Acţiune având ca obiect stabilire domiciliu minor

Sentinţă civilă 589 din 09.06.2020


Prin acţiunea civilă înregistrată pe rolul Judecătoriei Mizil la data de 13.02.2020, sub nr. 000/259/2020, reclamantul F.C. a chemat în judecată pe pârâta S.M. solicitând instanţei pronunţarea unei hotărâri, prin care să se dispună stabilirea locuinţei minorilor S.F. – N., născut la data de 00 mai 2009, F.L. —A., născut la data de 00 iunie 2011 şi F.G.-C., născut la data de 00 august 2013 la reclamant, autoritatea părintească pentru minori să fie exercitată în mod exclusiv de către reclamant, cu obligarea pârâtei la plata unei pensii de întreţinere în favoarea minorilor, în raport de venitul minim pe economia naţională, precum şi la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea acţiunii, reclamantul a arătat că, în fapt, a intrat într-o relaţie de concubinaj cu pârâta, în urmă cu aproximativ 10 ani, până în urma cu trei ani şi jumătate, când, pârâta a plecat de la domiciliul său.

A mai arătat reclamantul faptul că, la momentul când a intrat în relaţia de concubinaj cu pârâta, aceasta mai avea un copil dintr-o altă relaţie şi anume minorul S.F. N., nascut la data de 00 mai 2009.

A precizat reclamantul faptul că, din relaţia părţilor s-au născut minorii F.L. —A., născut la data de 00 iunie 2011 şi F.G.-C., născut la data de 00 august 2013.

La plecarea pârâtei din domiciliul său, a mai arătat reclamantul, în urmă cu aproximativ trei ani şi jumătate, minorii rezultaţi din relaţia de concubinaj şi copilul pârâtei dintr-o altă relaţie au rămas în gija sa exclusivă.

A precizat reclamantul că, deşi nu este tatăl minorului S.F.-N., acesta a fost crescut de către el, astfel că s-a ataşat de acesta şi îl tratează ca şi când ar fi copilul său, minorul ataşându-se de el şi percepându-l ca pe tatăl său.

Încă de la naştere, a precizat reclamantul, minorii se află la domiciliul său, unde dispune de condiţiile materiale şi morale necesare pentru a le asigura acestora un trai decent şi o educaţie corespunzătoare.

A arătat în continuare reclamantul faptul că, atât acesta, cât şi familia sa sunt extrem de legaţi afectiv de minori şi le-a creat condiţiile necesare pentru o dezvoltare armonioasă, ocupându-ne îndeaproape de creşterea şi îngrijirea acestora.

Apreciază reclamantul faptul că există motive întemeiate ca acesta să exercite autoritatea părintească în mod exclusiv, având în vedere că pârâta a părăsit minorii şi nu a venit să-i vadă niciodată de când a părăsit domiciliul, în urma cu trei ani şi jumătate.

Arată de asemenea reclamantul faptul că, pârâta a contribuit, imediat după plecarea din domiciliu, cu sume modice pentru cei trei copii, deşi încasează alocaţia pentru minorul S. F.-N., iar în ultima perioadă de timp nu a mai contribuit cu niciun ban la cheltuielile de creştere şi educare ale minorilor.

Apreciază reclamantul faptul că instanţa urmează să aibă în vedere interesul superior al minorilor şi faţă de dezinteresul total al pârâtei faţă de minori, să stabilească, ca, autoritatea părintească cu privire la minori să fie exercitată în mod exclusiv de către acesta.

În ceea ce priveşte capătul de cerere referitor la stabilirea locuinţei minorilor la reclamant, acesta apreciază că instanţa urmează să aibă în vedere că dispune de condiţiile materiale necesare, aşa cum a arătat în precedent şi este extrem de legat afectiv de minori, ca şi aceştia faţă de el.

A menţionat reclamantul faptul că realizează venituri din muncă, iar imobilul în care locuieşte le asigură minorilor condiţiile de confort necesare unui trai decent.

A menţionat de asemenea reclamantul faptul că minorii sunt înscrişi la şcoala din comuna C..... fiind elevi în clasele a IV-a, a II-a şi clasa 0.

Reclamantul solicită obligarea pârâtei la plata unei pensii de întreţinere în favoarea minorilor, în raport cu venitul minim pe economia naţionaţă, iar în ceea ce priveşte autoritatea părintească şi stabilirea locuinţei minorului S.F.-N., a arătat că apreciază îndeplinite condiţiile prevăzute de dispoziţiile art. 399 şi art. 400 al.3 C.civ., fiind o situaţie excepţională, aşa cum prevede Codul Civil, având în vedere situaţia de fapt în care se află minorul, care a fost părăsit de mama sa şi locuieşte cu acesta, deşi nu este tatăl acestuia, apreciind că această măsură este în interesul superior al minorului.

Pârâta S.M. nu a formulat întâmpinare.

În cauză s-a administrat proba cu acte, a fost audiat martorul reclamantului, numitul A. Ş. şi a fost efectuată o anchetă psihosocială la domiciliul reclamantului, de către Autoritatea Tutelară de pe lângă Consiliul Local C........, judeţul Prahova.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine în fapt următoarele:

Prin acţiunea civilă înregistrată pe rolul Judecătoriei Mizil la data de 13.02.2020, sub nr. 466/259/2020, reclamantul F.C. a chemat în judecată pe pârâta S.M. solicitând instanţei pronunţarea unei hotărâri, prin care să se dispună stabilirea locuinţei minorilor S.F. – N., născut la data de 00 mai 2009, F.L. —A., născut la data de 00 iunie 2011 şi F.G.-C., născut la data de 00 august 2013 la reclamant, autoritatea părintească pentru minori să fie exercitată în mod exclusiv de către reclamant, cu obligarea pârâtei la plata unei pensii de întreţinere în favoarea minorilor, în raport de venitul minim pe economia naţională, precum şi la plata cheltuielilor de judecată.

Instanţa va reţine faptul că pârâta S. M. nu a formulat întâmpinare.

În urma analizei coroborate a datelor care rezultă din ansamblul probator administrat în cauză, cu susţinerile reclamantului, precum şi cu dispoziţiile legale incidente în speţă, instanţa urmează să aprecieze că acţiunea este întemeiată în parte, pentru următoarele considerente:

Astfel, instanţa urmează să reţină în urma probatoriului testimonial, ca şi a Raportului de evaluare psihosocială efectuat de către Autoritatea Tutelară de pe lângă Consiliul Local C........., judeţul Prahova, faptul că din relaţia de convieţuire a părţilor au rezultat minorii F. L. —A., născut la data de 00 iunie 2011 şi F. G.-C., născut la data de 00 august 2013.

Instanţa va reţine şi faptul, de altfel arătat şi de către reclamant în motivarea acţiunii sale, în sensul că minorul S.F. – N., născut la data de 00 mai 2009 este copilul natural al pârâtei, care a rezultat dintr-o altă relaţie a acesteia.

Aşa cum rezultă din probatoriul testimonial, respectiv declaraţia martorului A. Ş., persoană care locuieşte în apropierea locuinţei reclamantului, în urmă cu patru ani pârâta a părăsit domiciliul comun, aceasta nemairevenind la acest domiciliu până în prezent _, motiv pentru care cei trei minori au rămas în îngrijirea exclusivă a reclamantului.

De menţionat, totuşi, că deşi pârâta nu a mai revenit la fostul domiciliu comun al părţilor şi respectiv nu a mai venit pentru a-i vedea pe cei trei minori de o perioadă de patru ani, ulterior introducerii pe rolul instanţei a acestui dosar, aceasta a trimis minorilor suma de 100 EUR _, aşa cum a declarat acelaşi martor.

Instanţa urmează să aibă în vedere Raportul de evaluare psihosocială efectuat de către Autoritatea Tutelară de pe lângă Consiliul Local C.....iorani, judeţul Prahova, din care rezultă nu numai ataşamentul deosebit al minorilor F.L.ucian – A., în vârstă de opt ani şi F.G. – C., în vârstă de şase ani, copiii naturali ai reclamantului, dar şi faptul că reclamantul depune toate eforturile pentru a asigura cele necesare celor trei minori, dar şi pentru a le asigura acestora un climat familial deosebit de cald, nedorind să se despartă de aceştia _, reclamantul reuşind să suplinească absenţa de patru ani a mamei pârâte, inclusiv pentru copilul natural al acesteia.

Pe de altă parte, instanţa urmează să ia act de faptul că cei trei copii nu pot sta separaţi unul de celălalt, motivat de faptul că nu au fost despărţiţi niciodată, iar reclamantul a fost cela care le-a oferit condiţiile afective propice unei astfel de creşteri şi îngrijiri _, condiţii care au condus la o relaţie de afectivitate strânsă între cei trei minori.

Nu în ultimul rând, instanţa urmează să constate şi faptul că reclamantul este ajutat la creşterea şi îngrijirea minorilor de către sora sa, care locuieşte în apropriere, respectiv de către numita M.D., dar şi faptul că situaţia privind creşterea şi educarea minorilor este verificată de către asistentul social angajat al Primăriei comunei C......., judeţul Prahova.

Având în vedere considerentele ce preced, acela că numai minorii F.L. —A., născut la data de 00 iunie 2011 şi F.G.-C., născut la data de 00 august 2013 sunt copiii naturali ai reclamantului, precum şi interesul superior al acestora, instanţa urmează ca în lumina disp.art.400 Noul Cod Civil să admită în parte acţiunea şi să stabilească locuinţa acestora la domiciliul tatălui - reclamant.

Ţinând seama că părintele cu care minorii nu locuiesc în mod stabil trebuie să contribuie la creşterea şi educaţia acestora, instanţa, în lumina dispoziţiilor art.402 şi art.529 Noul Cod Civil, urmează să oblige pârâta să  plătească o pensie de întreţinere în favoarea celor doi minori, în valoare de 220 lei, pentru fiecare, începând cu data de 13.02.2020, data introducerii acţiunii şi până la majoratul minorilor. 

Instanţa va lua act de aceea că potrivit motivării acţiunii introductive de instanţă, corelat cu neindicarea reclamantului la rubrica „tata”, în certificatul de naştere al minorului S. F. – N., născut la data de 00 mai 2009, acest copil este rezultat dintr-o altă relaţie de convieţuire a pârâtei S. M., motive pentru care, urmează să respingă acţiunea în legătură cu acest minor.

Instanţa va reţine faptul că nimic nu împiedică reclamantul să solicite Direcţiei Judeţene Prahova de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului să admită cererea sa privind plasamentul de urgenţă al minorului S.F. – N. la acesta, în baza dispoziţiilor speciale ale Legii nr. 272/21.06.2004, republicată, iar ulterior, plasamentul definitiv, cu atât mai mult cu cât în speţă s-a dovedit nu numai faptul că reclamantul se ocupă îndeaproape de creşterea şi îngrijirea acestuia, dar şi faptul că în familia reclamantului minorul beneficiază de un climat familial cald, propice dezvoltării personalităţii sale, alături de fraţii săi couterini.

Conform cu originalul,

Anonimizată de către

Grefier Manolache Daniela