Anulare Decizie cc

Sentinţă civilă 43 din 22.01.2020


TitluAnulare Decizie CC

Tip speţăSENTINŢĂ CIVILĂ

Număr speţă43

Data speţă22.01.2020

Domeniul asociatContencios administrativ

Conţinut speţăSENTINŢĂ CIVILĂ NR. 43

Data: 22.01.2020

Autor: Dumitru Florica Iulia

Domeniul asociat: contencios administrativ

Obiect: Contencios administrativ şi fiscal - litigii CC (Legea Nr.94/1992) - DECIZIA NR. 16/2016

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe sub nr. 6165/105/2016, reclamanta UATF in contradictoriu cu parata CC - CCP , a formulat contestație împotriva Deciziei nr. 16/2016 emisa de CCR - CCP, prin care s-a impus aplicarea anumitor masuri privind stabilirea întinderii prejudiciilor si recuperarea acestora si efectuarea verificărilor in ceea ce priveşte respectivele masuri, solicitând pe aceasta cale anularea in parte a deciziei atacate, precum și împotriva încheierii nr. 9/26.08.2016 prin care a fost soluționată contestaţia 1611/15.07.2016 formulata împotriva Deciziei nr 16/2016, solicitând pe aceasta cale anularea in totalitate a acesteia.

 Totodată a solicitat suspendarea executării Deciziei nr. 16/2016 emisa de CCR - CCP pana la soluţionarea prezentei contestaţii.

 În expunerea în fapt a cererii, reclamanta a arătat următoarele :

1.1.Prima dispoziţie pe care noi o înţelegem sa o contestam este cea de la pct. 1 care vizează aplicarea măsurii pentru stabilirea întinderii prejudiciilor si recuperarea acestora prin extinderea verificărilor in cadrul perioadei de prescripţie, asupra plaților efectuate membrilor Comisiei de Fond Funciar, in baza unor dispoziţii ale primarului, emise fără baza legala, operaţiuni la care s-au constatat abateri cauzatoare de prejudicii, prejudiciile cuprinse in raportul de audit fiind estimate la 288.293 lei din care 230.344 lei, suma bruta a sporului de dificultate pentru membrii Comisiei de Fond Funciar si 57.949 lei, contribuţie angajator aferenta sporului de dificultate plătit nelegal.

Înțelegem sa contestam aceasta măsura dispusa de CC deoarece aceasta este in contradicţie totala cu dispoziţiile legale aplicabile in materie.

Astfel, sporul de dificultate de 50% se aplica in conformitate cu Legea nr. 263/2006 pentru aprobarea OUG nr. 209/2005.

1.2 Cel de-al doilea punct al deciziei pe care înţelegem sa-l contestam este pct. 3 care vizează aplicarea masurilor pentru stabilirea întinderii prejudiciilor si recuperarea acestora, prin extinderea verificărilor asupra plaților efectuate pentru plata unor amenzi contravenţionale, operaţiuni la care s-au constatat abateri cauzatoare de prejudicii, prejudiciile cuprinse in Raportul de audit fiind estimate la 80.000 lei reprezentând amenzi plătite nelegal de entitate, stabilite de Autoritatea Națională pentru Reglementarea si Monitorizarea Achiziţiilor Publice, pentru care ordonatorul de credite nu a angajat ulterior răspunderea patrimoniala a persoanelor vinovate, in vederea recuperării sumei.

Va rugam sa reţineţi ca UATF prin reprezentantul sau legal sau oricare dintre persoanele care au fost implicate in derularea procedurilor de achiziţii publice, a respectat întrutotul dispoziţiile legale care reglementează aceste proceduri si nu au fost comise fapte care sa antreneze o răspundere materiala a funcţionarilor responsabili pentru achiziţiile respective.

Astfel, consideram ca ordonatorul de credite nu putea sa ia masuri pentru angajarea răspunderii patrimoniale a persoanelor vinovate in vederea recuperării sumei de 80.000 lei, reprezentând amenda achitata, deoarece nu poate fi stabilita o astfel de vinovăţie.

Un alt punct al deciziei pe care înțelegem sa-l contestam este pct. 8 care vizeaza aplicarea masurilor pentru stabilirea intinderii prejudiciilor si recuperarea acestora prin extinderea verificărilor asupra plaţilor efectuate pentru pregătire profesionala, la care s-au constatat abateri cauzatoare de prejudicii, prejudiciile cuprinse in Raportul de Audit fiind estimate la 57.699 lei, reprezentând contravaloarea cheltuielilor ocazionate de cursurile de perfecţionare decontate aleșilor locali fără aprobarea autorităţii deliberative. Pentru plăţile nelegale se vor calcula foloasele realizate pana ia data achitării prejudiciilor si se va asigura si recuperarea acestora.

In ceea ce priveşte cheltuielile ocazionate de cursurile de perfecţionare ale aleșilor locali, va rugam sa aveţi in vedere ca aceste cheltuieli au fost efectuate cu respectarea stricta a dispoziţiilor art. 41 din Legea 393/2004, conform cărora aleșii locali beneficiază de plata cursurilor de pregătire, formare si perfecţionare  profesionala, organizate de instituţii specializate, in decursul mandatului, conform Hotărârii Consiliului local sau județean; aleșii locali au obligaţia de a participa la cel puţin un curs de pregătire in domeniul administraţiei publice locale in decursul primul an de mandat.

Conform acestor dispoziţii legale, rezulta ca UATF a organizat, in condiţiile legii aceste cursuri de perfecţionare profesionala, in legătura cu care nu exista o opţiune, in sensul ca pot fi sau nu organizate, ci este o obligaţie legala care este si limitata in timp si condiționată numai pentru anumite persoane, respectiv trebuie realizate in decursul primului an de mandat si doar pentru aleșii locali care sunt la primul mandat.

In condiţiile date, in mod evident UATF a respectat rigorile textului de lege invocat anterior, ceea ce înseamnă ca, in niciun caz nu trebuie sa fie r recuperată vreo suma de bani care a fost cheltuita pentru aceste cursuri de pregătire.

1.4. Va rugam sa aveţi in vedere ca înțelegem sa mai contestam punctul 13 din decizie care vizează aplicarea masurilor pentru stabilirea întinderii prejudiciilor si recuperarea acestora, prin întinderea verificărilor asupra contractelor de deszăpezire, operaţiuni la care s-au constatat abateri cauzatoare de prejudicii, prejudiciile cuprinse in raportul de audit fiind estimate la 41.472 iei, reprezentând contravaloarea cantităţilor de lucrări de deszăpezire, decontate de entitate la preturi supraevaluate pentru imobilizarea sumei, fiind calculate dobânzi de 2073,60 lei.

Va rugăm sa reţineţi apărarea noastră, conform căreia procedura urmata de către UATF a respectat cu exactitate dispoziţiile art. 18 alin. 1 lit. e din OUG 34/2006, dar si art. 19 din 34/2006, conform cărora autoritatea contractanta a achiziționat servicii, in urma emiterii unor cereri de oferta, prin selecţia ofertelor primite sau prin achiziţie directa, in măsura in care valoarea estimata a respectivei achiziţii nu a depăşit echivalentul in lei a 30.000 EUR, exclusiv TVA, pentru fiecare achiziţie de produse ori servicii, respectiv a 100.000 EUR, exclusiv TVA pentru fiecare achiziţie de lucrări, in acest ultim caz, achizițiile realizându-se pe baza de document justificativ.

Din documentele care au fost pusa la dispoziţia inspectorilor CC rezulta ca au fost utilizate aceste proceduri, in condiţii legale, iar in ceea ce priveşte lucrările de deszăpezire arătam ca acestea au fost realizate atât pentru condiţii normale de iarna, cat si pentru condiţii extreme, moment la care a fost necesara suplimentarea utilajelor care erau deja contractate cu mult mai multe si de la alte societăţi, deoarece s-a impus, in mod imperios înlăturarea stratului foarte mare de zăpada de pe străzile comunei pentru eliberarea oricăror cai de acces, in condiţiile in care, practic, întreaga populaţie era blocata de cantităţile foarte mari de zăpada ce picaseră.

Conform selecţiei de oferte realizata se poate constata cu uşurinţa ca a fost aleasa oferta cu preţul cel mai redus, astfel încât bugetul local nu a fost in nicio modalitate afectat de aceste contracte încheiate.

1.5.In aceeaşi măsura înţelegem sa contestam dispoziţia CC de la pct. 14 care vizează aplicarea masurilor pentru stabilirea întinderii prejudiciilor si recuperarea acestora, prin extinderea verificărilor asupra plaților efectuate la categoria de operaţiuni economice " Alte cheltuieli cu bunuri si servicii, art. 20.30.30, capitolul 67.02 "Cultura, recreere si religie ", inclusiv pentru obiective care nu aparţin patrimoniului UATCF, la care s-au constatat abateri cauzatoare de prejudicii, prejudiciile cuprinse in Raportul de audit fiind estimate la 117.343,20 lei, reprezentând cheltuieli care nu sunt strict legate de activitatea unității, respectiv achiziţionarea a doua icoane in cuantum de 91.080 lei si contractarea de lucrări in cuantum de 26.263, 20 lei care nu ar fi fost autorizate potrivit legii.

Va rugam sa aveţi in vedere ca atât achiziţionarea icoanelor, cat si efectuarea lucrărilor, care au fost de reparaţii curente, deși se susţine contrariul, se încadrează acelor tipuri de activităţi de sprijinire a cultelor, urmând, astfel sa aveţi in vedere O.G. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult, aparţinând cultelor religioase, recunoscute din România, dar si HG 1470/2002 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. 82/2001.

Se poate constata, astfel ca in condiţiile art. 4 alin. 2 din H.G. 1470/2002 au fost efectuate lucrări de întreținere si reparaţii curente pentru spatiile destinate bisericii si au fost achiziționate icoane, fără sa se poată aprecia in aceste condiţii ca aceste dispoziţii încalcă dispoziţiile legale in materie.

In mod evident, autoritatea publica locala are obligaţia legala de sprijin a unităţilor de cult ortodoxe din localitate, in condiţiile in care peste 99% din populaţia acestei comune este de religie ortodoxa, iar entitatea nu poate sa rămână impasibila la necesităţile bisericii locale.

In acest sens, va rugam sa aveţi in vedere ca niciun control anterior al CC nu a constatat ca aceste cheltuieli ar fi ilegale, nu s-au aplicat masuri de recuperare a vreunei sume de bani, deși astfel de achiziţii au fost realizate de foarte mult timp la nivelul localităţii F.

In acest sens, arătam ca anual, prin hotărârile Consiliul local au fost aprobate sume in cadrul bugetului local pentru anumite investiţii sau lucrări care au fost realizate la nivelul bisericilor din localitate, lucrări care nu au fost, practic, contestate de niciun organ de control.

In dovedirea acestor susţineri, depunem la dosarul cauzei documente din care rezulta legala achiziţionare a icoanelor la care se face referire in actul de control.

1.6.Un alt punct din cadrul deciziei CC pe care înţelegem sa il contestam este pct. 15, cel care vizează aplicarea masurilor pentru stabilirea întinderii prejudiciilor si recuperarea acestora, prin extinderea "verificărilor asupra plăților efectuate pentru întreținerea reţelei de alimentare cu apa, la care s-au constatat abateri cauzatoare de prejudicii, prejudiciile cuprinse in Raportul de audit fiind estimate la 141.326,56 lei reprezentând plaţi nelegale pentru cheltuieli materiale si cheltuieli cu reparaţiile curente efectuate la reţeaua de alimentare cu apa, deși aceste cheltuieli trebuiau efectuate de delegatarul serviciului public S.C. SCF S.R.L.. Pentru plăţile nelegale se vor calcula foloasele nerealizate pana la data achitării prejudiciilor si se va asigura si recuperarea acestora.

In ceea ce priveşte situaţia juridica S.C. SCF S.R.L. , arătam ca in conformitate cu HOTĂRÂREA NR 110 din ' 12. 2010 a Consiliului Local F s-a dispus înfiinţarea unei societăţi comerciale de interes local privind reorganizarea SPGL si delegarea serviciului de alimentare cu apa si canalizare.

In acest sens s-a decis înființarea S.C. SCF S.R.L., societate care a fost înregistrata la ORCP la data de 20.01.2011, societate care are ca unic asociat Consiliul Local al comunei F. 

In actul constitutiv al acestei societăţi comerciale este specificat in cuprinsul art. 23 ca „Prin HCL nr. 110/23.12.2010, s-a aprobat delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare al comunei F, prin atribuire directa in baza art. 31 ind. 1 alin. 1 lit. b din Legea nr 51/2006 si art. 21 ind. 1 alin 1, lit. b. din Legea 241/2006."

De asemenea, conform art. 24 din acelaşi act constitutiv S.C. SCF S.R.L. se subroga SPGL in drepturile si obligațiile acestuia, inclusiv in litigiile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti."

Având in vedere argumentele anterioare va rugam sa constataţi ca SCF S.R.L. este o societate care livrează apa către întreaga populație a comunei F, reprezentând, astfel, un serviciu public  pentru ca serveşte unei utilităţi publice, iar finanţarea efectuării anumitor lucrări de către Comuna F in sprijinul SCF S.R.L. reprezintă o modalitate de a asigura, in condiţii optime furnizarea de apa către populaţie .

In mod concret au fost efectuate lucrări de înlocuire a unor conducte de apa, care formează reţelele de alimentare cu apa si rețelele de canalizare ale comunei F care erau grav avariate si care conduceau la pierderi mari de apa.

Primăria F a finanţat, exclusiv achiziţionarea de conducte de apa, iar lucrările de săpături, montaj si toate celelalte au fost efectuate prin personalul propriu al societăţii.

Foarte importanta este împrejurarea ca atât reţele de alimentare cu apa, cat si reţelele de canalizare ale comunei F fac parte din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei F, astfel cum acesta a fost aprobat prin HCL nr. 20/19.08.1999, publicata in Anexa nr. 51 din Monitorul oficial al României nr. 128 bis din 18.02.2002, respectiv :

- Secţiunea I -bunuri imobile- poziţia nr. 145- reţele alimentare cu apa;

- Secţiunea I -bunuri imobile- poziţia nr. 150- reţele de canalizare;

- Secţiunea I -bunuri imobile- poziţia nr. 168- staţie epurare F si C si reţea canalizare ( program Sapard);

- Secţiunea I -bunuri imobile- poziţia nr. 275- reţele alimentare cu apa bloc 5,6,7,8;

- Secţiunea I -bunuri imobile- poziţia nr. 276- reţele alimentare cu apa, str. Unirii ;

- Secţiunea I -bunuri imobile- poziţia nr. 285-canal colector;

- Secţiunea I -bunuri imobile- poziţia nr. 286- racord canalizare bloc;

- Secţiunea I -bunuri imobile- poziţia nr. 287- reţea canalizare;

- Secţiunea I -bunuri imobile- poziţia nr. 288- reţea canalizare bloc 2A. 2B, 4, 5 A, 6A,7A;

- Secţiunea I -bunuri imobile- poziţia nr. 292- reţea canalizare bloc 2,5,6,7;

- Secţiunea I -bunuri imobile- poziţia nr. 294- reţele canalizare ;

- Secţiunea I -bunuri imobile- poziţia nr. 295- reţea apa bloc 2,7;

- Secţiunea I -bunuri imobile- poziţia nr. 305- reţele apa F;

- Secţiunea I -bunuri imobile- poziţia nr. 306- reţele apa C

Conform inventarului bunurilor din domeniul public care include toate aceste reţele de apa si canalizare, este cert ca UATF avea obligaţia legala sa realizeze lucrările de reparaţii si reabilitări a acestora, astfel încât interpretarea CC conform căreia s-a realizat in mod greşit finanţarea acestor lucrări este total eronata pentru ca, in realitate UATF nu a finanţat o societate comerciala privata, ci nişte lucrări realizate asupra unor bunuri care aparţin domeniului public si pentru deservirea unui serviciu public.

Aprobarea cheltuielilor, in ceea ce priveşte achiziţionarea acestor conducte s-a realizat prin HCL, in condiţiile in care acesta este asociatul unic al societății.

Consideram ca in mod greşit, inspectorii CC au procedat la stabilirea de masuri, in ceea ce priveşte recuperarea acestor sume, in condiţiile in care cheltuirea lor s-a realizat, in mod exclusiv pentru deservirea unui serviciu public al localităţii, astfel cum am arătat anterior.

Mai mult decât atât, autoritatea publica locala are obligaţia de a asigura furnizarea de apa către populaţie care este vitala fiecărei persoane si se circumscrie respectării art. 22 din Constituţie, care se refera la dreptul la viata, precum si dreptul la integritate fizica si psihica, care sunt garantate.

1.7. Ultimul punct din decizie pe care înțelegem sa-l contestam este 16, cei privitor la aplicarea masurilor pentru stabilirea întinderii prejudiciilor si recuperarea acestora prin extinderea verificărilor in cadrul perioadei de prescripţie asupra tuturor plaților efectuate pentru ajutoare de urgenta acordate din bugetul local, operaţiuni la care s-au constatat abateri cauzatoare de prejudicii, prejudiciile cuprinse in Raportul de audit fiind estimate la 364.200 lei, reprezentând ajutoare de urgenta acordate nejustificat din bugetul local sau pentru care nu s-au depus documente justificative care sa probeze modul de utilizare a acestora Pentru plățile nelegale se vor calcula foloasele nerealizate pana la data achitării prejudiciilor si se va asigura si recuperarea acestora.

In ceea ce priveşte acordarea ajutoarelor de urgenta de către autoritatea publica locala, va rugam sa aveţi in vedere ca aceasta s-a realizat in conformitate deplina cu disp. art. 28 alin. 2 din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat si in conformitate cu art. 41 , 42, 43, 44 si 45 din Norma Metodologica de Aplicare a Prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat.

In conformitate cu aceste dispoziţii legale, coroborate, primarii pot acorda ajutoare de urgenta familiilor si persoanelor care se afla in anumite situații de  necesitate, precum si pentru alte situaţii deosebite, stabilite prin HCL.

În drept a fost invocat art. 223 lit. e din Regulamentul privind organizarea si desfăşurarea activităţilor specifice CC, art. 14 si 15 din Legea 554/2001, art. 28 alin. 2 din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat si in conformitate cu art. 41 , 42, 43, 44 si 45 din Norma Metodologica de Aplicare a Prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, art. 4 alin. 2 din H.G. 1470/2002 art. 18 alin. 1 lit e din OUG 34/2006, art. 19 din 34/2006.

 Anexat cererii a fost depus un set de înscrisuri relevante speței.

Prin întâmpinarea formulată de pârâtă la data de 09.12.2016, pârâta CCR - CCP a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată, pentru următoarele motive.

a) Auditorii publici externi din cadrul CCP au efectuat misiunea de audit cu tema "Auditul financiar asupra situaţiilor financiare întocmite la data de 31 decembrie 2015 de UATCF" şi au încheiat Raportul de audit financiar nr. 5843/13.05.2016;

b) Examinând abaterile de la legalitate şi regularitate consemnate în acest act de control, a fost emisă Decizia nr. 16/11.06.2016, prin care au fost dispuse şi următoarele măsuri:

Cap II pct. 1 - " Aplicarea masurilor pentru stabilirea întinderii prejudiciilor si recuperarea acestora prin extinderea verificărilor, in cadrul perioadei de prescripţie, asupra plaților efectuate membrilor comisiei de fond funciar, in baza unor dispoziţii ale primarului emise fără baza legala, operaţiuni la care s-au constatat abateri cauzatoare de prejudicii, prejudiciile cuprinse in Raportul de audit fiind estimate la 288.293 lei din care 230.344 lei suma bruta a sporului de dificultate pentru membrii comisiei de fond funciar si 57.949 lei,  contribuții angajator aferente sporului de dificultate plătit nelegal. Din aceasta, suma de 157.330 lei (123.415 lei drepturi acordate nelegal si 33.915 lei contribuţii angajator) intra sub incidența prevederilor art.2, alin. l din Legea nr.124 din 23 septembrie 2014 privind unele masuri referitoare la veniturile de natura salariala ale personalului plătit din fonduri publice referitoare la exonerarea de la plată a sumelor nerecuperate de către instituţiile publice reprezentând venituri de natura salariala pe care personalul bugetar trebuie sa le restituie drept consecinţa a constatării de către CC a unor prejudicii. Pentru plăţile nelegale se vor calcula foloasele nerealizate până la data achitării prejudiciilor si se va asigura si recuperarea acestora.

Pentru sumele plătite reprezentând contribuţii la bugetele publice se va proceda la regularizarea cu aceste bugete, regularizări care vor face obiectul declaraţiilor rectificative.

Recalcularea conform prevederilor legale a salariilor de baza pentru persoanele cărora le-a fost inclus nejustificat in salariul de baza sporul de dificultate de 50% si sistarea acordării acestuia. ";

Cap II pct. 3 - "Aplicarea masurilor pentru stabilirea întinderii prejudiciilor si recuperarea acestora, prin extinderea verificărilor asupra plăților efectuate pentru plata unor amenzi contravenţionale, operaţiuni la care s-au constatat abateri cauzatoare de prejudicii, prejudiciile cuprinse in Raportul de audit fiind estimate la 80.000 lei reprezentând amenzi plătite nelegal de entitate, stabilite de Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, pentru care ordonatorul de credite nu a angajat ulterior răspunderea patrimonială a persoanelor vinovate, în vederea recuperării sumei. ";

Cap II pct. 8 - 'Aplicarea masurilor pentru stabilirea întinderii prejudiciilor si recuperarea acestora, prin extinderea verificărilor asupra plăţilor efectuate pentru pregătire profesionala, la care s-au constatat abateri cauzatoare de prejudicii, prejudiciile cuprinse in Raportul de audit fiind estimate la 57.699 lei reprezentând contravaloarea cheltuielilor ocazionate de cursurile de perfecţionare decontate aleșilor locali fără aprobarea autorităţii deliberative. Pentru plăţile nelegale se vor calcula foloasele nerealizate până la data achitării prejudiciilor si se va asigura si recuperarea acestora. ";

Cap II pct. 13 - " Aplicarea masurilor pentru stabilirea întinderii prejudiciilor si recuperarea acestora, prin extinderea verificărilor asupra tuturor contractelor de deszăpezire, operaţiuni la care s-au constatat abateri cauzatoare de prejudicii, prejudiciile cuprinse in Raportul de audit fiind estimate la 41.472 lei reprezentând contravaloarea cantităţilor de lucrări de deszăpezire decontate de entitate la preţuri supraevaluate, pentru imobilizarea sumei fiind calculate dobânzi de 2.073,60 lei. ";

Cap II pct. 14 - " Aplicarea masurilor pentru stabilirea întinderii prejudiciilor si recuperarea acestora, prin extinderea verificărilor asupra plaţilor efectuate la categoria de operaţiuni economice "Alte cheltuieli cu bunuri si servicii, art. 20.30.30, capitolul 67.02 „Cultura, recreere si religie", inclusiv pentru obiective care nu aparțin patrimoniului U.A.T.C. F, la care s-au constatat abateri cauzatoare de prejudicii, prejudiciile cuprinse in Raportul de audit fiind estimate la 117.343,20 lei reprezentând cheltuieli care nu sunt strict legate de activitatea entităţii, din care:

- 91.080 lei reprezentând contravaloarea a doua active fixe corporale (icoane) repartizate la Parohia F şi Parohia C, achiziționate fără bază legală din fonduri alocate pentru sprijinirea cultelor religioase;

- 26.263,20 lei reprezentând lucrări care au fost executate pe terenuri care nu aparţin entităţii (încadrate eronat ca reparaţii curente) şi care nu puteau face obiectul unui sprijin financiar întrucât lucrarea nu a fost autorizată potrivit legii.

Pentru imobilizarea sumei au fost calculate foloase nerealizate/dobânzi de 8.214,02 lei. ";

Cap II pct. 15 - " Aplicarea masurilor pentru stabilirea întinderii prejudiciilor si recuperarea acestora, prin extinderea verificărilor asupra plăților efectuate pentru întreţinerea reţelei de alimentare cu apa, la care s-au constatat abateri cauzatoare de prejudicii, prejudiciile cuprinse in Raportul de audit fiind estimate la 141.326,56 lei reprezentând plăţi nelegale pentru cheltuieli materiale şi cheltuieli cu reparaţiile curente efectuate la reţeaua de alimentare cu apa, deşi aceste cheltuieli trebuiau efectuate de delegatarul serviciului public S.C. SCF S.R.L.. Pentru plăţile nelegale se vor calcula foloasele nerealizate până la data achitării prejudiciilor si se va asigura si recuperarea acestora. ";

Cap II pct. 16 - " Aplicarea masurilor pentru stabilirea întinderii prejudiciilor si recuperarea acestora prin extinderea verificărilor în cadrul perioadei de prescripţie asupra tuturor plăţilor efectuate pentru ajutoare de urgenţă acordate din bugetul local, operaţiuni la care s-au constatat abateri cauzatoare de prejudicii, prejudiciile cuprinse in Raportul de audit fiind estimate la 364.200 lei reprezentând ajutoare de urgenţă acordate nejustificat din bugetul local sau pentru care nu s-au depus documente justificative care să probeze modul de utilizare a acestora. Pentru plăţile nelegale se vor calcula foloasele nerealizate până la data achitării prejudiciilor si se va asigura si recuperarea acestora. ".

c) împotriva măsurilor dispuse prin Decizie, în condiţiile prevăzute de pct. 204 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice CC, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi, aprobat prin Hotărârea Plenului CC nr. 155/2014, entitatea verificată a depus Contestaţia nr. 8611/15.07.2016 înregistrată la CCP sub nr. 2601/15.07.2016, care a fost respinsă prin încheierea nr. 9/26.08.2016 a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

II. Cât priveşte cererea de suspendare a executării Deciziei nr. 16/11.06.2016 emisă de CCP, a solicitat respingerea cererii.

1. Actul administrativ se bucură de prezumţia de legalitate, neexecutarea Iui fiind contrară unei bune ordini juridice într-un stat de drept şi o democraţie constituţională.

În consecință, suspendarea actului administrativ ca operaţie juridică de întrerupere vremelnică a efectului acestuia apare ca o situaţie de excepţie de la regula executării din oficiu (executio ex officio).

2. Prin reglementarea actuală a contenciosului administrativ, respectiv art. 14 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în cazuri bine justificate şi pentru prevenirea producerii unei pagube iminente, persoana vătămată poate cere instanţei competente să dispună suspendarea executării actului administrativ până la pronunțarea instanţei de fond.

Din conţinutul art. 14 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, rezultă că pentru soluţionarea favorabilă a cererii de suspendare trebuie îndeplinite cumulativ două condiţii:

a) Cazul să fie bine justificat;

b) Paguba să fie iminentă.

a) Reclamanta nu a inserat în cererea de suspendare a actelor administrative emise de CCR nici un argument care să conducă la concluzia că este vorba despre un "caz bine justificat."

Astfel reclamanta învederează în susţinerea cererii de suspendare argumentele de fapt şi de drept la care a făcut referire în cererea de anulare a actului administrativ dedus judecăţii, împrejurări legate de starea de fapt şi de drept, care, potrivit acesteia, dovedesc nelegalitatea evidentă a deciziei atacate.

Reclamanta arată că se impune recuperarea unor sume exorbitant de mari în baza unor măsuri care nu au nici un temei legal.

Aceste argumente fac referire la fondul cauzei şi vor fi analizate o dată cu cererea de anulare a Deciziei nr. 16/2016, neputând face obiectul analizei în cadrul cererii de suspendare.

1. CU PRIVIRE LA MĂSURA DE LA CAPITOLUL II PCT. 1, reclamanta susține că sporul de dificultate acordat membrilor Comisiei de fond funciar, se aplică în conformitate cu art. II din Legea nr. 263/2006, text de lege care se interpretează în sensul că acordarea sporului nu este limitată în timp la perioada de 1 an de la data intrării în vigoare a legii, atâta vreme cât legea stipulează că sporul se acordă anual.

Menţionăm că auditul efectuat a constatat că reclamanta a plătit sporul de  dificultate prin extinderea nelegală a efectelor Legii nr. 263/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 209/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul proprietăţii, cu modificările şi completările ulterioare.

La art. II din Legea nr. 263/2006 se menţionează că salariaţii instituţiilor publice implicaţi în mod direct în aplicarea legilor fondului funciar, membrii în comisiile constituite în baza art. 12 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de un spor lunar de dificultate de până la 50% din salariul de încadrare, pe o perioadă de un an calculată de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Stabilirea salariaţilor care beneficiază de acest drept şi a cuantumului sporului ce se acordă se face anual de către conducătorul instituţiei implicate în aplicarea dispoziţiilor legale privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra proprietăţii funciare, în limita fondurilor alocate pentru plata salariilor.

Ulterior, prin completările la Legea 263/2006, în urma intrării în vigoare a O.U.G. nr. 136/2006, termenul de acordare a sporului de dificultate a fost prelungit până la 28.12.2007.

Astfel, la art. II din O.U.G. nr. 136/2006 pentru completarea Legii nr. 263/2006 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 209/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul proprietăţii, s-a stipulat în mod clar că sporul de dificultate prevăzut la art. I se asigură din bugetele administraţiei publice centrale sau locale la nivelul cărora sunt numite ori alese persoanele respective şi se acordă pe o perioadă de un an, calculată cu începere de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, adică de la data de 28.12.2006 (data intrării în vigoare a O.U.G.) până la 28.12.2007.

Prin urmare acordarea în limitele prevăzute de lege, a acestui spor de dificultate, trebuia efectuată până la data de 28.12.2007.

Acordarea sporului în baza Legii nr. 263/2006, a avut un scop stimulatoriu, dar temporar, limitat în timp, aspect întărit şi de Decizia Curţii Constituţionale nr. 460/2009 referitoare la excepţia de neconstituționalitate a prevederilor art. I pct. 4 alin. (2) teza I partea finală din Legea nr. 263/2006 privind aprobarea O.U.G nr. 209/2005 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul proprietăţii, prin care s-a statuat că "Sporul reglementat prin dispoziţiile de lege criticate nu reprezintă un drept fundamental, ci constituie, potrivit intenţiei legiuitorului, un spor salariat cu caracter stimulatoriu pentru exercitarea unor activităţi o perioadă determinată. "

In concluzie, pe perioada auditului au fost recalculate salariile de bază pentru persoanele ale căror salarii de reîncadrare au fost stabilite eronat, o dată cu aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 1/2010, prin majorarea nejustificată a acestora cu sporul de dificultate de 50% şi au fost estimate plăţile nelegale efectuate în perioada 2013-2015, în cuantum total de 288.293 lei, din care 230.344 lei drepturi brute şi 57.949 lei contribuţii datorate de angajator.

Aceeaşi abatere a fost reţinută şi în Rapoartele de audit întocmite cu ocazia verificărilor efectuate asupra contului anual de execuţie al bugetului local pentru anii 2009 şi 2012, pentru care s-au aplicat în procedura administrativă prevederile Legii 124/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salariată ale personalului plătit din fonduri publice.

Entitatea auditată a contestat în instanţă deciziile directorului CCP prin care au fost dispuse măsuri de stabilire a întinderii prejudiciilor produse prin acordarea sporului de dificultate în urma misiunilor efectuate în anii 2010 şi 2013, acțiuni soluţionate în mod favorabil CC - CCP.

Astfel, prin Decizia nr. 1228/27.04.2015, Curtea de Apel Ploiești, Secția a II a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a respins recursul formulat de recurenta-reclamantă UATC F, menținându-se soluția instanței de fond de respingere a acţiunii reclamantei împotriva măsurilor dispuse prin Decizia nr. 45/2010 (dosar nr. 326742/2013*).

2. CU PRIVIRE LA MĂSURA DE LA CAPITOLUL II PCT. 3, reclamanta arată că "ordonatorul de credite nu putea să ia măsuri pentru angajarea răspunderii patrimoniale a persoanelor vinovate în vederea recuperării sumei de 80.000 lei, reprezentând amenda achitată, întrucât nu poate fi stabilită o astfel de vinovăţie", susţinând că fapta reţinută de reprezentanţii ANRMAP nu există şi nu poate reprezenta o contravenţie.

Aceste aspecte nu mai pot fi repuse în discuţie şi analizate de instanţa de judecată, atâta vreme cât reclamanta a uzitat de căile legale în vederea contestării procesului -verbal de contravenţie, în situaţia în care a considerat că fapta nu există sau nu prezintă pericol social, acţiune care i-a fost respinsă.

Atâta vreme cât procesul-verbal de contravenţie nu a fost anulat de către o instanţă de judecată nu se poate pune la îndoială legalitatea acestuia.

Mai mult, prin Sentinţa civilă nr. 1807/06.02.2014 Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti a respins, ca neîntemeiată, plângerea contravenţională a primarului comunei F împotriva procesului - verbal seria AR nr. 014/27.05.2013, încheiat m de către A.N.R.M.A.P..

U.A.T.C. F reprezentată legal prin primar DEE a formulat apel, împotriva hotărârii mai sus menţionate, iar în data de 09.06.2015, Tribunalul București a pronunțat Decizia civilă nr. 1807/2014, prin care a respins apelul, sentinţa nr. 1807/06.02.2014 rămânând definitivă.

Ca urmare , reclamanta nu mai poate aduce în prezenta cauză argumente privind existenţa sau nu a faptei contravenţionale, atâta vreme cât există o hotărâre definitivă care consfinţeşte legalitatea amenzii aplicate de către ANRMAP.

 In acest context aprecierile formulate de reprezentanţii entităţii auditate cu privire la faptul că sancţiunile au fost aplicate "în mod abuziv", nemeritate şi pentru fapte care nu pot reprezenta o contravenţie sunt interpretări personale, care nu au la bază nici un temei legal, având în vedere că după exercitarea tuturor căilor legale de atac împotriva celor două procese-verbale de contravenţie, acestea au fost menţinute.

Reprezentanţii reclamantei recunosc că aplicarea unei amenzi contravenţionale în cuantum de 80.000 lei a fost o măsură extrem de împovărătoare pentru autoritatea publică locală care a afectat în mod evident bugetul local, dar în acelaşi timp consideră că nu ar fi legală o măsură de angajare a răspunderii patrimoniale a anumitor funcţionari din cadrul entităţii reclamante, în condiţiile în care nu se poate identifica o persoană vinovată.

Prin afirmaţiile arătate anterior, se recunoaşte producerea unui prejudiciu, a unei pagube, bugetului local, care, în conformitate cu prevederile art. 1357 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, trebuie recuperată de la persoanele responsabile.

Faţă de cele prezentate anterior, rezultă că faptele pentru care au fost aplicate cele două amenzi contravenţionale există, au fost constatate de o instituţie abilitată şi sancţiunile aplicate au fost menţinute de către instanţele competente.

Faptele care au condus la prejudicierea bugetului local au fost săvârşite de membrii comisiilor de achiziţii care şi-au îndeplinit defectuos atribuţiile de serviciu şi care, în conformitate cu prevederile art. 253 şi art. 254 din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, răspund patrimonial pentru pagubele produse cu vinovăţie patrimoniului autorităţii sau instituţiei publice în care funcţionează.

3. CU PRIVIRE LA MĂSURA DE LA CAPITOLUL II PCT. 8, reclamanta susține că plățile efectuate pentru pregătirea profesională a aleșilor locali au fost efectuate în conformitate cu dispoziţiile art. 41 din Legea nr. 393/2004.

Susţinerile reclamantei sunt neîntemeiate întrucât obligaţia legală a acesteia era ca în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, să adopte o hotărâre de consiliu local, prin care să fie aprobată o astfel de plată a cursurilor de pregătire, formare si perfecţionare profesională, organizate de instituţii specializate, pe care să le urmeze aleșii locali.

Astfel, reclamanta a efectuat în perioada iulie-noiembrie 2015, pentru un număr de 12 aleşi locali, plăţi pentru servicii de formare profesională în valoare totală de 11.520 lei, servicii de cazare în valoare de 40.680 lei şi cheltuieli de deplasare în valoare de 5.499 lei (3.867 lei cazare şi 1.632 lei diurnă), fără a adopta o hotărâre de consiliu local în acest sens, prin care să fie aprobată participarea aleșilor locali la cursuri de perfecţionare.

Cursurile au fost organizate de S.C. FC S.R.L. P, iar serviciile de cazare au fost contractate de la S.C. FT S.R.L. P, S.C. HC S.R.L. B.

Valoarea estimativă a abaterii constatate este de 57.699 lei.

Reclamanta nu a respectat dispoziţiile art. 14 alin. (3), art. 23 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale.

4. CU PRIVIRE LA MĂSURA DE LA CAPITOLUL II PCT. 13 din Decizia nr. 16/2016, reclamanta a menţionat că au fost respectate prevederile legale privind atribuirea contractelor de achiziţie publică pentru servicii de deszăpezire şi că prin selectarea ofertelor cu preţul cel mai scăzut nu a fost afectat bugetul local.

Susţinerile reclamantei sunt neîntemeiate, întrucât în anul 2012, entitatea auditată a atribuit direct un număr de 4 contracte de prestări servicii, după cum urmează:

1.contractul de prestări servicii înregistrat la entitate sub nr. 2864/24.02.2012 încheiat cu S.C. MC S.R.L. în valoare de 24.360 lei fără TVA;

2.contractul de prestări servicii înregistrat la entitate sub nr. 2869/21.02.2012 S.C. MC S.R.L. în valoare de 8.190 lei fără TVA;

3.contractul de prestări servicii înregistrat la entitate sub nr. 2207/10.02.2012 S.C. CM ŞI S S.R.L. în valoare de 4.838,71 lei fără TVA;

4.contractul de prestări servicii înregistrat la entitate sub nr. 2387/13.02.2012 S.C. AC S.R.L. în valoare de 64.789,97 lei fără TVA.

Valoarea fără TVA a celor 4 contracte a fost în sumă totală de 102.168,68 lei, echivalentul a 23.483,31 euro la cursul de schimb de 4,3506 lei/euro stabilit de BNR pentru luna februarie 2012, depăşind astfel pragul de 15.000 de euro până la care entitatea putea să atribuie direct contracte de achiziţie publică.

La nivelul U.A.T.C. F nu au fost respectate normativele privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice, în sensul că, nu au fost elaborate programe de pregătire de iarnă şi nici planuri operative de acţiune pe timpul iernii, nu au fost respectate termenele de încheiere a contractelor cu terţii şi nu a fost organizată evidenţa activităţii privind combaterea poleiului şi înzăpezirii şi privind deszăpezirea drumurilor din administrare pe timp de iarnă, pe fiecare bază de deszăpezire (Jurnal de activitate pe timp de iarnă).

Reclamanta a atribuit direct toate contractele de achiziţii publice de servicii de deszăpezire, depăşind în anul 2012 valoarea maximă până la care se puteau efectua astfel de operaţiuni.

Reclamanta a încheiat contracte de prestări de servicii de deszăpezire cu agenţi economici care nu deţin utilaje, situaţie în care, în contextul neorganizării evidenţei activităţilor privind combaterea poleiului şi înzăpezirii şi privind deszăpezirea drumurilor din administrare pe timp de iarnă, există îndoieli cu privire la realitatea serviciilor decontate de entitate.

In anul 2015 au fost decontate servicii de deszăpezire cu vola la preţuri supraevaluate estimate la suma de 41.472 lei. Pentru imobilizarea sumei de 41.472 lei în plăţi nelegale, au fost estimate dobânzi penalizatoare în sumă de 2.073,60 lei. 

Referitor la prejudiciul estimat în timpul misiunii de audit reprezentând servicii de deszăpezire decontate la preţuri supraevaluate, reprezentanţii reclamantei nu au prezentat nici o justificare care să probeze elementele de cost care au stat la baza tarifelor înscrise în contractul 14.342/27.11.2014, respectiv:

- închiriere voia mare (4,6"mc) 450 lei/oră;

- închiriere buldoexcavator 150 lei/oră;

- închiriere freza pietonală 89 lei/oră".

Executantul S.C. MC S.R.L. nu deţine utilajele pe care s-a oferit să le utilizeze în cadrul contractului 14.342/27.11.2014, iar preţul de 450 lei/oră ofertat pentru volă este nejustificat de mare. Având în vedere că S.C. MC S.R.L. nu a putut să probeze provenienţa utilajelor şi că la nivelul entităţii nu există documente care să justifice cantităţile de ore funcţionare utilaje înscrise în bonurile de lucru, respectiv: 259 ore funcţionare volă, 144 de ore funcţionare buldoexcavatorul şi 276 de ore funcţionare freză pietonală, în mod corect au fost puse la îndoială cantităţile de servicii real executate.

Situaţii similare în care au fost decontate servicii de deszăpezire (cantităţi de ore utilaj) au fost constatate şi în alte cazuri către firme care nu deţin utilaje sau mijloace de transport, după cum urmează:

- S.C. MC S.R.L. a înscris în situaţia de lucrări nr. 4104/23.03.2012 cantitatea de 232 ore funcţionare utilaj (buldoexcavator), acceptată şi decontată de entitate, deşi agentul economic nu deţine un astfel de utilaj (conform datelor furnizate de Compartimentul de impozite şi taxe locale);

- S.C. M S.R.L. a înscris în situaţia de lucrări înregistrată la entitate sub nr. 3498/13.03.2012, cantitatea de 78 ore funcţionare utilaj, deşi agentul economic nu deţine un astfel de utilaj (conform datelor furnizate de Compartimentul de impozite şi taxe locale);

- S.C. AC S.R.L. a înscris în situaţiile de lucrări anexate la facturile fiscale nr. 02/07.03.2012 în valoare de 44.789,97 lei şi nr. 03/04.04.2012 în valoare de 20.000 lei, activităţile de încărcat în auto şi transport în afara localităţii a cantităţilor de 1.707 tone zăpada şi de 1.055,75 tone zăpada, deşi agentul economic nu deţine un astfel de utilaj (conform datelor furnizate de Compartimentul de impozite şi taxe locale).

Cu privire la preţurile practicate, în lipsa oricăror justificări, acestea au fost comparate cu preţurile pentru servicii similare, respectiv cu cel de 180 lei/oră stabilit în contractul de închiriere încheiat între S.C. USL S.R.L. P şi S.C. PC S.A..

Preţul de 180 lei/ora de funcţionare utilaj este comparabil cu preţurile practicate şi de alţi furnizori de servicii de deszăpezire, aşa cum rezultă din situaţia prezentată de IPJP.

Astfel, la nivelul altor unităţi administrativ-teritoriale au fost practicate următoarele tarife:

Comuna T -160 lei/oră fără TVA pentru deszăpezire; pentru împrăştiere material antiderapant - 240 lei/oră Comuna TV 75 lei/oră Comuna VD 95 lei/oră intervenţie fără TVA Oraşul A

- curăţat mecanizat zăpadă şi gheaţă (răspânditor şi lama) 191,67 lei/oră funcţionare - curăţat mecanizat zăpadă şi gheaţă (freza) 24,53 lei/oră funcţionare

- curăţat manual zăpadă şi gheaţă 0,1884 lei/mp

- încărcat zăpadă şi transportat 11,33 lei/mc

- împrăştiat material antiderapant 191,67 lei/oră funcționare

Orașul U prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor este de maxim 20.800 lei, pentru un număr de 160 de ore, respectiv 130 lei/oră.

Orașul VM tarif pe oră în funcţie de utilaj, între 93 lei/h 136,4 lei/h.

Comuna CM 120 ron/oră Reprezentanţii entităţii auditate au afirmat că au fost respectate prevederile legislaţiei privind achiziţiile publice, în sensul că a fost selectat preţul cel mai scăzut din trei oferte, fără să ia în calcul că preţurile din toate cele 3 oferte erau supraevaluate (aspecte care pun la îndoială modul în care au fost obţinute aceste oferte).

Astfel, serviciile de deszăpezire au fost achiziționate în anul 2012, cu încălcarea prevederilor art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, respectiv au fost decontate servicii la preţuri supraevaluate.

5. CU PRIVIRE LA MĂSURA DE LA CAPITOLUL II PCT. 14 reclamanta învederează că "... achiziţionarea icoanelor, cât şi efectuarea lucrărilor, au fost lucrări de reparaţii curente, care se încadrează în acele tipuri de activităţi de sprijinire a cultelor, urmând, astfel încât trebuie avută în vedere O.G. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult, aparţinând cultelor religioase, recunoscute din România, dar şi H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. 82/2001."

Totodată, se mai arată că, autoritatea publică locală are obligaţia legală de sprijin a unităţilor de cult ortodoxe din localitate, în condiţiile în care peste 99% din populaţia acestei comune este de religie ortodoxă, iar entitatea nu poate să rămână impasibilă la necesităţile bisericii locale.

U.A.T.C. F a efectuat plăţi nelegale de la capitolul 67.02 „Cultura, recreere şi religie" estimate la suma de 117.343,20 lei, pentru care, în timpul misiunii de audit au fost estimate foloase nerealizate (majorări de întârziere până la data de 10.05.2016) în valoare de 8.214,02 lei.

Prin suportarea direct din bugetul local a costului unor lucrări de natura investiţiilor, reparaţiilor capitale sau pentru achiziţia de obiecte de inventar şi mijloace fixe s-a majorat nejustificat patrimoniul entităţii cu suma de 902.337,45 lei.

Reclamanta putea acorda un sprijin financiar din bugetul local în condiţiile art. 3 alin. (3) din O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată.

Potrivit art. 3 alin. (3) din O.G. nr. 82/2001, republicată - de la bugetele locale se pot aloca fonduri pentru completarea fondurilor proprii necesare pentru întreţinerea şi funcţionarea unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri reduse, pentru construirea ori repararea lăcașurilor de cult şi pentru conservarea şi întreţinerea bunurilor aparţinând cultelor şi care fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil, pentru amenajarea şi întreţinerea muzeelor cultural-religioase, pentru construirea şi repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult, a sediilor unităţilor de învăţământ teologic proprietate a cultelor recunoscute, pentru construirea, amenajarea şi repararea clădirilor având destinaţia de aşezăminte de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult, precum şi pentru activităţile de asistenţă socială şi medicală susţinute de acestea.

La art. 5 din Anexa la Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 1470/2002 republicată, se stipulează că alocarea sumelor prevăzute la art. 4 se realizează prin hotărâre a consiliilor locale, judeţene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureștii, la solicitarea unităţii centrale de cult, formulată pe baza cererilor primite de la unităţile locale de cult, care conţin documentele prevăzute la art. 14 alin. (1).

Justificarea sprijinului financiar acordat potrivit art. 3 din ordonanţă trebuia efectuată conform dispoziţiilor art. 15 din Normele metodologice, aprobate prin H.G. nr. 1470/2002, iar potrivit art. 16 sumele alocate ca sprijin financiar conform art. 3 din ordonanţă trebuia să fie transmise direct solicitantului, integral ori eşalonat, cu informarea unităţii centrale de cult, sau transmise direct unităţii centrale de cult, după caz.

Reclamanta a acordat sprijinul financiar pentru construirea lăcașului de cult fără să existe o cerere din partea unităţii centrale de cult, documente justificative care să fie prezentate reclamantei de către unitatea de cult.

In timpul misiunii de audit financiar s-a constatat că entitatea a efectuat plăţi din bugetul local pentru susţinerea cultelor religioase astfel: în perioada 2010-2015, doar 70.000 lei au fost viraţi direct unităţilor de cult, dar şi în această situaţie nu au fost întocmite protocoale de finanţare, iar în perioada 2010-2015, au fost efectuate plăţi în sumă de 1.334.195,44 lei direct de entitate, pentru achiziţia unor obiecte de inventar, active fixe corporale, servicii de publicitate şi reclamă, lucrări de reparaţii curente, modernizări şi construcţii noi având ca beneficiari unităţile de cult.

Cu toate că nu au fost efectuate protocoale de finanţare, în timpul misiunii de audit au fost estimate prejudicii numai pentru situaţiile în care s-a constatat că plăţile au fost efectuate pentru alte situaţii decât cele stabilite de legislaţia în vigoare, respectiv pentru achiziţia de mijloace fixe (icoane) şi pentru lucrări neautorizate.

Cu privire la lucrările de reparaţii, menţionăm că prin referatul înregistrat la entitate sub nr. 15.481/11.11.2015, domnul CG - viceprimar al comunei F a solicitat încheierea unui contract de execuţie lucrări privind reparaţia prin betonare a mai multor locaţii în suprafaţa totală de 3.100 mp, între care şi „Alei cimitir ortodox F = 360 mp".

Menţionăm că Cimitirul ortodox F nu figurează în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public sau privat al comunei F.

 6. CU PRIVIRE LA MĂSURA DE LA CAPITOLUL II PCT. 15 reclamanta susține că S.C. SCF S.R.L. este o societate care livrează apă către întreaga populaţie a comunei F, reprezentând, astfel, un serviciu public pentru că serveşte unei utilităţi publice, iar finanţarea efectuării anumitor lucrări de către Comuna F în sprijinul SCF S.R.L. reprezintă o modalitate de a asigura, în condiţii optime furnizarea de apă către populaţie.

În mod concret au fost efectuate lucrări de înlocuire a unor conducte de apă, care erau grav avariate şi care conduceau la pierderi mari de apă.

Societatea era în pragul falimentului, întrucât către aceasta erau facturate sume nejustificat de mari de către distribuitorul de la nivel judeţean al apei, astfel încât era în imposibilitatea să depăşească acel moment şi să procedeze la achiziţionarea de conducte pentru a se furniza apă, în condiţii optime întregii populaţii a comunei.

Menţionăm că în conformitate cu prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare şi concesionarea bunurilor proprietate publică afectate furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare înregistrat la entitate sub nr. 4567/08.04.2011 S.C. SCF S.R.L.. trebuia să efectueze toate reparaţiile curente din fonduri proprii, respectiv din sumele încasate de la populaţie ca elemente de cost incluse în tarif.

Legislaţia în vigoare nu prevede posibilitatea proprietarului de a finanţa cheltuielile curente pe perioada concesionării unui serviciu public, această obligaţie revenind concesionarului.

Prin H.C.L. nr. 110/23.12.2010, s-a aprobat înfiinţarea societăţii comerciale de interes local S.C. SCF S.R.L.. F, având asociat unic comuna F, precum şi delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apa şi canalizare al comunei F către nou înființata S.C. SCF S.R.L..

În aceeași ședință a consiliului local a fost aprobat contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa şi de canalizare şi concesionarea bunurilor proprietate publica afectate furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apa şi canalizare înregistrat la entitate sub nr. 4567/08.04.2011.

La art. 14 şi 17 al Cap. VIII - Finanţarea serviciului public din Contractul de delegare canalizare înregistrat la entitate sub nr. 4567/08.04.2011 s-a precizat că finanţarea cheltuielilor curente pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilitate publica care fac obiectul prezentului contract, precum şi pentru întreţinerea, exploatarea şi funcţionarea sistemelor aferente se realizează pe criterii economice şi comerciale; mijloacele materiale şi financiare necesare desfăşurării activităţii se asigura prin bugetele de venituri şi cheltuieli ale delegatului, respectiv ale S.C. SCF S.R.L...

Totodată s-a prevăzut că preţurile şi tarifele aferente serviciilor de utilităţi publice se fundamentează pe baza cheltuielilor de producţie se exploatare, a cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, a costurilor pentru protecţia mediului, a costurilor financiare asociate creditelor contractate şi include o cotă pentru crearea surselor de dezvoltare şi modernizare a sistemului.

Cu toate acestea, deși obligaţia efectuării reparaţiilor curente revenea S.C. SCF S.R.L.., în perioada 01.06.2014-31.12.2015, U.A.T.C. F a efectuat cheltuieli din bugetul local prin decontarea unor servicii de reparaţii curente executate de delegat sau prin achiziţia unor materiale care au fost puse la dispoziţia acestuia în vederea efectuării lucrărilor. Menţionăm că anterior datei de 01.06.2014, au fost practicate tarifele aprobate prin H.C.L. nr. 17/31.03.2009, în a căror structură de costuri nu au fost prevăzute cheltuieli cu reparaţiile curente.

Reclamanta nu a respectat dispoziţiile art. 9 alin. (4) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, respectiv dispoziţiile art. 14 alin. (3), art. 23 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale.

7. Reclamanta a arătat în legătură cu MĂSURA DE LA CAPITOLUL II PCT. 16 că toate sumele acordate s-au încadrat în dispoziţiile hotărârilor Consiliului Local, atât în ceea ce priveşte cuantumul acestora, cât şi condiţiile de acordare, hotărâri care au fost date anual şi în care sunt prevăzute acele cazuri şi situaţii în care se pot acorda ajutoare de urgenţă.

În ceea ce priveşte susţinerea că pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă nu au fost depuse documente care să probeze modul de utilizare a acestora, a învederat că legea nu prevede decât obligaţia efectuării anchetei sociale, astfel cum a arătat anterior şi că în dosare se regăsesc şi anumite dovezi privitoare la starea de nevoie a solicitanţilor.

Contrar susţinerilor reclamantei, din bugetul local s-au efectuat plăţi nelegale în sumă de 364.200 lei, reprezentând ajutoare de urgenţă acordate nejustificat sau pentru care nu s-au depus documente justificative privind modul de utilizare a acestor ajutoare.

U.A.T.C. F a acordat în perioada 2014-2015 un număr de 276 de ajutoare de urgenţă pentru efectuarea unor investigaţii medicale, intervenţii chirurgicale, achiziţii de proteze etc, deşi în 219 cazuri beneficiarii de ajutoare de urgenţă aveau calitatea de asigurat/coasigurat al sistemului public de asigurări de sănătate şi beneficiau de pachetul de bază.

Din cele 219 cazuri, doar 12 beneficiari au depus documente prin care justifică parţial său integral sumele acordate cu titlul de ajutoare de urgenţă (17.646,50 lei valoarea justificată din 29.400 lei acordat).

In celelalte 207 cazuri pentru care au fost acordate ajutoare de urgenţă în sumă totală de 364.200 lei, nu există documente care să justifice nici motivele acordării ajutorului, având în vedere că aceștia erau asigurați/coasiguraţi ai sistemului public de asigurări de sănătate şi nici modul de utilizare a sumelor plătite de la bugetul local.

Acordarea acestor ajutoare s-a făcut în condiţii de nerespectare a lit. d) din anexele la H.C.L. nr. 21/25.03.2013 şi la H.C.L. nr. 7/10.02.2015, unde s-a menționat că pot fi acordate ajutoare de urgenţă atunci când „starea de sănătate (confirmată prin certificate medicale, reţete, etc.) este de natură să impună costuri mari care nu pot fi acoperite prin pachetul de asigurări de sănătate cum ar fi medicamentele".

Prin angajarea şi plata unor astfel de cheltuieli reclamanta nu a respectat prevederile art. 14 alin. (3), art. 54 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale.

În drept a fost invocat art. 205 Cpc.

Prin încheierea de ședință din 21.12.2016, instanța a dispus respingerea cererii de suspendare ca neîntemeiată, cu motivarea din încheierea respectivă.

La termenul de judecată din 07.12.2007, părțile au solicitat și instanța a încuviințat proba cu înscrisuri  și proba cu expertiză specialitatea contabilitate.

La data de 22ianuarie 2019 a fost depus raportul de expertiză specialitatea contabilitate întocmit de expert, BAM, la care reclamanta a avut obiecțiuni pe care instanța le-a încuviințat în parte, iar expertul a  refăcut raportul de expertiză raportat la obiecțiunile admise.

Analizând actele și lucrările cauzei, instanța a reținut și a constatat următoarele:

Auditorii publici externi din cadrul CCP au efectuat misiunea de audit cu tema "Auditul financiar asupra situațiilor financiare întocmite la data de 31 decembrie 2015 de UATCF" şi au încheiat Raportul de audit financiar nr. 5843/13.05.2016;

Examinând abaterile de la legalitate şi regularitate consemnate în acest act de control, a fost emisă Decizia nr. 16/11.06.2016, prin care au fost dispuse şi următoarele măsuri:

Cap II pct. 1 - " Aplicarea masurilor pentru stabilirea întinderii prejudiciilor si recuperarea acestora prin extinderea verificărilor, in cadrul perioadei de prescripție, asupra plaților efectuate membrilor comisiei de fond funciar, in baza unor dispoziții ale primarului emise fără baza legala, operațiuni la care s-au constatat abateri cauzatoare de prejudicii, prejudiciile cuprinse in Raportul de audit fiind estimate la 288.293 lei din care 230.344 lei suma bruta a sporului de dificultate pentru membrii comisiei de fond funciar si 57.949 lei,  contribuții angajator aferente sporului de dificultate plătit nelegal. Din aceasta, suma de 157.330 lei (123.415 lei drepturi acordate nelegal si 33.915 lei contribuții angajator) intra sub incidența prevederilor art.2, alin. l din Legea nr.124 din 23 septembrie 2014 privind unele masuri referitoare la veniturile de natura salariala ale personalului plătit din fonduri publice referitoare la exonerarea de la plată a sumelor nerecuperate de către instituțiile publice reprezentând venituri de natura salariala pe care personalul bugetar trebuie sa le restituie drept consecința a constatării de către CC a unor prejudicii. Pentru plățile nelegale se vor calcula foloasele nerealizate până la data achitării prejudiciilor si se va asigura si recuperarea acestora.

Pentru sumele plătite reprezentând contribuții la bugetele publice se va proceda la regularizarea cu aceste bugete, regularizări care vor face obiectul declarațiilor rectificative.

Recalcularea conform prevederilor legale a salariilor de baza pentru persoanele cărora le-a fost inclus nejustificat in salariul de baza sporul de dificultate de 50% si sistarea acordării acestuia. ";

Cap II pct. 3 - "Aplicarea masurilor pentru stabilirea întinderii prejudiciilor si recuperarea acestora, prin extinderea verificărilor asupra plăților efectuate pentru plata unor amenzi contravenționale, operațiuni la care s-au constatat abateri cauzatoare de prejudicii, prejudiciile cuprinse in Raportul de audit fiind estimate la 80.000 lei reprezentând amenzi plătite nelegal de entitate, stabilite de Autoritatea Națională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizițiilor Publice, pentru care ordonatorul de credite nu a angajat ulterior răspunderea patrimonială a persoanelor vinovate, în vederea recuperării sumei. "

Cap II pct. 8 - 'Aplicarea masurilor pentru stabilirea întinderii prejudiciilor si recuperarea acestora, prin extinderea verificărilor asupra plăților efectuate pentru pregătire profesionala, la care s-au constatat abateri cauzatoare de prejudicii, prejudiciile cuprinse in Raportul de audit fiind estimate la 57.699 lei reprezentând contravaloarea cheltuielilor ocazionate de cursurile de perfecționare decontate aleșilor locali fără aprobarea autorității deliberative. Pentru plățile nelegale se vor calcula foloasele nerealizate până la data achitării prejudiciilor si se va asigura si recuperarea acestora. ";

Cap II pct. 13 - " Aplicarea masurilor pentru stabilirea întinderii prejudiciilor si recuperarea acestora, prin extinderea verificărilor asupra tuturor contractelor de deszăpezire, operațiuni la care s-au constatat abateri cauzatoare de prejudicii, prejudiciile cuprinse in Raportul de audit fiind estimate la 41.472 lei reprezentând contravaloarea cantităților de lucrări de deszăpezire decontate de entitate la preturi supraevaluate, pentru imobilizarea sumei fiind calculate dobânzi de 2.073,60 lei. ";

Cap II pct. 14 - " Aplicarea masurilor pentru stabilirea întinderii prejudiciilor si recuperarea acestora, prin extinderea verificărilor asupra plăților efectuate la categoria de operațiuni economice "Alte cheltuieli cu bunuri si servicii, art. 20.30.30, capitolul 67.02 „Cultura, recreere si religie", inclusiv pentru obiective care nu aparțin patrimoniului U.A.T.C. F, la care s-au constatat abateri cauzatoare de prejudicii, prejudiciile cuprinse in Raportul de audit fiind estimate la 117.343,20 lei reprezentând cheltuieli care nu sunt strict legate de activitatea entității, din care:

- 91.080 lei reprezentând contravaloarea a doua active fixe corporale (icoane) repartizate la Parohia F şi Parohia C, achiziționate fără bază legală din fonduri alocate pentru sprijinirea cultelor religioase;

- 26.263,20 lei reprezentând lucrări care au fost executate pe terenuri care nu aparțin entității (încadrate eronat ca reparații curente) și care nu puteau face obiectul unui sprijin financiar întrucât lucrarea nu a fost autorizată potrivit legii.

Pentru imobilizarea sumei au fost calculate foloase nerealizate/dobânzi de 8.214,02 lei. ";

Cap II pct. 15 - " Aplicarea masurilor pentru stabilirea întinderii prejudiciilor si recuperarea acestora, prin extinderea verificărilor asupra plăților efectuate pentru întreținerea rețelei de alimentare cu apa, la care s-au constatat abateri cauzatoare de prejudicii, prejudiciile cuprinse in Raportul de audit fiind estimate la 141.326,56 lei reprezentând plăti nelegale pentru cheltuieli materiale şi cheltuieli cu reparațiile curente efectuate la rețeaua de alimentare cu apa, deși aceste cheltuieli trebuiau efectuate de delegatarul serviciului public S.C. SCF S.R.L.. Pentru plățile nelegale se vor calcula foloasele nerealizate până la data achitării prejudiciilor si se va asigura si recuperarea acestora. ";

Cap II pct. 16 - " Aplicarea masurilor pentru stabilirea întinderii prejudiciilor si recuperarea acestora prin extinderea verificărilor în cadrul perioadei de prescripție asupra tuturor plăților efectuate pentru ajutoare de urgență acordate din bugetul local, operațiuni la care s-au constatat abateri cauzatoare de prejudicii, prejudiciile cuprinse in Raportul de audit fiind estimate la 364.200 lei reprezentând ajutoare de urgenta acordate nejustificat din bugetul local sau pentru care nu s-au depus documente justificative care să probeze modul de utilizare a acestora. Pentru plățile nelegale se vor calcula foloasele nerealizate până la data achitării prejudiciilor si se va asigura si recuperarea acestora. ".

Împotriva măsurilor dispuse prin Decizie, în condițiile prevăzute de pct. 204 din Regulamentul privind organizarea şi desfășurarea activităților specifice CC, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activități, aprobat prin Hotărârea Plenului CC nr. 155/2014, entitatea verificată a depus Contestația nr. 8611/15.07.2016 înregistrată la CCP sub nr. 2601/15.07.2016, care a fost respinsă prin încheierea nr. 9/26.08.2016 a Comisiei de soluționare a contestațiilor.

Cu privire la prima măsură contestată, respectiv cap II.pct.1 din decizie, instanța reține următoarele:

Chestiunea litigioasa o constituie interpretarea dispozițiilor cuprinse in lege care prevăd posibilitatea acordării sporului lunar de dificultate salariaților implicați in mod direct in aplicarea legilor fondului funciar.

In acest sens, se constata ca art. II alin 1 din Legea nr 263/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 209/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul proprietății are următorul conținut: 

Salariații instituțiilor publice implicați în mod direct în aplicarea legilor fondului funciar, membrii în comisiile constituite în baza art. 12 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de un spor lunar de dificultate de până la 50% din salariul de încadrare, pe o perioadă de un an calculată de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Stabilirea salariaților ca re beneficiază de acest drept și a cuantumului sporului ce se acordă se face anual de către conducătorul instituției implicate în aplicarea dispozițiilor legale privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra proprietății funciare, în limita fondurilor alocate pentru plata salariilor.

Din  decizia nr. 460/02.04.2009 a Curții Constituționale, prin care s-a soluționat excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. I pct. 4 alin. 2 teza I partea finala din Legea nr. 263/2006, rezulta ca sporul salarial in discuție are caracter stimulatoriu pentru exercitarea anumitor activități pe o perioada determinata.

Având in vedere, pe de o parte, ca acest spor se acorda in limita fondurilor alocate pentru plata salariilor si perioada de un an prevăzută de lege se întinde pe doi ani bugetari, iar pe de alta parte ordonatorul de credite, potrivit art. 23 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, are obligația de a angaja si de a utiliza creditele bugetare numai in limita prevederilor si destinațiilor aprobate, prin paragraful 2 al alin. 1 din art. 2 din Legea nr. 263/2006 s-a statuat dreptul acestuia din urma de a stabili atât salariații care beneficiază de acest spor, cat si cuantumul sporului ce se acorda anual in cei doi ani bugetari pe care se întinde perioada de un an de acordare a sporului.

Prin urmare, dispozițiile legale mai sus arătate prevăd atât data de la care se acorda sporul lunar de dificultate, cat si data pana la care se poate acorda acest spor, instanța neputând lua in considerare interpretarea reclamant ei , conform căreia  acest spor se acorda pe o durata incerta, pana la finalizarea activității comisiei de fond funciar.

Sporul în discuție a fost stabilit fără respectarea dispozițiilor legale, din anul 2010 nu mai putea fi acordat, neexistând un act normativ special care să-l prevadă, iar Legea 263/2006 a fost abrogată implicit prin Legea cadru 330/2009, întrucât de la 1.01.2010 drepturile salariale ale personalului plătit din fonduri publice sunt și rămân în mod exclusiv cele prevăzute de această lege, în același sens fiind și prevederile art.3 lit.b din Legea 284/2010.

Față de considerentele expuse mai sus, tribunalul a constatat că sporul de dificultate ce era reglementat de Legea 263/2006, cu caracter stimulatoriu și nu permanent, nu mai poate fi acordat din anul 2010, dată la care a intrat în vigoare Legea 330/2009, că acest spor nu se regăsește în enumerarea expresă din lege, respectiv art.18-23, precum si faptul că ulterior acestui an nu a fost emis un act normativ care să prevadă expres acest spor .

In concluzie, tribunalul a constatat ca sunt legale si temeinice masurile impuse la pct. II. 1 din dispozitivul deciziei nr.  16/2016  emise de  CCP.

Cu privire la critica adusă CAP.II. pct.3 din decizia contestată, relativ la  aplicarea măsurilor pentru stabilirea întinderii prejudiciilor și recuperarea acestora, prin extinderea verificărilor asupra plăților efectuate pentru plata unor amenzi contravenționale, operațiuni la care s-a constatat abateri cauzatoare de prejudicii, prejudiciile cuprinse în Raportul de audit fiind estimate la 80.000 lei reprezentând amenzi plătite nelegal de entitate stabilite de Autoritatea  Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, pentru care ordonatorul de credite nu a angajat ulterior răspunderea patrimonială a persoanelor vinovate, în vederea recuperării sumei, instanța a reținut că Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea  Achizițiilor Publice a constatat că unitatea contractantă, în speță reclamanta nu a respectat  prevederile art.2 alin.1, art. 178 alin.2,art. 56 alin. 1 din O.U.G. NR. 34/2006 și art. 56 din H.G. 71/2000, fiind sancționată contravențional cu amenzii în cuantum de 60.000 lei, respectiv 20.000 lei.

Instanța a reținut că U.A.T.C. F a atacat în instanță cele două procese-verbale de contravenție prin care au fost aplicate aceste măsuri,  iar instanțele  au menținut procesele verbale de contravenție ca fiind legale și temeinice.

Instanța a mai reținut că faptele care au condus  la prejudicierea bugetului local au fost săvârșite de membrii comisiilor de achiziții care și-au îndeplinit defectuos atribuțiile de serviciu și care în conformitate cu prevederile art. 253 și 254 din Legea 53/2003 privind Codul muncii, răspund patrimonial pentru pagubele produse cu vinovăție patrimoniul autorității sau instituției publice în care funcționează.

Potrivit art. 84 lit. c) din Legea nr. 188/1999 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, "răspunderea civilă a funcționarului public se angajează:

c) pentru daunele plătite de autoritatea sau instituția publică, în calitate de comitent, unor terțe persoane, în temeiul unei hotărâri judecătorești definitive şi irevocabile"

Aşa cum rezultă din cuprinsul art. 85 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, repararea pagubelor aduse autorității sau instituției publice în situațiile prevăzute la art. 84 lit. a) şi b) se dispune prin emiterea de către conducătorul autorității sau instituției publice a unui ordin sau a unei dispoziții de imputare, în termen de 30 de zile de la constatarea pagubei, sau, după caz, prin asumarea unui angajament de plată, iar în situația prevăzută la lit. c) a aceluiași articol, pe baza hotărârii judecătorești definitive şi irevocabile.

Nu au fost respectate totodată prevederile art. 14 alin. (2), (3) din Legea nr. 273/2006 cu modificările şi completările ulterioare, unde se stipulează că nicio cheltuiala nu poate fi înscrisă în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) si nici nu poate fi angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala.

În consecință, aprecierile formulate de reclamantă cu privire la faptul că sancțiunile au fost aplicate,, în mod abuziv ”, nemeritate și pentru fapte care nu pot reprezenta o contravenție sunt simple susțineri fără un suport temeinic și legal.

Cu privire la  măsura de la cap. II pct.8, privind plățile efectuate pentru pregătirea profesională a aleșilor locali , instanța a reținut  că reclamanta a efectuat în perioada iulie – noiembrie 2015, pentru un număr de 12 aleși locali, plăți pentru servicii de formare profesională în valoare totală de 11.520 lei, servicii de cazare, fără a adopta o hotărâre de Consiliu Local în acest sens, prin care să fie aprobată participarea aleșilor locali la cursuri de perfecționare.

Potrivit art. 14 alin.3 din Legea 273/2006,  intitulat ,, reguli bugetare”  3) Nicio cheltuială nu poate fi înscrisă în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) și nici nu poate fi angajată și efectuată din aceste bugete, dacă nu exista bază legală pentru respectiva cheltuială.

Art. 23 din același act normativ prevede ,, Responsabilitățile ordonatorilor de credite(1) Ordonatorii de credite au obligația de a angaja și de a utiliza creditele bugetare numai în limita prevederilor și destinațiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituțiilor publice respective și cu respectarea dispozițiilor legale.

Sub acest aspect, reclamanta nu a făcut dovada că a fost adoptată o Hotărâre de Consiliu Local prin care să fie aprobată o astfel de măsură.

Cu privire la măsura dispusă în cap. II pct.13, privind decontarea serviciilor de deszăpezire cu vola la prețuri supraevaluate, instanța a reținut din probatoriul administrat în cauză, respectiv expertiza  contabilă efectuată de expert judiciar,  BAM , că  prejudiciul în cuantum de 45.601 lei cauzat de SC M Srl a fost recuperat în timpul controlului de audit, prin restituirea sumei. În consecință prejudiciul în cuantum de 41.472 lei reprezentând contravaloarea cantităților de lucrări de deszăpezire la care au fost calculate dobânzi in cuantum de 2073,60 lei a fost stins.

Cu privire la contractul nr. 14342 din 27.11.2014 între SC MC SRL și U.A.T. F, instanța a constatat că expertul nu a putut cuantifica cheltuielile, fapt ce a rezultat din lipsa informațiilor inserate în bonurile de lucru ( activitate prestată, ore efectuate, nr. de muncitori prezenți, modul de acționare al utilajelor).

În consecință, reclamanta nu a procedat la decontarea corectă a lucrărilor de deszăpezire, SC MC SRL, oferind servicii supraevaluate.

Concluzionând, măsura prevăzută la cap.II, pct.13 al deciziei a fost anulată în parte.

Cu privire la măsura dispusă la pct. II. 14, instanța a reținut că în mod corect, instituția pârâtă a reținut că reclamanta a efectuat plăți din bugetul local pentru susținerea cultelor religioase, fără a exista un protocol în acest sens, fără a exista o cerere din partea unității centrale de cult, documente justificative care să fie prezentate reclamantei de către unitatea de cult, fiind încălcate dispozițiile art. 15,16  din Normele metodologice, aprobate prin H.G. NR. 1470/2002,

 Concluzionând măsura prevăzută la pct. II.14 al Decizie 16/2016 este legală, cererea de anulare a acesteia fiind neîntemeiată.

Cu privire la măsura de la cap. II, pct. 15 reclamanta susține că S.C. SCF S.R.L., este o societate care livrează apă către întreaga populație a comunei F, reprezentând, astfel, un serviciu public pentru că servește unei utilități publice, iar finanțarea efectuării anumitor lucrări de către Comuna F în sprijinul SCF SRL, reprezintă o modalitate de a asigura, în condiții optime furnizarea de apă către populație.

 Instanța analizând materialul probator  sub acest aspect, a reținut că prin H.C.L. nr. 110 din 23.12.2010, s-a aprobat înființarea societății comerciale de interes local S.C. SCF SRL, având asociat unic comuna F, precum și delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și canalizare al comunei F către această societate.

Totodată, instanța a reținut că în mod nelegal reclamanta a efectuat plăți în sumă de 62.335,93 lei pentru achiziția de materiale necesare efectuării unor reparații curente la rețeaua publică de apă ce a fost concesionată S.C. SCF S.R.L., care avea obligația efectuării acestui tip de lucrări din fonduri proprii, atât timp cât această societatea gestiona serviciul de deservire – furnizare de apă potabilă către populația comunei.

În consecință, în mod judicios pârâta a reținut că au fost încălcate dispozițiile art. 9 alin.4 din Legea 51/2006 și art. 14 alin.3, art. 23 alin.1 din Legea 273/2006 .

Concluzionând măsura prevăzută la pct. II.15 al Decizie 16/2016 este legală, cererea de anulare a acesteia fiind neîntemeiată.

Cu privire la măsura dispusă Cap. II, pct. 16, reclamanta susține că toate sumele acordate s-au încadrat în dispozițiile Consiliului Local, atât în ceea ce privește cuantumul acestora, cât și condițiile de acordare, hotărâri care au fost date anual și în care sunt prevăzute acele cazuri situații în care se pot acorda ajutoare de urgență.

Organul constatator a reținut  că instituția reclamantă a efectuat plăți nelegale în sumă de 364.200 lei , reprezentând ajutoare de urgență acordate nejustificat sau pentru care nu s-au depus documente justificative privind modul de utilizare a acestor ajutoare.

UATCF a acordat în perioada 2014-2015 un număr de 276 de ajutoare de urgentă, pentru efectuarea unor investigații medicale, intervenții chirurgicale, etc., deși în 219 cazuri beneficiarii de ajutoare de urgență aveau calitatea de asigurat/coasigurat al sistemului public de asigurări de sănătate.

Organul constatator a mai reținut că din cele 219 cazuri, doar 12 beneficiari au depus documente prin care justifică parțial sau integral sumele acordate cu titlu de ajutoare de urgență. În celelalte 207 cazuri pentru care au fost acordate ajutoare de urgență în sumă totală de 364.200 lei, nu există documente care să justifice nici motivele acordării ajutorului.

Instanța a reținut că reprezentantul instituției reclamante a recunoscut că dosarele de ajutoare de urgență au fost  întocmite fără a exista documente justificative, învederând  organului constatator că legea nu prevede decât obligația efectuării anchetei sociale.

Or, raportat la HCL nr. 21 din 25.03.2013 și la HCL nr. 7/10.02.2015 prin care s-a menționat că pot fi acordate ajutoare de urgență atunci când ,, starea de sănătate( conformată prin certificate medicale, rețete etc.) este  de natură să impună costuri mari care nu pot fi acoperite prin pachetul de asigurări de sănătate cum ar fi medicamentele, au fost încălcate prevederile art. 14 alin.3, art. 54 alin.5 și 6 din Legea 273/2006.

În consecință, instanța nu a reținut concluziile raportului de expertiză efectuat în cauză sub acest aspect, în sensul că, dosarele de ajutor social conțin toate documentele prevăzute  de art. 42 din H.G 50/2011,  având în vedere că din actele  dosarului rezultă că  organele constatatoare au verificat fiecare dosar și au constatat că nu există documente justificate și nici modul de utilizare a sumelor plătite de la bugetul local.

 Concluzionând măsura prevăzută la pct. II.16 al Decizie 16/2016 este legală, cererea de anulare a acesteia fiind neîntemeiată.