Anulare act administrativ

Decizie 332 din 09.06.2020


S-a solicitat anularea procesului verbal de  constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare, conform O.U.G. nr. 66/2016. S-a reţinut că petentul nu a respectat angajamentele asumate prin cererea de plată pentru pachetul agro-mediu măsura 214, P4 (culturi verzi) pentru o perioadă de 5 ani de la data semnării acestuia.

Decizia nr. 332/9.06.2020 a Curţii de Apel Galaţi

 

Prin sentinţa civilă nr.766/6.12.2019, Tribunalul … a  respins acţiunea formulată de reclamanta …, societate în faliment, cu sediul în municipiul ..., prin lichidator judiciar …, ca fiind nefondată.

În fapt s-a reținut că ”prin procesul-verbal de constatare şi de stabilire a creanțelor bugetare nr. 20874/18.12.2017 privind cererea de plată nr. ... - 26867/14.05.2013, cerere în baza căreia s-au emis deciziile de plată nr. 1049723/17.10.2013, 832222/13.09.2013, 3214530/19.02.2014, 3220638/12.06.2014 şi 3239571/30.05.2017, s-a constatat primirea de către reclamantă a unei sume necuvenite, în cuantum de 291.937,43 lei pe campania 2013, pentru pachetul agromediu, măsura 214, P4 (culturi verzi) din care 239388,68 lei aferent bugetului UE, iar 52548,75 lei aferent bugetului de stat, întrucât nu a fost înfiinţată suprafaţa contractată.

Prin declarația înregistrată  sub nr. 6694/27.05.2015, reclamanta a luat la cunoștință de faptul că angajamentul pe pachetul P4 continuă cu respectarea cerințelor din cadrul juridic aferent noii perioade de programare 2014-2020, pe perioada rămasă până la finalizarea celor 5 ani de la semnarea angajamentului anterior.

Dar, ulterior, prin cererea nr. 106/11.09.2015, înregistrată la A.P.I.A. sub nr.../11.09.2015, reclamanta solicită aplicarea clauzei de revizuire, fără aplicarea de penalități, motivat de faptul că nu este de acord cu prevederile şi cerințele din noul cadru juridic a Măsurii 214-PNDR 2014-2020, comunicând, totodată, că nu va mai înființa în toamna 2015 culturi conform pachetului P4-culturi verzi pentru suprafața de 505,27 ha.

Prin răspunsul nr.14136/21.09.2015 i se comunică faptul că cererea de aplicare a clauzei de revizuire este tardivă.

Prin raportul de control 000257, control notificat şi efectuat în 13.11.2015, reclamanta declară că nu a înfiinţat culturile pentru că a făcut cerere de retragere, neînființare care se constată  şi cu ocazia vizitei din data de 07.12.2015.

Nu rezultă, într-adevăr, faptul notificării tuturor controalelor, însă tribunalul reţine că, practic, acestea au fost efectuate pentru verificarea materializării intenției declarate a reclamantei de neînființare a culturilor, având în vedere răspunsul prin care a fost înștiințată că cererea de aplicare a clauzei de revizuire este tardivă, astfel că nu sunt de natură a aduce reclamantei o vătămare care nu poate fi înlăturată decât prin desființarea actului.

În sensul celor de mai sus, tribunalul reţine că procesul-verbal de constatare a neconformităţilor constituie un act de procedură care este guvernat, în ceea ce priveşte sancţiunea aplicabilă în cazul încălcării cerinţelor de fond sau de formă instituite pentru validitatea sa, de dispoziţiile art. 174- 175 Cod procedură civilă.

Aceasta, întrucât prevederile art. 21 alin. 19 din O.U.G. nr. 66/2011 statuează că: „Procesul-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţei bugetare este act administrativ în sensul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare”, în timp ce dispoziţiile art. 28 din acest din urmă act normativ, stabilesc că „Dispozițiile prezentei legi se completează cu prevederile Codului de procedura civila, în măsura în care nu sunt incompatibile cu specificul raporturilor de autoritate dintre autoritățile publice, pe de o parte, şi persoanele vătămate în drepturile sau interesele lor legitime, pe de altă parte, precum şi cu procedura reglementată de prezenta lege. Compatibilitatea aplicării unor norme ale Codului de procedură civilă se stabilește de instanță, cu prilejul soluționării excepțiilor”.

Or, potrivit art. 175 alin.1 Cod procedură civilă, „Actul de procedură este lovit de nulitate, dacă prin nerespectarea cerinței legale s-a adus părții o vătămare care nu poate fi înlăturată decât prin desființarea acestuia”; de altfel, vătămarea constituie o condiție sine qua non pentru admisibilitatea oricărei acțiuni în contencios administrativ, astfel cum rezultă, fără echivoc, din cuprinsul art. 1, art. 2 alin.1 lit. a) și art. 8 alin.1 din Legea nr. 554/2004.

Pe de altă parte, însă, potrivit art.51 alin.2 din OUG nr. 66/2011, ceea ce se atacă este Decizia de respingere a contestaţiei, iar contestația formulată de către reclamantă a avut ca obiect doar pretinsa nerespectare a dispoziţiilor art.15 din Regulamentul Delegat (UE) nr.640/2014 al Comisiei, astfel încât pârâta nu a analizat în decizia de soluționare celelalte susţineri făcute ulterior, în cuprinsul cererii de chemare în judecată; în consecință, aceste susțineri nu pot face nici obiectul analizei instanței.

În ceea ce priveşte pretinsa nerespectare a dispozițiilor art.15 din Regulamentul Delegat (UE) nr.640/2014  intitulat ,,Excepții de la aplicarea de sancțiuni administrative” şi conform căruia:

(1) Sancțiunile administrative prevăzute în prezentul capitol nu se aplică în ceea ce privește partea cererii de ajutor sau a cererii de plată în legătură cu care beneficiarul informează în scris autoritatea competentă că cererea de ajutor sau cererea de plată este incorectă sau că a devenit incorectă după depunere, cu condiția ca beneficiarul să nu fi fost informat cu privire la intenția autorității competente de a efectua un control la fața locului și ca autoritatea să nu fi informat deja beneficiarul în legătură cu eventualele neconformități din cererea de ajutor sau din cererea de plată. (1) Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 671). 20.6.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 181/61;

(2) Pe baza informațiilor furnizate de beneficiar astfel cum se menționează la alineatul (1), cererea de ajutor sau cererea de plată este modificată astfel încât să reflecte situația reală”, instanţa constată că textul se referă la modificarea parțială a cererii în caz de neconcordanțe, iar nu la situaţia de închidere a angajamentelor prevăzută de art. 7 din Ordinul nr.620/2015, conform căruia:

Art. 7 - (1) În baza prevederilor art. 46 din Regulamentul (CE) nr. 1.974/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), cu modificările şi completările ulterioare, fermierii care au angajamente în desfăşurare în cadrul măsurii 214 din PNDR 2007 - 2013 pot accesa în anul 2015 clauza de revizuire, în scopul adaptării acestor angajamente la noul cadru juridic, până la termenul-limită de depunere a cererilor unice de plată. În acest sens, în anul 2015, fermierii semnează un document adiţional la angajamentul iniţial (Declaraţie privind adaptarea/neadaptarea angajamentelor) prin care:

a) închid angajamentele în cazul neacceptării cerinţelor din noul cadru juridic;

b) acceptă să continue angajamentele cu respectarea cerinţelor din cadrul juridic aferent noii perioade de programare 2014 - 2020 pe perioada rămasă până la finalizarea celor 5 ani din angajamentul anterior.

(2) În situaţia în care beneficiarii măsurii 214 din PNDR 2007 - 2013 nu acceptă adaptarea angajamentelor unui sau unor pachet/pachete la noul cadru juridic, vor putea închide angajamentele aflate în derulare aferente acestuia/acestora fără a fi necesară restituirea sumelor plătite în perioada de desfăşurare a angajamentelor respective. În situaţia închiderii angajamentelor, fermierii nu vor putea semna noi angajamente în cadrul măsurilor, submăsurilor, pachetelor sau variantelor prevăzute de PNDR 2014 - 2020, ale căror condiţii modificate au constituit motivul accesării clauzei de revizuire, astfel …

Se reţine, în acest context, faptul că reclamanta a semnat Declaraţia prevăzută în textul anterior menţionat, prin care şi-a exprimat acordul cu aplicarea cerinţelor din noul cadru juridic, aferent noii perioade de programare PNDR 2014-2020 şi a luat la cunoştinţă despre faptul că angajamentul deja existent continuă pe perioada rămasă până la finalizarea celor cinci ani de la semnarea acestuia, astfel că solicitarea de accesare a clauzei de revizuire depusă ulterior a fost corect respinsă ca fiind tardivă, în condiţiile în care închiderea angajamentelor se putea face până cel târziu la termenul-limită de depunere a cererilor unice de plată, termen care potrivit art.13 din Ordinul nr. 619/2015, în forma de la data semnării Declaraţiei, era 31 mai.

Faţă de cele anterior reţinute, cererea reclamantei apare ca fiind nefondată.„

Împotriva sentinței civile nr. 766/06.12.2019 pronunțată de Tribunalul …, Secția de Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 2917/121/2018, recurenta reclamantă ..., societate în faliment a declarat  recurs, în conformitate cu disp. art.20 din Legea nr. 554/2005 coroborat cu art.488 alin.(l) pct.8 Cod proc. civ. solicitând  casarea sentinței atacate și în rejudecare admiterea acțiunii, desființarea deciziei nr.4/P/27.02.2018 cu consecința anularii Procesului verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanțelor bugetare nr. 20874/18.12.2017 emis de A.P.I.A. Consiliul Judeţean ...

În fapt, la data de 18.12.2017 A.P.I.A. Consiliul Judeţean … prin adresa nr. 20866/18.12.2017 a emis către societatea … Procesul verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanțelor bugetare nr. 20874/18.12.2017 privind cererea de plată nr. ...-8210/27.03.2014, proces verbal prin care s-a stabilit un debit în valoare de 291.937,43 lei pe baza unui Raport de control ce nu a fost comunicat societății.

În conformitate dispozițiile art. l şi art. 7 din Legea nr. 554/2005 societatea … - prin lichidator judiciar ..., a contestat Procesul verbal de constatare şi de stabilire a creanțelor bugetare nr. 20874/18.12.2017, formulând plângerea prealabilă nr. 104/31.01.2018 înregistrată la APIA Consiliul Judeţean … sub nr. 4/P/02.02.2018.

Plângerea prealabilă a fost respinsă de către A.P.I.A. Consiliul Judeţean ... prin Decizia nr.4/P/27.02.2018 comunicată prin poşta cu confirmare de primire la data de 01.03.2018.

Împotriva Deciziei nr. 5/P/27.02.2018 prin care APIA Consiliul Judeţean … a respins contestația nr.104/31.01.2018 (înregistrata la Agenție sub nr.4/P/02.02.2018), am formulat cerere, care a format obiectul dosarului nr.2917/121/2018 - Tribunalul …, Secția Contencios Administrativ și Fiscal, prin care a solicitat desființarea Deciziei nr.4/P/27.02.2018 cu consecința anularii Procesului verbal de constatare a neregulilor şi de stabiliră a creanțelor bugetare nr.20874/18.12.2017 emis de A.P.I.A. Consiliul Judeţean …

Prin sentința civilă nr.766/06.12.2019 pronunțată în dosarul menționat, instanța a respins acțiunea ca nefondată.

Soluția judecătorului sindic este netemeinică şi nelegală, hotărârea recurată fiind dată cu încălcarea şi aplicarea greșită a următoarelor dispoziții legale:

1. În motivare, instanța de fond reţine doar faptul că societatea ... nu a fost notificată cu privire la toate controalele efectuate, dar ca prin procesul verbal de constatare a neregulilor și stabilire a creanțelor bugetare nr. 20874/18.12.2017, aceasta nu a fost vătămată.

Dispozițiile capitolului 5.1 din Ghidul pentru inspectori care realizează controlul pe teren, precum şi Schemei procesului de realizare a controlului (punctul 6) şi capitolul 14.7 din cadrul Manualului de proceduri privind controlul clasic pe teren, campania 2015, care prevăd obligativitatea notificării controalelor, nu au fost analizate de către instanța, în condițiile în care societatea a fost privată de dreptul de a contesta acte primare (rapoarte de control) care au stat la baza emiterii procesului verbal de constatare a neregulilor și stabilire a creanțelor bugetare nr.20874/18.12.2017.

2. Art.7 alin. (l) şi art.8 alin.(l) din Legea nr. 554/2004:

Instanța de fond a reținut în motivare că cererea de chemare în judecată cuprinde susțineri noi, care nu se găsesc în contestație, astfel încât intimata pârâtă nu a analizat în decizia de soluționare şi aceste susțineri cu ocazia soluționării plângerii prealabile.

Prin plângerea prealabilă şi acțiunea introdusă la instanța a solicitat același lucru, respectiv anularea procesului verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanțelor bugetare nr.20874/18.12.2017 emis de A.P.I.A. Consiliul Judeţean …

Extinderea motivelor arătate prin acțiunea de anulare a procesului verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanțelor bugetare nr.20874/18.12.2017, este permisă de dispozițiile art.8 alin.(l) din Legea nr.554/2004, iar susținerile făcute ulterior în cadrul acesteia nu reprezintă un capăt de cerere diferit de plângerea prealabilă.

Astfel, în mod nelegal instanța s-a rezumat la a analiza doar incidența dispozițiilor art.15 din Regulamentul Delegat UE nr.640/2014, celelalte dispoziții legale invocate, respectiv: art.72 alin.(3) din Regulamentul (CE) 809/2014, art.72 (3), art. 41 din Regulamentul (UE) 809/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, art. 25 din Regulamentul (CE) 809/2014 şi „Procedura operațională privind controlul clasic în cadrul schemelor de plăți şi măsurilor de sprijin” , art.21 alin.1 (15) din O.U.G. nr.66/2011, art.21 alin.(2l) din O.U.G. nr.66/2011, fiind ignorate complet.

Prin întimpinarea formulata de intimata A.P.I.A. Consiliul Judeţean …  a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

 Fermierul a fost notificat, în data de 13.11.2015, de către inspectorul responsabil de dosar. Pentru operativitate şi pentru respectarea perioadelor de realizare a controalelor, metoda de notificarea aleasă fost notificarea telefonică (adresa nr. 8583/03.06.2019 emisă de Serviciul control pe teren. Fermierul verificat la care se constată nereguli este notificat în termen de maximum trei luni de la constatarea neconformităților.

În cadrul verificărilor la aceasta fermă, singura neregulă constatată a fost nerespectarea cerințelor specifice pachetului 4 de agro-mediu, Măsură 214.

Aceste neconformităţi au fost aduse la cunoștința de însuşi administratorul societății, care a notificat A.P.I.A.- Consiliul Judeţean …, prin adresa nr. 13869/11.09.2019, cu privirea la intenția de a nu înființa culturi verzi pentru îndeplinirea cerințelor specifice pachetului de agro-mediu, Măsură 214, precum şi faptul că nu mai este de acord cu asumarea angajamentelor din noul cadrul juridic 2014-2020.

În fapt, în campania 2013 ... a deschis un angajament multianual, pentru perioada de cinci ani, pentru Măsura 214, pachetul P4 (culturi verzi), pentru care a înființat o suprafață de 505,27 ha.

În conformitate cu Programul National de Dezvoltare Rurală 2007-2013, “plățile de agro-mediu pot fi acordate ca parte a măsurilor, dacă beneficiarul se angajează să mențină angajamentul de agro-mediu pentru o perioadă de 5 ani, de la data semnării acestuia ”.

La depunerea cererii unice de plată 2015, ... a semnat şi ștampilat documentul Declarație privind adaptarea/neadaptarea la cerințele din noul cadru juridic aferent perioadei de programare PNDR 2014-2020 a angajamentelor asumate în cadrul Măsurii 214 - PNDR 2007 - 2013 și aflate în desfășurare în campania 2015, nr. 6694/27.05.2015, document prin care este de acord cu aplicarea cerințelor din noul cadru juridic, aferent noii perioade de programare PNDR 2014-2020 și ia la cunoștință că angajamentul deja existent continuă pe perioada rămasă până la finalizarea celor cinci ani de la semnarea angajamentului.

... prin adresa nr. 106/11.09.2015, ... a solicitat aplicarea clauzei de revizuire pentru campania 2015 fără aplicarea de penalități/sancțiuni și fără restituirea sumelor încasate pe Măsura 214 — Pachetul P4 - culturi verzi.

Răspunsul formulat prin adresa nr. 14136/21.09.2015 de către A.P.I.A. Consiliul Judeţean ..., a arătat că, în temeiul legislației în vigoare, respectiv Ordinul nr. 620 din 6 aprilie 2015 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2015 și a modului de aplicare a anumitor cerințe ale măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile în anul 2015 pe terenurile agricole prevăzute la art. 33 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015 - 2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, pentru anul 2015, art. 7 alin. (1) „în baza prevederilor art. 46 din Regulamentul (CE) nr. 1.974/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), cu modificările și completările ulterioare, fermierii care au  angajamente în desfășurare în cadrul măsurii 214 din PNDR 2007 - 2013 pot accesa în anul 2015 clauza de revizuire, în scopul adaptării acestor angajamente la noul cadru juridic, până la termenul-limită de depunere a cererilor unice de plată.

În acest sens, în anul 2015, fermierii semnează un document adițional la angajamentul inițial (Declarație privind adaptarea/neadaptarea angajamentelor) prin care:

a) închid angajamentele în cazul neacceptării cerințelor din noul cadru juridic;

b) acceptă să continue angajamentele cu respectarea cerințelor din cadrul juridic aferent noii perioade de programare 2014 - 2020 pe perioada rămasă până la finalizarea celor 5 ani din angajamentul anterior.”

În condițiile prevederilor Ordinului nr. 1468/2015 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specific şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) si (3) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul National de Dezvoltare Rurală 2014-2020, la articolul 13, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

(3) Prin derogare de la art. 2 Ut. I) și de la alin. (1) și (2), în anul 2015:

a) cererile unice de plată se depun până la data-limită de 15 iunie la centrele A.P.I.A. Cererile unice de plată pot fi depuse și după data de 15 iunie, în termen de 25 de zile calendaristice, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă cererea unică de plată ar fi fost depusă până la data de 15 iunie, potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014. Solicitările depuse după această dată sunt inadmisibile, iar beneficiarului nu i se acordă niciun fel de plată sau de sprijin;

b) modificările la cererile unice de plată se depun până la data-limită de 15 iunie la centrele APIA, fără penalizări, conform art. 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2015/747 al Comisiei din 11 mai 2015 de derogare de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 în ceea ce privește data finală pentru depunerea cererii unice, a cererilor de ajutor sau a cererilor de plată, data finală pentru notificarea modificărilor cererii unice sau ale cererii de plată și data finală pentru cererile de alocare a drepturilor la plată sau de creștere a valorii drepturilor la plată în cadrul schemei de plată de bază pentru anul 2015.”

Astfel, campania 2015 fermierul a fost selectat la control pe teren. În urma controlului au rezultat neregularități referitoare la condițiile specifice la pachetul P4. În conformitate cu Ordinul MADR nr. 174/2013, sistemul de sancțiuni pentru măsura 214..., nerespectarea condițiilor specifice se penalizează astfel:

- niveldesancționare 1=10% din valoareaplăților

- niveldesancționare 2=25 % din valoareaplăților

- niveldesancționare 3=50 % din valoareaplăților

- niveldesancționare 4=75 % din valoareaplăților

- nivel de sancționare 5 = 100 % din valoarea plăților.

În cauza de faţă, fermierul nu a înfiinţat suprafața contractată pe P4, rezultând erorile:

- Condiția specifică „Semănarea culturilor verzi trebuie realizată până la sfârșitul lunii septembrie. Plantele ce pot fi utilizate ca și culturi verzi sunt: mazărea, măzărichea, răpită, muștarul, lupinul, sulfina", privind P4 nu a fost respectată și se încadrează la sancțiune de nivel 5. Procentul suprafeței parcelelor neconforme este 100.00%.

- Condiția specifică „Biomasa formată trebuie să fie incorporata în sol cel târziu până la finalul lunii martie. Lucrările agricole necesare pentru următoarea cultură pot începe doar după ce s-a realizat această acțiune”, privind P4 nu a fost respectată și se încadrează la sancțiune de nivel 4. Procentul suprafeței parcelelor neconforme este 100.00%.

Ca urmare nivelul de sancționare pentru nerespectarea condițiilor specifice este 5. Valoarea plăților pentru măsura 214, pachetul P4 (culturi verzi), a fost redusă cu un procent de 100.00 %.

În consecință, sumele primite ca subvenție pe campania 2014 pentru pachetul agro-mediu, măsura 214, P4 (culturi verzi) nu sunt cuvenite, s-au  constituit ca debit. Fermierul nu a înființat P4 — M214, conform angajamentului de agro-mediu asumat, refuzând controlul şi prezentarea actelor in acest sens (constatările au fost reținute în cadrul Raportului de control nr. RQ/15/GL/000257).

Urmare a celor prezentate mai sus a fost întocmirea procesul verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare nr. 20874/18.12.2017 pe campania 2014.

Examinând recursul declarat de recurenta reclamantă ..., societate în faliment, prin prisma disp.art.488 alin 1 pct 8 Cod proc. Civ. va reţine că este nefondat avându-se în vedere următoarele:

Principalele  critici ale recurentei ……………. SRL vizează faptul că nu a fost notificata  de către intimata cu privire la toate controalele efectuate, conform  Dispozițiile capitolului 5.1 din Ghidul pentru inspectori care realizează controlul pe teren, precum şi Schemei procesului de realizare a controlului (punctul 6) şi capitolul 14.7 din cadrul Manualului de proceduri privind controlul clasic pe teren, campania 2015  şi prin procesul verbal de constatare a neregulilor și stabilire a creanțelor bugetare nr.20874/18.12.2017, s-a reținut eronat de către instanța de fond că aceasta nu a fost vătămată.

Cu privire la aceste critici va reţine că aceste controale prealabile sunt operațiuni administrative anterioare încheierii actului administrativ contestat decizia nr 4/27.02.2018 prin care s-a respins contestația formulată împotriva procesului-verbal de constatare şi de stabilire a creanțelor bugetare nr.20874/18.12.2017, care face obiectul cererii de chemare in judecată, şi chiar şi lipsa acestor notificări, așa cum susține recurenta nu poate constitui o cauză de nulitate a actului administrativ cât timp prezumția de legalitate a actului administrativ nu este răsturnată.

Astfel, prin procesul-verbal de constatare şi de stabilire a creanțelor bugetare nr.20874/18.12.2017 s-a reținut că recurenta  nu a respectat angajamentul asumat în cererea de plată nr. ...-26867/14.05.2013, pentru pachetul agro-mediu, măsura 214, P4 (culturi verzi) întrucât nu a fost înfiinţată suprafaţa contractată, în conformitate cu Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, “plățile de agro-mediu pot fi acordate ca parte a măsurilor, dacă beneficiarul se angajează să mențină angajamentul de agro-mediu pentru o perioadă de 5 ani, de la data semnării acestuia.

Faptul că ulterior recurenta ... prin adresa nr. 106/11.09.2015, a solicitat aplicarea clauzei de revizuire pentru campania 2015 fără plata de penalități/sancțiuni și fără restituirea sumelor încasate pe Măsura 214 — Pachetul P4 - culturi verzi, nu o poate exonera de obligația  respectării angajamentul de agro-mediu, cât timp s-a făcut  cu depășirea termenul-limită, iar prin răspunsul nr.14136/21.09.2015 intimata îi  comunică faptul că cererea de aplicare a clauzei de revizuire este tardivă.

Totodată va reţine că recurenta prin aplicarea sancțiunilor de restituirea sumelor încasate pe Măsura 214 — Pachetul P4 - culturi verzi suferă o pagubă, dar aceasta este consecința modului cum recurenta a înțeles să-şi respecte angajamentul de agro-mediu.

Faţă de cele mai sus arătate, va reţine că instanța de fond a reținut corect situația de fapt şi a aplicat norma legală, motiv pentru care hotărârea recurată  este legală şi temeinică şi în baza art. 496 alin. 1 Cod proc. Civ. va respinge recursul ca nefondat.