu privire la nelegalitatea întocmirii de către organele fiscale a actelor de executare silită contestate, deși solicită anularea acestora, motiv pentru care a apreciat că acţiunea contestatorului este și nemotivată în fapt.

În dovedire, intimata a depus înscrisuri (f. 68-106).

La data de 13.02.2019, contestatorul a depus note scrise (f.117) prin care a arătat că nu doreşte judecarea separată a legalităţii actului administrativ constând în Decizia nr. ..../05.06.2018, ci doar analizarea legalităţii actelor de executare.

În cadrul cercetării judecătoreşti, instanţa a administrat proba cu înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

La data de 21.08.2018 intimata a emis în dosarul de executare nr. ../../../2018/..... somaţia nr. ...... prin care a înştiinţat contestatorul M.M.-N.faptul că datorează creanţe în urma atragerii răspunderii solidare în cuantum de 105.933 lei.

Totodată, se reţine că, la aceeaşi dată de 21.08.2018, intimata a emis şi titlul executoriu nr. ...... privind aceeaşi sumă indicată mai sus cu menţiunea că documentul prin care s-a evidenţiat suma de plată este Decizia nr...../05.06.2018, care, astfel cum rezultă din actele dosarului execuţional a stabilit angajarea răspunderii solidare a contestatorului, administrator al S.C. M.I.S.R.L., pentru suma de 105.933 lei.

Contestatorul a sesizat instanţa cu o contestaţie la executare solicitând anularea formelor de executare silită deoarece, pe de o parte, actele fiscale nu cuprind semnătura şi ştampila persoanelor împuternicite din cadrul organului fiscal emitent, iar pe de altă parte, Decizia nr...../05.06.2018 este nelegală.

Instanţa apreciază că motivele invocate de contestator sunt neîntemeiate.

Astfel, conform art. 46 din Legea nr. 207/2015 „(6) Actul administrativ fiscal emis în condiţiile alin. (2) şi tipărit prin intermediul unui centru de imprimare masivă este valabil şi în cazul în care nu poartă semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii, şi ştampila organului emitent, dacă îndeplineşte cerinţele legale aplicabile în materie. (7) Prin ordin al preşedintelui A.N.A.F. se stabilesc categoriile de acte administrative fiscale care se emit, în condiţiile alin. (6), de către organul fiscal central. (8) Prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice se stabilesc categoriile de acte administrative fiscale care pot fi emise în condiţiile alin. (6) de către organele fiscale locale. În cazul în care organul fiscal local are în dotare sau are acces la un centru de imprimare masivă consiliile locale stabilesc, prin hotărâre, dacă organul fiscal local din cadrul autorităţii administraţiei publice locale respective poate emite acte administrative fiscale în condiţiile alin. (6).”

Or, prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 3097/2016 pentru aplicarea prevederilor art. 46 alin. (8) şi art. 47 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în art.1 s-a stabilit că titlul executoriu şi somaţia sunt acte de executare care pot fi comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanţă şi/sau care pot fi tipărite prin intermediul unui centru de imprimare masivă, valabile fără semnătura şi ştampila organului fiscal local, emise în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sau al Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Instanţa mai reţine că, în speţă, titlul de creanţă fiscală este reprezentat de decizia nr. ..../05.06.2018 referitoare la angajarea răspunderii solidare a contestatorului, iar contestatorul a invocat ca argument pentru anularea formelor de executare lipsa caracterului cert al obligaţiei fiscale sub aspectul existenţei acesteia.

Potrivit art. 260 alin. 1 şi 4 C.pr.fiscală, persoanele interesate pot face contestaţie împotriva oricărui act de executare efectuat cu încălcarea prevederilor codului de către organele de executare silită, precum şi în cazul în care aceste organe refuză să îndeplinească un act de executare în condiţiile legii. Contestaţia poate fi făcută şi împotriva titlului executoriu în temeiul căruia a fost pornită executarea, în cazul în care acest titlu nu este o hotărâre dată de o instanţă judecătorească sau de un alt organ jurisdicţional şi dacă pentru contestarea lui nu există o altă procedură prevăzută de lege.

Potrivit prevederilor art. 226 alin. 4 C.pr.fiscală, titlul de creanţă devine titlu executoriu la data la care se împlineşte scadenţa sau termenul de plată prevăzut de lege.

În speţă, titlul de creanţă fiscală este reprezentat de decizia referitoare la angajarea răspunderii solidare a contestatorului în vederea recuperării creanţei în cuantum de 105.933 lei, care, conform art. 268 alin.1 C.pr.fiscală poate fi contestată la organul fiscal emitent. Potrivit dispoziţiilor legale, titlul de creanţă poate comporta modificări care se vor răsfrânge şi asupra titlului executoriu.

Astfel, pe calea contestaţiei la executare, fără vreo distincţie în raport de modalitatea acesteia, partea vătămată prin executare nu se poate sprijini decât pe vicii şi nelegalităţi ale actelor de executare, iar motivele invocate să privească fapte şi împrejurări ulterioare titlului executoriu ce se execută, neputându-se primi pe această cale motive care puteau fi invocate printr-o altă cale prevăzută de lege, respectiv, în cauză, prin contestaţia împotriva titlului de creanţă precum şi împotriva altor acte administrative fiscale prevăzute de Codul de procedură fiscală.

Contestaţia la executare fiind o cale de atac deschisă contra măsurilor de executare nelegale, instanţa învestită cu soluţionarea acesteia este ţinută a se limita să cerceteze dacă actele de executare se realizează cu respectarea dispoziţiilor legale privind executarea silită, neputând analiza existenţa şi întinderea obligaţiilor fiscale stabilite în sarcina contestatorului.

Având în vedere faptul că, în speţă, contestatorul nu a invocat aspecte legate de procedura de executare, ci a contestat caracterul cert al creanţei urmărite, pentru considerentele expuse anterior, instanţa urmează a respinge contestaţia la executare formulată ca fiind neîntemeiată.

În temeiul art. 453 alin.1 C.pr.civ., instanţa va respinge ca neîntemeiată cererea contestatorului de obligare a intimatei la plata cheltuielilor de judecată şi de restituire a taxei judiciare de timbru.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE:

Respinge ca neîntemeiată contestaţia la executare formulată de contestatorul M.M.-N., CNP ...., cu domiciliul în ....., jud. Timiş, în contradictoriu cu intimata A. N. DE A. F. – D. G. R. A F. P. T. -A.J.F.PTIMIŞ -S.F.M.L cu sediul în ...., jud. Timiş.

Respinge ca neîntemeiată cererea contestatorului de obligare a intimatei la plata cheltuielilor de judecată şi de restituire a taxei judiciare de timbru.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a fi depusă la Judecătoria Lugoj.

Pronunţată azi, 08.05.2019, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.

PREŞEDINTE, GREFIER,

C. A. A. M. C.

Ex.4/13.06. 2019

Red. C.A.A./Tehnored.C.M.