Salarizare funcționari publici. Stimulente.

Decizie 1100 din 14.11.2019


Nivelul mediu al drepturilor bănești acordate din fondurile constituite în temeiul OG nr. 92/2003 se aplică la salariul de bază  rezultat prin includerea în acesta a sporurilor prevăzute de lege pentru fiecare funcție publică, pe categorii, clase şi grade profesionale, inclusiv sporul de vechime.

 Decizia civilă nr. 1100/14.11.2019

Prin sentința civilă nr. 290/19.04.2019 Tribunalul Galați Secția Contencios a respins, ca nefondată, excepția inadmisibilității acțiunii, a respins, ca lipsită de interes, cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul D.G. și a respins, ca nefondată, cererea de chemare în judecată formulată de reclamanții A.E. ș.a.

Pentru a pronunța această hotărâre, instanța a reținut că, prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Galați secția Contencios administrativ și fiscal la data de 30.05.2017, sub dosar nr. ..../121/2017, reclamanții A.E.,  A.M., B.C.E., B.A., B.D., C.P.M.G., C.C., C.V., C.C.E., C.R., D.G., F.S.D., F.E., G.D., G.I., H.A., H.D.M., I.E., I.D., M.L.M., M.M., M.O.E., M.P., P.M., P.D.M., P.E., P.G., R.G., S.M., S.M., T.N. și Z.G., prin avocat, în contradictoriu cu pârâta AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ, au solicitat obligarea acesteia la includerea în salariul de bază a stimulentelor acordate conform art. 14 alin. 1 din Legea nr. 285/2010, la care să se adauge sporurile de vechime și majorările salariale de 8% și 7,4% prevăzute de art. 1 din O.U.G. nr. 19/2012, începând cu data de 21.12.2016 și plata diferențelor salariale astfel calculate începând cu data de 21.12.2016 și până la rămânerea definitivă a hotărârii. Au solicitat și cheltuieli de judecată.

În motivarea în fapt a cererii, reclamanții au arătat, în esență, că sunt funcționari publici în cadrul pârâtei și au opinat că aceasta trebuia, la data de 01.01.2011, conform prevederilor legale,  să calculeze salariul de bază prin includerea în acesta a sumelor suplimentare acordate prin OG nr.92/2003, OG nr.29/2004 şi Legea nr.116/2004 și ulterior să adauge sporul de vechime și majorările de 8% şi 7,4% prevăzute de OUG nr.19/2012.

Au menționat că, în cadrul aceleiași autorități publice, salariile sunt stabilite în mod diferit, respectiv o parte dintre salariați au beneficiat de reîncadrarea cu luarea în calcul a stimulentelor la care au fost aplicate aceste sporuri iar reclamanților le-a fost stabilit incorect salariul, cu stabilirea salariului de bază la care sunt calculate sporurile şi ulterior adăugate sumele de bani ce reprezintă stimulentele.

Au precizat că, sub autoritatea Ministerului Justiției şi Muncii, funcționează Autoritatea Națională pentru Plăți şi Inspecție Socială care este organizată şi funcționează ca serviciu public descentralizat în subordinea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială.

Reclamanții au invocat discriminarea și au apreciat că noțiunea de funcție similară ar trebui să fie interpretată conform Deciziei CCR nr. 794/16.12.2016 și, prin urmare,  să le fie stabilit salariul având în vedere sumele de bani  prevăzute de OUG nr.92/2003 şi OG nr.29/2004, stimulentul urmând să fie inclus în salariu şi abia apoi să fie calculate sporul de vechime și majorările salariale.

În drept, au invocat Legea nr.188/1991, Legea nr.284/2010, Legea nr.285/2011, OG nr.92/2003, OG nr.29/2004 și Legea nr.116/2004.

În susținerea cererii, au solicitat proba cu înscrisuri, pe care le-au depus în copie certificată pentru conformitate cu originalul (f. 10-19,22).

Cererea de chemare în judecată este scutită de taxă judiciară  de timbru,  conform art.29 alin.4 din OUG nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

Pârâta AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ a formulat întâmpinare, prin care a invocat excepția inadmisibilității acțiunii pentru nerespectarea procedurii prealabile, cu motivarea că reclamanții nu au contestat numirea în funcția publică pentru ca să fie aplicabile dispozițiile legii contenciosului administrativ ci au solicitat direct instanței obligarea instituției la recalcularea şi acordarea drepturilor salariale, fără să fie contestat stabilirea acestor drepturi prin actele administrative de stabilire a acestora.

A invocat și excepția lipsei de obiect cu privire la o parte dintre reclamanți, arătând că aceștia au beneficiat, începând cu data de 21.12.2016, de prevederile Deciziei CCR nr.794/2016 și excepția prescripției dreptului material la acțiune al reclamanților, cu motivarea că acțiunea a fost introdusă la data de 30.05.2017, astfel încât s-a împlinit termenul de prescripție de 3 ani.

Pe fondul cauzei, a arătat că reclamanții au calitatea de funcționari publici, excepție făcând reclamantul D.G., al căruia raport de serviciu a încetat la data de 01.10.2015.

A opinat că salariile nu se stabilesc potrivit anexelor la Legea nr.284/2010, ci potrivit legilor anuale de salarizare pentru perioada 2010-2017, pornind de la nivelul lunii decembrie 2009. În acest sens, a arătat că, în anul 2012, începând cu luna iulie, salariile personalului plătit din fonduri publice s-a diminuat cu 25%, dar reducerile salariale s-au recuperat în două etape, respectiv prin majorarea de 8% începând cu 01.06.2012 şi prin majorarea de 7,4% începând cu 01.12.2012.

A precizat că în salariile de bază este cuprins sporul de vechime în cuantumul avut în luna decembrie 2009, astfel încât din anul 2010 sporul de vechime nu mai există ca element salarial separat.

A menționat că, începând cu 1 ianuarie 2011, salariile de bază se calculează prin includerea în acestea a nivelului mediu a acestor drepturi bănești aferente lunii octombrie 2010, pentru fiecare funcție publică, pe categorii, clase şi grade profesionale.

A mai arătat că, cu respectarea art.14 din Legea nr.285/2010, au fost incluse în salarii nivelul mediu al drepturilor bănești (stimulente) aferente lunii octombrie 2010, pentru fiecare funcție publică, astfel încât rezultă că reclamanții solicită instanței să le acorde un drept pe care l-au primit deja de la instituție care a făcut corect şi la timp aplicarea prevederilor legale.

A învederat că toate majorările salariale au fost calculate şi aplicate la salariul de bază și că majorările solicitate se aplică la cuantumul brut al salariilor de bază.

În drept, a invocat art. 201 și art. 205 C.proc.civ. și legile anuale de salarizare.

În susținerea întâmpinării, a solicitat proba cu înscrisuri, pe care le-a depus în copie certificată pentru conformitate cu originalul (f.43-78,81-85).

Reclamanții nu au formulat răspuns la întâmpinare, dar au depus la dosar o expertiză extrajudiciară (f. 86-168).

La termenul de judecată din data de 28.03.2018 (f. 182) pârâta, prin reprezentant convențional, a renunțat la excepția prescripției dreptului material la acțiune și instanța a luat act de renunțare.

Prin sentința civilă nr. 562/25.04.2018 Tribunalul a respins excepția inadmisibilității şi excepția lipsei de obiect invocate prin întâmpinare, a admis în parte cererea de chemare în judecată și a obligat pârâta să emită noi ordine de salarizare pentru reclamanți începând cu luna decembrie 2016, cu respectarea Deciziei nr.23/2016, a art.2 din Legea nr.285/2010 şi a art.1 alin.(51) din OUG nr.83/2014 aprobată prin Legea nr.71/2015, la nivelul de salarizare determinat prin aplicarea prevederilor art.1 alin.(1) şi (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.83/2014, în cadrul instituției pârâte și să achite reclamanților diferența salarială dintre salariul acordat şi salariul cuvenit pentru perioada menționată, actualizată cu indicele de inflație.

 Prin decizia civilă nr. 1822/02.10.2018 Curtea de Apel Galați Secția Contencios administrativ și fiscal a admis recursul declarat de pârâta Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială, a casat sentința civilă nr. 562/25.04.2018 a Tribunalului Galați și a trimis cauza spre rejudecare la aceeași instanță.

În considerentele hotărârii menționate s-a reținut, în esență, că hotărârea instanței de fond nu a fost motivată.

În rejudecare cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Galați la data de 05.11.2018, sub dosar nr..../121/2017*.

Prin precizările depuse la data de 12.02.2019, la solicitarea instanței, pârâta a arătat că, urmare a publicării Deciziei CCR nr. 794/2016, ordonatorul secundar de credite Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (A.N.P.I.S.) a emis Decizia nr. 68/17.02.2017 prin care s-a stabilit salariul de bază al personalului din structura proprie a A.N.P.I.S. și a agențiilor teritoriale la nivelul maxim al salariului de bază aflat în plată pentru fiecare funcție/grad/treaptă/gradație, în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2015 și ale Deciziei CCR nr. 794/2016. Drept urmare, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Galați, în calitate de angajator al reclamanților, a emis decizii de salarizare în conformitate cu nivelul stabilit prin Decizia ANPIS nr. 68/2017.

A menționat că sistemul de salarizare cuprinde salariile de bază, soldele/salariile de funcție și indemnizațiile lunare de încadrare, sporurile, premiile, stimulentele și alte drepturi în bani și în natură corespunzătoare fiecărei categorii de personal din sectorul bugetar. Nivelul maxim al salariului de bază de încadrare aflat în plată în cadrul instituției, stabilit pe fiecare funcție/grad profesional/gradație nu cuprinde și sporurile, compensațiile, etc, acestea fiind incluse, conform legii, în salariul brut.

A mai arătat că, prin Legea nr. 71/2015 pentru aprobarea OUG nr. 83/2014, s-a creat posibilitatea ca personalul încadrat în instituțiile și autoritățile publice care avea un nivel al salariului de bază și al sporurilor mai mic decât cel stabilit la nivel maxim în cadrul aceleiași instituții sau autorități publice pentru fiecare maxim al salariului de bază de încadrare aflat în plată în cadrul instituției, stabilit pe fiecare funcție/grad profesional/gradație să fie salarizat la nivelul maxim dacă își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

A subliniat că, prin Decizia nr. 68/2017 emisă de ANPIS, s-a restabilit salariul de bază al personalului din structura proprie ANPIS și din agențiile teritoriale la nivelul maxim al salariului de bază aflat în plată la data de 21.12.2016 pentru fiecare funcție/grad profesional/gradație și că, începând cu data de 01.07.2017, reclamanții au fost salarizați conform Legii nr. 153/2017.

A apreciat că pretențiile reclamanților au rămas fără obiect.

A anexat înscrisuri în copie certificată pentru conformitate cu originalul (f. 21-73).

Prin precizările depuse la data de 21.02.2019, la solicitarea instanței, reclamantul D.G., prin avocat, a arătat că cererea de chemare în judecată pe care a formulat-o este lipsită de interes, în condițiile în care i-a încetat raportul de muncă cu pârâta la data de 01.10.2015.

A depus Decizia nr. 1970/30.03.2015 în copie certificată pentru conformitate cu originalul (f. 75).

Prin precizările formulate la termenul de judecată din data de 21.02.2019 (f.76), reprezentantul convențional al reclamanților a arătat că cererea de chemare în judecată nu vizează încadrarea reclamanților cu respectarea Legii nr. 71/2015, respectiv la nivelul maxim în plată, ci vizează introducerea stimulentelor în salariul de bază și apoi adăugarea sporurilor.

Prin precizările depuse la data de 13.03.2019, pârâta a arătat că, de la data de 01.01.2010, există o structură compactă și unitară a salariului de bază care nu poate fi defalcată pe componente, sporul de vechime și indemnizația de conducere fiind incluse în salariul de bază ca simple sume componente, sporul de vechime nemaifiind prevăzut în Secțiunea a 2-a – Sporuri din Legea cadru nr. 330/2009.

A menționat că, prin art. 14 din Legea nr. 258/2010, s-a stabilit că, începând cu data de 01.01.2011, pentru personalul din cadrul autorităților și instituțiilor publice care beneficiază de drepturi bănești acordate din fondurile constituite în temeiul OG nr. 92/2003 și al OG nr. 29/2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 116/2004, salariile de bază se calculează prin includerea în acestea a nivelului mediu a acestor drepturi bănești aferente lunii octombrie 2010 pentru fiecare funcție publică, pe categorii, clase și grade profesionale, respectiv pentru fiecare funcție contractuală, în funcție de nivelul studiilor, pe grade sau trepte profesionale. Drept urmare, începând cu data de 01.01.2011, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Galați a emis pentru fiecare salariat al său decizie de reîncadrare pe funcție, potrivit Legii nr. 285/2010, cu respectarea prevederilor art. 14 din lege, respectiv cu includerea în salarii a nivelului mediu a acestor drepturi bănești (stimulente) aferente lunii octombrie 2010, pentru fiecare funcție publică, pe categorii, clase și grade profesionale, respectiv pentru fiecare funcție contractuală, în funcție de nivelul studiilor, pe grade sau trepte profesionale.

A mai arătat că, din exemplul de calcul prezentat în Ordinul nr. 42/77/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, la Cap. II – Stabilirea salariilor brute în anul 2011, pct. E, exemplul 1+2, rezultă că toate calculele au în vedere salariul de bază de la 31.12.2010, ca structură unitară și compactă, orice referire la elemente de salarizare anterioare (de tipul sporului de vechime) fiind excluse. Suma de 300 lei (St) reprezintă drepturi bănești prevăzute la art. 14 din Legea nr. 285/2010 (stimulentul mediu) adăugându-se la salariul de bază la final o sumă fixă. 

Prin Încheierea din data de 21.02.2019 (f. 76), instanța a admis excepția lipsei de interes a reclamantului D.G., pentru considerentele reținute în încheiere și a luat act că pârâta a renunțat la excepția lipsei de obiect.

Pârâta a depus concluzii scrise.

În cauză a fost administrată proba cu înscrisurile aflate la dosar.

Analizând actele şi lucrările cauzei prin prisma susținerilor formulate și a dispozițiilor legale incidente, tribunalul reține următoarele:

În fapt, reclamanții sunt funcționari publici în cadrul pârâtei Agenția Județeană pentru Plăți şi Inspecție Socială Galați.

Prin cererea de chemare în judecată, astfel cum a fost precizată, reclamanții au solicitat introducerea stimulentelor în salariul de bază și apoi adăugarea sporului de vechime și a majorărilor salariale prevăzute de OUG nr. 19/2012 și acordarea diferențelor salariale astfel rezultate începând cu data de 21.12.2016 și până la rămânerea definitivă a hotărârii.

În drept, potrivit art. 248 C.proc.civ., instanța se va pronunța cu prioritate asupra excepției inadmisibilității acțiunii.

Tribunalul reține că sunt aplicabile în cauză dispozițiile Legii nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, dispoziții care se completează cu prevederile Legii nr. 53/2003 Codul Muncii. Având în vedere că Legea nr. 188/1999 impune respectarea condiției procedurii prealabile și a termenelor prevăzute de Legea nr. 554/2004 doar în situația litigiilor privind încetarea raporturilor de serviciu  (art. 106 alin. 1 din Legea nr. 188/1999), pentru acțiunea privind stabilirea salariilor nu este necesară parcurgerea unei proceduri prealabile sau atacarea actului administrativ prin s-a stabilit salariul, astfel încât excepția inadmisibilității este nefondată, urmând a fi respinsă.

Cu privire la fondul cauzei, instanța reține că, potrivit art. 14 alin. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, începând cu data de 1 ianuarie 2011, pentru personalul din cadrul autorităților şi instituțiilor publice care beneficiază de drepturi bănești acordate din fondurile constituite în temeiul OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi al OG nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 116/2004, cu modificările şi completările ulterioare, salariile de bază, prevăzute la art. 1 alin. (1), se calculează prin includerea în acestea a nivelului mediu a acestor drepturi bănești aferente lunii octombrie 2010, pentru fiecare funcție publică, pe categorii, clase şi grade profesionale, respectiv pentru fiecare funcție contractuală, în funcție de nivelul studiilor, pe grade sau trepte profesionale.

Prin art. 1 din același act normativ s-a stipulat următoarele:

”(1) Începând cu 1 ianuarie 2011, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcției de bază/salariilor funcției de bază/indemnizațiilor de încadrare, astfel cum au fost acordate personalului plătit din fonduri publice pentru luna octombrie 2010, se majorează cu 15%.

(2) Începând cu 1 ianuarie 2011, cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizația brută de încadrare, astfel cum au fost acordate personalului plătit din fonduri publice pentru luna octombrie 2010, se majorează cu 15%, în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

(3) Cuantumul brut al drepturilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se va stabili în anul 2011 ținându-se seama de gradul sau treapta profesională, vechimea în muncă, vechimea în funcție sau, după caz, în specialitate, dobândite în condițiile legii până la 31 decembrie 2010.

(5) În salariul de bază, indemnizația lunară de încadrare, respectiv în solda funcției de bază/salariul funcției de bază aferente lunii octombrie 2010 sunt cuprinse sporurile, indemnizațiile, care, potrivit Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, făceau parte din salariul de bază, din indemnizația de încadrare brută lunară, respectiv din solda/salariul funcției de bază, precum şi sumele compensatorii cu caracter tranzitoriu, acordate potrivit OG nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcții a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar, cu modificările ulterioare. Sporurile stabilite prin legi sau hotărâri ale Guvernului necuprinse în Legea-cadru nr. 330/2009, cu modificările ulterioare, şi care au fost acordate în anul 2010 ca sume compensatorii cu caracter tranzitoriu sau, după caz, ca sporuri la data reîncadrării se introduc în salariul de bază, în indemnizația de încadrare brută lunară, respectiv în solda/salariul de funcție, fără ca prin acordarea lor să conducă la creșteri salariale, altele decât cele prevăzute de prezenta lege”.

Prin art. 1 alin. 1 și 2 din OUG nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale s-a prevăzut că:

” 1) Cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcției de bază/salariilor funcției de bază/indemnizațiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează în două etape, astfel:

a) cu 8%, începând cu data de 1 iunie 2012, față de nivelul acordat pentru luna mai 2012;

b) cu 7,4%, începând cu data de 1 decembrie 2012, față de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2012.

(2) Cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizația brută de încadrare, de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, se majorează potrivit alin. (1), în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții”

Din prevederile legale menționate rezultă fără echivoc că nivelul mediu al drepturilor  bănești acordate din fondurile constituite în temeiul OG nr. 92/2003 se aplică la salariul de bază  rezultat prin includerea în acesta a sporurilor prevăzute de lege pentru fiecare funcție publică, pe categorii, clase şi grade profesionale, inclusiv sporul de vechime, astfel încât nu poate fi reținută susținerea reclamanților potrivit căreia la salariul de bază se aplică întâi drepturile  bănești acordate din fondurile constituite în temeiul OG nr. 92/2003, respectiv suplimentele și ulterior sporul de vechime și majorările salariale.

O astfel de interpretare este susținută şi de art. 6 alin. 1 şi 2 din Legea 285/2010 care stabilește că gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă se face prin încadrarea în clasele de salarizare corespunzătoare vechimii în muncă dobândite, la salariul de bază, atât pentru personalul încadrat pe funcții de execuție cât şi pentru personalul de conducere.

Totodată, instanța reține că, din exemplul de calcul prezentat în Ordinul Ministerul Muncii, familiei și protecției sociale nr. 42/77/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, emis de, ca Cap. II – Stabilirea salariilor brute în anul 2011, pct. E, exemplul 1+2 (f. 101-108), rezultă că toate calculele au în vedere salariul de bază de la 31.12.2010, ca structură unitară și compactă, orice referire la elemente de salarizare anterioare (de tipul sporului de vechime) fiind excluse. Suma de 300 lei (St) reprezintă drepturi bănești prevăzute la art. 14 din Legea nr. 285/2010 (stimulentul mediu) adăugându-se la salariul de bază la final o sumă fixă. 

Potrivit  prevederilor art. 11 alin. 1 al art. II din OUG nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din O.U.G. nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 283/2011: „în anul 2012, indemnizațiile, compensațiile, sporurile, majorările salariilor de bază şi alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare se stabilesc fără a lua în calcul drepturile incluse în salariul de bază conform prevederilor art. 14 din Legea nr. 285/2010 şi ale art. 10 din prezenta ordonanță de urgență.”.

Aceste dispoziții legale au fost aplicabile şi în anul 2013, conform prevederilor art. 2 din O.U.G. nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative precum şi unele măsuri fiscal – bugetare.

De asemenea, conform prevederilor art. 3 teza I din O.U.G. nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, indemnizațiile, compensațiile, sporurile, majorările salariilor de bază prin acordarea de clase de salarizare suplimentare şi alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare se stabilesc fără a lua în calcul drepturile incluse în salariul de bază conform prevederilor art. 14 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice.

Prevederi similare sunt cuprinse şi în actele normative privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anii 2015-2017 – art. 3 din OUG nr. 83/2014, art. 5 alin. 4 din OUG nr. 57/2015, art. 4 alin. 6 din OUG nr. 99/2016 şi OUG nr. 9/2017.

Din înscrisurile aflate la dosar (f.44-85 primul ciclu procesual, 21-73) a rezultat că, începând cu data de 01.01.2011, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Galați a emis pentru fiecare salariat al său decizie de reîncadrare pe funcție, potrivit Legii nr. 285/2010, cu respectarea prevederilor art. 14 din lege, respectiv cu includerea în salarii a nivelului mediu a acestor drepturi bănești (stimulente) aferente lunii octombrie 2010, pentru fiecare funcție publică, pe categorii, clase și grade profesionale, respectiv pentru fiecare funcție contractuală, în funcție de nivelul studiilor, pe grade sau trepte profesionale.

A mai rezultat că, urmare a publicării Deciziei CCR nr. 794/2016, ordonatorul secundar de credite Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (A.N.P.I.S.) a emis Decizia nr. 68/17.02.2017, prin care s-a stabilit salariul de bază al personalului din structura proprie a A.N.P.I.S. și a agențiilor teritoriale la nivelul maxim al salariului de bază aflat în plată pentru fiecare funcție/grad/treaptă/gradație, în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2015 și ale Deciziei CCR nr. 794/2016. Drept urmare, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Galați, în calitate de angajator al reclamanților, a emis decizii de salarizare în conformitate cu nivelul stabilit prin Decizia ANPIS nr. 68/2017.

În concluzie, față de toate textele legale menționate, cererea reclamanților de recalcularea drepturilor salariale prin includerea în salariul de bază a cuantumului drepturilor bănești acordate din fondurile constituite  în temeiul OG nr. 92/2003, la care urmează să se aplice sporul de vechime şi majorările de 8% respectiv de 7,4%, este nefondată.

Față de principiul potrivit căruia accesoriul urmează soarta principalului, rezultă că și capătul subsecvent de cerere care vizează plata diferențelor drepturilor salariale rezultate ulterior recalculării, începând cu data de 21.12.2016 și până la rămânerea definitivă a hotărârii, este nefondat.

Prin Decizia civilă nr. 1100/14.11.2019 Curtea de Apel Galați a respins recursul ca nefondat.